หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเกษตรทำนาบ้านนาเสียว)

บ้านนาเสียว ต.ดอนสวรรค์ อ.ดอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|7,465|192,53520132141545521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=92]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 7,465
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010930163451.pdf
2554265,200|226,800||226,80020132141547311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|209,507|140,4932012517925391.pdf20131311519211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=315]   วันที่รายงาน  [21/7/2555]
1.อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย)เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรคุณถนอม นาคคำ ในวันที่ 26 เม.ย. 55 จำนวนผู้เข้าอบรม 75 คน อบต.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี - การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 8 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ - การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 6 คน ณ วว. - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 2 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีค่าใช้จ่าย : 142,611
จำนวนผู้รับบริการ : 86
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=411]   วันที่รายงาน  [10/10/2555]
แบบประเมินการฝึกอบรมค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=412]   วันที่รายงาน  [10/10/2555]
1.วันที่ 11-14 ก.ย. 55 อบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์และนายวิทยา ทัศนา|การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากร สายตา |การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ |การปลูกมะม่วง นายสุวิทย์ คุณาวุฒิ 2.การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย. 55 และการแปรรูปเห็ด โดยนางวรรณดี มหรรณพกุล ค่าใช้จ่าย : 66,896
จำนวนผู้รับบริการ : 17
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates