หมู่บ้านแม่ข่ายการเพาะพันธุ์ปลาหนองปลาตะเพียน

บ้านหนองปลาตะเพียน ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557298,100|180,000||180,00020149261616171.pdf2014117107501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2558278,000|250,000|250,000|ใช้หมด2015581418291.pdf201510191823141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1352]   วันที่รายงาน  [1/9/2558]


ระบุผลการดำเนินงานมีการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการจึงมีการดำเนินการล่าช้า


ค่าใช้จ่าย : 250,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : มีการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1363]   วันที่รายงาน  [3/9/2558]


ระบุผลการดำเนินงาน

รายการตัวชี้วัด

หน่วย

แผน/ผล

การดำเนินงา

ลการดำเนินงานของโครงการ

อธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุตามแผน

แผน

ผล

บรรลุ

ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ

 

 

 

1.

จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ

ครั้ง

2

2 

..........................................................

2.

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

30

40 

..........................................................

3.

ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดำเนินงาน

ร้อยละ

80

92

 

 

เชิงคุณภาพ

1.

โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ

80

100

 

...........................................................

2.

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ

80

92.8 

.....................................................................................................................

3.

ความพึงพอใจขงผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ

ร้อยละ

80

94

 

 

......................................................................................................................

เชิงเวลา

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินโครงการ

อธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุตามแผน

แผน

ริ่มต้น เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2558

เนื่องจาก1. ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงปลาไม่มีไข่

2. มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ(ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ขอลาออกไปดำรง

   ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา / รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและ

   สหกรณ์)

สร็จ เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2558


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : มีการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการจึงมีการดำเนินการล่าช้า
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง manop@rmutto.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates