หมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว Hi-Tech บ้านกระโจมทอง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านกระโจมทอง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557300,000|250,000|250,000|ใช้หมด20144301537211.pdf201529144131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=901]   วันที่รายงาน  [5/6/2557]
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อประเมินความพร้อมของกลุ่ม ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค ที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และได้ผลสรุปการ SWOT ความพร้อมของกลุ่ม/ประเด็นปัญหา/การพัฒนาศักยภาพของชุมชน หน่วยงานสนับสนุนเชิงพื้นที่

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อจัดทำแผนพัฒนา และได้แผนพัฒนากลุ่มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบ 1 ปี และ 3 ปี

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่ม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนากลุ่มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบรรจุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่ม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนา
ค่าใช้จ่าย : 65,700
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : - สมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำ SWOT เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงาน
- การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่ม ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่อาศัยหลักประชาธิปไตยในการยอมรับ
แนวทางแก้ไข : - ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำ SWOT เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงาน
- สร้างความเข้าใจในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=902]   วันที่รายงาน  [6/6/2557]
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อประเมินความพร้อมของกลุ่ม ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค ที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ผลการปฏิบัติ คือ ผลสรุปการ SWOT ความพร้อมของกลุ่ม/ประเด็นปัญหา/การพัฒนาศักยภาพของชุมชน หน่วยงานสนับสนุนเชิงพื้นที่

-จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ผลการปฏิบัติ คือ แผนพัฒนากลุ่มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบ 1 ปี และ 3 ปี

-จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่ม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนากลุ่มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการปฏิบัติ คือ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่ม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าใช้จ่าย : 65,700
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -กลุ่มมีความเข้า่ใจในการทำ SWOT Analysis เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของกลุ่มน้อยมาก ส่งผลใก้เกิดกระบวนการได้ยาก
แนวทางแก้ไข : -ต้องให้องค์ความรู้ในการทำ SWOT Analysis เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของกลุ่มให้มากขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1049]   วันที่รายงาน  [10/9/2557]
กิจกรรมที่ 1 ได้ผลการดำเนินงาน คือ ผลสรุปการ SWOT ความพร้อมของกลุ่ม/ประเด็นปัญหา/การพัฒนาศักยภาพของชุมชน หน่วยงานสนับสนุนเชิงพื้นที่

กิจกรรมที่ 2 ได้ผลการดำเนินงาน คือ แผนพัฒนากลุ่มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบ 1 ปี และ 3 ปี

กิจกรรมที่ 3 ได้ผลการดำเนินงาน คือ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่ม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 4 ได้ผลการดำเนินงาน คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1.การจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง
2.การสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าของกลุ่ม
ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1.สมาชิกในกลุ่มต้องทำไร่ทำสวน จึงไม่มีเวลาว่างในเวลาราชการในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลถึงการเชิญวิทยากรมาให้องค์ความรู้ เนื่องจากเวลาไม่ตรงกัน

แนวทางแก้ไข : 1.การดำเนินกิจกรรมในโครงการต้องจัดในช่วงเวลาหลังเลิกงาน(นอกเวลาราชการ) เพื่อแก้ปัญหาการไม่เข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1109]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
1.ประชุมถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตโคมไฟแบบติดฝาผนัง เทคโนโลยีการผลิตโคมไฟแบบตั้งพื้น เทคโนโลยีการต่อไฟฟ้าให้ระบบโคมไฟ

2.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ค่าใช้จ่าย : 93,600
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558300,000|250,000|56,500|193,5002015581420371.pdf201638948351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1229]   วันที่รายงาน  [22/4/2558]


1.ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในปีที่22.ระดมสมองในการสำรวจความต้องการในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี3.ทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งชุมชน


ค่าใช้จ่าย : 56,500
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : เกิดความต้องการเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างกันของสมาชิกในกลุ่ม
แนวทางแก้ไข : ปรับกระบวนการและสร้างความเข้าใจเพื่อให้เป้นไปในทิศทางเดียวกัน
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates