หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ

บ้านดอนแดงใหญ่ ม.2 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557250,000|200,000|200,000|ใช้หมด2014430153391.pdf2015421954161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=977]   วันที่รายงาน  [5/7/2557]
ประชุม เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ
จัดเตรียมเอกสาร ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=978]   วันที่รายงาน  [5/7/2557]
อยู่ระหว่างรอการสนีบสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1128]   วันที่รายงาน  [13/1/2559]

วันที่ 19 สิงหาคม 2557

กิจกรรมที่ 1

 -ดำเนินการชี้แจงการดำเนินโครงการหมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ ในงานมหกรรมสุขภาพ สังคมปลอดภัย เกษตรกรไทยปลอดสารเคมี ณ วัดบ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และปราชญ์ชาวบ้าน

-จำนวนผู้รับฟังคำชี้แจง 180 คน

วันที 24 ตุลาคม 2557

กิจกรรมที่ 2

-จัดเสวนา การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางดำเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-จำนวนผู้เข้าร่วม 33 คน

วันที่ 7 ธันวาคม 2557

กิจกรรมที่ 3

-ถ่ายทอดเทคโนโลนการผลิตพริกปลอดสารพิษ

-จำนวนผู้เข้าร่วม 55 คน

วันที่ 20 ธันวาคม 2557

กิจกรรมที่ 4

-ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย

-จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

กิกรรมที่ 4

-ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (กลุ่มเกษตรทิพยฺ์) บ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไสล จังหวัดศรีะเกษ

-จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน
 

ค่าใช้จ่าย : 200,000
จำนวนผู้รับบริการ : 180
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณได้รับล้าช้า ได้รับงบประมาณวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการเดิมที่กำหนดได้
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014101130551.pdf
2558210,000|210,000|210,000|ใช้หมด20155221434231.pdf201622102151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1308]   วันที่รายงาน  [13/1/2559]

วันที่ 7 ธันวาคม 2558

-ประชุมกลุ่มแกนนำเกี่ยวกับกระบวนการหรือกิจกรรม (ขั้นตอน/วงิธีการ)

-จำนวนผู้เข้าประชุม 10 คน

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2558

-ประชุมกลุ่มแกนนำเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการและเตรีันมก่ีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะเกษตรกร และการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนระหว่างคลินิกเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำยบลดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุยบลราชธานี

-จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 (เวลา 8.00-17.00 น.)

การบรรยาย/ถ่ายทอดองค์ความรู้

-การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)

-จำนวนผู่้เข้าร่วมโครงการ 163 คน

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 (เวลา 8.00-17.00 น.)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับตำบล

-การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะเกษตรกร และการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน ระหว่าง คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยายาน

การประชุมระดมความคิดเห็น

-แผนพัฒนาการผลิตพริก/พืชปลอดภัยจากสารพิษ ในระดับตำบลหนองเหล่า (5 หมู่บ้าน 1)หมู่ 2 บ้านดอนแดงใหญ๋ 2) หมู่ 3 บ้านหนองหล่ม 3) หมู่ 9 บ้านหนองดูน 4) หมู่ 11 บ้านดอนแดงน้อย และ 5) หมู่ 15 บ้านหนองหล่ม

-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 163 คน

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 (เวลา 8.00-17.00 น.)

การบรรยาย/ถ่ายทอดองค์ความรู้

-การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
 

การประชุมระดมความคิดเห็น

-แผนการผลิตพริกปลอดภัยจากสารพิษระดับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกปลอดภัยจากสารพิษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

-การผลิตปัจจัยการผลิตพริกในระบบ IPM

-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 163 คน

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 (เวลา 17.00-22.00 น.)

-การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "การขับเคลื่อนการผลิตพริกปลอดสารพิษของชุมชน ตามแผนปฏิบัติการ" เป็นการกำหนดจำนวนพื้นที่เพระปลูกพริก การทำการปลุกพริกปลอดสารพิษส่งตลาดคุณภาพ เพิ่มราบยได้ โดย ผศ.ดร.ภาสกร  นันทพานิช ประสานตลาด เป็นเรื่องการทำจริงสู่การปฏิบัติ เป็นการขับเคลื่อนสู่ฤดูการเพาะปลูกหน้า กำหนดพื้นที่ ครัวเรือนในหมู่บ้านที่เข้าร่วม หาตลาดล่วงหน้าสำหรับฤดูการผลิตหน้า โดยเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนคือ IPM

-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 57 คน

 

วันที่ 10 มกราคม 2559 (เวลา 9.00-16.00 น.)

-ประชุุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 66 คน

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 185,000
จำนวนผู้รับบริการ : 57
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1309]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]


ระบุผลการดำเนินงานวันที่ 13 มิถุนายน 2558ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีชี้แจงแนวทางในการดำเนินโคงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ ปีที่ 2


ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 57
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1446]   วันที่รายงาน  [12/12/2558]
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559300,000|230,000|230,000|ใช้หมด20161111621191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1532]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

วันที่ 24 เมษายน 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการปฏติบัติงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ” ปีที่ 3

ขั้นตอนและผลการดำเนินงาน

1. กำหนดแผนการปฏิบัติงานปี 2559

2. ประชุมระดมความคิดเห็นสรุปเทคโนโลยีที่ต้องการปี 2559

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสาธิตการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาติอาหารพืช

4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 44 คน

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1791]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ดิน

1. บรรยายเรื่อง “ขั้นตอนการวิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดตรวจสอบดินแบบง่าย”

2. ฝึกปฏิบัติการตรวจคุณภาพดิน

   2.1 การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร N P K ในดิน

   2.2 การตรวจสอบ pH (กรดด่างในดิน)

   2.2 การตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน

3. ฝึกอ่านค่าประมวลผลการวิเคราะห์ดิน

4. สรุปผลการฝึกอบรมพร้อมทั้งตอบข้อซัก-ถาม

5. จำนวนตัวอย่างดินทั้งหมด 75 ตัวอย่าง

6. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน                                                                                                 

ค่าใช้จ่าย : 74,000
จำนวนผู้รับบริการ : 44
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1991]   วันที่รายงาน  [28/10/2559]

เควันที่ 24 กรกฏาคม 2559

กิจกรรมที่ 3: การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการผลิตและจัดทำปัจจัยการผลิตพริกปลอดสารพิษ

ตั้งแต่การก่อนปลูก-การทำผลผลิตคุณภาพ

1. เกษตรกรรวมสรุปผลการวิเคราะห์ดินของแปลงเกษตรกรเอง (จำนวนตัวอย่างดินทั้งหมด 75 ตัวอย่าง) พบว่า

   1.1 ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter : OM) ปริมาณไนโตรเจน (N) ต่ำมาก จำนวน 52 ตัวอย่าง

   1.2 ดินเป็นกรด จำนวนทั้งหมด 62 ตัวอย่าง แบ่งเป็น

        1.2.1 กรดรุนแรงที่สุด                จำนวน 35 ตัวอย่าง

        1.2.2 กรดปานกลาง-กรดอ่อน       จำนวน 27 ตัวอย่าง

   1.3 ดินเป็นกลาง จำนวน 9 ตัวอย่างง

   1.4 ดินเป็นด่างอ่อน-ด่างปานกลาง จำนวน 4 ตัวอย่าง

2. แนะนำวิธีแนวทางปรับปรุงคุณภาพดินเนื่องจาก ถ้าจะปลูกพริกปลอดภัยจากสารพิษ จำเป็นต้องเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับพริก เพื่อลดการเข้าทำลายของโรคและแมลง ลดการใช้สารเคมี โดยการอบรมการทำปุ๋ยพืชสดและการจัดการปุ๋ยพืชสดเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน (อินทรียวัตถุ และไนโตรเจน)สำหรับการปลูกพริกปลอดภัยจากสารพิษ

3. วางแผนการจัดการแปลงเพื่อปลูกปุ๋ยพืชสด

4. กำหนดแปลงที่จะปลูกปุ๋ยพืชสดและปลูกพริกปลอดสารพิษ

5. การอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกปุ๋ยพืชสด

6. อบรมให้ความรู้เรื่องการคำนวณความต้องการปูนขาว

7. การวางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และการคำนวณต้นทุนการผลิตต่อไร่

8. รวมกลุ่มจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 34คน

 

วันที่ 31 กรกฏาคม 2559

กิจกรรมที่ 4: การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน

1. บรรยายให้วามรู้เรื่อง ปุ๋ยพืชสด ในหัวข้อ ดังนี้

หัวข้อการอบรมให้ความรู้

1.1 การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน

1.2 ชนิดของปุ๋ยพืชสด

1.3 ชนิดของปุ๋ยพืชสดตามลักษณะของพืช

1.4 ชนิดของปุ๋ยพืชสดตามความเหมาะสมของพืชและสภาพพื้นที่ที่ใช้

1.5 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ปุ๋ยพืชสด

1.6 คุณสมบัติของพืชปุ๋ยสดแต่ละชนิด

1.7ปริมาณน้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของพืชปุ๋ยสดบางชนิดในระยะออกดอกและเปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารหลักในพืชปุ๋ยสด

2. เกษตรกรระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม/วิเคราะห์/ลงข้อสรุปการคัดเลือกชนิดปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพริกปลอดสารพิษ

·     ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรพบว่าพืชที่เหมาะสมสำหรับนำมาปลูกเพื่อทำปุ๋ยพืชสด คือ ปอเทือง  

ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด

-เป็นพืชเจริญเติบโตเร็ว ออกดอกใช้ระยะเวลาประมาณ 30-60 วัน และให้น้ำหนักสดสูงสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้

-มีระบบรากลึกและแข็งแรง เจริญเติบโตได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ทนแล้งได้ดี

-หาเมล็ดพันธุ์ได้ง่าย และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูต่อไปได้เอง

-ไถกลบได้ง่าย ลำต้น กิ่งเปราะ ไม่แข็ง ย่อยสลายได้เร็ว

-ต้านทานต่อโรค และแมลงได้ดี ไม่เป็นแหล่งที่พักของศัตรูพืช

-เป็นพืชที่ใช้ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนกับพืชเศรษฐกิจได้

3. วางแผนจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ปอเทืองสำหรับฤดูการผลิตนี้

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2559

กิจกรรมที่ 5: การประชุมเชิงปฏิบัติการการปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด

1. เกษตรกรรับมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองทั้งหมด 75 แปลง

2. ลงมือปฏิบัติการปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดวิธีการปลูกโดยการเตรียมดินทำได้โดยใช้รถไถขณะดินมีความชื้นอยู่ แล้วหว่านเมล็ดปอเทือง แล้วคราดกลบจะงอกได้สม่ำเสมอและเจริญเติบโตดี โดยมีแปลงสาธิตจำนวน 3 แปลงคือ

   2.1 นายชวน  จิตรักษ์

   2.2 นายสุพิน  มุคำ

   2.3 นางดรุณี  มุคำ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 47 คน

 

วันที่ 13 กันยายน 2559

กิจกรรมที่ 6: การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการผลิตและแผนธุรกิจ

1. วางแผนการผลิตในระดับแปลง

2. วิเคราะห์หาปัจจัยการผลิต ต้นทุนการผลิตต่อไร่

3. จัดหาแหล่งเงินทุน

4. จัดทำแผนธุรกิจ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน

 

วันที่ 17 กันยายน 2559

กิจกรรมที่ 7: การประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครื่อข่ายการตลาด

1. เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้/กิจกรรมของเกษตรกร

2. เครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า

3. เครือข่ายบูรณาการภาคการผลิตการเกษตร

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน

 

วันที่ 27 กันยายน 2559

กิจกรรมที่ 8: การตรวจแปลงปอเทือง

 ติดตามประเมินผลการปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 12 คน

 รือข่ายบูรณาการภาคการผลิตการเกษตร

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

กิจกรรมที่ 9: การจัดทำคู่มือการปลูกพริกปลอดภัยจากสารพิษ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน

ค่าใช้จ่าย : 146,000
จำนวนผู้รับบริการ : 52
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560120,000|120,000|40,000|80,00020174301738361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2547]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

1. วันที่ 12 มิถุนายน 2560

-ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากมหาวิทยาลับราชภัฏอุบลราชธานี

2. วันที่ 2 กรกฏาคม 2560

-ประชุมชี้แจงโครงการกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลากลางบ้านบ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

-จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10000
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2548]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]
การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการปติบัติงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ” ปีที่ 4
ขั้นตอนและผลการดำเนินงาน
1. กำหนดแผนการปฏิบัติงานปี 2560
2. ประชุมระดมความคิดเห็นสรุปประเด็นความต้องการปี 2560
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 41 คน
ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30000
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง pnuntapanich@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates