หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านโนนปีบ

บ้านโนนปีบ ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2553200,000|200,000|10,170|189,83020132141545261.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=91]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
  ค่าใช้จ่าย : 10,170
  จำนวนผู้รับบริการ :
  ปัญหาอุปสรรค :
  แนวทางแก้ไข :
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301632111.pdf
  2554370,400|226,800||226,800201236149161.pdf2012361413451.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  2555530,700|350,000|128,714|221,28620125151119191.pdf20131311518441.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=314]   วันที่รายงาน  [21/7/2555]
  อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 (วิทยากรผศ.วัชรินทร์ สราวิช) วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 8 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
  - การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 18 คน
  - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 6 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
  ค่าใช้จ่าย : 128,714
  จำนวนผู้รับบริการ : 32
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2556386,600|320,000|312,850|7,15020131251148401.pdf201312201338431.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=586]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
  ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013418143831.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=765]   วันที่รายงาน  [25/9/2556]
  ฝึกอบรม 3 เรื่อง
  1.เรื่อง การเพาะเห็ด ชื่อวิทยากร ผ.ศ.วิระ ศรีธัญญรัตน์ สถานที่ กลุ่มเกษตรกร ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง วันที่ 6-7 ก.พ. 56 จำนวนผู้เข้าอบรม 67 คน
  2.เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชื่อวิทยากร นายบุญมี หยั่งบุญ สถานที่ กลุ่มเกษตรกร ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 4-มิ.ย.-56 จำนวนผู้เข้าอบรม 24 คน
  3.เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชื่อวิทยากร นายบุญมี หยั่งบุญ สถานที่ กลุ่มเกษตรกร ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-มิ.ย.-56 จำนวนผู้เข้าอบรม 49 คน
  ค่าใช้จ่าย : 312,850
  จำนวนผู้รับบริการ : 148
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates