หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย

หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557300,000|250,000|250,000|ใช้หมด20149261612211.pdf2015316954431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=999]   วันที่รายงาน  [10/7/2557]
1.วันที่ 24 เมษายน 2557 ประสานการดำเนินงานกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ
2.วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 คน ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.วันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สมาชิกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4.
4.วันที่ 24 มิถุนายน 2557 การบริการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้น ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่แกนนำหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 16 คน เรื่อง
-การบริหารจัดการกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-การวางแผนการผลิต โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-การป้องกันโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ และแนวทางการปรับปรุงดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-การคัดเลือกพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5.วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มเติมร่วมกับแกนนำ จำนวน 3 คน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้
07.00 – 09.00 น. เดินทางจากตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.30 – 09.45 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/
กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา
หัวหน้าโครงการ“หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.45 – 10.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการป้องกันโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
10.15 – 10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อินทร์ช่วย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
10.45 – 11.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
11.15 – 11.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการบริหารจัดการกลุ่ม”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
11.45 – 12.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตพืชผักสวนครัว”
โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การบริการให้คำปรึกษา เรื่อง
1. เทคโนโลยีการปรับปรุงดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อินทร์ช่วย
2. เทคโนโลยีเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
3. เทคโนโลยีการบริหารจัดการกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
4. เทคโนโลยีการวางแผนการผลิต โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.15 – 16.00 น. การสาธิต และ การฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เทคโนโลยีการปรับปรุงดินด้วยวิธีชีวภาพ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อินทร์ช่วย
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และคณะ
16.30 – 18.30 น. เดินทางกลับตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20000
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากในพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด ทางโครงการฯและเกษตรกรในพื้นที่จึงร่วมกำหนดแนวทางให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของพืชจำนวน 2 ชนิด คือ พริกและแตงโม
แนวทางแก้ไข : เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีแบบแผนและสำเร็จตามเป้าหมายทางโครงการฯ จึงคัดเลือกพืชที่ดีและเหมาะสมที่สุดมาจัดการนำร่องก่อนจำนวน 2 ชนิด คือ พริกและแตงโม
คือ 1.พริก เนื่องจากมีจุดเด่นคือลงทุนน้อยให้ผลตอบแทนยาวนาน ตลาดกว้างปลูกง่าย เกษตรกรปลูกมากและเชี่ยวชาญ สามารถแปรรูปได้ในช่วงมีปัญหา
ด้านราคา 2.แตงโม จุดเด่นคือ ปลูกง่าย ผลตอบแทนสูงมากหากจัดการดี ตลาดกว้าง ระยะเวลาปลูกสั้นจึงเหมาะกับการจัดการเป็นพืชรองจากพริก
สำหรับพืชชนิดอื่นๆ ทางโครงการฯ จะจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่มตามความสนใจของเกษตรกรและตามชนิดของพืช

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1121]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 66 คน
มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 44 คน
ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเป็นร้อยละ 89.55

2.สามารถติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรผ่านช่องทางโทรศัพท์ จำนวน คน โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 100
และวันที่ สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรมลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาและติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยผู้เชี่ยวชาญ

3.วันที่ กันยายน 2557 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับหมู่แทนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์
ค่าใช้จ่าย : 220,000
จำนวนผู้รับบริการ : 66
ปัญหาอุปสรรค : เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีแบบแผนและสำเร็จตามเป้าหมายทางโครงการฯ จึงคัดเลือกพืชที่ดีและเหมาะสมที่สุดมาจัดการนำร่องก่อนจำนวน 2 ชนิด คือ พริกและแตงโม
คือ 1.พริก เนื่องจากมีจุดเด่นคือลงทุนน้อยให้ผลตอบแทนยาวนาน ตลาดกว้างปลูกง่าย เกษตรกรปลูกมากและเชี่ยวชาญ สามารถแปรรูปได้ในช่วงมีปัญหา
ด้านราคา 2.แตงโม จุดเด่นคือ ปลูกง่าย ผลตอบแทนสูงมากหากจัดการดี ตลาดกว้าง ระยะเวลาปลูกสั้นจึงเหมาะกับการจัดการเป็นพืชรองจากพริก
สำหรับพืชชนิดอื่นๆ ทางโครงการฯ จะจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่มตามความสนใจของเกษตรกรและตามชนิดของพืช
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014930203331.pdf
2558250,000|244,350|244,350|ใช้หมด2015581435561.pdf20161131129361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1298]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]

หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัยหมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ประสานการดำเนินงานกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ
2.วันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะทำงานประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประสานงานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
3.วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คณะทำงานร่วมกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 คน ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.วันที่ 15 มิถุนายน 2558 คณะทำงานร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 การประชุมจัดทำแผนดำเนินการแบบมีส่วนร่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมการบริการให้คำปรึกษาให้แก่แกนนำหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 13 คน เรื่องเทคโนโลยีการดูแลรักษาพืชผักสวนครัวด้วยวิธีชีวภาพ และการปรับปรุงดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6.กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 โดยมีหลักสูตร ดังนี้
วันที่ 1ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
08.00– 09.00 น. เดินทางจากตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
09.00– 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.30– 09.45 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)/กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา
หัวหน้าโครงการ“หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.45– 10.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการดูแลรักษาพืชผักสวนครัวด้วยวิธีชีวภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
10.15– 10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการปรับปรุงดินด้วยวิธีชีวภาพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อินทร์ช่วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
10.45– 11.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการคัดเลือกพันธุ์พืช” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
11.15– 11.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการบริหารจัดการกลุ่ม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
11.45– 12.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการจัดการการเงินและบัญชี”โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
12.15– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00– 15.00 น. การบริการให้คำปรึกษา เรื่อง

1. เทคโนโลยีการปรับปรุงดินด้วยวิธีชีวภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อินทร์ช่วย
2. เทคโนโลยีเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
3. เทคโนโลยีการบริหารจัดการกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
4. เทคโนโลยีการวางแผนการผลิต โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
15.00– 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.15– 16.15 น. การสาธิต และ การฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เทคโนโลยีการปรับปรุงดินด้วยวิธีชีวภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อินทร์ช่วย
16.15– 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และคณะ
16.30– 17.30 น. เดินทางกลับตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 2ณ สวนเกษตรกรตัวอย่าง 2 พื้นที่ ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
08.00– 09.00 น. เดินทางจากตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป สวนเกษตรกรตัวอย่างพื้นที่ 1
09.00– 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.30– 09.45 น. กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา หัวหน้าโครงการ“หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.45– 10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปลูกพืชผสมผสานด้วยวิธีอินทรีย์” โดย เกษตรกรตัวอย่าง
10.45– 11.45 น. การศึกษาดูงาน เรื่อง “การปลูกพืชผสมผสานด้วยวิธีอินทรีย์” โดย เกษตรกรตัวอย่าง
11.45– 12.00 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ
12.15– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00– 13.30 น. เดินทางไปสวนเกษตรกรตัวอย่างพื้นที่ 2
13.30– 14.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปลูกพืชด้วยวิธีอินทรีย์” โดย เกษตรกรตัวอย่าง
14.30– 15.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00– 16.00 น. การศึกษาดูงาน เรื่อง “การปลูกพืชด้วยวิธีอินทรีย์” โดย เกษตรกรตัวอย่าง
16.00– 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และคณะ
16.30– 17.30 น. เดินทางกลับตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 13
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากในพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด ทางโครงการฯและเกษตรกรในพื้นที่จึงร่วมกำหนดแนวทางให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของพืชหลักจำนวน 1 ชนิด คือ พริก
แนวทางแก้ไข : เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีแบบแผนและสำเร็จตามเป้าหมายทางโครงการฯ จึงคัดเลือกพืชที่ดีและเหมาะสมที่สุดมาจัดการนำร่องก่อนจำนวน1 ชนิด คือ พริก เนื่องจากมีจุดเด่นคือลงทุนน้อยให้ผลตอบแทนยาวนาน ตลาดกว้างปลูกง่าย เกษตรกรปลูกมากและเชี่ยวชาญ สามารถแปรรูปได้ในช่วงมีปัญหา สำหรับพืชชนิดอื่นๆ ทางโครงการฯ จะจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่มตามความสนใจของเกษตรกรและตามชนิดของพืช
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1424]   วันที่รายงาน  [29/9/2558]


คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมการจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2558 แต่เป็นช่วงเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักสวนครัวที่สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาจัดกิจกรรมเป็นกลางเดือนตุลาคม 2558 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2558 และขยายเวลาในการดำเนินโครงการถึงเดือนธันวาคม 2558

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถึงเดือนธันวาคม 2558
แนวทางแก้ไข : เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2558 และขยายเวลาในการดำเนินโครงการถึงเดือนธันวาคม 2558
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1463]   วันที่รายงาน  [31/12/2558]

จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 2 3 ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การศึกษาดูงาน และบริการให้คำปรึกษา จำนวน 40 คน ภาพรวมของความพึงพอใจร้อยละ 90.71 กำลังดำเนินการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


ค่าใช้จ่าย : 174,350
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20163231221441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1572]   วันที่รายงาน  [11/4/2559]

เดือนกุมภาพันธ์ 2559
-1 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงานลงพื้นที่ประสานงานกับแกนนำชุมชน 2 คน เพื่อวางแผนการดำเนินงานเบื้องต้นของปี 2559 พร้อมพิกัดแผนที่สวนครัวของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 หมู่บ้าน จำนวน 4 คน โดยเกษตรกรบางรายกำลังเตรียมเป็นวิทยากรด้าน เทคโนโลยีการปรับปรุงดินด้วยวิธีชีวภาพ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตพืชผักสวนครัว (พริก) การดูแลรักษาพืชผักสวนครัวด้วยวิธีชีวภาพ เทคโนโลยีการบริหารจัดการกลุ่ม
- 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงานลงพื้นที่ประสานงานกับแกนนำชุมชน 3 คน เพื่อพิกัดแผนที่สวนครัวของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม 3 หมู่บ้าน จำนวน 7 คน
-คณะทำงานประสานงานเพื่อแจ้งผลการดำเนินโครงการแก่แกนนำชุมชนและผู้เชี่ยวชาญ

เดือนมีนาคม 2559
-คณะทำงานประสานงานติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละเทคโนโลยีเพื่อลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา
 

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1795]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

เดือนเมษายน 2559
-26 เมษายน 2559 จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง เทคโนโลยีการคัดเลือกพันธุ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 ราย เพื่อให้แกนนำเกษตรกรที่เข้าร่วมบริการให้คำปรึกษารับพันธุ์พริก (พันธุ์พริกที่ติดเชื้อไวรัสของเกษตรกรที่ส่งมอบให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 แล้ว ผ่านการอาบพลาสมาในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับความถี่ต่างๆ จำนวน 10 ความถี่) ไปทดลองปลูกในสวนแกนนำเกษตรกรทั้ง 4 รายแล้วให้แกนนำเกษตรกรบันทึกผล เพื่อดูผลการทดสอบว่า พลาสมาจะมีส่วนช่วยลดการติดเชื้อไวรัสในพริกหรือไม่ โดยแกนนำเกษตรกรจะเริ่มปลูกเมื่อเข้าช่วงฤดูฝน 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่ควรจัดกิจกรรมในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2559 เนื่องจากหลายครอบครัวประสบปัญหาภัยแล้ง ส่วนเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเดือนถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ทางกลุ่มแนะนำให้จัดกิจกรรมหลังกลางเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1796]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

เดือนเมษายน 2559
-คณะทำงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบออนไลน์ Clinic Monitoring Online (CMO) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เดือนพฤษภาคม 2559
-คณะทำงานประสานงานติดต่อแกนนำเกษตรกรเพื่อลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา

เดือนมิถุนายน 2559
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการสร้างลูกข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่ควรจัดกิจกรรมในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2559 เนื่องจากหลายครอบครัวประสบปัญหาภัยแล้ง ส่วนเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเดือนถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ทางกลุ่มแนะนำให้จัดกิจกรรมหลังกลางเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2013]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

เดือนกรกฎาคม 2559
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการสร้างลูกข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะทำงานประสานติดต่อกับแกนนำเกษตรกรเพื่อลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา และประสานการเข้าร่วมประชุมประจำปีกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เดือนสิงหาคม 2559
-7-9 สิงหาคม 2559 คณะทำงานเข้าร่วมประชุมกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร                                              
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย

เดือนกันยายน 2559
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงเดือนธันวาคม 2559
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2018]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

เดือนสิงหาคม 2559

5 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การปรับปรุงดินด้วยวิธีชีวภาพ และการป้องกันโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ราย

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2019]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

เดือนกันยายน 2559
20 กันยายน 2559 จัดแสดงผลงานหมู่บ้านสวนครัวปลอดภัยร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานกิจกรรมสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2159]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559 จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนวัดวังกลม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่าย : 140,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2160]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2161]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

ติดตามผลทางโทรศัพท์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2162]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

ติดตามผลโดยการลงพื้นที่

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง akanata@wu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates