หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์(ต.วังอ่าง)

หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ9 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557300,000|260,000|260,000|ใช้หมด2014926168571.pdf20153161012471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1000]   วันที่รายงาน  [10/7/2557]
1.วันที่ 25 เมษายน 2557 ประสานการดำเนินงานกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ
2.วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านปศุสัตว์ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.วันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สมาชิกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4.
4.วันที่ 24 มิถุนายน 2557 การบริการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านปศุสัตว์ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่แกนนำหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 13 คน เรื่อง
-การบริหารจัดการกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-การวางแผนการผลิต โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-การเลี้ยงสัตว์ปีกด้วยวิธีอินทรีย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-การผลิตอาหารสัตว์ โดย อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5.วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มเติมร่วมกับแกนนำ จำนวน 3 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านปศุสัตว์ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้
07.00 – 09.00 น. เดินทางจากตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.30 – 09.45 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/
กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว
หัวหน้าโครงการ“หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.45 – 10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปศุสัตว์อินทรีย์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
10.45 – 11.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์”
โดย อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
11.45 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 13.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการบริหารจัดการกลุ่ม”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
13.45 – 14.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตสัตว์ปีก”
โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00 – 15.15 น. เดินทางไปศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15.15 – 16.15 น. การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ เรื่อง “กระบวนการผลิตอาหารสำหรับสัตว์ปีก”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว และคณะ
16.15 – 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว และคณะ
16.30 – 18.30 น. เดินทางกลับตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1120]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 62 คน
มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 62 คน
ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเป็นร้อยละ 87.10

2.สามารถติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรผ่านช่องทางโทรศัพท์ จำนวน 30 คน โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 100
และวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรมลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาและติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยผู้เชี่ยวชาญ

3.วันที่ 5 กันยายน 2557 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับหมู่แทนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์
ค่าใช้จ่าย : 230,000
จำนวนผู้รับบริการ : 62
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149301957401.pdf
2558250,000|244,350|244,350|ใช้หมด2015581430431.pdf20161131155221.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1299]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]


1.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ประสานการดำเนินงานกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ2.วันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะทำงานประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประสานงานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 3.วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คณะทำงานร่วมกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 คน ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านปศุสัตว์ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 4.วันที่ 15 มิถุนายน 2558 คณะทำงานร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 5.วันที่ 18 มิถุนายน 2558 การประชุมจัดทำแผนดำเนินการแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านปศุสัตว์ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมการบริการให้คำปรึกษาให้แก่แกนนำหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 16 คน เทคโนโลยีการผลิตอาหารสำหรับสัตว์บก  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  6.กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 โดยมีหลักสูตร ดังนี้วันที่ 1ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช08.00– 09.00 น. เดินทางจากตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)09.00– 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม09.30– 09.45 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)/กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้วหัวหน้าโครงการ“หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์09.45– 10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์บกด้วยวิธีอินทรีย์ (แพะ โค สุกร)”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทร์สังข์คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)10.45– 11.45 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตอาหารสำหรับสัตว์บก (แพะ โค สุกร)”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทร์สังข์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว11.45– 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน12.45– 13.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตสัตว์บก (แพะ โค สุกร)”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทร์สังข์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว13.45– 14.45 น. การสาธิต และ การฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์บกด้วยวิธีอินทรีย์”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทร์สังข์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว14.45– 15.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม15.00– 16.00 น. การบริการให้คำปรึกษา เรื่อง1. เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์บกด้วยวิธีอินทรีย์ (แพะ โค สุกร)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทร์สังข์ และ คณะ2. การผลิตอาหารสำหรับสัตว์บก (แพะ โค สุกร)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทร์สังข์ และ คณะ                                3. เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตสัตว์บก (แพะ โค สุกร)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทร์สังข์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว16.00– 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว และคณะ16.30– 17.30 น. เดินทางกลับตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ วันที่ 2ณ ฟาร์มแพะเกษตรกรตัวอย่าง ในอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช08.00– 09.00 น. เดินทางจากตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป ฟาร์มแพะของเกษตรกรตัวอย่าง09.00– 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม09.30– 09.45 น. กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้วหัวหน้าโครงการ“หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์09.45– 10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการเลี้ยงแพะด้วยวิธีอินทรีย์”โดย เกษตรกรตัวอย่าง และผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช10.45– 11.45 น. การศึกษาดูงาน เรื่อง “การเลี้ยงแพะด้วยวิธีอินทรีย์”โดย เกษตรกรตัวอย่าง11.45– 12.00 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ12.15– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00– 14.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการจัดการ (การบริหารจัดการกลุ่มและการจัดการการเงินและบัญชี)”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ /อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์14.00– 16.00 น. การบริการให้คำปรึกษา เรื่อง1. เทคโนโลยีการเลี้ยงแพะด้วยวิธีอินทรีย์โดย เกษตรกรตัวอย่างและผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช2. เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตสัตว์บก (แพะ โค สุกร)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทร์สังข์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว3. เทคโนโลยีการจัดการ (การบริหารจัดการกลุ่มและการจัดการการเงินและบัญชี)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ /อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ /รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม16.00– 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว และคณะ16.30– 17.30 น. เดินทางกลับตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากในพื้นที่เลี้ยงสัตว์บกเพื่อจำหน่ายหลากหลายชนิด ทางโครงการฯและเกษตรกรในพื้นที่จึงร่วมกำหนดแนวทางให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของสัตว์บกจำนวน 1 ชนิด คือ แพะเนื้อ
แนวทางแก้ไข : เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีแบบแผนและสำเร็จตามเป้าหมายทางโครงการฯ จึงคัดเลือกสัตว์บกที่เกษตรกรให้ความสนใจมากที่สุดมาจัดการนำร่องก่อนจำนวน1 ชนิด คือ แพะ เนื่องจากเกษตรกรเริ่มมีการเลี้ยงแพะเพื่อจำหน่ายหลายครัวเรือน สำหรับสัตว์บกชนิดอื่นๆ ทางโครงการฯ จะจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่มตามความสนใจของเกษตรกร
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1421]   วันที่รายงาน  [29/9/2558]


1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) และศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มแพะมาตรฐานอำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 23 25 และ 26 กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 37 คน

(เกษตรกรมีความสนใจกิจกรรมการเลี้ยงแพะเนื้อด้วยวิธีอินทรีย์ เป็นอย่างยิ่ง จึงจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม 1 วัน โดยผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดภูเก็ต)

2. ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอบรม 92.26

3. ติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เดือนตุลาคม 2558


ค่าใช้จ่าย : 178,500
จำนวนผู้รับบริการ : 37
ปัญหาอุปสรรค : ขอขยายเวลาในการดำเนินการในการติดตามและประเมินผล โดยติดตามผลหลังกลางเดือนตุลาคม 2558 เนื่องจากมีการทำบุญสารทไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1462]   วันที่รายงาน  [31/12/2558]


เดือนพฤศจิกายน 2558 ดำเนินการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรจำนวน 36 คน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 94,000 บาทต่อเดือน

ค่าใช้จ่าย : 5,850
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20163231131171.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1573]   วันที่รายงาน  [11/4/2559]

เดือนกุมภาพันธ์ 2559
-1 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงานลงพื้นที่ประสานงานกับแกนนำชุมชน 1 คน เพื่อวางแผนการดำเนินงานเบื้องต้นของปี 2559 พร้อมพิกัดแผนที่ฟาร์มไก่และฟาร์มแพะของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 หมู่บ้าน จำนวน 6 คน โดยเกษตรกรบางรายกำลังเตรียมเป็นวิทยากรด้านเทคโนโลยีเลี้ยงสัตว์ปีกด้วยวิธีชีวภาพ (ไก่) เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ปีก (ไก่) เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตสัตว์ปีก (ไก่) เทคโนโลยีการบริหารจัดการกลุ่ม การเลี้ยงสัตว์บกด้วยวิธีอินทรีย์ (แพะ) เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ปีก (แพะ) เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตสัตว์บก (แพะ)
-คณะทำงานประสานงานเพื่อแจ้งผลการดำเนินโครงการแก่แกนนำชุมชนและผู้เชี่ยวชาญ

เดือนมีนาคม 2559
-คณะทำงานประสานงานติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละเทคโนโลยีเพื่อลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา
-30 มีนาคม 2559 คณะทำงานลงพื้นที่ประสานงานกับแกนนำชุมชน 1 คน เพื่อพิกัดแผนที่ฟาร์มไก่และฟาร์มแพะของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม จำนวน 2 หมู่บ้าน จำนวน 2 คน
 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1574]   วันที่รายงาน  [11/4/2559]

เดือนมีนาคม 2559
-30 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่เกษตรกรพื้นที่วังอ่าง จำนวน 14 ราย
 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 14
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1797]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

เดือนเมษายน 2559
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับพันธุ์ไก่/จำนวนลูกไก่/ราคาขาย/การเลี้ยงไก่ เนื่องจากมีผู้สนใจติดต่อขอซื้อลูกไก่จากหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกระบวนการเลี้ยงไก่ของหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
-คณะทำงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบออนไลน์ Clinic Monitoring Online (CMO) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เดือนพฤษภาคม 2559
-คณะทำงานประสานงานติดต่อแกนนำเกษตรกรเพื่อลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา
-คณะทำงานประสานงานติดต่อปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษามาตรฐานฟาร์มการเลี้ยงไก่

เดือนมิถุนายน 2559
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการสร้างลูกข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่ควรจัดกิจกรรมในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2559 เนื่องจากหลายครอบครัวประสบปัญหาภัยแล้ง ส่วนเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเดือนถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ทางกลุ่มแนะนำให้จัดกิจกรรมหลังกลางเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2015]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]


 


 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2020]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

เดือนกรกฎาคม 2559
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการสร้างลูกข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะทำงานประสานงานติดต่อแกนนำเกษตรกรเพื่อลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา และการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2559 กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เดือนสิงหาคม 2559
-7-9 สิงหาคม 2559 คณะทำงานเข้าร่วมประชุมกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร                                              
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์

เดือนกันยายน 2559
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงเดือนธันวาคม 2559
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2022]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

เดือนสิงหาคม 2559
5 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกด้วยวิธีอินทรีย์ และแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 1 ราย

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 1
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2023]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

20 กันยายน 2559 จัดแสดงผลงานหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานกิจกรรมสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2163]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 32 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่าย : 140,000
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2164]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา จำนวน 32 คน วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2165]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน จำนวน 32 คน วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8 อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2166]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

ติดตามผลทางโทรศัพท์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2167]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

ติดตามผลโดยการลงพื้นที่

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|360,000|240,000|120,0002017430184401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2370]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]
-คณะทำงานหารือกับแกนนำเกษตรกรเกี่ยวกับวิทยากรในชุมชน
 
-คณะทำงานร่วมหารือกับแกนนำเกษตรกรและผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หมู่บ้านลูกข่ายในแต่ละพื้นที่
 
-ส่งตัวอย่างไข่ไก่ และไข่เป็ดของผู้แทนเกษตรกร จำนวน 1 ราย เพื่อตรวจหาสารตกค้างในไข่ไก่และไข่เป้ด โดยจะได้รับผลการตรวจประมาณปลายเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาหารปลอดภัยในชุมชน
 
-ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมู่บ้านแม่ข่าย
ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2371]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

-คณะทำงานประสานกับแกนนำเกษตรกรหมู่บ้านลูกข่าย 3 พื้นที่ เกี่ยวกับกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาเดือนกรกฎาคม และถ่ายทอดเทคโนโลยีในเดือนสิงหาคม

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2636]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หมู่บ้านลูกข่าย 3 พื้นที่ 100 คน จำนวน 2 เทคโนโลยี
- เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ด้วยวิธีอินทรีย์ วิทยากร นายสถิต หวานทอง
- เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ปีก วิทยากร นายสถิต หวานทอง นายนิยม คงเมฆ
แก่หมู่บ้านลูกข่าย
-พื้นที่ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จำนวน 55 คน
-พื้นที่ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง 20 คน
-พื้นที่ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด 25 คน

ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่าย และการติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เป้าหมาย

ค่าใช้จ่าย : 200,000
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : -ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการได้รับแจ้งโอนงบประมาณ ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมล่าช้า ประกอบกับอาจารย์/นักวิจัย ติดภารกิจในช่วงเวลาที่ได้รับงบประมาณ
แนวทางแก้ไข : -แผนการดำเนินงาน 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการจัดการด้านตลาดสำหรับกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการจัดการด้านการเงินและบัญชีสำหรับกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย 3.การติดตามประเมินผลหมู่บ้านลูกข่าย 4.การติดตามประเมินผลหมู่บ้านแม่ข่าย
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates