หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน

หมู่ที่ 4, 5, 7 ตำบลบางศาลา และหมู่ที่ 1, 4 ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557300,000|200,000|200,000|ใช้หมด2014926168331.pdf201531691931.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=998]   วันที่รายงาน  [10/7/2557]
1.วันที่ 23 เมษายน 2557 ประสานการดำเนินงานกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ
2.วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ประสานการวางแผนการจัดกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.วันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สมาชิกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.วันที่ 17 มิถุนายน 2557 การบริการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้น ให้แก่แกนนำหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 19 คน เรื่อง
-การตลาดและการบริหารจัดการกลุ่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-การวางแผนการผลิต โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-กระบวนการเลี้ยงปลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ โดย อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นปลานิลแดดเดียว โดย อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6.วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มเติมร่วมกับแกนนำจำนวน 3 คน ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้
07.30 – 09.00 น. เดินทางจากตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.30 – 09.45 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/
กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
หัวหน้าโครงการ“หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.45 – 10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
10.45 – 12.00 น. การบริการให้คำปรึกษา เรื่อง
1. เทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
2. เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ โดย อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์
3. เทคโนโลยีการวางแผนการผลิต โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
4. เทคโนโลยีการจัดการ (การตลาดและการบริหารจัดการกลุ่ม) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
5. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล โดย อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การแบ่งกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เรื่อง
1. เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ (ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โดย อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ และคณะ
2. เทคโนโลยีการวางแผนการผลิต (ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ)
โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
3. เทคโนโลยีการจัดการ (การตลาดและการบริหารจัดการกลุ่ม) (ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
4. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล (ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โดย อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ และคณะ /
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง และคณะ
16.30 – 18.00 น. เดินทางกลับตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : เมื่อผู้ประสานงานหลักเสียชีวิต ทำให้ทางโครงการประสานงานกับผู้ประสานคนใหม่ที่ต้องมีเข้าใจลักษณะโครงการทั้งหมดได้ในเวลาที่กำหนดจึงเป็นข้อจำกัดที่ทำให้โครงการมีอุปสรรคในระดับหนึ่ง
แนวทางแก้ไข : ประสานงานและสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในหมู่บ้านเกี่ยวกับลักษณะโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1119]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 66 คน
มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 41 คน
ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเป็นร้อยละ 89.27

2.สามารถติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรผ่านช่องทางโทรศัพท์ จำนวน 27 คน โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 100
และวันที่ 26 สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรมลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาและติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยผู้เชี่ยวชาญ

3.วันที่ 7 กันยายน 2557 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับหมู่แทนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์
ค่าใช้จ่าย : 180,000
จำนวนผู้รับบริการ : 66
ปัญหาอุปสรรค : มีการเปลี่ยนแปลงประธานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากผู้เสนอข้อเสนอโครงการคนเดิมเสียชีวิต และมีการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายจากตำบลบางตะพง อำเภอบางตะพง เป็นตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149301952371.pdf
2558250,000|244,350|244,350|ใช้หมด201558143531.pdf20161131157371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1300]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]


1.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ประสานการดำเนินงานกับแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ2.วันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะทำงานประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประสานงานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 3.วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะทำงานร่วมกับประธานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 4.วันที่ 15 มิถุนายน 2558 คณะทำงานร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 5.วันที่ 10 มิถุนายน 2558 การประชุมจัดทำแผนดำเนินการแบบมีส่วนร่วม ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมการบริการให้คำปรึกษาให้แก่แกนนำหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน เรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิลคุณภาพ (การยื่นขอมาตรฐานฟาร์มปลานิล) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 6.กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 โดยมีหลักสูตร ดังนี้วันที่ 1ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช07.00– 09.00 น. เดินทางจากตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)09.00– 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม09.30– 09.45 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)/กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้งหัวหน้าโครงการ“หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์09.45– 11.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิลคุณภาพ (การยื่นขอมาตรฐานฟาร์มปลานิล)”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์/อาจารย์สิริพงษ์ วงศ์พรประทีปคณะประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)/คุณสุวิมล สี่หิรัญวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช11.45– 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน12.45– 13.45 น. การบริการให้คำปรึกษา เรื่อง“เทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิลคุณภาพ (การยื่นขอมาตรฐานฟาร์มปลานิล)”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์/อาจารย์สิริพงษ์ วงศ์พรประทีปคณะประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)/คุณสุวิมล สี่หิรัญวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช13.45– 14.00 น. เดินทางไปฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช14.00– 15.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลมาตรฐาน”โดย เกษตรกรตัวอย่าง15.00– 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม15.15– 16.15 น. ศึกษาดูงาน เรื่อง “ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลมาตรฐาน”โดย เกษตรกรตัวอย่าง16.15– 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง และคณะ16.30– 18.30 น. เดินทางกลับตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ วันที่ 2มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช07.00– 09.00 น. เดินทางจากตำบลบางศาลา อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์09.00– 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม09.30– 09.45 น. กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้งหัวหน้าโครงการ“หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์09.45– 10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการจัดการ (การวางแผนการผลิตปลานิล การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด)”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ /อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์10.45– 11.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแปรรูปปลานิล (ไส้กรอกปลานิล และลูกชิ้นปลานิล)”โดย อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์11.45– 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน12.45– 16.00 น. การฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เทคโนโลยีการแปรรูปปลานิล (ไส้กรอกปลานิล และลูกชิ้นปลานิล)” และ“เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์”โดย อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริและคณะ/                        รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม16.00– 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้งและคณะ16.30– 17.30 น. เดินทางกลับตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ  หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 1
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1423]   วันที่รายงาน  [29/9/2558]


คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมการจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2558 แต่เป็นช่วงเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตปลานิลที่สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาจัดกิจกรรมเป็นกลางเดือนตุลาคม 2558 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2558 และขยายเวลาในการดำเนินโครงการถึงเดือนธันวาคม 2558


ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถึงเดือนธันวาคม 2558
แนวทางแก้ไข : เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2558 และขยายเวลาในการดำเนินโครงการถึงเดือนธันวาคม 2558
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1464]   วันที่รายงาน  [31/12/2558]


จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่ 25 และ 29 ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน และบริการให้คำปรึกษา จำนวน 39 คน ภาพรวมความพึงพอใจใจการจัดกิจกรรมเป็นร้อยละ 90.91 กำลังดำเนินการติดตามผล


ค่าใช้จ่าย : 174,350
จำนวนผู้รับบริการ : 39
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20163231144531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1571]   วันที่รายงาน  [11/4/2559]

เดือนกุมภาพันธ์ 2559
-2 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงานลงพื้นที่ประสานงานกับแกนนำชุมชน 2 คน เพื่อวางแผนการดำเนินงานเบื้องต้นของปี 2559 พร้อมพิกัดแผนที่ฟาร์มปลานิลของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 15 คน โดยเกษตรกรบางรายกำลังเตรียมเป็นวิทยากรด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล (ปลานิลแดดเดียว ไส้กรอกปลานิล ลูกชิ้นปลานิล) เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตปลานิล เทคโนโลยีการจัดการ (การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด) เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์
-คณะทำงานประสานงานเพื่อแจ้งผลการดำเนินโครงการแก่แกนนำชุมชนและผู้เชี่ยวชาญ

เดือนมีนาคม 2559
-คณะทำงานประสานงานติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละเทคโนโลยีเพื่อลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1798]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

เดือนเมษายน 2559

-คณะทำงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบออนไลน์ Clinic Monitoring Online (CMO) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เดือนพฤษภาคม 2559
-คณะทำงานประสานงานติดต่อแกนนำเกษตรกรเพื่อลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา

เดือนมิถุนายน 2559
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการสร้างลูกข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนพร้อมลงพื้นที่เพื่อหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมแสดงผลงานในงานเทศกาลกินปลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2559
 

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่ควรจัดกิจกรรมในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2559 เนื่องจากหลายครอบครัวประสบปัญหาภัยแล้ง ส่วนเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเดือนถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ทางกลุ่มแนะนำให้จัดกิจกรรมหลังกลางเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2016]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

เดือนกรกฎาคม 2559
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการสร้างลูกข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะทำงานประสานงานติดต่อแกนนำเกษตรกรเพื่อลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา และการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2559 กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เดือนสิงหาคม 2559
-7-9 สิงหาคม 2559 คณะทำงานเข้าร่วมประชุมกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร                    
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน

เดือนกันยายน 2559
-คณะทำงานประสานงานกับแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงเดือนธันวาคม 2559
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2026]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

เดือนสิงหาคม 2559
-3 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มปลานิล และแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 8 ราย

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2028]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

เดือนกันยายน 2559
20 กันยายน 2559 จัดแสดงผลงานหมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานกิจกรรมสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2155]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน จำนวน 34 คน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาดุกร้าท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และ วังน้ำวนฟาร์ม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2156]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 34 คน ณ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่าย : 140,000
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2157]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

ติดตามผลครั้งที่ 1 ผ่านทางโทรศัพท์

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2158]   วันที่รายงาน  [30/12/2559]

ติดตามผลโดยการลงพื้นที่

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|360,000|45,000|315,000201743018731.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2368]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

-คณะทำงานหารือกับแกนนำเกษตรกรเกี่ยวกับวิทยากรในชุมชน

-คณะทำงานร่วมหารือกับแกนนำเกษตรกรและผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการยื่นขอขึ้นทะเบียนฟาร์มและการขอมาตรฐาน GAP จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ

-คณะทำงานร่วมหารือกับแกนนำเกษตรกรและผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หมู่บ้านลูกข่ายในแต่ละพื้นที่

-ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมู่บ้านแม่ข่าย

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : ควรเปลี่ยนแปลงจัดกิจกรรมหลังจากเดือนรอมฎอน (ถือศีลอด) เป็นเดือนกรกฎาคม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2369]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

-คณะทำงานประสานกับแกนนำเกษตรกรหมู่บ้านลูกข่าย 3 พื้นที่ เกี่ยวกับกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาเดือนกรกฎาคม และถ่ายทอดเทคโนโลยีในเดือนสิงหาคม

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2637]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2560

ได้ดำเนินการลงพื้นที่เป้าหมายโดยผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายทั้ง 3 พื้นที่
พื้นที่ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่
พื้นที่ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พื้นที่ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทน
แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เป้าหมาย จึงขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่าย การพัฒนาหมู่บ้านลูกข่าย และการติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -ขอขยายเวลาในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการได้รับแจ้งโอนงบประมาณ ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมล่าช้า ประกอบกับอาจารย์/นักวิจัย ติดภารกิจในช่วงเวลาที่ได้รับงบประมาณ
แนวทางแก้ไข : --แผนการดำเนินงาน 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการจัดการด้านตลาดสำหรับกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการจัดการด้านการเงินและบัญชีสำหรับกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐานสำหรับกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านลูกข่าย 4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำหรับกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านลูกข่าย 5. การติดตามประเมินผลหมู่บ้านแม่ข่าย 6. การติดตามประเมินผลหมู่บ้านลูกข่าย
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง akanata@wu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates