หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยบ้านดงบุญนาค กลุ่มเกษตรกรกองทุนข้าวฯ

บ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 5 พื้นที่

  • กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านดงอินตา หมู่6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านสันกำแพง หมู่8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
  • กลุ่มบ้านแม่สุกน้ำล้อม หมู่10 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
  • กลุ่มบ้านเหล่าศรีดอนตัน หมู่14 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
  • กลุ่มบ้านหนองบัว หมู่2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|152,434|47,56620132141544411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=88]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 152,434
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301547411.pdf
2554370,400|210,700||210,7002012361456311.pdf2012181229101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|350,000|ใช้หมด20125151116331.pdf2013131151861.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=313]   วันที่รายงาน  [21/7/2555]
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 (วิทยากรผศ.วัชรินทร์ สราวิช) วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 20 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 30 คน
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 18 คน ณ วว.
ค่าใช้จ่าย : 76,413
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=437]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
1.อบรมลูกข่าย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนายคงเดช เมืองแก้ว วันที่ 22-Aug-55 จำนวน 116 คน
2.อบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ วันที่ 11-14-ก.ย-55 จำนวน 12 คน
|การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากรณ์ สายตา วันที่ 11-14-ก.ย.-55 จำนวน 12 คน
|การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14-ก.ย.-55 จำนวน 8 คน
|การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 12-Sep-55 จำนวน 6 คน
|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 10 คน
|การแปรรูปเห็ด โดยนางวรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 8 คน
ค่าใช้จ่าย : 273,587
จำนวนผู้รับบริการ : 177
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556386,600|320,000|171,607|148,39320131251147501.pdf201312191555451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=587]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181439181.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=815]   วันที่รายงาน  [7/10/2556]
อบรมลูกข่าย
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/อบต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่/19-ก.พ.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่/20-ก.พ.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา/21-ก.พ.-56

อบรมเทคโนโลยี
-เมล็ดพันธุ์ข้าว/ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเย/22-ก.พ.-56
ค่าใช้จ่าย : 171,607
จำนวนผู้รับบริการ : 223
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates