หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว บ้านโพธิ์ชัย

บ้านโพธิ์ชัย ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่ชุมชน

  1. โบรไบโอติก จากบ่อกุ้ง
  2. การจัดการบ่อกุ้ง
  3. การตรวจวิเคราะห์น้ำ ค่า pH

 

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557393,600|240,000|240,000|ใช้หมด2014430149271.pdf20152101536251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=884]   วันที่รายงาน  [29/4/2557]
1. เข้าติดต่อประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรบ้านโพธิ์ชัย อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบดั้งเดิมของเกษตรกร และศึกษาเทคโนโลยีที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร พบปะและพูดคุยกับตัวอย่างเกษตรกรกลุ่มผุ้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบ้านโพธิ์ชัย สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อวางแผนในการนำเทคโนโลยีไปถ่ายทอด และจัดทำโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว
2. เข้าไปดูฟาร์มตัวอย่างที่จะทำเป็นฟารืฒทดลองของคุณวิชิต จวงจันทร์ เพื่อดูลักษณะของบ่อกุ้งก้ามกรามที่จะลงเป็นตัวอย่างทดลองการเลี้ยงกุ้งแบบอินทรีย์ ดูลักษระของบ่อในพื้นที่จริง เพื่อที่จะปรับปรุงสภาพบ่อและคุณภาพของน้ำได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งศึกษาระบบน้ำที่จะนำมาเลี้ยง การป้องกันและกำจัดศัตรูของลูกกุ้งก้ามกราม พร้อมทั้งพูดคุยกับเจ้าของฟาร์ม
3. ดำเนินการเตรียมห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมการแยกเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกจากธรรมชาติในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และจากกระเพาะและลำไส้ของกุ้งก้ามกรามเพื่อนำมาบำบัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและเตรียมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อนำมาผสมอาหารให้กุ้งกิน (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการดำเนินการช้ากว่ากำหนด ทำให้การเตรียมการปฏิบัติการซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการช้ากว่ากำหนด
แนวทางแก้ไข : คณะผู้วิจัยได้พยายามนำสารเคมีและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมในห้องปฏิบัติการมาใช้และเตรียมการก่อน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=985]   วันที่รายงาน  [6/7/2557]
1. ดำเนินจัดกิจกรรมจัดเวทีเสวนาร่วมกับนักวิจัย นักวิชาการประมง ผู้นำชุมชน ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อการบริหาร การจัดการ และการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่ของโครงการฯ โดยดำเนินการเสวนาในพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว หมู่บ้านโพธิ์ชัย ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 3 วัน มีจำนวนผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งสิ้น 30 คน เพื่อหาแนวทางในการบริหาร จัดการการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่ของโครงการฯ จากการจัดเวทีเสวนาได้สรุปความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว ได้ดังนี้
1. 1 ประชุมการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามบ้านโพธิ์ชัย เพื่อจุดประสงค์ในการบริหาร จัดการ และดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ไปด้วยกัน
1.2 ปัญหากุ้งน๊อคและตาย ในฤดูหนาว ฤดูฝน และในตอนที่มีมรสุมเข้าในบางฤดูกาล ทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งประสบภัยพิบัติ กุ้งตายยกบ่อ นำกุ้งที่ตายไปขายได้ราคาตกต่ำเพียง 50 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรประสบปัญหาการเลี้ยงขาดทุน
1.3 ปัญหาเรื่องโรคและพยาธิ มักจะเกิดบ่อยๆ ในช่วงฤดูหนาว และฤดูแล้งช่วงน้ำน้อย หรือช่วงที่ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ โรคที่พบมักจะมีอาการเหงือกกุ้งมีสีดำและสีส้ม เกิดจากเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย และกุ้งจะติดโรคพยาธิ และเป็นโรคตายในช่วงดังกล่าว หรือกุ้งที่เลี้ยงอาจจะไม่โตเต็มที่
1.4 เกษตรกรมีความต้องการเกี่ยวกับจุลินทรีย์โปรไบโอติก การเลี้ยงจุลินทรีย์ และวิธีการใช้โปรไบโอติก มาช่วยเสริมอาหารเพื่อให้กุ้งกินอาหารดีขึ้น อัตราการรอดตายดีขึ้น อัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และต้องการนำโปรไบโอติกมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อกุ้งและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอีกด้วย
1.5 ปัญหาลูกกุ้งที่เกษตรกรซื้อมาไม่ได้มาตรฐาน ติดโรค เลี้ยงไม่โต เนื่องมาจากลูกกุ้งที่ได้มาไม่ได้มาจากพ่อ - แม่พันธุ์ที่ดี มีคุณภาพ และฟาร์มที่ผลิตลูกกุ้งจำหน่ายไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้ลูกกุ้งที่ไม่มีคุณภาพมาเลี้ยงในบ่อ
1.6 ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามตรวจสอบคุณภาพน้ำเองในฟาร์มไม่ได้ เลยไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำเบื้องต้นบางตัว ทางกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต้องการให้จัดโครงการฝึกอบรมตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งเบื้องต้น เพื่อจะได้ตรวจสอบเองได้ภายในฟาร์ม

2. ดำเนินงานในห้องปฏิบัติการ
2.1 ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินเลนพื้นก้นบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจากฟาร์มตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่บ้านโพธิ์ชัย ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
2.2 ดำเนินการแยกเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่เป็นประโยชน์ออกจากดินเลนของบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
2.3 ดำเนินการแยกเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกบริสุทธิ์ เพื่อให้ได้ชนิดของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่มีอยู่ในพื้นที่จริงของการเลี้ยง
2.4 ดำเนินการเพาะขยายเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์โปรไบโอติกในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำจุลินทรีย์โปรไบโอติกจากห้องปฏิบัติการไปให้กับเกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรไบโอติกให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
2.5 ดำเนินการส่งตัวอย่างจุลินทรีย์โปรไบโอติกไปวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ที่ศูนย์จุลินทรีย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กทม.
ค่าใช้จ่าย : 18,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : 1. งบประมาณในการดำเนินการมาล่าช้ากว่าที่กำหนดในแผนงาน
2. ช่วงที่ดำเนินการจัดเวทีเสวนาเป็นช่วงหน้าฝน ซึ่งในการจัดทั้ง 3 วัน ฝนตกหนักเป็นอุปสรรคต่อการมาเข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

แนวทางแก้ไข : 1. ได้เร่งดำเนินการจัดเวทีเสวนา เพื่อให้การดำเนินงานในช่วงต่อๆ ไป เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. ได้ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์เพื่อรับ-ส่งผุ้เข้าร่วมเวทีเสวนา โดยให้รถยนต์ที่จ้างเหมา ทำหน้าที่รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมเสวนาถึงบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1061]   วันที่รายงาน  [14/9/2557]
ผลการดำเนินงาน
1. ดำเนินโครงการบริการวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบ้านโพธิ์ชัย ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 โครงการๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557 รวมทั้งสิ้น 2 วัน ดังนี้
โครงการที่ 1 เทคโนโลยีการเตรียมโปรไบโอติกคุณภาพสูง
โครงการที่ 2 เทคโนโลยีการคัดเลือกจุลินทรีย์มีประโยชน์มาใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำและพื้นบ่อ
เลี้ยงกุ้ง
2. ออกพื้นที่ลงฟาร์มเกษตรกรในกลุ่มสมาชิกทั้งหมดทุกฟาร์ม เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยง ดูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปฏิบัติงานในฟาร์มของสมาชิกในแต่ละราย บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
3. ฝึกภาคปฏิบัติการ โครงการที่ 1 เทคโนโลยีการเตรียมโปรไบโอติกคุณภาพสูง โดยให้สมาชิกในกลุ่มได้ดำเนินการใช้เทคโนโลยีการเตรียมโปรไบโอติกคุณภาพสูง วิธีการที่ 1 เพื่อนำมาผสมอาหารกุ้งในอัตราส่วนและวิธีการที่ถูกต้อง และวิธีการที่ 2 วิธีการเตรียมโปรไบโอติกเพื่อนำมาผสมกับน้ำ แล้วนำไปสาดให้ทั่วบ่อ เพื่อปรับคุณภาพน้ำและปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยหรือแนวทางการผลิตกุ้งอินทรีย์
4. ฝึกภาคปฏิบัติการ โครงการที่ 2 เทคโนโลยีการคัดเลือกจุลินทรีย์มีประโยชน์มาใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำและพื้นบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยวิธีการนำดินโคลนเลนบริเวณพื้นก้นบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของสมาชิกในพื้นที่บ้านโพธิ์ชัย ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มาทำการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จากนั้นแยกให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ คัดเลือกเอาชนิดที่เป็นประโยชน์มาใช้เป็นโปรไบโอติก เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำและพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งต่อไป
5. ทำการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อโปรไบโอติกที่แยกได้จากข้อ 4. มาเพิ่มปริมาณให้ได้มากตามจำนวนที่ต้องการ โดยใช้ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ หลังจากเพาะเลี้ยงได้ปริมาณมากเพียงพอแล้ว นำไปเตรียมเป็นโปรไบโอติกผงโดยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำไปแจกให้แก่กลุ่มสมาชิกใช้ประโยชน์ต่อไป
6. ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกสมาพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบ้านโพธิ์ชัย ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสมดี ภูจอมนิล เป็นประธานสมาพันธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ภายใต้การดูแลของโครงการฯ มีจำนวนสมาชิกประมาณ 30 คน และมีแนวโน้มสมาชิกจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาสมัครเพิ่มเติม โดยภาระกิจของกลุ่มฯ จะดำเนินการผลิตกุ้งก้ามกรามตามคำแนะนำของโครงการฯ และเพื่อต่อรองกับพ่อค้าคนกลางเกี่ยวกับราคาอาหารที่แพงและตลาดรับซื้อกุ้งก้ามกราม
7. ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฯ ที่จะดำเนินการเพิ่มเติม โดยทางกลุ่มสมาชิกฯ อยากให้ทางโครงการฯ ได้แปรรูปผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่เกิดการตายอย่างกระทันหันหรือในกรณีที่กุ้งเกิดการน๊อคตายหมดบ่อเวลาที่เกิดภัยพิบัติ หรือคุณภาพน้ำมีปัญหา เกษตรกรต้องการให้ทางโครงการฯ หาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของกุ้งที่ตายที่ยังไม่ได้ขนาดพวกนี้ โดยทางผู้รับผิดชอบโครงการฯ กำลังคิดหาวิธีการเพิ่มมูลค่าของกุ้งตายเหล่านี้ต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 71,840
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1112]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ในรอบปีที่ผ่านมา จากเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 ค่าใช้จ่าย : 12,140
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลน้อยเกินไป ไม่ได้ลงพื้นที่ฟาร์มบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร
แนวทางแก้ไข : ควรเพิ่มระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลเป็น 1 วัน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1180]   วันที่รายงาน  [23/12/2557]
1. ดำเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 3 เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ/อัตราการเจริญเติบโตของกุ้งในบ่อ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบ้านโพธิ์ชัย ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 53 คน
2. ประเมินผลการอบรม และติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้านฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลการอบรม การนำไปใช้ประโยชน์ และติดตามปัญหาและผลการดำเนินงานของโครงการฯ โดยลงพื้นที่ติดตามอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมและร่วมจัดนิทรรศการของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว แสดงผลงานของหน่วยงาน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวามคม 2557 และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557
4. สรุปผลงานของโครงการฯ ในปี 2557 ที่ผ่านมาทั้งหมด
5. ดำเนินการจัดทำรูปเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 เล่ม และนำส่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 เล่ม และ CD 1 แผ่น
ค่าใช้จ่าย : 138,020
จำนวนผู้รับบริการ : 53
ปัญหาอุปสรรค : 1.ในช่วงนี้เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบางรายไปเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ทำให้ลงพื้นที่ไม่เจอเกษตรกรทุกราย
2. ช่วงนี้จะเป็นช่วงอากาศหนาว ทำให้กุ้งมีอัตราการกินอาหารน้อย การเจริญเติบโตต่ำ เกิดโรคระบาด และกุ้งตาย
3. ชลประทานไม่ปล่อยน้ำจากเขื่อนลำปาว เนื่องจากเป็นฤดูกาลเกี่ยวข้าว ทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเปลี่ยนถ่ายในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
แนวทางแก้ไข : 1. ลงพื้นที่หมู่บ้านในโครงการฯ บ่อยๆ ครั้ง เพื่อจะเจอเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในกลุ่มทุกราย
2. ใช้ระบบการให้อากาศ และลดปริมาณการให้อาหารกุ้งก้ามรามลง
3. ใช้ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก จากโครงการฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และเพิ่มความแข็งแรงให้กับกุ้งก้ามกราม
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20141223152381.pdf
2558250,000|250,000|250,000|ใช้หมด201558143381.pdf20151022167351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1234]   วันที่รายงาน  [20/5/2558]

โครงการจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว ปีที่ 2 ในวันที่ 25-26 เมษายน 2558 ณ บ้านโพธิ์ชัย ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  กิจกรรมที่ดำเนินการมีรายละเอียด ดังนี้
1. สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและเศรษฐกิจการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย โดย ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล
2. สภาพปัญหาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร โดย ผศ.กาญจนา  กุลวิทิตและนางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร
3. โรคและการป้องกันรักษาเบื้องต้น โดย ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล
4. การทำบัญชีฟาร์มและการบันทึกรายรับ-รายจ่าย โดย ผศ.กาญจนา  กุลวิทิตและนางสาวเพลินเพิศ ธารีเธียร

ค่าใช้จ่าย : 22,180
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1243]   วันที่รายงาน  [4/6/2558]

จัดกิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์แบบพัฒนา
1. บรรยายสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบฟาร์มอินทรีย์ในประเทศไทย
2. บรรยายประโยชน์ของการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของฟาร์ม และการจัดทำบัญชีฟาร์มเบื้องต้น
3. ปฏิบัติการ  เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์แบบพัฒนา
4. ปฏิบัติการ บันทึกรายงาน จัดทำข้อมูลฟาร์ม และรายละเอียดฟาร์มเบื้องต้น
5. ปฏิบัติการ เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์แบบพัฒนาโดยปรับปรุงระบบการเลี้ยงและการจัดการ

ค่าใช้จ่าย : 41,486
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1. ปัญหาอากาศภาคอีสานร้อนจัด และทางชลประทานเขื่อนลำปาวปิดน้ำชลประทาน ทำให้กุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในบ่อของเกษตรกรน๊อคตายกระทันหัน

แนวทางแก้ไข : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้อากาศ และใช้สารเพิ่มออกซิเจน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1262]   วันที่รายงาน  [2/7/2558]


เตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1346]   วันที่รายงาน  [24/8/2558]

จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการวิเคราะห์/การป้องกันโรคกุ้งก้ามกรามเบื้องต้น
1. ภาคบรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับโรคของกุ้งก้ามกราม  โดย ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  
2. ภาคบรรยาย เรื่อง อันตรายของสารเคมีและยาปฏิชีวนะต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม  โดย ผศ.กาญจนา  กุลวิทิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์
3. ภาคปฏิบัติการ กลุ่มที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์และการป้องกันโรคกุ้งก้ามกรามเบื้องต้น  โดย ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล
    ภาคปฏิบัติการ กลุ่มที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์และการป้องกันโรคกุ้งก้ามกรามเบื้องต้น  โดย นางกฤษณา  เขามีทอง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
4. ภาคปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตรวจสอบโรคที่เกิดกับกุ้งก้ามกรามในบ่อเลี้ยง  โดย ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  
5.  สรุปและระดมความคิดเห็นของเกษตรกร

ค่าใช้จ่าย : 106,424
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : กลุ่มเกษตรกรไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านโรคกุ้งก้ามกรามและการใช้ยาและสารเคมี
แนวทางแก้ไข : พยายามอธิบายและนำเสนอให้กลุ่มเกษตรกรเข้าใจ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1347]   วันที่รายงาน  [26/8/2558]


ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ระดับภูมิภาค  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  ในหัวข้อ  “ฐานความรู้อุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีกุ้งก้ามกรามไบโอเทค”   ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558  มีนักเรียน  นักศึกษา นักวิชาการ ครู  อาจารย์ และประชาชนผู้สนใจมากมาย ประมาณ 10,000  คน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1348]   วันที่รายงาน  [26/8/2558]

รูปภาพประกอบร่วมงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 


               


 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1391]   วันที่รายงาน  [25/9/2558]

1. จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 4 เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน กำไร/การทำบัญชีฟาร์ม
ภาคบรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและทำบัญชีฟาร์ม
ภาคบรรยาย เรื่อง ประโยชน์ของการทำบัญชีฟาร์มกับเกษตรกร
ภาคปฏิบัติการ กลุ่มที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน กำไร/การทำบัญชีฟาร์มกุ้งก้ามกรามเบื้องต้น
ภาคปฏิบัติการ กลุ่มที่ 2เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน กำไร/การทำบัญชีฟาร์มกุ้งก้ามกรามเบื้องต้น
ภาคปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูล  ลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายของฟาร์ม

สรุปและระดมความคิดเห็นของเกษตรกร

2. ออกจัดนิทรรศการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับชาติและนานาชาติ  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558


      


 

ค่าใช้จ่าย : 79,910
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559320,000|250,000|250,000|ใช้หมด2016122103501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1481]   วันที่รายงาน  [4/4/2559]

โครงการจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว ปีที่ 3

ในวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2559หมู่บ้านโพธิ์ชัย ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1. บรรยาย เรื่อง สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและเศรษฐกิจการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยวิทยากร ผศ.ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล 2. บรรยาย เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม โดยวิทยากร ผศ.กาญจนา กุลวิทิต
3. บรรยาย เรื่อง การตรวจประเมินระบบฟาร์ม GAP โดยวิทยากร นางกฤษณา เขามีทอง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดกาฬสินธุ์)

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1542]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

จัดโครงการจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว ปีที่ 3ในวันที่ 4-5เมษายน พ.ศ. 2559หมู่บ้านโพธิ์ชัย ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1. บรรยาย เรื่อง สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและเศรษฐกิจการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยวิทยากร ผศ.ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล
2. บรรยาย เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม โดยวิทยากร ผศ.กาญจนา กุลวิทิต
3. บรรยาย เรื่อง การตรวจประเมินระบบฟาร์ม GAP โดยวิทยากร นางกฤษณา เขามีทอง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดกาฬสินธุ์)

มีการเลือกประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามคนใหม่ ประจำปี 2559 พร้อมกับคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อดำเนินงานของกลุ่มในปี 2559 โดยประธานคนใหม่ ได้แก่ นายชาติชนะ จำนูนสาย พร้อมกับทีมงานบริหารชุดใหม่ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1730]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

ถ่ายทำรายการ Science Hit โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว นวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2559 ณ บ้านโพธิ์ชัย คำบลบัวบาน อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

          

      

      

   

   

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1867]   วันที่รายงาน  [15/7/2559]

ถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว ปีที่ 3  ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 พ.ศ. 2559ณ หมู่บ้านโพธิ์ชัย  ตำบลบัวบาน  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                รายละเอียด  ดังนี้                                                                                                                                                                     1. ภาคบรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์  เพชรจุลมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                                                                                                                                                                  2. ภาคบรรยาย เรื่อง ประโยชน์ของการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา  กุลวิทิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                                                                                                                                                                  3. ภาคปฏิบัติการ กลุ่มที่ 2เรื่อง เทคนิคการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์ โดย นางกฤษณา  เขามีทอง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์                                                     4. ภาคปฏิบัติการ ปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม GAP  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์  เพชรจุล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

  

  

  

  

ค่าใช้จ่าย : 86,650
จำนวนผู้รับบริการ : 52
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1896]   วันที่รายงาน  [7/9/2559]

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว ปีที่ 3  ในวันพุธ ที่ 17สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ หมู่บ้านโพธิ์ชัย  ตำบลบัวบาน  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียดและวิทยากร

1. ภาคบรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์  เพชรจุล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

2. ภาคบรรยาย เรื่อง ประโยชน์และมูลค่าเพิ่มของการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา  กุลวิทิต  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3. ภาคปฏิบัติการ กลุ่มที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามหวาน  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์  เพชรจุล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4. ภาคปฏิบัติการ กลุ่มที่ 2เรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามหวาน  โดย นางกฤษณา  เขามีทอง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

5. ภาคปฏิบัติการ ปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามหวาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์  เพชรจุล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

โดยมี 1. นายบุญเยี่ยม  พรหมทองแก้ว  เกษตรอำเภอยางตลาด

        2. นายสถาพร  ภูจริต  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

        3. นางเพ็ญศรี  วงศ์ปรีดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบวิสาหกิจระดับอำเภอ  เข้าร่วมโครงการด้วย 

   

  

  

  

  

  

  

ค่าใช้จ่าย : 88,306
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1899]   วันที่รายงาน  [8/9/2559]

ต้อนรับและให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากหมู่บ้านจ้อก้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม  อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด รวมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่  จำนวนประมาณ  50 คน  นำโดย นางสาวสร้อยทอง  ไชยสงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ใน วันที่ 6 กันยายน  2559 ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว บ้านโพธิ์ชัย ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  และฝึกภาคปฏิบัติการ ณ ฟาร์มนายประมุข  โคตรคำภา สมาชิกในกลุ่มหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว

วิทยากรในชุมชน จำนวน 6 คน

1. นายธนากร  ภูแป้ง

2. นายชาติชนะ  จำนูนสาย

3. นายประมุข  โคตรคำภา

4. นายวรวุฒิ  บุตรตาโคตร

5. นางสันสนีย์  อินแสง

6. นางสมดี  ภูจอมนิล

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์  เพชรจุล  เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 13,050 บาท

  

  

  

  

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1900]   วันที่รายงาน  [8/9/2559]

ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยม หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง  และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม 2559  รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕ คน

 

นำโดยคณะผู้ตรวจ (คตป.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง  

๑. นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์                 ประธานกรรมการ

                     ๒. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์                   กรรมการ

๓. นายปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์             กรรมการ

4. นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์            กรรมการ

5. นางสาวกัญญ์อาภา  ศรีวิสาร             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

ผู้ร่วมเดินทาง

๑. นางสาวสุรีย์ญา  วัฒนธงชัย              นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

 

คณะจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 3 คน

๑. นางวนิดา บุญนาคค้า            ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

๒. นางกันยา พงศ์พิศาล            ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาและบูรณาการด้าน วทน.

๓. นางกัญญา ศรีนวลชาติ          ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์

๑.      นายบุญเยี่ยม  พรหมทองแก้ว           เกษตรอำเภอยางตลาด

๒.      นายสถาพร  ภูจริต                       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๓.      นางเพ็ญศรี  วงศ์ปรีดี                    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ

๔.      นายทวี  ถาวงศ์กลาง                     นักวิชาการเกษตร  เทศบาลตำบลบัวบาน

๕.      นายอุทัย  บุญขจร                       ประมงอำเภอยางตลาด

๖.      นางกฤษณา  เขามีทอง                  เจ้าพนักงานประมงชำนาญการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์

๗.      นางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร              นักวิชาการประมงชำนาญการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์

๘.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  กุลวิทิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๙.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์  เพชรจุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๑๐.  นายธนากร  ภูแป้ง                      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒๓ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด

๑๑.  นายยุทธการ  ภูกาบเงิน                 เจ้าหน้าที่ประมง  เทศบาลตำบลบัวบาน

 

โดยมีการกำหนดการติดตามและตรวจเยี่ยม หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม 2559

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว ณ บ้านโพธิ์ชัย ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม 2559

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.

เดินทางโดยสายการบิน Airasia สนามบินดอนเมือง ถึง สนามบินขอนแก่น

๐๘.๐๐ –๐๙.๐๐ น.

เดินทางจากสนามบินขอนแก่น ถึง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๐๙.๐๐ –1๐.๓0 น.

ตรวจเยี่ยมบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม บ้านนายประมุข  โคตรคำภา  เลขที่ 76 หมู่ 23 ตำบลบัวบาน  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

§  บรรยายการดำเนินงานของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาวฯ    (พ.ศ. ๒๕57 - ๒๕59)  โดย ผศ.ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

§  การนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม  โดย นายประมุข  โคตรคำ

1)      การตรวจคุณภาพและคัดเลือกลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม

2)      การตรวจสอบโรคและการป้องกันโรคกุ้งก้ามกรามเบื้องต้น

3)      การตลาดและการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม

1๐.๔๐ - 1๒.๐๐ น.

ตรวจเยี่ยมบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม บ้านนายวิชิต  จวงจันทร์  เลขที่ 3  หมู่ 23  ตำบลบัวบาน  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

§  การนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดย นายวิชิต  จวงจันทร์ 

๑)      การเตรียมบ่อและการเตรียมอาหารธรรมชาติในบ่ออนุบาลกุ้งก้ามกราม

๒)      การเตรียมสูตรอาหารธรรมชาติ เสริมอาหารในบ่ออนุบาลและบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

๓)      การเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

๔)      เทคนิคการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบอินทรีย์

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐

พัก รับประทานอาหารกลางวัน

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : เข้าตรวจเยี่ยมช่วงหน้าฝน ทำให้มีอุปสรรคในการลงพื้นที่ดูฟาร์ม
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2150]   วันที่รายงาน  [30/10/2559]

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกราม

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว ปีที่ 3  ในวันพุธ ที่ 17สิงหาคม พ.ศ. 2559

ณ หมู่บ้านโพธิ์ชัย  ตำบลบัวบาน  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

รายละเอียด

1. ภาคบรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกราม  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์  เพชรจุล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

2. ภาคบรรยาย เรื่อง ประโยชน์และมูลค่าเพิ่มของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกราม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา  กุลวิทิต   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3. ภาคปฏิบัติการ กลุ่มที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกราม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์  เพชรจุล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4. ภาคปฏิบัติการ กลุ่มที่ 2เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกราม โดย นางกฤษณา  เขามีทอง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

5. ภาคบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีโลจีสติกส์กับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกราม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์  เพชรจุล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   

 

  

  

  

ค่าใช้จ่าย : 55,044
จำนวนผู้รับบริการ : 57
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560240,000|240,000|240,000|ใช้หมด20174301742511.pdf2018124111271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2420]   วันที่รายงาน  [20/7/2560]

1. เข้าพบนายทรงศักดิ์  ภูขามคม  นายกเทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อติดต่อประสานงานเกี่ยวกับชุมชนที่ออกบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2421]   วันที่รายงาน  [20/7/2560]

1. ออกเสวนากลุ่มผู้นำชุมชนหมู่บ้านลูกข่ายที่จะไปทำการถ่ายทอดเทคโนโลยี  จำนวน 2 หมู่บ้าน  ได้แก่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง  ตำบลลำคลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  และ 2. หมู่ที่ 1 บ้านนาเชือก  ตำบลนาเชือก  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 40 คน  เป็นผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้รู้ในหมู่บ้าน

  

  

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : 1. งบประมาณมาล้าช้า ทำให้กำดำเนินงานช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
แนวทางแก้ไข : 1. พยายามเร่งรัดและกระชับการออกถ่ายทอดเทคโนโลยีให้อยู่ในปีงบประมาณ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2453]   วันที่รายงาน  [4/9/2560]

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว ปีที่ 1  

ในวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2560 

ณ  บ้านนาเชือกใต้  ตำบลนาเชือก  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

บรรยายรวม เรื่อง สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและเศรษฐกิจการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม  โดยวิทยากร  ผศ.ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุ]ล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปฏิบัติการ กลุ่มที่ 1 เรื่อง การทำฟาร์มกุ้งก้ามกรามอินทรีย์  โดย ผศ.ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปฏิบัติการ กลุ่มที่ 2 เรื่อง ระบบการตลาดและบัญชีฟาร์ม โดย ผศ.กาญจนา กุลวิทิต  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปฏิบัติการ กลุ่มที่ 3 เรื่อง การตรวจเฝ้าระวังโรคกุ้งก้ามกราม  โดยวิทยากร นางสาวบุษราคัม  ศรีวิพัฒน์ (อบต.นาเชือก)

 

   

  

  

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2551]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

ออกบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแลลพัฒนาของเกษตรกรในหมู่บ้านโนนภักดี ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และหมู่บ้านโนนหัวช้าง ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดยมีวิทยากร

1. ผศ.ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2. ผศ.กาญจนา  กุลวิทิต  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3.นางกฤษณา  เขามีทอง  ประมงอำเภอสหัสขันธุ์ อ.สหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. นายวิชิต  จวงจันทร์  วิทยากรชุมชน  จากหมู่บ้านแม่ข่ายฯ

5. นางสมดี  ภูจอมนิล  วิทยากรชุมชน  จากหมู่บ้านแม่ข่าย

6. นายธนากร  ภูแป้ง  วิทยากรชุมชน  จากหมู่บ้านแม่ข่าย

7. นางสันสนีย์  อินแสง  วิทยากรชุมชน  จากหมู่บ้านแม่ข่าย

  

   

ค่าใช้จ่าย : 65,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2552]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

ออกพื้นที่ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ที่ 2 เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ/ปรับปรุงในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ณ บ้านหนองม่วง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 

โดยมีวิทยากร  ดังนี้

1. ผศ.ดรงกีรวิชญ์  เพชรจุล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2. ผศ.กาญจนา  กุลวิทิต  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3. นางกฤษณา  เขามีทอง  ประมงอำเภอสหัสขันธุ์

4. นายวิชิต  จวงจันทร์  วิทยากรชุมชนจากหมู่บ้านแม่ข่ายฯ

5. นางสมดี  ภูจอมนิล  วิทยากรชุมชนจากหมู่บ้านแม่ข่าย

6. นายธนากร  ภูแป้ง  วิทยากรชุมชนจาหมู่บ้านแม่ข่าย

7. นายชาติชนะ  จำนูนสาย  วิทยากรชุมชนจากหมู่บ้านแม่ข่าย

8. นายประมุข  โคตรคำภา  วิทยากรชุมชนจากหมู่บ้านแม่ข่ายฯ

 

   

   

  

  

ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2554]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

ออกพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการที่ 3 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ณ พื้นที่บ้านนาเชือก ตำบลนาเชิก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมีวิทยากร ดังนี้

1. ผศ.ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2. ผศ.กาญจนา  กุลวิทิต  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3. นางกฤษณา  เขามีทอง  ประมงอำเภอสหัสขันธุ์

4. นายวิชิต  จวงจันทร์  วิทยากรชุมชนจากหมู่บ้านแม่ข่ายฯ

5. นางสมดี  ภูจอมนิล  วิทยากรชุมชนจากหมู่บ้านแม่ข่ายฯ

6. นายชาติชนะ  จำนูนสาย  วิทยากรชุมชนจากหมู่บ้านแม่ข่ายฯ

7. นายสมจิตร  ภูจอมนิล  วิทยากรชุมชนจากหมู่บ้านแม่ข่าย

 

  

  

  

ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2555]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

ออกพิื้นที่ลงสำรวจความต้องการเพิ่มเติมของกลุ่มผู้เชี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2556]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

พากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา

 

  

  

  

  

  

ค่าใช้จ่าย : 3,500
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2557]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

จัดทำรูปเล่มสมบูรณ์  เพื่อรายงานส่งสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่าย : 36,500
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง pkeravit@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates