หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว

บ้านหม่องวา ม.6 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557300,000|246,600|209,000|37,60020144301352371.pdf20153131651161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=927]   วันที่รายงาน  [1/7/2557]
1 ชื่อกิจกรรม ในไตรมาสที่ 2
1.1 ออกพื้นที่ให้คำปรึกษาเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามระบบการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร (GMP)”
1.2  การเสวนากลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เพื่อชี้แจงทิศทางและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
2 วิธีการดำเนินการ
2.1 ให้คำปรึกษาเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามระบบการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร (GMP)” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ขะเนจื้อ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ
2.2 ดำเนินการทำประชาคม และจัดการเสวนากลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชุมชนหมู่บ้านหม่องวา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีตำบลตำบลขะเนจื้อ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากมะเม่า รวมทั้ง ภาคเครือข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อชี้แจงทิศทางและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านหม่องวา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
3 ผลการดำเนินการ
3.1 ผลการให้คำปรึกษาเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามระบบการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร (GMP)” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ขะเนจื้อ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้คำแนะนำการออกแบบ และวางผังสถานที่ผลิตไวน์ผลไม้ และน้ำผลไม้ ให้กับกลุ่มฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อที่ทางกลุ่มฯ จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ผลิตไวน์ผลไม้ และน้ำผลไม้โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นไป จากนั้นจึงจะขอคำปรึกษาในการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (เครื่องหมาย อย.) อีกครั้ง เมื่อมีสถานที่ผลิตฯ ที่ได้มาตรฐานแล้ว ซึ่งในการให้คำปรึกษานี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ดังกล่าว
3.2 ผลการทำประชาคม และจัดการเสวนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงทิศทางและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ หมู่บ้านหม่องวา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มชุมชนหมู่บ้านหม่องวา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ ภาคีเครือข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการ พบว่า ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการเข้าร่วมเสวนา และระดมความคิดเห็น เพื่อวางแผนการดำเนินงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้สถานที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ มีสมาชิกเข้าร่วมการเสวนาจำนวน 24 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ประธานสตรีตำบลขะเนจื้อ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และกลุ่มสตรีตำบลฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด เจ้าหน้าที่ อบต. และตัวแทนโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ นางสมพิศ วงษ์อำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา นางหัสต์กมล นายอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด นายวาเจ รุ่งเรืองวนาศรม และนายบุจ้า รุ่งเรืองวนาศรม ซึ่งเป็นสมาชิกอบต. ขะเนจื้อ ได้เข้าร่วมประชุม และร่วมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากผลการประชุม มีมติร่วมกันว่ากลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว” มีไม่น้อยกว่า 50 คน และมีความต้องการให้สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและควบคุมคุณภาพมะเม่าและผลิตภัณฑ์ ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ผักกาดเขียวปลี และการขออนุญาตเครื่องหมาย อย. และกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด โดยเน้นนำร่องการแปรรูปมะเม่าพันธุ์ข้าวเหนียวก่อน และมีเป้าหมายในการขออนุญาตผลิตและขอเครื่องหมาย อย. ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ และน้ำสมุนไพรภายในปี พ.ศ. 2557 นี้

กิจกรรม ไตรมาส 3
1 ชื่อกิจกรรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากมะเม่าข้าวเหนียว” ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว
2 วิธีการดำเนินการ
ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่อง “การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากมะเม่าข้าวเหนียว” ให้กลุ่มเป้าหมายได้แก่ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ ชุมชนหมู่บ้านหม่องวา และภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนในตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก” ตามแผนการดำเนินงาน ในเดือนมิถุนายน 2557 เป้าหมาย จำนวน 30 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ
3 ผลการดำเนินการ
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านหม่องวา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีจำนวน 51 คน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ กลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ ภาคีเครือข่ายได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด โรงเรียนแม่ระมาดน้อย โรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนในตำบลขะเนจื้อ รวมทั้งผู้เข้าอบรมสมทบจากชาวบ้านในตำบลขะเนจื้อที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน แต่เนื่องจากมีผู้เข้าอบรมบางส่วนเป็นนักเรียนจากโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถม และมีอายุต่ำกว่า 12 ปี ส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ จึงไม่ได้ให้เขียนเอกสารใบสมัคร ดังนั้น จำนวนผู้เข้าอบรมที่มีเอกสารใบสมัครและประเมินผลหลังการอบรม จึงมีจำนวนจริง 47 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกินร้อยละ 85 ของผู้เข้าอบรม ให้คะแนนความพึงพอใจด้านกระบวนการ-ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับมากถึงมากที่สุด (4.48, 4.85 และ 4.48 คะแนน ตามลำดับ) ความพึงพอใจต่อข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรด้าน การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร ความเหมาะสมของวิทยากร และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ในระดับมากถึงมากที่สุด (4.46, 4.37, 4.50 และ 4.41 คะแนน ตามลำดับ) แต่ระยะเวลาการอบรม และช่วงเวลาการอบรม ได้คะแนนในระดับมาก (4.04 และ 3.96 คะแนน ตามลำดับ) มีผู้เข้าอบรมระหว่างร้อยละ 27-36 มีความเห็นว่าระยะเวลา และช่วงเวลาการอบรมค่อนข้างสั้น ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดเห็นว่า สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,001–3,000 บาทต่อเดือน เป็นส่วนใหญ่ มี 3 ราย ที่คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นระหว่าง 7,000 บาท ถึงมากกว่า 10,000 บาท
การประเมินผลสำเร็จของโครงการ
1 ประเมินผลโดย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ผู้รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มผู้รับบริการการถ่ายทอดเทคโนโลยี/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่
1.1 ผู้รับการบริการหลัก ได้แก่
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 6 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก
- กลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก
- ชาวบ้านที่สนใจในหมู่บ้านหม่องวา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
- กลุ่มภาคเครือข่ายโรงเรียน ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และบุคลากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา โรงเรียนบ้านป่าไร่ และโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
1.2 ผู้รับบริการเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้สนใจทั่วไปจากหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านหม่องวา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง “การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากมะเม่าข้าวเหนียว”
3 มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือไม่
มีแบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยีทันที จำนวน 47 ชุดค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 47
ปัญหาอุปสรรค : ไตรมาส 2 -3
งบประมาณล่าช้า จึงต้องขออนุมัติยืมเงินสำรองจ่ายจากคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จึงทำให้การดำเนินล่าช้าตามไปด้วย
ไตรมาส 3

แนวทางแก้ไข : ไตรมาส 2
1 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ มีความกระตือตือร้น และมีความเข้มแข็งของกลุ่มที่ดีมาก รวมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และได้ดำเนินการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต.แม่ระมาด มาเพื่อก่อสร้างสถานที่ผลิตไวน์ผลไม้ น้ำผลไม้ และน้ำสมุนไพร โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
2 กลุ่มภาคเครือข่าย ซึ่งเป็นโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอำเภอแม่ระมาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา โรงเรียนบ้านป่าไร่ และโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย แจ้งความประสงค์ขอให้จัดทำโครงการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืออบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มภาคีเครือข่ายโรงเรียน เนื่องจากมีนักเรียน และนักศึกษา ครูและอาจารย์ แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวนมาก แต่งบประมาณที่ได้จากการดำเนินโครงการมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มสมาชิกในโรงเรียน
3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานที่จัดประชุมและรับข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามระบบการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร (GMP)” รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ไตรมาส 3
1 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ มีความกระตือตือร้น และมีความเข้มแข็งของกลุ่มที่ดีมาก รวมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และได้ดำเนินการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต.แม่ระมาด มาเพื่อก่อสร้างสถานที่ผลิตไวน์ผลไม้ น้ำผลไม้ และน้ำสมุนไพร โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นไป และจากผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากมะเม่าข้าวเหนียว” ในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ในการเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้จากผลมะเม่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเครือข่าย OTOP เพื่อสังคมของจังหวัดตาก หรือโครงการ Baby OTOP
2 สมาชิกของกลุ่มภาคีเครือข่าย ซึ่งบางส่วนเป็นนักเรียนจากโรงเรียนกลาโหมราชเสนา และโรงเรียนบ้านป่าไร่ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา และเป็นชาวเขา ทำให้มีปัญหาด้านการอ่าน-การเขียน และการพูดภาษาไทย จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารเนื้อหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทั้งในภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ ดังนั้น จึงให้ข้อเสนอแนะกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้ ส่งครู-อาจารย์ หรือบุคลากรที่อยู่ประจำ มารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่สนใจ แทนนักเรียน-นักศึกษา เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ สามารถนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ได้รับไปดำเนินการประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักเรียนต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอำเภอแม่ระมาด และกลุ่มโรงเรียนในอำเภอแม่ระมาด ยังคงแจ้งความประสงค์ขอให้คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ช่วยจัดทำโครงการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืออบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกหรือบุคลากรกลุ่มภาคีเครือข่ายโรงเรียน แต่งบประมาณที่ได้จากการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ นี้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มสมาชิกในโรงเรียน
3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 รวมทั้งสนับสนุนด้านวัตถุดิบผลไม้บางส่วนที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ และสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารและอาหารว่างเพิ่มเติม ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องจากงบประมาณในโครงการนี้มีจำนวนเงินจำกัดสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และคณะทำงานรวม 40 คน เท่านั้น แต่มีผู้เข้ารับการอบรมจริงระหว่าง 50-55 คนไฟล์แนบกิจกรรม : 2014711748551.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1096]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
5.1 ชื่อกิจกรรม
5.1.1 ออกพื้นที่ให้คำปรึกษาเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามระบบการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร (GMP)”
5.1.2 การเสวนากลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เพื่อชี้แจงทิศทางและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
5.1.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่อง “การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากมะเม่าข้าวเหนียว” วันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
5.1.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง “การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากถั่วเหลือง” วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
5.1.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากผักและผลไม้ในชุมชน” วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
5.1.6 การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2557 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
5.1.7 จัดนิทรรศการวิชาการและแสดงผลงานหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียวใน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2557” ระหว่างวันที่ 12 - 19 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
5.1.8 เตรียมเอกสาร และประชุมร่วมกับตัวแทนหมู่บ้านฯ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 เพื่อรับการตรวจประเมินเพื่อประเมินสถานะพัฒนาหมู่บ้าน วท. ปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว และดำเนินการประชุมสมาชิกหมู่บ้านฯ และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 19 กันยายน 2557

5.2 วิธีการดำเนินการ
5.2.1 ให้คำปรึกษาเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามระบบการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร (GMP)” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ขะเนจื้อ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ
5.2.2 ดำเนินการทำประชาคม และจัดการเสวนากลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชุมชนหมู่บ้านหม่องวา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีตำบลตำบลขะเนจื้อ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากมะเม่า รวมทั้ง ภาคเครือข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อชี้แจงทิศทางและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านหม่องวา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
5.2.3 ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 “การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากมะเม่าข้าวเหนียว” ให้กลุ่มเป้าหมายได้แก่ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ ชุมชนหมู่บ้านหม่องวา และภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนในตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก” ตามแผนการดำเนินงาน ในเดือนมิถุนายน 2557 เป้าหมาย จำนวน 30 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ
5.2.4 ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง “การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากถั่วเหลือง” ให้กลุ่มเป้าหมายได้แก่ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ ชุมชนหมู่บ้านหม่องวา และภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนในตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก” ตามแผนการดำเนินงาน วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2557 เป้าหมาย จำนวน 25 คน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
5.2.5 ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากผักและผลไม้ในชุมชน” วันที่ 31 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2557 เป้าหมาย จำนวน 30 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
5.2.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวแทนหมู่บ้านฯ 2 คน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2557 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
5.2.7 ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน และตัวแทนหมู่บ้านฯ 2 คน ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและแสดงผลงานการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว ใน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2557” ระหว่างวันที่ 12 - 19 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
5.2.8 ประชุมร่วมกับตัวแทนหมู่บ้านฯ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 เพื่อเตรียมเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อประเมินสถานะพัฒนาหมู่บ้าน วท. ปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว และดำเนินการประชุมสมาชิกหมู่บ้านฯ และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 19 กันยายน 2557

5.3 ผลการดำเนินการ
5.3.1 ผลการให้คำปรึกษาเรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามระบบการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร (GMP)” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ขะเนจื้อ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้คำแนะนำการออกแบบ และวางผังสถานที่ผลิตไวน์ผลไม้ และน้ำผลไม้ ให้กับกลุ่มฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อที่ทางกลุ่มฯ จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ผลิตไวน์ผลไม้ และน้ำผลไม้โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นไป จากนั้นจึงจะขอคำปรึกษาในการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (เครื่องหมาย อย.) อีกครั้ง เมื่อมีสถานที่ผลิตฯ ที่ได้มาตรฐานแล้ว ซึ่งในการให้คำปรึกษานี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในดังกล่าว
5.3.2 ผลการทำประชาคม และจัดการเสวนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงทิศทางและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ หมู่บ้านหม่องวา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มชุมชนหมู่บ้านหม่องวา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ ภาคีเครือข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการ พบว่า ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการเข้าร่วมเสวนา และระดมความคิดเห็น เพื่อวางแผนการดำเนินงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้สถานที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ มีสมาชิกเข้าร่วมการเสวนาจำนวน 24 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ประธานสตรีตำบลขะเนจื้อ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และกลุ่มสตรีตำบลฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด เจ้าหน้าที่ อบต. และตัวแทนโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ นางสมพิศ วงษ์อำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา นางหัสต์กมล นายอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด นายวาเจ รุ่งเรืองวนาศรม และนายบุจ้า รุ่งเรืองวนาศรม ซึ่งเป็นสมาชิกอบต. ขะเนจื้อ ได้เข้าร่วมประชุม และร่วมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากผลการประชุม มีมติร่วมกันว่ากลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว” มีไม่น้อยกว่า 50 คน และมีความต้องการให้สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและควบคุมคุณภาพมะเม่าและผลิตภัณฑ์ ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ผักกาดเขียวปลี และการขออนุญาตเครื่องหมาย อย. และกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด โดยเน้นนำร่องการแปรรูปมะเม่าพันธุ์ข้าวเหนียวก่อน และมีเป้าหมายในการขออนุญาตผลิตและขอเครื่องหมาย อย. ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ และน้ำสมุนไพรภายในปี พ.ศ. 2557 นี้
5.3.3 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 1 สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านหม่องวา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีจำนวน 51 คน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ กลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ ภาคีเครือข่ายได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด โรงเรียนแม่ระมาดน้อย โรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนในตำบลขะเนจื้อ รวมทั้งผู้เข้าอบรมสมทบจากชาวบ้านในตำบลขะเนจื้อที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน แต่เนื่องจากมีผู้เข้าอบรมบางส่วนเป็นนักเรียนจากโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถม และมีอายุต่ำกว่า 12 ปี ส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ จึงไม่ได้ให้เขียนเอกสารใบสมัคร ดังนั้น จำนวนผู้เข้าอบรมที่มีเอกสารใบสมัครและประเมินผลหลังการอบรม จึงมีจำนวนจริง 47 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกินร้อยละ 85 ของผู้เข้าอบรม ให้คะแนนความพึงพอใจด้านกระบวนการ-ขั้นตอนการให้บริการ
5.3 ผลการดำเนินการ (ต่อ)
5.3.3 (ต่อ) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับมากถึงมากที่สุด (4.48, 4.85 และ 4.48 คะแนน ตามลำดับ) ความพึงพอใจต่อข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรด้าน การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร ความเหมาะสมของวิทยากร และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ในระดับมากถึงมากที่สุด (4.46, 4.37, 4.50 และ 4.41 คะแนน ตามลำดับ) แต่ระยะเวลาการอบรม และช่วงเวลาการอบรม ได้คะแนนในระดับมาก (4.04 และ 3.96 คะแนน ตามลำดับ) มีผู้เข้าอบรมระหว่างร้อยละ 27-36 มีความเห็นว่าระยะเวลา และช่วงเวลาการอบรมค่อนข้างสั้น ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดเห็นว่า สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,001–3,000 บาทต่อเดือน เป็นส่วนใหญ่ มี 3 ราย ที่คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นระหว่าง 7,000 บาท ถึงมากกว่า 10,000 บาท
5.3.4 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 2 เรื่อง “การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากถั่วเหลือง” สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีจำนวน 27 คน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ กลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ ภาคีเครือข่ายได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด โรงเรียนแม่ระมาดน้อยในตำบลขะเนจื้อ รวมทั้งผู้เข้าอบรมสมทบจากผู้ประกอบการเอกชนและเกษตรกรจากจังหวัดลำปาง และชลบุรีอีก 2 ราย ผลการประเมินหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกินร้อยละ 85 ของผู้เข้าอบรม ให้คะแนนความพึงพอใจด้านกระบวนการ-ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับมากถึงมากที่สุด (3.96, 4.37 และ 4.80 คะแนน ตามลำดับ) ความพึงพอใจต่อข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร ความเหมาะสมของวิทยากร และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ในระดับมากถึงมากที่สุด (4.85, 4.63, 4.67 และ 4.11 คะแนน ตามลำดับ) แต่ระยะเวลาการอบรม และช่วงเวลาการอบรม ได้คะแนนในระดับค่อนข้างมาก (3.89 และ 3.85 คะแนน ตามลำดับ) ผู้เข้าอบรมเห็นว่าระยะเวลา และช่วงเวลาการอบรมค่อนข้างเหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดเห็นว่า สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,001–3,000 บาทต่อเดือน เป็นส่วนใหญ่ มี 2 ราย ที่คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นระหว่าง 4,001 บาท ถึง 80,000 บาท
5.3.5 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 3 เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากผักและผลไม้ในชุมชน” สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีจำนวน 43 คน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ กลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ ภาคีเครือข่ายได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด โรงเรียนแม่ระมาดน้อยในตำบลขะเนจื้อ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน-นักศึกษาจากโรงเรียนแม่ระมาดน้อย และ กศน. ผลการประเมินหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกินร้อยละ 85 ของผู้เข้าอบรม ให้คะแนนความพึงพอใจด้านกระบวนการ-ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับมากถึงมากที่สุด (4.37, 4.74 และ 4.44 คะแนน ตามลำดับ) ความพึงพอใจต่อข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร ความเหมาะสมของวิทยากร และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ในระดับมากถึงมากที่สุด (4.63, 4.70, 4.74 และ 4.53 คะแนน ตามลำดับ)
5.3 ผลการดำเนินการ (ต่อ)
5.3.5 (ต่อ) ผู้เข้ารับอบรมเห็นว่า ระยะเวลาการอบรม และช่วงเวลาการอบรม ได้คะแนนในระดับค่อนข้างมาก (3.98 และ 4.00 คะแนน ตามลำดับ) ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลา และช่วงเวลาการอบรมค่อนข้างเหมาะสม มีเพียงเล็กน้อยที่เห็นว่าควรเพิ่มระยะเวลการอบรมให้นานขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดเห็นว่า สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,001–4,000 บาทต่อเดือน เป็นส่วนใหญ่ มี 9 ราย ที่คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นระหว่าง 6,001 บาท ถึงมากกว่า 10,000 บาท หลังการได้รับการอบรมฯ
5.3.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวแทนหมู่บ้านฯ 2 คน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2557 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ทำให้เข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินโครงการหมู่บ้าน และมีการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น และได้เห็นตัวอย่างการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ
5.3.7 ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน และตัวแทนหมู่บ้านฯ 2 คนได้เผยแพร่ผลงานตามโครงการ และผลิตภัณฑ์ต้นแบบเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะเม่าข้าวเหนียว เช่น ผลิตภัณฑ์ไวน์มะเม่า ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะเม่าในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำมะเม่าเบอรี่พร้อมดื่ม น้ำมะเม่าเบอรี่เข้มข้น น้ำมิกซ์เบอรี่ น้ำมะเม่าเบอรี่สกัดเข้มข้น แยม เยลลี่ และกัมมี่จากมะเม่าเป็นต้น รวมทั้งเต้าเจี้ยวและซีอิ๊วอินทรีย์ และจัดชิมผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาไดบางชนิดด้วย เพิ่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ใน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2557” ระหว่างวันที่ 12 - 19 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
5.3.8 ผู้ร่วมโครงการมีการประชุมร่วมกับตัวแทนหมู่บ้านฯ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสถานะหมู่บ้านฯ รับการประเมินในวันที่ 19 กันยายน 2557 เพื่อประเมินสถานะพัฒนาหมู่บ้าน วท. ปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 37 คน รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และสมาชิกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านฯ นอกจากนี้ มีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐหรือท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ นายอำเภอแม่ระมาด (นายเชวงศักดิ์ ใจคำ) ตัวแทนจากพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด จำนวน 3 ราย ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด 2 ราย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหม่องวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนราชเสนากลาโหม ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรอำเภอแม่ระมาด และตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดน้อย และตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด (กศน.) เป็นต้น ทำให้สมาชิกของหมู่บ้านหม่องวา รวมทั้งหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเข้าใจบทบาทของโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ และตระหนักถึงความสำคัญ และผลการดำเนินงานหมู่บ้านวิทย์ฯ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย และช่วยเพิ่มรายได้บางส่วนให้กับสมาชิกหมู่บ้านได้ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ และกลุ่มสตรีตำบล

5.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผลให้คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
5.5 ค่าใช้จ่ายที่หักเข้าหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา (ไม่เกิน 10% ของค่าใช้จ่ายรวมของโครงการ)

ค่าใช้จ่าย : 179,000
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณล่าช้า จึงต้องขออนุมัติยืมเงินสำรองจ่ายจากคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จึงทำให้การดำเนินล่าช้าตามไปด้วย
แนวทางแก้ไข : ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ต้องติดตาม
8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ มีความกระตือตือร้น และมีความเข้มแข็งของกลุ่มที่ดีมาก รวมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และได้ดำเนินการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต.แม่ระมาด มาเพื่อก่อสร้างสถานที่ผลิตไวน์ผลไม้ น้ำผลไม้ และน้ำสมุนไพร โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นไป และจากผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากมะเม่าข้าวเหนียว” ในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ในการเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้จากผลมะเม่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเครือข่าย OTOP เพื่อสังคมของจังหวัดตาก หรือโครงการ Baby OTOP
8.2 สมาชิกของกลุ่มภาคีเครือข่าย ซึ่งบางส่วนเป็นนักเรียนจากโรงเรียนกลาโหมราชเสนา และโรงเรียนบ้านป่าไร่ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา และเป็นชาวเขา ทำให้มีปัญหาด้านการอ่าน-การเขียน และการพูดภาษาไทย จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารเนื้อหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทั้งในภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ ดังนั้น จึงให้ข้อเสนอแนะกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้ ส่งครู-อาจารย์ หรือบุคลากรที่อยู่ประจำ มารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่สนใจ แทนนักเรียน-นักศึกษา เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ สามารถนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ได้รับไปดำเนินการประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักเรียนต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอำเภอแม่ระมาด และกลุ่มโรงเรียนในอำเภอแม่ระมาด ยังคงแจ้งความประสงค์ขอให้คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ช่วยจัดทำโครงการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืออบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกหรือบุคลากรกลุ่มภาคีเครือข่ายโรงเรียน แต่งบประมาณที่ได้จากการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ นี้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มสมาชิกในโรงเรียน
8.3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 รวมทั้งสนับสนุนด้านวัตถุดิบผลไม้บางส่วนที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ เช่น ผลมะเม่า น้ำผึ้ง ถั่วเหลืองแบบอินทรีย์ และสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารและอาหารว่างเพิ่มเติม ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องจากงบประมาณในโครงการนี้มีจำนวนเงินจำกัดสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และคณะทำงานรวมครั้งละไม่เกิน 40 คน เท่านั้น แต่มีผู้เข้ารับการอบรมจริงระหว่าง 45-55 คน สำหรับการฝึกอบรมที่ดำเนินการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อในการอบรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3

ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558250,000|250,000|250,000|ใช้หมด201551143561.pdf2016113856491.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1196]   วันที่รายงาน  [31/3/2558]
1. ชื่อกิจกรรม และวิธีการดำเนินการ
1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง “การผลิตเต้าเจี้ยว และน้ำนมถั่วเหลืองสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไร่ หมู่ 2 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ของกลุ่มผู้นำหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียวและสมาชิก อสวท. ซึ่งเป็นองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ต่อยอดจากผลการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2557 งบประมาณของวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ (เนื่องจากอยู่ระหว่างรองบประมาณจากกระทรวงวิทย์ฯ) ผู้นำหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว
1.2 การประชุมผู้นำหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว สมาชิกหมู่บ้านหม่องวา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีตำบลตำบลขะเนจื้อ เครือข่ายและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำความเข้าใจ หารือร่วมกันในการสรุปหัวข้อที่จะดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านหม่องวา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
2. ผลการดำเนินการ
2.1 ผู้นำ “หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว” นายบุญธรรม แหลมคม และนางกานดา แหลมคม ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การผลิตเต้าเจี้ยว และน้ำนมถั่วเหลืองสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าไร่ จำนวน 35 คน ระหว่างวันที่ 2-4 และ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ในหัวข้อ การผลิตเชื้อราเขียวบริสุทธิ์ Aspergillus oryzae สำหรับทำเต้าเจี้ยวและซีอิ๊ว การทำเต้าเจี้ยวจากถั่วเหลืองอินทรีย์ (การเตรียมหมักโคจิจากเชื้อรา การหมักโมโรมิ การบรรจุขวดและพาสเจอร์ไรซ์เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์) และการทำน้ำนมถั่วเหลืองสมุนไพร เช่น ผสมน้ำใบเตย ดังรูปที่ 1 ผลการฝึกอบรมนักเรียนจากบ้านป่าไร่ มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรม เนื่องจากสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยสามารถผลิตเต้าจี้ยวได้จำนวน 45 กิโลกรัม และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำเต้าเจี้ยวเสริมสุขภาพ และน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน รวมทั้งช่วยลดรายจ่ายในการซื้อเครื่องปรุงรส และเครื่องดื่มในอาหารกลางวันของโรงเรียนได้
งบประมาณของวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ผู้นำหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว

2.2 ผลการประชุมร่วมกันในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ของผู้นำและสมาชิกหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว ซึ่งประกอบด้วย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ประธานสตรีตำบลขะเนจื้อ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และกลุ่มสตรีตำบลฯ ตัวแทนส่วนราชการท้องถิ่น ตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด และตัวแทนโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ในการทำความเข้าใจ หารือร่วมกันในการสรุปหัวข้อที่จะดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านหม่องวา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พบว่า สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านฯ ทั้งหมด ยังคงมีข้อสรุปร่วมกันที่จะให้คณะทำงานหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว สถาบันวิจัยเทคโนโลยี ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสปาร์คลิ้งไวน์จากมะเม่าและผลไม้ในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์มะเม่าด้วยสายพันธุ์ยีสต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ การผลิตชาจากมะเม่า ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากมะเม่า และเทคโนโลยีการบรรจุน้ำผึ้งที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมทั้งการบ่มเพาะการผลิตผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ผลิตจริง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย จนได้เครื่องหมายสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) เทคโนโลยีการผลิตอาหารว่างและขนมขบเคี้ยวที่สะอาด มีคุณค่าและปลอดภัย เช่น ข้าวเกรียบและข้าวแต๋นสมุนไพร ขนมอบหรือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (Bakery products) จากสมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น แหนม ลูกชิ้น หมูยอ และกุนเชียงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยเช่น กล้วยอบน้ำผึ้ง กล้วยกวน กล้วยฉาบ การแปรรูปอาหารจากไข่ เช่น การทำไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า และน้ำพริกต่างๆ เช่น น้ำพริกเต้าเจี้ยว โดยจะเริ่มดำเนินการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป เนื่องจาก อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการผลิตเต้าเจี้ยว-ซีอิ๊ว และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างสถานที่ผลิตน้ำผลไม้-สมุนไพรของกลุ่ม งบประมาณของวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ผู้นำหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว
2.3 จากผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2557 ส่งผลให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่ระมาด สนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผลิตเต้าเจี้ยว-ซีอิ๊ว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ดังรูปที่ 2 เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการผลิตเต้าเจี้ยว-ซีอิ๊ว และการเตรียมหัวเชื้อราบริสุทธิ์ (Aspergillus oryzae) สำหรับทำเต้าเจี้ยวและซีอิ๊ว ให้กับนักศึกษาของ กศน. และชุมชน
3. ค่าบริการวิชาการ (บริหาร และสาธารณูปโภคของหน่วยงาน) 25,000 สถาบันวิจัยฯ

การประเมินผลสำเร็จของโครงการ
- ประเมินผลโดย คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
- มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือไม่
ยังไม่มี เนื่องจากยังไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยสถาบันวิจัยฯ แต่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้นำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว โดยการฝึกอบรมเน้นการปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไร่

ความพึงพอใจต่อโครงการ
นักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าไร่ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง “การผลิตเต้าเจี้ยว และน้ำนมถั่วเหลืองสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่อยอดเทคโนโลยีของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไม่ได้ให้นักเรียนทำแบบประเมินเนื่องจาก เป็นนักเรียนชั้นประถม ยังมีปัญหาเรื่องการกรอกแบบประเมิน ผู้นำหมู่บ้านฯ ที่เป็นวิทยากร จึงใช้วิธีการสอบถาม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฝึกอบรมมาก
ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณค่อนข้างล่าช้า จึงทำให้การดำเนินการบางส่วนตามแผนงานในโครงการล่าช้าออกไปเล็กน้อย
แนวทางแก้ไข : ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ต้องติดตาม
1 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ มีความกระตือตือร้น และมีความเข้มแข็งของกลุ่มที่ดีมาก รวมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นวิทยากรชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน และผู้สนใจได้ ในหัวข้อเรื่อง การทำน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แยม การทำเต้าเจี้ยวและซีอิ๊ว
2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด ให้งบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์บางส่วน อาหารและอาหารว่าง และสถานที่ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว รวมทั้งสนับสนุนก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการผลิตเต้าเจี้ยว-ซีอิ๊วของ กศน. และชุมชน

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1290]   วันที่รายงาน  [4/7/2558]


ระบุผลการดำเนินงาน1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มผู้นำหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียวและสมาชิก อสวท. ให้กับภาคีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และผู้สนใจในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก1.1 ผู้นำ “หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว” นายบุญธรรม แหลมคม และนางกานดา แหลมคม ได้ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเต้าเจี้ยว ไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตเต้าเจี้ยวจากถั่วเหลืองสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ให้กับกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ บ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ 8 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน 14คน ระหว่างวันที่ 12-15 และ 30-31 มกราคม 2558 ในหัวข้อ การเตรียมโคจิหรือถั่วเหลืองหมัก การเตรียมเชื้อราเขียวบริสุทธิ์ (Aspergillus oryzae) การหมักโมโรมิ การปรุงแต่งรสชาติเต้าเจี้ยว การบรรจุขวดและการพาสเจอร์ไรซ์เต้าเจี้ยวเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ผลการฝึกอบรมกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ บ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ 8 มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรม เนื่องจากสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยสามารถทำการเตรียมเชื้อราบริสุทธิ์ได้ 26 ขวด และสามารถประยุกต์การผลิตเต้าจี้ยวชนิดเค็มได้ 25 กิโลกรัม ชนิดหวานได้ 25 กิโลกรัม และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปต่อยอดในการผลิตเต้าเจี้ยวด้วยตนเองเพื่อลดรายจ่ายในการซื้อเครื่องปรุงรสในครัวเรือน และยังส่งผลให้กลุ่มสตรีบ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ 8 รวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิตเต้าเจี้ยวสุขภาพจำหน่ายในชุมชน1.2ผู้นำ “หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว” นายบุญธรรม แหลมคม และนางกานดา แหลมคม ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การผลิตเต้าเจี้ยว และน้ำนมถั่วเหลืองสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าไร่ จำนวน 35 คน ระหว่างวันที่ 2-4 และ 16 กุมภาพันธ์2558 ในหัวข้อ การผลิตเชื้อราเขียวบริสุทธิ์ Aspergillus oryzae สำหรับทำเต้าเจี้ยวและซีอิ๊ว การทำเต้าเจี้ยวจากถั่วเหลืองอินทรีย์ (การเตรียมหมักโคจิจากเชื้อรา การหมักโมโรมิ การบรรจุขวดและพาสเจอร์ไรซ์เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์) และการทำน้ำนมถั่วเหลืองสมุนไพร เช่น ผสมน้ำใบเตย ผลการฝึกอบรมนักเรียนจากบ้านป่าไร่ มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรม เนื่องจากสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยสามารถผลิตเต้าจี้ยวได้จำนวน 45 กิโลกรัม และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำเต้าเจี้ยวเสริมสุขภาพ และน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน รวมทั้งช่วยลดรายจ่ายในการซื้อเครื่องปรุงรส และเครื่องดื่มในอาหารกลางวันของโรงเรียนได้2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 เรื่อง “การแปรรูปและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์”ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 18 คน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ กลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ สมาชิกหมู่บ้านหม่องวา ภาคีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนแม่ระมาดน้อย และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาดรวมทั้งผู้เข้าอบรมสมทบจากสมาชิกหมู่บ้านที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน  โดยการบรรยายหัวข้อ  “หลักการแปรรูปและควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์” เพื่อปรับองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น และฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การแปรรูปเนื้อสัตว์โดยการลดขนาด: การเตรียมวัตถุดิบเนื้อสัตว์ ส่วนผสม และการหมักเนื้อสัตว์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูยอ การแปรรูปเนื้อสัตว์โดยการทำแห้ง (ผลิตภัณฑ์หมูสวรรค์ และกุนเชียง) การแปรรูปเนื้อสัตว์โดยการลดขนาด  (การแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูยอโดยใช้เครื่องสับผสม และผลิตภัณฑ์หมูยอทำมือ)  และการแปรรูปเนื้อสัตว์โดยการหมักด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ (ผลิตภัณฑ์แหนม และไส้กรอกเปรี้ยว) รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนซักถามระหว่างการฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกอบรมด้วย ผลการฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกินร้อยละ 90 ให้คะแนนความพึงพอใจด้านกระบวนการ-ขั้นตอนการให้บริการด้านการประสานงาน และการให้ข้อมูล ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ และเอกสารอบรม ในระดับค่อนข้างพึงพอใจมากที่สุด (4.89,4.94 และ 4.89 คะแนน ตามลำดับ) ความพึงพอใจต่อข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื้อหาและวิทยากรที่ถ่ายทอด ระยะเวลาการอบรม และช่วงเวลาการอบรม และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ได้คะแนนระดับค่อนข้างมากที่สุด (4.78,4.67, 4.89, 4.78, 4.72 และ 4.67 คะแนน ตามลำดับ) ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด (100%) เห็นว่า สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และส่วนใหญ่ คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4,001–5,000 บาทต่อเดือน มี 4 ราย (22.22%) คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 9,001 บาท ถึงมากกว่า 10,000 บาท3.การศึกษาดูงานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตามระบบการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร (GMP)  ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1  ณ  โรงงานหมูยอป้าปี๋ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 สมาชิกหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียวมีความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน เนื่องจากได้เห็นสถานที่ผลิตจริงในระดับ SME :7jสามารถนำเอากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต การจัดการผลิตภัณฑ์สำเร็จที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามระบบ GMP รวมทั้งการออกแบบสถานที่ผลิตอาหารระดับ SME และการวางผังและระบบกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP กระทรวงสาธารณสุข นำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ วางผังกระบวนการผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือของชุมชนได้4. ผลการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2557-2558 ทำให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่ระมาด มีความมั่นใจ และสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผลิตเต้าเจี้ยว-ซีอิ๊ว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ดังรูปที่ 5เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้/ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการผลิตเต้าเจี้ยว-ซีอิ๊ว และการเตรียมหัวเชื้อราบริสุทธิ์ (Aspergillus oryzae) สำหรับทำเต้าเจี้ยวและซีอิ๊ว ให้กับนักศึกษาของ กศน. และชุมชน คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้เป็นสถานที่ผลิตและฝึกอบรมภายในเดือนสิงหาคม 2558


ค่าใช้จ่าย : 27,684
จำนวนผู้รับบริการ : 85
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1438]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]


1. ชื่อกิจกรรม และวิธีการดำเนินการ1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพจากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า” ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558 ณ งานวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในชุมชนในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารว่างที่มีคุณภาพ” ได้แก่ ข้าวเกรียบ ขนมเค้กนึ่ง และขนมปัง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น เช่น ชาเขียวใบหม่อน ชาเขียวผักเชียงดา” วันที่ 23-25 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย ตำบลแม่ระมาดน้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก1.3 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร2.  ผลการดำเนินการ2.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฯ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 18 คน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ กลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ สมาชิกหมู่บ้านฯ ภาคีเครือข่ายโรงเรียนแม่ระมาดน้อย และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแม่ระมาด รวมทั้งจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกถั่วเหลืองฝักสดจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยาย และฝึกปฏิบัติในการทำกล้วยอบ หรือกล้วยตาก  การทำแยมกล้วยผสมน้ำผึ้งหรือผัก-ผลไม้เพื่อสุขภาพ (พลังงานต่ำ) และการทำน้ำกล้วยน้ำผึ้งพร้อมดื่ม หรือน้ำกล้วยผสมผลไม้พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ2.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทเบเกอรี่ (ขนมอบ) และการแปรรูปข้าวเกรียบ โดยฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์ดังนี้ ขนมปังโฮลวีท (Whole wheat bread) ขนมปังหวานไส้ลูกเกด ข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง ผักเชียงดา และกล้วยน้ำว้า ชาเขียวใบหม่อนและผักเชียงดา และเค้กนึ่งจากกล้วย ฟักทอง และมันเทศ2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ ตัวแทนหมู่บ้านฯ 2 คน (นายอำนวย แก้วนาลัย และนายจิรพงษ์ พรมเอื้อย) และสมาชิก อสวท. (นายบุญธรรม และนางกานดา แหลมคม)  ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2558 ทำให้เข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านฯ อีกทั้งได้มีการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น และได้เห็นตัวอย่างหมู่บ้านฯ ที่มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ทำให้กลุ่มเกิดความมุ่งมั่นที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ ที่ได้รับจากโครงการ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจฯ ภาคีเครือข่าย และชุมชนต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 197,316
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : . งบประมาณค่อนข้างล่าช้า จึงทำให้การดำเนินการบางส่วนตามแผนงานของคณะทำงานฯ ในโครงการล่าช้าออกไป จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินงานออกไปอีก 3 เดือน จนถึงเดือนธันวาคม 2558
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกิดภาวะปัญหาสภาพคล่อง และเปลี่ยนผู้บริหารฯ จึงชะลอการอนุมัติโครงการเงินกู้ ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างสถานที่ผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ โดยต้องเริ่มยื่นขอตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง ดังนั้น กลุ่มวิสาหกิจฯ จึงประชุมหารือร่วมกันที่จะบริหารจัดการงบประมาณจากกลุ่มฯ ในการก่อสร้างสถานที่ผลิตเครื่องดื่มด้วยงบประมาณของตนเอง แต่จำเป็นต้องลดขนาดสถานที่ผลิตลงให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ จึงส่งผลให้การก่อสร้างสถานที่ผลิตเครื่องดื่มที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท สำหรับเป็นสถานที่ผลิตน้ำผลไม้ต่างๆ ของชุมชน ต้องล่าช้าออกไปจากแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จึงปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานฯ จะก่อสร้างสถานที่ผลิตเต้าเจี้ยว-ซีอิ๊วด้วยงบประมาณสนับสนุนสถานที่บางส่วนจาก กศน. อำเภอแม่ระมาด

แนวทางแก้ไข : ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ / และประเด็นที่ต้องติดตาม
8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ มีความกระตือตือร้น และมีความเข้มแข็งของกลุ่มที่ดีมาก รวมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นวิทยากรชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน และผู้สนใจได้ ในหัวข้อเรื่อง การทำน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้ การทำเต้าเจี้ยวและซีอิ๊วเพื่อสุขภาพ การทำหมูสวรรค์ กุนเชียง หมูแดดเดียว แหนมและไส้กรอกเปรี้ยว
8.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด ให้งบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์บางส่วน อาหารและอาหารว่าง และสถานที่ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว รวมทั้งสนับสนุนก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการผลิตเต้าเจี้ยว-ซีอิ๊วของ กศน. และชุมชน

ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000|170,780|79,22020163241112141.pdf2017711145151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1484]   วันที่รายงาน  [4/4/2559]

1.1 การสาธิต/ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ต่อยอดจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1-2 (ปี พ.ศ. 2557-2558) ของกลุ่มผู้นำ หรือวิทยากรชุมชนของหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียวและสมาชิก อสวท. ให้กับภาคีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และผู้สนใจในจังหวัดตาก รวมทั้งผู้สนใจจากจังหวัดอื่นๆ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้


   I. ครั้งที่ 1: วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ให้การศึกษาดูงาน/สาธิต/ฝึกอบรม เรื่อง “การทำไวน์ผลไม้ น้ำผลไม้ การผลิตไข่เค็มพอกดินเหนียว” ให้กับคณะนักเรียน และครู-อาจารย์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด จ.ตาก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ

  II. ครั้งที่ 2: วันที่ 9 มกราคม 2559 สาธิต/ฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตไข่เค็มพอกดินไข่เค็มดองน้ำเกลือ และการทำเนื้อหมูสวรรค์” ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านแม่ระมาด ตามโครงการกลุ่มงาน คสช. ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ระมาด

  III. ครั้งที่ 3: วันที่ 30 มกราคม 2559 การศึกษาดูงาน และการสาธิต เรื่อง “การแปรรูปถั่วเหลือง (การทำเต้าเจี้ยว) และการผลิตไข่เค็มพอกดินและดองน้ำเกลือ” ให้กับคณะนักเรียน และครู-อาจารย์ โรงเรียน สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ. ตาก

  IV. ครั้งที่ 4: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตไข่เค็มพอกดินและดองน้ำเกลือ” ข้าราชการตำรวจฝึกอบรม นายร้อย 53 (กดต.) ร้อย 2 และคณะครูฝึกและแม่บ้านตำรวจ กก.5 บก.กฝ. ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  V. ครั้งที่ 5: วันที่ 8 มีนาคม 2559 ให้การศึกษาดูงาน/สาธิต เรื่อง “การผลิตไวน์ผลไม้ การทำแยมผลไม้ และการทำไข่เค็มพอกดิน” ให้กับคณะนักเรียน และครู-อาจารย์ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 อ.พบพระ จ.ตาก

1.2 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ทางการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผลิตเต้าเจี้ยว การผลิตไข่เค็ม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน” วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ2. ผลการดำเนินการ

2.1 ผลการสาธิต/ถ่ายทอดเทคโนโลยีของวิทยากร/อส.วท.หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียวภาคีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และผู้สนใจ มีดังนี้

  2.1.1 ครั้งที่ 1: วิทยากร/อส.วท. หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียว ได้แก่ ดต.บุญธรรม แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 8543) และนายเทิดเกียรติ แหลมคม ได้ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหารจากปี 2557-2558 ให้ความรู้/สาธิต/ฝึกอบรม เรื่อง “การทำไวน์ผลไม้ น้ำผลไม้ การผลิตไข่เค็มพอกดินเหนียว” ให้กับคณะนักเรียน 280 คน และครู-อาจารย์ 20 คน จากโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ โดยคณะครู และนักเรียนบางส่วนได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

  2.1.2 ครั้งที่ 2: วิทยากร/อส.วท. หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียว ได้แก่ นางกานดา แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 9291) และนายเทิดเกียรติ แหลมคม ได้ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหารจากปี 2557-2558 โดยให้ความรู้/สาธิต/ฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตไข่เค็มพอกดินไข่เค็มดองน้ำเกลือ และการทำเนื้อหมูสวรรค์” ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านแม่ระมาด ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ในอำเภอแม่ระมาดจำนวน 20 คน และผู้สนใจทั่วไปจำนวน 60 คน ซึ่งเป็นโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 ตามโครงการกลุ่มงาน คสช. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ระมาด

  2.1.3 ครั้งที่ 3: วิทยากร/อส.วท. หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียว ได้แก่ ดต.บุญธรรม แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 8543) นางกานดา แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 9291) นางสาวยะราวรรณ์ โกสูงเนิน และนายเทิดเกียรติ แหลมคม ได้ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหารจากปี 2557-2558 ให้ความรู้/สาธิต/ฝึกอบรม เรื่อง “การแปรรูปถั่วเหลือง (การทำเต้าเจี้ยว) และการผลิตไข่เค็มพอกดินและดองน้ำเกลือ” ให้กับคณะนักเรียนจำนวน 290 คน และครู-อาจารย์จำนวน 20 คน จากโรงเรียน สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ. ตาก ในวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ซึ่งตัวแทนคณะครู และนักเรียนบางส่วนได้ลงมือฝึกปฏิบัติการทำไข่เค็มด้วยตนเอง

  2.1.4 ครั้งที่ 4: วิทยากร/อส.วท. หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียว ได้แก่ ดต.บุญธรรม แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 8543) ได้ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหารจากปี 2557-2558 ให้ความรู้/สาธิต/ฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตไข่เค็มพอกดินและดองน้ำเกลือ” ให้กับข้าราชการตำรวจฝึกอบรม นายร้อย 53 (กดต.) ร้อย 2 และคณะครูฝึกและแม่บ้านตำรวจ กก.5 บก.กฝ. ค่ายนเรศวรมหาราช จำนวน 80 คน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  2.1.5 ครั้งที่ 5: วิทยากร/อส.วท. หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียว ได้แก่ ดต.บุญธรรม แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 8543) นางกานดา แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 9291) และนายเทิดเกียรติ แหลมคม ได้ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหารจากปี 2557-2558 ให้ความรู้/สาธิต เรื่อง “การผลิตไวน์ผลไม้ การทำแยมผลไม้ และการทำไข่เค็มพอกดิน” ให้กับคณะนักเรียน 57 คน และครู-อาจารย์ 6 คน จากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 อ.พบพระ จ.ตาก ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ

ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจ และให้ข้อมูลว่า สามารถนำผลจากการเข้ารับการอบรมไปต่อยอดผลิตเพื่อบริโภคอาหารที่ปลอดภัยด้วยตนเองในครัวเรือน และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้

2.2 วิทยากร/อส.วท. หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียว ได้แก่ ดต.บุญธรรม แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 8543) นางกานดา แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 9291) และนางสาวยะราวรรณ์ โกสูงเนิน ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ทางการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผลิตเต้าเจี้ยว การผลิตไข่เค็ม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน” ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด (กศน.) และหน่วยงานฝ่ายปกครอง อ. แม่ระมาด จ. ตาก ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ โดยให้ความรู้กับนักศึกษาศูนย์ กศน.อำเภอแม่ระมาดจำนวน 30 คน ผู้นำชุมชน 40 คน และประชาชนที่สนใจในอำเภอ แม่ระมาด 30 คน จ.ตาก ทำให้ผู้เข้าร่วมฟังได้มีแนวความคิดในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้มากขึ้น และให้ข้อมูลว่าจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต/ชุมชน

 


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 933
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1485]   วันที่รายงาน  [4/4/2559]

1.1 การสาธิต/ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ต่อยอดจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1-2 (ปี พ.ศ. 2557-2558) ของกลุ่มผู้นำ หรือวิทยากรชุมชนของหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียวและสมาชิก อสวท. ให้กับภาคีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และผู้สนใจในจังหวัดตาก รวมทั้งผู้สนใจจากจังหวัดอื่นๆ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

I. ครั้งที่ 1: วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ให้การศึกษาดูงาน/สาธิต/ฝึกอบรม เรื่อง “การทำไวน์ผลไม้ น้ำผลไม้ การผลิตไข่เค็มพอกดินเหนียว” ให้กับคณะนักเรียน และครู-อาจารย์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด จ.ตาก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ

II. ครั้งที่ 2: วันที่ 9 มกราคม 2559 สาธิต/ฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตไข่เค็มพอกดินไข่เค็มดองน้ำเกลือ และการทำเนื้อหมูสวรรค์” ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านแม่ระมาด ตามโครงการกลุ่มงาน คสช. ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ระมาด

III. ครั้งที่ 3: วันที่ 30 มกราคม 2559 การศึกษาดูงาน และการสาธิต เรื่อง “การแปรรูปถั่วเหลือง (การทำเต้าเจี้ยว) และการผลิตไข่เค็มพอกดินและดองน้ำเกลือ” ให้กับคณะนักเรียน และครู-อาจารย์ โรงเรียน สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ. ตาก

IV. ครั้งที่ 4: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตไข่เค็มพอกดินและดองน้ำเกลือ” ข้าราชการตำรวจฝึกอบรม นายร้อย 53 (กดต.) ร้อย 2 และคณะครูฝึกและแม่บ้านตำรวจ กก.5 บก.กฝ. ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

V. ครั้งที่ 5: วันที่ 8 มีนาคม 2559 ให้การศึกษาดูงาน/สาธิต เรื่อง “การผลิตไวน์ผลไม้ การทำแยมผลไม้ และการทำไข่เค็มพอกดิน” ให้กับคณะนักเรียน และครู-อาจารย์ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 อ.พบพระ จ.ตาก

1.2 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ทางการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผลิตเต้าเจี้ยว การผลิตไข่เค็ม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน” วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ2. ผลการดำเนินการ

2.1 ผลการสาธิต/ถ่ายทอดเทคโนโลยีของวิทยากร/อส.วท.หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียวภาคีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และผู้สนใจ มีดังนี้

2.1.1 ครั้งที่ 1: วิทยากร/อส.วท. หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียว ได้แก่ ดต.บุญธรรม แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 8543) และนายเทิดเกียรติ แหลมคม ได้ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหารจากปี 2557-2558 ให้ความรู้/สาธิต/ฝึกอบรม เรื่อง “การทำไวน์ผลไม้ น้ำผลไม้ การผลิตไข่เค็มพอกดินเหนียว” ให้กับคณะนักเรียน 280 คน และครู-อาจารย์ 20 คน จากโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ โดยคณะครู และนักเรียนบางส่วนได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  

2.1.2 ครั้งที่ 2: วิทยากร/อส.วท. หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียว ได้แก่ นางกานดา แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 9291) และนายเทิดเกียรติ แหลมคม ได้ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหารจากปี 2557-2558 โดยให้ความรู้/สาธิต/ฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตไข่เค็มพอกดินไข่เค็มดองน้ำเกลือ และการทำเนื้อหมูสวรรค์” ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านแม่ระมาด ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ในอำเภอแม่ระมาดจำนวน 20 คน และผู้สนใจทั่วไปจำนวน 60 คน ซึ่งเป็นโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 ตามโครงการกลุ่มงาน คสช. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ระมาด  ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจ และให้ข้อมูลว่า สามารถนำผลจากการเข้ารับการอบรมไปต่อยอดผลิตเพื่อบริโภคอาหารที่ปลอดภัยด้วยตนเองในครัวเรือน และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้

2.1.3 ครั้งที่ 3: วิทยากร/อส.วท. หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียว ได้แก่ ดต.บุญธรรม แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 8543) นางกานดา แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 9291) นางสาวยะราวรรณ์ โกสูงเนิน และนายเทิดเกียรติ แหลมคม ได้ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหารจากปี 2557-2558 ให้ความรู้/สาธิต/ฝึกอบรม เรื่อง “การแปรรูปถั่วเหลือง (การทำเต้าเจี้ยว) และการผลิตไข่เค็มพอกดินและดองน้ำเกลือ” ให้กับคณะนักเรียนจำนวน 290 คน และครู-อาจารย์จำนวน 20 คน จากโรงเรียน สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ. ตาก ในวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ซึ่งตัวแทนคณะครู และนักเรียนบางส่วนได้ลงมือฝึกปฏิบัติการทำไข่เค็มด้วยตนเอง  

2.1.4 ครั้งที่ 4: วิทยากร/อส.วท. หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียว ได้แก่ ดต.บุญธรรม แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 8543) ได้ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหารจากปี 2557-2558 ให้ความรู้/สาธิต/ฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตไข่เค็มพอกดินและดองน้ำเกลือ” ให้กับข้าราชการตำรวจฝึกอบรม นายร้อย 53 (กดต.) ร้อย 2 และคณะครูฝึกและแม่บ้านตำรวจ กก.5 บก.กฝ. ค่ายนเรศวรมหาราช จำนวน 80 คน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจ และให้ข้อมูลว่าจะนำทำไข่เค็มเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

2.1.5 ครั้งที่ 5: วิทยากร/อส.วท. หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียว ได้แก่ ดต.บุญธรรม แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 8543) นางกานดา แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 9291) และนายเทิดเกียรติ แหลมคม ได้ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหารจากปี 2557-2558 ให้ความรู้/สาธิต เรื่อง “การผลิตไวน์ผลไม้ การทำแยมผลไม้ และการทำไข่เค็มพอกดิน” ให้กับคณะนักเรียน 57 คน และครู-อาจารย์ 6 คน จากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 อ.พบพระ จ.ตาก ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

2.2 วิทยากร/อส.วท. หมู่บ้าน วทน. มะเม่าข้าวเหนียว ได้แก่ ดต.บุญธรรม แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 8543) นางกานดา แหลมคม (สมาชิก อสวท. ที่ 9291) และนางสาวยะราวรรณ์ โกสูงเนิน ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ทางการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผลิตเต้าเจี้ยว การผลิตไข่เค็ม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน” ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด (กศน.) และหน่วยงานฝ่ายปกครอง อ. แม่ระมาด จ. ตาก ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ โดยให้ความรู้กับนักศึกษาศูนย์ กศน.อำเภอแม่ระมาดจำนวน 30 คน ผู้นำชุมชน 40 คน และประชาชนที่สนใจในอำเภอ แม่ระมาด 30 คน จ.ตาก  ทำให้ผู้เข้าร่วมฟังได้มีแนวความคิดในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้มากขึ้น และให้ข้อมูลว่าจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต/ชุมชน

 


ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 933
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1705]   วันที่รายงาน  [30/6/2559]

กิจกรรมการบ่มเพาะและติดตามให้คำแนะนำในการวางแบบแปลนผังกระบวนการผลิตอาหาร และเครื่องดื่มตามมาตรฐาน GMP เพื่อการก่อสร้างสถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่สถานที่ผลิตน้ำผลไม้ และ สถานที่ผลิตเต้าเจี้ยว-ซีอิ๊วของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานที่ผลิตอาหารหมักจากถั่วเหลือง: เต้าเจี้ยว-ซีอิ๊ว ดังรูปที่ 2 เพื่อขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และขอมาตรฐาน/เครื่องหมาย อย. ผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวและซีอิ๊ว รวมทั้งใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการผลิตเต้าเจี้ยว-ซีอิ๊ว และการเตรียมหัวเชื้อราบริสุทธิ์ (Aspergillus oryzae) สำหรับทำเต้าเจี้ยวและซีอิ๊ว ให้กับนักศึกษาของ กศน. และชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่ระมาด สำหรับการก่อสร้างสถานที่ผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท (น้ำผลไม้-น้ำสมุนไพร) และสถานที่ผลิตแยมผลไม้ชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ กำลังอยู่ระหว่างการขอกู้งบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อ.แม่ระมาดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : การก่อสร้างสถานที่ผลิตสถานที่ผลิตน้ำผลไม้และแยมผลไม้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปเปลี่ยนผู้บริหารสำนักงาน ธกส. ส่งผลให้ต้องเตรียมเอกสารและดำเนินการขอกู้เงินเพิ่มเติมใหม่ จึงทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกมา ประกอบกับภาวะฝนตกทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกมา
แนวทางแก้ไข : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อได้เตรียมเอกสาร และโครงการยื่นขอกู้งบประมาณจาก ธกส. ใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2559 อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก ธกส.
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1706]   วันที่รายงาน  [30/6/2559]

1. ประชุม/วางแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยคณะทำงาน ร่วมกับกลุ่มแกนนำ และสมาชิกโครงการฯ ได้แก่ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ประธานสตรีตำบลขะเนจื้อ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และกลุ่มสตรีตำบลฯ ตัวแทนจากสำนักงานธกส. อำเภอแม่ระมาด ตัวแทนส่วนราชการท้องถิ่น ตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด และตัวแทนโรงเรียนภาคีเครือข่าย (เช่น ร.ร.แม่ระมาดน้อย และ ร.ร.บ้านป่าไร่) จำนวน 34 ราย เพื่อทำความเข้าใจ และระดมความคิดเห็น กำหนดรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานพัฒนางานภายในกลุ่มและการถ่ายทอด วทน. ต่อเนื่อง ปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2559) ดังรูปที่ 1 รวมทั้งวางแผนการจัดทำคู่มือเทคโนโลยีชุมชน สรุปบทเรียนจากการใช้ วทน.
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานตามโครงการในปีที่ 1-2 เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และภาคีเครือข่ายโรงเรียนที่ร่วมโครงการ สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี และการศึกษาดูงานในปีที่ 3 โดยในเบื้องต้นได้กำหนดแผนในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 ครั้ง และการศึกษาดูงาน 2 ครั้ง ดังนี้
2.1 การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 1 เรื่อง “เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้แห้ง และการทำไข่เยี่ยวม้าที่มีคุณภาพ และการศึกษาดูงาน” ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลำปาง รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านการผลิตข้าวและเกษตรผสมผสานแบบปลอดภัย ณ เครือข่ายหมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดภัยบ้านสามขา จังหวัดลำปางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน GMP ที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โรงงานหลวงแม่จัน) จังหวัดเชียงราย
2.2 การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคนิคการแปรรูปน้ำพริกแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารว่าง/เบเกอรี่ที่มีคุณภาพ และการศึกษาดูงาน” วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ/โรงเรียนแม่ระมาดน้อย อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก
2.3 การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปบุกและผลิตภัณฑ์อาหารระดับชุมชน” ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก
2.4 การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตเกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการพระราชดำริฯ เขาหินซ้อน และการเลี้ยงไก่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ ณ บริษัทไทยเอกฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งดูงานด้านการผลิตไวน์ผลไม้ และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน GMP และ มผช. ณ บริษัท ซีวายบอสส์ ฟู้ด จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559

ค่าใช้จ่าย : 14,033
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1968]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

1.2.1 กิจกรรมการบ่มเพาะและติดตามให้คำแนะนำในการวางแบบแปลนผังกระบวนการผลิตอาหาร และเครื่องดื่มตามมาตรฐาน GMP เพื่อการก่อสร้างสถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่สถานที่ผลิตน้ำผลไม้ และ สถานที่ผลิตเต้าเจี้ยว-ซีอิ๊วของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 ผลการดำเนิน ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานที่ผลิตอาหารหมักจากถั่วเหลือง: เต้าเจี้ยว-ซีอิ๊ว ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 70 ของการวางแผนการก่อสร้าง ดังรูปที่ 1 เพื่อขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และขอมาตรฐาน/เครื่องหมาย อย. ผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวและซีอิ๊ว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่ระมาด

1.2.2อยู่ระหว่างการยื่นแบบแปลนสถานที่ผลิตเครื่องดื่มและอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทตามมาตรฐาน GMP กฎหมาย ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เพื่อขอนุญาตสร้างสถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มฯ ซึ่งได้งบประมาณก่อสร้างสถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มฯ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อ.แม่ระมาด และงบประมาณบางส่วนจากวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -ภาวะพายุและฝนตกที่อำเภอแม่ระมาดระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559 รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับจาก กศน. อำเภอแม่ระมาด เป็นงบวัสดุก่อสร้างต่างๆ ไม่มีงบจ้างเหมาสร้างโรงเรือน ทางวิสาหกิจชุมชนฯ จึงต้องดำเนินการก่อสร้างกันเอง ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป
แนวทางแก้ไข : -จะดำเนินการต่อให้เรียบร้อยภายในเดือนตุลาคม 2559 หรือหลังฤดูฝน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1969]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

ดำเนินการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบ-เยลลี่กัมมี่ผลไม้ น้ำพริกแห้ง และไส้อั่วที่มีคุณภาพ”จำนวน 4 หัวข้อ คือ เทคโนโลยีการทำขนมอบ (คุ้กกี้เนย คุ้กกี้ตะไคร้ คุกกี้ถั่ว/ถั่วลิสง) ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ผลไม้ (มะเม่า และมัลเบอรี่)น้ำพริกอบแห้งต่างๆ (น้ำพริกไส้อั่ว และน้ำพริกเต้าเจี้ยว) และไส้อั่วจากน้ำพริกไส้อั่วแห้ง ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ/โรงเรียนแม่ระมาดน้อย อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก มีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 ราย จากวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ กลุ่มสตรีตำบลขะเนจื้อ นักเรียนโรงเรียนแม่ระมาดน้อย และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่ระมาด รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง (ประธานกลุ่มนิธิพัทธ์ เครือศึก) ดังรูปที่ 2

ผลการฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดให้ความพึงพอใจโดยรวมทั้งด้านข้อมูลวัดความพึงพอใจ และข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร เฉลี่ยเท่ากับ 93.84 โดยผู้เข้าอบรมเฉลี่ยร้อยละ 92.38 ให้คะแนนข้อมูลวัดความพึงพอใจด้านกระบวนการ-ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการประสานงานและการให้ข้อมูล ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ และเอกสารอบรม ระดับค่อนข้างพึงพอใจมากที่สุด (4.49, 4.69และ 4.69 คะแนน ตามลำดับ) ส่วนด้านข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร พบว่าร้อยละ 94.57 มีความพึงพอใจต่อข้อมูลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื้อหาและวิทยากรที่ถ่ายทอด ระยะเวลา และช่วงเวลาการอบรม และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ได้คะแนนค่อนข้างมากที่สุด (4.74, 4.57, 4.69, 4.69, 4.77 และ 4.83 คะแนน ตามลำดับ) ผู้เข้ารับอบรมทั้งหมด (100%) เห็นว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และส่วนใหญ่ คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยระหว่าง 5,001–6,000 บาทต่อเดือน โดยมีอยู่มี 4 ราย (11.43%) คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นระหว่าง 10,000-15,000 บาทระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 41,127
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1970]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

3.2.1 ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ (นายบุญธรรม แหลมคม และนางกานดา แหลมคม) ได้มอบกิ่งพันธุ์ต้นมะเม่าพันธุ์ข้าวเหนียว และต้นหม่อนรวมทั้งแนะนำเทคโนโลยีการปลูก การขยายพันธุ์และดูแลปฏิบัติทางเขตกรรมต้นมะเม่า และต้นหม่อนให้กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง (ประธานกลุ่มนิธิพัทธ์ เครือศึก) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 และคณะครู และนักเรียนของโรงเรียนแม่ระมาดน้อย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดังรูปที่ 3

3.2.2 ดำเนินการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.) ภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มหรือชุมชนเพื่อเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านลูกข่ายวทน. กับชุมชนใกล้เคียง และต่างจังหวัดจำนวน คือ

1) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

2) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง เลขที่ 136 หมู่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,695
จำนวนผู้รับบริการ : 85
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1971]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

ผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวแทนหมู่บ้าน วทน. : มะเม่าข้าวเหนียว 2 คน (นางกานดา แหลมคม  และนายอำนวย      แก้วนาลัย) รวมทั้งสมาชิก อส.วท. (นายบุญธรรม  แหลมคม) เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และการศึกษาดูงานด้าน วทน. ประจำปี 2559 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 14,925
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560360,000|360,000|360,000|ใช้หมด20174301518301.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2197]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

1. การประชุมสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่ายร่วมกับนักวิชาการวางแผนการดำเนินงานพร้อมทั้งติดประสานงานหมู่บ้านลูกข่าย และเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ลูกข่ายกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินของสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่าย 1) กลุ่มแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร บ้านแม่หละไทย 2) กลุ่มแปรรูปกล้วยและถั่วเหลืองเพิ่มมูลค่าและผ้าทอกะเหรี่ยง  บ้านป่าไร่เหนือ หมู่ 3 และบ้านสันป่าไร่ หมู่ 5 ตำบลพระธาตุ  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 3) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ ตำบลแม่แตง และ 4) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง บ้านชัยภูทอง หมู่ที่ 7 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559

2ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2198]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

1  ร่วมจัดนิทรรศการและชิมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากมะเม่าข้าวเหนียว ในงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ กับ อพวช.” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ด้วยกิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยสาธิตการทำเยลลี่มะเม่าแบบง่ายในโรงเรียนด้วยฐานความรู้วิทยาศาสตร์”  วันที่ 18กุมภาพันธ์ 2560 งบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2 บ่มเพาะเรื่อง “การแปรรูปเต้าหู้แข็งจากถั่วเหลืองอินทรีย์” ให้กับประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง (นายนิธิพัทธ์ เครือศึก) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ใช้งบประมาณจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ฯ และวัสดุบางส่วนจากโครงการ

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 1,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2199]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

1.บ่มเพาะและติดตามให้คำแนะนำในการวางแบบแปลนผังกระบวนการผลิตอาหาร และเครื่องดื่มตามมาตรฐาน GMP เพื่อการก่อสร้างสถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อทำการผลิตน้ำผลไม้-สมุนไพร ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการดำเนิน การก่อสร้างสถานที่ผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 85 ของการวางแผนการก่อสร้าง  คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2560 และดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และขอมาตรฐาน/เครื่องหมาย อย. ได้ภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่ระมาด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2290]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

1. การเสวนาวางแผนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่ายทั้ง 4 พื้นที่ เพื่อกำหนดแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวข้อเทคโนโลยี และแผนการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกหมู่บ้านฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ผลการประชุมสรุปว่า สมาชิกโครงการต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 5 ครั้ง และศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน ดังนี้
     1) หมู่บ้าน วทน.แม่ข่าย: วิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย กศน.อำเภอแม่ระมาด สมาชิก อบต.ขะเนจื้อ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหม่องวา
    2) หมู่บ้าน วทน.ลูกข่าย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร บ้านแม่หละไทย กลุ่มแปรรูปกล้วยและถั่วเหลืองเพิ่มมูลค่าและผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านป่าไร่เหนือ หมู่ 3 และบ้านสันป่าไร่ หมู่ 5 ต.พระธาตุ จ.ตาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพแม่แตง จ.เชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง บ้านชัยภูทอง จ.ลำปาง
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 14,000
จำนวนผู้รับบริการ : 27
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2291]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ดำเนินการอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง และบ่มเพาะเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ครั้ง
1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผักและผลไม้ในชุมชนหมู่บ้านลูกข่าย วทน. โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ” จำนวน 6 เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ (การแปรรูปบุกผงปราศจากสารเคมี การแปรรูปกากถั่วแระญี่ปุ่นอบแห้ง การพัฒนาเส้นบุกสดพร้อมบริโภคจากบุกผง การแปรรูปเต้าฮวย/พุ้ดดิ้งจากถั่วเหลืองอินทรีย์ การทำผลิตภัณฑ์คุ้กกี้กากถั่วแระแห้ง การแปรรูปน้ำกล้วยน้ำผึ้งพร้อมดื่ม/น้ำกล้วยผสมผลไม้) วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ.ลำปาง มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 32 คน
2. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การแปรรูปและใช้ประโยชน์ผงบุกในผลิตภัณฑ์อาหาร: ข้าวเกรียบบุก เยลลี่ แยมผลไม้ และการพัฒนาคุณภาพการผลิตสาโท และสุรากลั่นชุมชนที่ได้จากวัตถุดิบในชุมชน” จำนวน 5 เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ (การแปรรูปข้าวเกรียบบุก/กะเพรา/กล้วยน้ำว้า/ผักเชียงดา การแปรรูปเยลลี่บุก-คาราจีแนนน้ำตาลต่ำจากมะเม่า/มัลเบอรี่/มะม่วง การแปรรูปแยมกล้วย-น้ำผึ้ง/กล้วย-ฟักข้าว/กล้วย-ฟักทอง/กล้วย-มะม่วง การแปรรูปสาโทจากข้าวเหนียวโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์ เทคนิคการกลั่นสุรา) วันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย อ.แม่ระมาด และโรงกลั่นสุราช้างทอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 43 คน
3. การบ่มเพาะการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ จำนวน 4 ครั้ง คือ
3.1 บ่มเพาะเรื่อง “การแปรรูปน้ำนมถั่วแระญี่ปุ่นตามมาตรฐาน GMP” ให้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพแม่แตง และสมาชิก ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ สถานประกอบการของวิสาหกิจฯ ใช้งบประมาณจากวิสาหกิจชุมชนฯ และวัสดุบางส่วนจากโครงการ มีผู้เข้ารับการบ่มเพาะ จำนวน 3 คน
3.2 บ่มเพาะเรื่อง “เทคนิคการสกัดน้ำนมถั่วแระญี่ปุ่นและการแปรรูปน้ำรมถั่วแระที่มีคุณภาพ” ให้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพแม่แตง และสมาชิก ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ใช้งบประมาณจากวิสาหกิจชุมชนฯ และวัสดุบางส่วนจากโครงการ มีผู้เข้ารับการบ่มเพาะ จำนวน 4 คน
3.3 บ่มเพาะเรื่อง “การแปรรูปแยมมัลเบอรี่อินทรีย์ แยมมัลเบอรี่ผสมเชอรี่ป่า” ให้กับประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง (นายนิธิพัทธ์ เครือศึก) และสมาชิก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรช้งบประมาณจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ฯ และวัสดุบางส่วนจากโครงการ มีผู้เข้ารับการบ่มเพาะ จำนวน 2 คน
3.4 บ่มเพาะเรื่อง “การแปรรูปแยมมะม่วงสามปี แยมมะม่วงสามปีผสมมะม่วงมหาชนก” ให้กับประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง (นายนิธิพัทธ์ เครือศึก) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ใช้งบประมาณจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ฯ และวัสดุบางส่วนจากโครงการ มีผู้เข้ารับการบ่มเพาะ จำนวน 1 คน
 

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 85
ปัญหาอุปสรรค : จำนวนผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ในโครงการที่กำหนดไว้ 30 คน/ครั้ง
แนวทางแก้ไข : วิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย และกศน.อำเภอแม่ระมาด ได้สนับสนุนวัสดุ-วัตถุดิบบางส่วนในการอบรม เช่น กล้วยน้ำว้า สมุนไพร น้ำผึ้ง เป็นต้น และสนับสนุนงบประมาณอาหารเพิ่มเติม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2292]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

ศึกษาดูงานด้านการผลิตสาโทที่มีคุณภาพ และการกลั่นสุราชุมชน ณ หจก. ธรรมเจริญ 99 สุรากลั่นชุมชน ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2294]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

1. บ่มเพาะและติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างสถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐาน GMP เพื่อผลิตน้ำผลไม้-สมุนไพร และแยมผลไม้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผลการติดตาม พบว่า “การก่อสร้างสถานที่ผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ดำเนินการร้อยละ 85 โดยอยู่ระหว่างการเทพื้นอาคาร จัดวางวัสดุ-อุปกรณ์ในอาคาร และเตรียมเอกสารสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิต เพื่อดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และขอมาตรฐาน/เครื่องหมาย อย. ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ จากศูนย์การศึกษานอกระบบฯ (กศน.) อำเภอแม่ระมาด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพแม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่จัดจำหน่าย/แสดงผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วแระญี่ปุ่นพาสเจอร์ไรซ์ 2 แห่ง
       1) “ตลาดนัดเกษตรจังหวัดเชียงใหม่” ณ บริเวณสำนักงานเกษตร ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จัดทุกวันศุกร์ เวลา 07.00-15.00 น.
       2) “ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย/เจเจ มาร์เก็ต/จริงใจ มาร์เก็ต” ณ ตลาดคำเที่ยง จ.เชียงใหม่ เป็นตลาดของคนรักสุขภาพ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดจำหน่ายทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. และ
       3) งาน “LANNA EXPO 2017” วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
3. ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง ที่จัดจำหน่าย/แสดงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากผลิตผลเกษตรอินทรีย์ เช่น นมถั่วเหลือง แยมผลไม้ต่างๆ ข้าวอินทรีย์ กล้วยตาก ฯลฯ ณ We Market ตลาด ผัก ลำปาง แปรรูป เกษตรกร เพื่อสุขภาพ เปิดตลาดทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ บนถนนพระเจ้าทันใจ บริเวณด้านข้างโรงเรียนอนุบาลลำปาง จ.ลำปาง
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ผลิตฯ ของวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อไม่เพียงพอ ทำให้การก่อสร้างล่าช้า
แนวทางแก้ไข : ผู้นำกลุ่มฯ ได้ขอกู้งบประมาณดอกเบี้ยต่ำจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฯ มาใช้ในการดำเนินการก่อน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2295]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้หน่วยงาน 10%

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 36,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2513]   วันที่รายงาน  [26/9/2560]

ดำเนินการอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง และบ่มเพาะเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 6 ครั้ง

1.1 อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เสริมสมุนไพรที่มีคุณภาพ” จำนวน 1เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการแปรรูปหมูยอสมุนไพร เช่น หมูยอโหระพา หมูยอกะเพรา) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ.ลำปาง มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 22 คน (รูปที่ 1)

1.2 อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไขมันต่ำเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ” จำนวน 6 เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการแปรรูปไส้อั่วไขมันต่ำ หมูสวรรค์ หมูแดดเดียว หมูยอมะแขว่น หมูยอยี่หร่า และหมูยอไขมันต่ำ) วันที่ 24 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย อ.แม่ระมาด จ.ตาก มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 36คน (รูปที่ 2)

1.3การบ่มเพาะ การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพปลอดภัย บ่มเพาะและให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาสถานที่ผลิต และเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตอาหาร จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ คือ

1.3.1 บ่มเพาะเรื่อง “การแปรรูปแยมลูกหว้า” ให้กับประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง (นายนิธิพัทธ์ เครือศึก) และสมาชิก ในวันที่ 20กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ใช้งบประมาณจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ฯ และวัสดุบางส่วนจากโครงการ มีผู้เข้ารับการบ่มเพาะ จำนวน 2 คน (รูปที่ 3)

1.3.2 บ่มเพาะและให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ในการก่อสร้างสถานที่ผลิตน้ำผลไม้ และแยมผลไม้ โดยแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างภายในอาคาร การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบท่อระบายน้ำ การเทพื้นอาคาร ท่อระบายน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ส่วนอ่างล้างเท้า และอ่างล้างมือ พัดลมดูดอากาศ การติดตั้งม่านพลาสติกกันแมลง และการจัดวางแผนผังการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP(รูปที่ 4) ให้กับประธาน แกนนำกลุ่ม และทีมผลิตอาหารของวิสาหกิจชุมชนฯ ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2560 ใช้งบประมาณจากวิสาหกิจชุมชนฯ และจากโครงการ มีผู้รับการบ่มเพาะ จำนวน 3 คน

1.3.3 บ่มเพาะเรื่อง “การแปรรูปเยลลี่มะม่วง แยมมะเกี๋ยง และแยมมะเกี๋ยงผสมลูกหว้า” ให้กับประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง (นายนิธิพัทธ์ เครือศึก) และสมาชิก ในวันที่ 3สิงหาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ใช้งบประมาณจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ฯ และวัสดุบางส่วนจากโครงการ มีผู้เข้ารับการบ่มเพาะ จำนวน 2 คน (รูปที่ 3)

1.3.4 บ่มเพาะเรื่อง “การแปรรูปแยมเสาวรสอินทรีย์ แยมเสาวรสผสมมะม่วง” ให้ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง (นายนิธิพัทธ์ เครือศึก) และสมาชิก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ใช้งบประมาณจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ฯ และวัสดุบางส่วนจากโครงการ มีผู้เข้ารับการบ่มเพาะ จำนวน 2 คน (รูปที่ 3)

1.3.5 บ่มเพาะและให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ ในการจัดเตรียมสถานที่ผลิต และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตสถานที่ผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้กับประธาน แกนนำกลุ่ม และทีมผลิตอาหารของวิสาหกิจชุมชนฯ วันที่ 8 กันยายน 2560 ใช้งบประมาณจากวิสาหกิจชุมชนฯ และโครงการ มีผู้รับการบ่มเพาะ จำนวน 3 คน (รูปที่ 5)

3.6 ให้คำแนะนำ และร่วมกับประธานวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ และผู้รับผิดชอบสถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มฯ ไปยื่นเอกสารแบบ สบ.1 รวมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อขออนุญาตสถานที่ผลิต “เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท” และ “แยม เยลลี่ มาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท”และยื่นแบบ สบ.5 เพื่อขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 มีสมาชิกร่วมดำเนินการ 5 คน (รูปที่ 6)

3.7 ให้คำแนะนำและร่วมกับประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพแม่แตง ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอมาตรฐาน มผช. 529/2547: น้ำนมถั่วเหลือง (น้ำนมถั่วแระญี่ปุ่น 2 ชนิด) และเตรียมความพร้อมสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ และรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต และเก็บตัวอย่าง โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560(รูปที่ 7)

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 102,070
จำนวนผู้รับบริการ : 75
ปัญหาอุปสรรค : จำนวนผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ในโครงการที่กำหนดไว้ 30 คน/ครั้ง
แนวทางแก้ไข : วิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย และกศน.อำเภอแม่ระมาด สนับสนุนวัสดุ-วัตถุดิบบางส่วนในการอบรม เช่น สมุนไพร เครื่องเทศ และแก๊สหุงต้ม เป็นต้น และสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มเติม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2514]   วันที่รายงาน  [26/9/2560]

นำกลุ่มเครือข่ายเข้าศึกษาดูงานด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง คือ 1) โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1  2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่นะ และ 3) บริษัท มารุ่ง อินดัสตรี จำกัด ในวันที่ 14-15กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน จำนวน 25 คนใช้งบประมาณร่วมกับการอบรมครั้งที่ 3 วันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (รูปที่ 8)

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2515]   วันที่รายงาน  [26/9/2560]

1 ผู้รับผิดชอบและคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564” : กลุ่มภาคเหนือ วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวแทนหมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว รับประกาศนียบัตร และโล่ห์หมู่บ้านต้นแบบ แม่ข่าย หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560” วันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ (รูปที่ 9)

3.รับการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และระดับปริญญาโท สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าศึกษาดูงานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ แปลงข้าว แปลงเสาวรส และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในวันที่ 23 กันยายน 2560 (รูปที่ 12)

4) นายอำเภอแม่ระมาด เข้าดูพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯ และสถานที่ผลิตอาหารของกลุ่มในวันที่ 13 กันยายน 2560 เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ผลิตน้ำผลไม้ที่จะเตรียมยื่นขออนุญาตผลิต (รูปที่ 10) และตรวจเยี่ยมพื้นที่เตรียมสร้างเรือนเพาะชำขยายพันธุ์บุกสนับสนุนโดยจังหวัดตาก ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหม่องวา ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ รวมทั้งดูความพร้อมกลุ่มฯ เพื่อต้อนรับปลัดจังหวัด และงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อถ่ายทำรายการด้านการพัฒนาการเกษตร

5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต้อนรับและรับการเยี่ยมชมของปลัดจังหวัดตาก นายอำเภอแม่ระมาด หัวหน้าส่วนราชการ และทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในการถ่ายทำรายการด้านการพัฒนาการเกษตร โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการฯ ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ของจังหวัดตาก และเยี่ยมชมสถานที่ผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และโรงงานไวน์ผลไม้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขะเนจื้อ รวมทั้งชิมผลิตภัณฑ์น้ำมะเม่าชนิดต่างๆ และชิมไวน์ผลไม้ของกลุ่มฯ วันที่ 20 กันยายน 2560 (รูปที่ 10)

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2516]   วันที่รายงาน  [26/9/2560]

จัดทำเอกสารคู่มือเทคโนโลยีจำนวน 2 เรื่อง คือ คู่มือเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากหัวบุก และ คู่มือเทคโนโลยีการทำแยมที่มีคุณภาพ

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=2517]   วันที่รายงาน  [26/9/2560]

ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ (แม่ข่าย) รวมทั้ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพแม่แตง และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง ซึ่งได้ไปร่วมกิจกรรมโดยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มฯ โดยกลุ่มใช้งบประมาณส่วนใหญ่ของกลุ่มเอง รายละเอียดการดำเนินงาน มีดังนี้

4.1 ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มฯ 2 ครั้ง และรับการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น 2 ครั้ง คือ

1) งาน “Farm Fresh Fest 2017” ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2560 พบว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมิกซ์เบอรี่ 25% พร้อมดื่ม      น้ำมะเม่า 25% พร้อมดื่มชนิดหวาน และแยมมิกซ์เบอรี่ และไวน์มะเม่า ได้ทั้งหมด (รูปที่ 10)

2) งาน “วันวิทยาศาสตร์” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 พบว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดี (รูปที่ 10)

4.2 ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพแม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่จัดจำหน่าย/แสดงผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วแระญี่ปุ่นพาสเจอร์ไรซ์ ของกลุ่มฯ 2 ครั้ง คือ

1) งาน “วันวิทยาศาสตร์” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 พบว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดี (รูปที่ 11)

2) งาน “SMEs ชม ชิม ชอป” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับหอการค้าไทย และเซ็นทรัลพัฒนา ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 (รูปที่ 11)

4.3 ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง ที่จัดแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) จัดจำหน่าย/แสดงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากผลิตผลเกษตรอินทรีย์ เช่น นมถั่วเหลือง แยมผลไม้ต่างๆ ข้าวอินทรีย์ กล้วยตาก ฯลฯ ในงาน “Farm Fresh Fest 2017” ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2560 พบว่า สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ทุกชนิด สร้างรายได้จากการจำหน่ายไม่น้อยกว่า 18,000 บาท (รูปที่ 12)และได้รับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แยมผลไม้เพิ่มเติม

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=2608]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ดำเนินการอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปัจจัยการบริหารจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรในยุค Thailand 4.0”  วันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.แม่ระมาด) และวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 57,930
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=2609]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ (แม่ข่าย) รวมทั้ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพแม่แตง และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง (ลูกข่าย) ประเมินผล และเตรียมสรุปทำรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates