หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดภัย บ้านสามขาม

หมู่บ้านสามขา ม.6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557300,000|240,000|200,879|39,12120144301352271.pdf2015291530191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=937]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
ลงพืันที่เตรียมการ: ติดต่อประสานงานชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดหาและเตรียมปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน สร้างแนวทางความร่วมมือจัดการเรียนรู้และวางแผนการพัฒนาการผลิตและคัดพันธุ์ข้าวชุมชน มีการเสริมกระบวนการเรียนรู้และทักษะด้านปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะและความชำนาญ สร้างนิสัยในการสังเกตและบันทึก เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งกระบวนการในการจัดฝึกอบรมอยู่ในช่วงรองบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ตัวงบประมาณจากกระทรวงวิทย์ล่าช้า ซึ่ง ณ ปัจจุบันเงินก็ยังไม่ได้ทำการโอนมา
แนวทางแก้ไข : ปรับแผนการดำเนินงาน แต่ในการเตรียมลงพื้นที่หารือการทำงานร่วมได้สำรองเงินจ่ายไปก่อนล่วงหน้า
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1108]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
1.จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีโดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับมตรฐานการผลิตพืช (ข้าว/ผัก)ปลอดภัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ดี แบบชุมชนมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามระบบการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิตพืช (GMP) พื้นฐาน ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านสามขา และกลุ่มเครือข่ายที่ได้ทำงานร่วมกับชุมชนบ้านสามขา มีผุ้เข้ารวมกิจจกรม จำนวน 27 ราย
2. ลงพื้นที่ตรวจแปลง ให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาทักษะให้ชุมชนสามารถดำเนินการตรวจแปลง เพื่อพัฒนาสู่การรับรองแปลงผลิตพืชปลอดภัย
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้ของบ้านสามขา เรื่อจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์บทเรียนการจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจากประสบการณ์ของชุมชนบูรณาการกับการวิจัยของนักวิชาการ บนฐานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเป้าหมายการพัฒนาบุคคลากรและพื้นที่ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP สร้างแนวทางความร่วมมือจัดการเรียนรู้และวางแผนการพัฒนาการผลิตและคัดพันธุ์ข้าวชุมชน มีการเสริมกระบวนการเรียนรู้และทักษะด้านปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะและความชำนาญ สร้างนิสัยในการสังเกตและบันทึก เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นพื้นฐานของ วทน. ทำให้เกิดความต่อเนื่อง ได้ผลตอบแทนรายได้และคุ้มค่า สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายหนุนเสริมการพัฒนาเช่น การศึกษา การพัฒนาการเกษตร บนเป้าหมายความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยให้มีการศึกษาเรียนรู้เพิ่มทักษะและเกิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อละทำการถอดบทเรียน คืนความรู้สู่ชุมชนและติดตามประเมินผล การตรวจเยี่ยม การให้บริการคำปรึกษา และแนะนำเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะให้สมาชิกในชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ : 27
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149301625131.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1168]   วันที่รายงาน  [6/10/2557]
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแก๊สชีวภาพแบบครบวงจร
2. สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ เจียวกู้หลาน พลับ คาล่า ลิลลี่ การเพาะเห็ด และสตรอเบอรี่
3. ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
- อบรมเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ค่าใช้จ่าย : 45,879
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 ท่าน/กลุ่ม (วว. กำหนดกลุ่มละ 4-5 ท่าน) เนื่องจากต้องการให้สมาชิกและคณะกรรมการโรงปุ๋ยได้มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานกันอย่างทั่วถึง
แนวทางแก้ไข : - ของบประมาณโครงการเพิ่มเติม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2015511944531.pdf201611998591.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1297]   วันที่รายงาน  [4/7/2558]

การดำเนินงานไตรมาสที่ 2
1. ออกพื้นที่เพื่อประชาคมและจัดการเสวนากลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมประทุม  ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการดำเนินโครงการ รวมทั้งแจ้งผู้นำพื้นที่ เพื่อชี้แจงทิศทางและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานโครงการณ บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2. ติดตามผลรวมทั้งการให้คำปรึกษา/บ่มเพาะ การตัดพันธ์ปนในระยะก่อน/เก็บเกี่ยว การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน ในระหว่างวันที่ 3 - 25 ธันวาคม2557
3. ร่วมจัดนิทรรศการและเสวนา งานวันชิมข้าว ณ บ้านสามขาวันที่ 13มกราคม 2558เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้าวพันธ์ดี และเมล็ดข้าวพันธ์ดี และที่บ้านสาสบหก อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 26 มกราคม 2558 ซึ่งสนับสนุนการจัดงานโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ลำปาง
4. ร่วมกิจกรรมในโครงการ โรงสีข้าวชุมชน การทำแผนธุรกิจ โดย สวทช. ณ บ้านสามขา 

การดำเนินงานไตรมาสที่ 3
1. ติดตามผลรวมทั้งการให้คำปรึกษา/บ่มเพาะ การจัดการเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน การทำความสะอาดและบรรจุเมล็ดพันธ์ของชุมชน ในระหว่างวันที่ 9 และ 16 พฤษภาคม2557
2. ร่วมกิจกรรมในโครงการ โรงสีข้าวชุมชน การคืนแผนธุรกิจ การจัดการโรงสีข้าว กับ สวทช. ณ บ้านสามขา เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558
3. เตรียมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การทำมาตรฐานแปลง/มาตรฐานเมล็ดพันธ์ ในปลายเดือนกรกฎาคม 2558 นี้

ค่าใช้จ่าย : 130,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : 1.งบประมาณล่าช้า จึงขออนุมัติยืมเงินสำรองจ่ายจากคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
2.การจัดสรรเวลาของสมาชิกและคณะดำเนินงานที่ไม่ค่อยสอดคล้องกัน
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1443]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การทำมาตรฐานแปลง/มาตรฐานเมล็ดพันธ์
2. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา/บ่มเพาะ การจัดการเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน การทำความสะอาดและบรรจุเมล็ดพันธ์ของชุมชน ในกิจกรรมโครงการ โรงสีข้าวชุมชน และ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และขอขยายเวลา 

ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559200,000|200,000|200,000|ใช้หมด20163241158381.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1493]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1. ชื่อกิจกรรม และวิธีการดำเนินการ วันที่ 14 มกราคม 2559 ประสานชุมชนและลงพื้นที่บ้านสามขา เพื่อจัดเวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน แผนการทำงาน และติดตามให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการกลุ่ม และการขอรับรองมาตรฐานแปลงทั้งชุมชน ที่ บ้านสามขา 

2. ผลการดำเนินการ กลุ่มสมาชิกที่ได้รับการรับรองแล้ว 5แปลงจะเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกอื่นๆ และได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานแปลง GAP เพื่อขอการรับรองต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1783]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

1.ประสานศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว ลำปาง ในการขอรับการตรวจสอบมาตรฐานแปลงผลิตข้าวปลอดภัย ( GAP)
2.ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาในการทำมาตรฐานแปลงของกลุ่มสมาชิก
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2102]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว การสำรวจแปลงและพยากรณ์การระบาดศัตรูข้าว ติดตามและให้คำปรึกษาการสำรวจแปลง การหาสาเหตุอาการผิดปกติและการพยากรณ์การระบาดศัตรูข้าวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาในการป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าวโดยใช้เชื้อไตรโคเดอม่ารองพื้นก่อนปลูกข้าวและในช่วงที่สภาพแวดล้อมเหมาะต่อการทำลายของโรค คือ ช่วงฝนตกและมีแดดออกทำให้ร้อนอบอ้าว

2. ติดตามและให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการพันธ์ปนในแปลง สำหรับแปลงข้าวที่ต้องการใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2103]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเก็บรักษาพันธ์พืชชุมชน การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และการทดสอบความงอกของเมล็ดอย่างง่าย

ะบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2104]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1.ขอรับการตรวจสอบมาตรฐานแปลงผลิตข้าวปลอดภัย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานแปลง

2. สมาชิกฝึกตรวจแปลงและจัดทำบันทึกแปลงเพื่อขอรับมาตรฐานแปลงต่อไป

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2105]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1.ลงพื้นที่ในการตรวจสอบแปลงและการดำเนินกิจกรรมทุกเดือน

2. ประเมินผลและจัดทำรายงาน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2106]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

วันที่ 8-9สิงหาคม พ.ศ.2559ร่วมกิจกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ “การประชุมเครือข่าย ความร่วมมือ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559” ณ โรงแรมรามา กาเด้นส์ โดยในงานวันที่ 8จะเป็นการอบรม และมอบรางวัลโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีการจัดบูธผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในผู้ที่มาร่วมงานได้มาหาความรู้และซื้อผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้มีการสัมมนา พบปะพูดคุย เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชน รวมทั้งแผนการถ่ายทอดในปี พ.ศ. 2559-2560 และในวันที่ 9 ได้มีการไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sumaleejoy97@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates