หมู่บ้านกล้วยกวน

บ้านเนินมะขามงาม ม.2 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557249,600|192,000|193,000|-1,00020144301459291.pdf2015391546301.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1010]   วันที่รายงาน  [18/7/2557]
1. จัดเวทีเสวนาของหมู่บ้านกล้วยกวน 2 ครั้ง
2.จัดทำแผนชุมชน /สำรวจหมู่บ้านและความต้องการของกลุ่มหมู่บ้านกล้วยกวน
3.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
4.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากเปลือกกล้วย
5.ติดตามประเมินผลหลังการอบรม 4 ครั้ง
ค่าใช้จ่าย : 126,500
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1062]   วันที่รายงาน  [18/9/2557]
1.อบรมมาตรฐานทางด้านอาหาร
2.ปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรและความปลอดภัย
3.ติดตามประเมินผลและเก็บข้อมูล
ค่าใช้จ่าย : 66,500
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2015511437241.pdf20151022155001.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1195]   วันที่รายงาน  [30/3/2558]
1. จัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาของกลุ่มครั้งที่ 1 ผู้เข้าเสวนา จำนวน 35 คน
2. ประชุมดำเนินการจัดทำแผนผู้เข้าร่ามประชุม 30 คน
ค่าใช้จ่าย : 16,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1249]   วันที่รายงาน  [17/6/2558]

1.จัดเวทีสัมนาปัญหาของชุมชน
2.จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
3.ทำพิธีการเปิดป้ายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
4.จัดอบรมเรื่องกทคโนโลยีหลักเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยใน การผลิตวัตถุดิบ
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน


ค่าใช้จ่าย : 145,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1349]   วันที่รายงาน  [26/8/2558]
1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสิ้นค้า
2.สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องซีลถุงแบประหยัดพลังงาน
3.ติดตามประเมินผลหลังการอบรม 3 ครั้ง
4.ประชุมสรุปแผนงานดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : 89,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2016524103181.pdf2016122936241.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1575]   วันที่รายงาน  [6/9/2559]


1. ลงพื้นที่ประสานงานในการอบรม
2. ประสานงานในการจัดการก่ายทอดองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ระบบจัดการฐานข้อมูลธุรกิจขนาดเล็ก

3.จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูลธุรกิจขนาดเล็ก วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน

4. จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ sme วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ผู้เข้าอบรม 40 คน

5. ปรับปรุงเครื่องจักร

6.ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ

6 .จัดทำสรูปเล่มโครงการ

 

ค่าใช้จ่าย : 152,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1580]   วันที่รายงาน  [19/4/2559]

อบรมระบบออนไลน์ Clinic Monitoring Online (CMO)
[19/4/2559-19/4/2559]
 

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1926]   วันที่รายงาน  [17/9/2559]

1.การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ้นค้า
2.การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
3. การปรับปรุงด้านคุณภาพและเครื่องจักรเครื่อง๙ีลถุงและเครื่องตัดกล้วย
4. ลงพื้นที่ติดตามผล

ค่าใช้จ่าย : 95,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|322,000|322,000|ใช้หมด2017430158421.pdf20171221173901.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2203]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

เตรียมความพร้อมประชุมวางแผนงาน จัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่าย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2204]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

********(เนื่องจากโคงการเพิ่งอนุมัติ และทางมหาลัยได้รับเงิน 20 มีนาคม 2560)จึงได้เตรียมความพร้อมประชุมวางแผนงานกับประธานกลุ่ม กล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล ในเบื้องต้นแล้ว

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2205]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2228]   วันที่รายงาน  [5/4/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

เนื่องจากโครงการเพิ่งได้รับการอนุมัติ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์เพิ่งได้รับงบประมาณ 31 มีนาคม 2560 จึงได้ทำการประชุมกับประธานกลุ่มกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล เพื่อพัฒนาลูกข่ายให้แข็งแรง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2287]   วันที่รายงาน  [2/7/2560]

1.ลงพื้นที่ประสานงานในการอบรม2 ครั้ง

2.จัดเวทีสัมนาปัญหาของชุมชน1 ครัง

3.จัดทำแผนชุมชน /สำรวจหมู่บ้านและความต้องการของกลุ่มหมู่บ้านลูกข่ายทั้ง 3 หมู่บ้าน
4.จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่

5.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสิ้นค้า

6.จัดอบรมเกี่ยวกับการทำบัญชี

7.การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ้นค้า

8.ติดตามประเมินผลหลังการอบรม 3 ครั้ง      

ค่าใช้จ่าย : 180,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2550]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

คลินิกเทคโนโลยีหมาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับหมู่บ้านแม่ข่ายจัดอบรมโครงการให้ความรู้ในการทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย แก่กลุ่มอาชีพ (ลูกข่าย)

การจัดทำบัญชี สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สถานที่จัดการประชุมที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล (หมู่บ้านแม่ข่าย )จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 20 คน

โดย น.ส. ดวงกมล  ศรีสิทธ์เป็นวิทยากรในการอบรม กลุ่มลูกข่ายสามารถ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้

ค่าใช้จ่าย : 72,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2553]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล (แม่ข่าย) จัดการอบรมโครงการสรา้งเว็ปเพจ ผ่านเฟสบุ๊คแก่กลุ่ม ลูกข่าย มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน เป็นกลุ่มหมู่บ้านลูกข่าย โดย วิทยากร น.ส. ดวงกมล  ศรีสิทธิ์ และ นายกฤษณะ อินทสิทธฺ์

สถานที่ในการจัดการอบรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล ตั้งอยู่เลขที่ 299 ม. 2 ต. หนองกระโดน  อ. เมือง จ. นครสวรรค์

1. สามารถสร้าง เพจ เป็นขวางองกลุ่มตัวเองได้

2. มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น

3.  มีรายได้เพิ่มขึ้น

4. เพื่อเปิดตลาดออนไลน์

ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Anu_bird@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates