หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านหล่ายแก้ว(หนองปู)

บ้านหล่ายแก้ว ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557300,000|236,000|213,400|22,60020144181628401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=933]   วันที่รายงาน  [2/7/2557]
คลินิกเทคโนโลยี งานบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดพิธีเปิด “โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านหล่ายแก้ว (หนองปู) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยมี นายคมเดช อัยย์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงต้น กล่าวต้อนรับ นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย รอง ผอ.กองการศึกษางานบริการวิชาการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับ นายดิเรก สุริวงค์ ปลัดอาวุโสอำเภอดอยเต่า ร่วมเปิดโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกระเหรี่ยง บ้าน หล่ายแก้ว ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านหล่ายแก้ว (หนองปู) โดยคลินิกเทคโนโลยี งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ดำเนินโครงการภายใต้พันธกิจกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการผลักดันหมู่บ้านหรือชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยมีการประสานเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ส่งผลให้ชุมชนลดรายจ่ายภาคการผลิต เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ซึ่งในวันที่ 29 เมษายน 2557 ยังได้มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อทบทวนตนเอง วิเคราะห์ปัญหาความต้องการ และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อทำความเข้าใจในแผนพัฒนาหมู่บ้าน ค้นหาและกำหนดหน้าที่ของแกนนำกลุ่ม โดย อ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย และ อ.พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม พร้อมกันนี้ยังได้ ผศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย อาจารย์ประจำสาขาสิ่งทอและเครื่องประดับ ดร.ณงค์นุช นทีพายัพทิศ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีศิลป์ และ ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค อาจารย์ประจำสาขาสิ่งทอและเครื่องประดับ ร่วมให้คำแนะนำแก่กลุ่มชาวบ้านและผู้นำชุมชนในโอกาสนี้ด้วย
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1110]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
2. พัฒนากลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว
2.1 สร้างพลังกลุ่มในการทำงานเป็นทีม
2.2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ (การทำบัญชี,บันทึกการประชุม,ทะเบียนสมาชิก,รายรับ รายจ่าย)
2.3 กฎระเบียบ
2.4 แนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติและ
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
3.1 การย้อมสีธรรมชาติ
3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
3.3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำคู่มือเทคโนโลยีชุมชน
5. ถอดองค์ความรู้และสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผ้าทอ
6. ติดตามและประเมินผลในพื้นที่
ค่าใช้จ่าย : 193,400
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างหัวข้อเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จำนวน 22,600 ไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องคืนเงินงบประมาณ
แนวทางแก้ไข : อนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558330,000|253,000|253,000|ใช้หมด201511181515561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1340]   วันที่รายงาน  [24/7/2558]


กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม          วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2558 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา นำโดย อ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกฯ, น.ส.วัลภา กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่คลินิกฯ เดินทางไปจัดกิจกรรม "การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม" ณ ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยได้เชิญอาจารย์ จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อ.ศศิพัชร์ สันกลกิจ อ.สุรัตน์ ยาสิทธิ์ และ อ.รัฐนันท์ พงศ์วิริทธร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการบัญชีและการจัดการแก่สมาชิกกลุ่ม โดยจัดให้มี 2 กิจกรรมย่อยด้วยกัน คือ1) กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน โดยให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแยกเม็ดกระดุมคละสี ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งหมด 3 รอบ แล้วทำการสรุปกิจกรรม วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรม และให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ2) กิจกรรมการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย ทีมวิทยากรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ตัวอย่างเพื่อจำลองวิธีในการผลิต โดยทำต้นแบบสินค้าตัวอย่าง และให้สมาชิกกลุ่มเลือกวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปผลิตสินค้าภายในเวลาที่กำหนด จากนั้นก็มีการต่อรองราคาซื้อขายระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ3) กิจกรรมการกำหนดราคาขาย ทีมวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดต้นทุน โดยคำนวณจากรายได้ ลบกับรายจ่าย ซึ่งทำให้สมาชิกเห็นว่ายังขาดทุน และได้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดต้นทุน ที่จะต้องนำค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ และอื่นๆ เข้ามาคิดรวมอยู่ด้วย จึงจะสามารถคิดต้นทุนต่อสินค้า 1 ชิ้น แล้วบวกกับกำไรที่ต้องการ ก็จะได้ราคาขายสินค้าที่เหมาะสมกิจกรรมนี้ใช้งบประมาณไปทั้งหมด33,000 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรม50 ท่านกิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างลูกข่ายผ้าทอ          วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2558 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา นำโดย อ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกฯ, น.ส.วัลภา กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่คลินิกฯ และ น.ส.ฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้นำผู้แทนของกลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว จำนวน 6 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.๒) และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในการแนะนำหรือติดต่อประสานงานกับกลุ่มทอผ้าที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานได้ ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่1) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ ต.พันนา อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร2) กลุ่มทอผ้ามัดย้อม-แปรรูป บ้านสงเปลือย ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร3) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย4) พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลยกิจกรรมนี้ใช้งบประมาณไปทั้งหมด40,800 บาทผู้เข้าร่วมกิจกรรม6 ท่าน


ค่าใช้จ่าย : 73,800
จำนวนผู้รับบริการ : 56
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1401]   วันที่รายงาน  [28/9/2558]


กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ                วันที่ 5 – 6 กันยายน 2558 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ได้จัดกิจกรรม “การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ” ภายใต้งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับสมาชิกกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านหล่ายแก้ว ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหล่ายแก้ว ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย อ.ญานิศา โกมลสิริโชค อาจารย์สาขาออกแบบสิ่งทอ, คุณณัฏฐพัชร์ ศิลป์อภิชาตสกุล ผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมผู้ช่วย และ น.ส.วัลภา กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี                โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 ท่าน เป็นสมาชิกกลุ่มผ้าทอและสมาชิกกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจ ซึ่งทีมวิทยากรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมรองรับต่อความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ที่รองแก้ว ชุดผ้ารองจาน ผ้าคาดโต๊ะกินข้าว ที่จับของร้อน พวงกุญแจ ผ้าม่าน เป็นต้นผลการถ่ายทอดองค์ความรู้                ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้มีความคงทน สวยงาม พร้อมทั้งพัฒนาฝีมือในการตัดเย็บให้มีความละเอียด ประณีต และสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจ สามารถสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มได้มากขึ้นกว่าเดิม


ค่าใช้จ่าย : 179,200
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนของบ้านหล่ายแก้ว ซึ่งมักจะไม่มีพื้นฐาน หรือความชำนาญในด้านการตัดเย็บ จึงทำให้ชิ้นงานที่ทำออกมาไม่สวยงามเท่าที่ควร
แนวทางแก้ไข : วิทยากรได้แนะนำเทคนิคและวิธีการตัดเย็บที่เหมาะสม เข้าใจง่าย ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ฝึกทำหลากหลายรูปแบบ แล้วค่อยๆฝึกพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559200,000|200,000|177,832|22,1682016471349581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1829]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

ผลการดำเนินงาน
          วันที่ 11 เมษายน 2559 ได้ออกหนังสือขออนุมัติเบิกงบประมาณโครงการ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการหักค่าธรรมเนียมเข้าสมทบมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยและตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ
          วันที่ 12 เมษายน 2559 ได้ออกหนังสือขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและเบิกงบประมาณโครงการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ประเภทผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
           วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ได้ออกหนังสือขออนุมัติเบิกงบประมาณโครงการ เพื่อจัดซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นจำนวนเงิน 4,172 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) โดยจะนำไปใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรบนักออกแบบรุ่นใหม่ กลุ่มเยาวชนบ้านหล่ายแก้ว  

          วันที่ 18-19 และ 25-26 มิถุนายน 2559 ได้กำหนดการจัดฝึกอบรม “นักออกแบบรุ่นใหม่ กลุ่มเยาวชนบ้านหล่ายแก้ว” ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

“หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านหล่ายแก้ว”ณ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนบ้านหล่ายแก้ว มีกิจกรรมดังนี้
          วันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 โดย อ.สืบสกุล ชื่นชม อาจารย์ประจำสาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
- การฝึกอบรมภาคทฤษฎี หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ”
- การฝึกอบรมภาคทฤษฎี หัวข้อ “การออกแบบโดยนำธรรมชาติมาสร้างแรงบันดาลใจ”
- การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หัวข้อ “การใช้สีเพื่อการออกแบบสิ่งทอ”
- การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หัวข้อ “นักออกแบบรุ่นใหม่ กลุ่มเยาวชนบ้านหล่ายแก้ว”
          วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 โดย อ.พฤกษา คุ้มพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
- การฝึกอบรมภาคทฤษฎี หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างแพทเทิร์น”
- การฝึกอบรมภาคทฤษฎี หัวข้อ “การสร้างแพทเทิร์นอย่างสร้างสรรค์”
- การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หัวข้อ “การสร้างแพทเทิร์นจากการออกแบบ”
          ผลการดำเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนบ้านหล่ายแก้ว ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ และการสร้างแพทเทิร์น เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ซึ่งกลุ่มเยาวชนจะเป็นแรงผลักดันและขับเคลื่อนให้กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้วต่อไป


 

ค่าใช้จ่าย : 70,708
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1954]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

          วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ได้ออกหนังสือเพื่อขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อขอเบิกงบประมาณ ในส่วนของการจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายบอกทางให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง จำนวน 8 ชุด โดยกระจายการติดตั้งไปตามเส้นทางหลัก เพื่อเป็นการบอกระยะทางในการเดินทางไปยังกลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่ง ที่จะทำให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักกับกลุ่ม ในนามของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อของ “หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านหล่ายแก้ว”
          วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้ออกหนังสือเพื่อขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อขอเบิกงบประมาณ ในส่วนของการจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว จำนวน 2,000 แผ่น โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อของ “หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านหล่ายแก้ว” เพื่อมอบให้กับทางกลุ่มได้นำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป


 

ค่าใช้จ่าย : 50,700
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1955]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

          วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559 ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม “การจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมบ้านหล่ายแก้ว” ณ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย อ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกฯ, น.ส.วัลภา กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่คลินิกฯ พร้อมด้วยวิทยากรจากสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตจอมทอง ได้แก่ อ.แคทรียา พร้อมเพรียง และ อ.ฐิตารีย์ สิทธิยะ ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูล/เอกสารเบื้องต้น, การสร้างแบบบันทึกกิจกรรมของกลุ่ม/ชุมชน และการฝึกจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมบ้านหล่ายแก้ว ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 30 คน ซึ่งได้เรียนรู้วิธีการหรือกระบวนการต่างๆ ในการจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของกลุ่มหรือชุมชนได้ 

ค่าใช้จ่าย : 56,424
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง phairot4543@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates