หมู่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล

หมู่บ้านแสมผู้ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557300,000|240,000|17,566|222,43420149261534291.pdf201551155341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=970]   วันที่รายงาน  [4/7/2557]
ในวันศุกร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
- เพื่อลงพื้นที่สำรวจศักยภาพเบื้องต้นของชาวบ้านที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการดำเนินการในลำดับขั้นต่อไป

ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557
- เพื่ออบรมให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับแนวทางและปัจจัยสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพระดับมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่จะได้รับจากการที่ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานดังกล่าว

ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557
- เพื่อลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ชุมชนปากน้ำประแส เกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการในการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ค่าใช้จ่าย : 9,520
จำนวนผู้รับบริการ : 51
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014741852221.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1081]   วันที่รายงาน  [26/9/2557]
ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
-เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ชุมชนปากน้ำประแส เกี่ยวกับการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและติดตามความคืบหน้าในการเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 4,420
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1082]   วันที่รายงาน  [26/9/2557]
ในวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557
-เพื่อลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการพัฒนากระบวนการในการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
ค่าใช้จ่าย : 3,626
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558250,000|250,000|85,200|164,8002015522142911.pdf2016181629281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1287]   วันที่รายงาน  [4/7/2558]

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายฯ ดังนี้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำบรรจุภัณฑ์และติดตามผลการดำเนินงาน
โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา    10.00 –13.00 น.         ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารชุมชมและตัวแทนชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส         เวลา    13.45 - 17.00 น.         ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน                                                                                โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย และเจ้าหน้าที่
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา    09.30 - 12.00 น.         ประชุมร่วมกับผู้บริหารชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแสเพื่อหาแนวทางขยายช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
เวลา    13.30 - 16.30 น.        อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ โดยนายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 คน

ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2558 ได้ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส

โดยในครั้งนี้ นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ได้ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบรรจุภัณฑ์และให้ความรู้ด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการของผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้ารับคำปรึกษาดังนี้
1.ผลิตภัณฑ์ น้ำปลา,หอยปากเป็ดดอง
2.ผลิตภัณฑ์ กะปิหวาน ,กุ้งหวาน
3.ผลิตภัณฑ์ของฝาก
4.ผลิตภัณฑ์ปลากรอบ
5.ผลิตภัณฑ์ขนมชารส
6.ผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่
7.ผลิตภัณฑ์ ช.ปลากรอบ

และในช่วงเวลาเย็นมีการจัดตลาดถนนคนเดิน ณ ชุมชนเก่าริมน้ำประแส เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ

ค่าใช้จ่าย : 32,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1413]   วันที่รายงาน  [10/1/2559]

โครงการติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์การเป็นหมู่บ้านลูกข่าย ภายใต้โครงการงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันเสาร์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
ณ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558
เวลา 10.00 – 12.00 น. ร่วมประชุม ให้คำปรึกษา และติดตามผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส โดย รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย อาจารย์กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล และ นายพีรวงศ์จาตุรงคกุล
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น. ประชุมวางแผนการสำรวจพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์การเป็นหมู่บ้านลูกข่าย

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558
เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์การเป็นหมู่บ้านลูกข่าย โดย รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัยอาจารย์กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล และนายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น. สำรวจพื้นที่ (ต่อ)

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
เวลา 10.00 – 13.00 น. ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์การเป็นหมู่บ้านลูกข่าย โดย รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัยและอาจารย์กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล เวลา 12.00 น. เดินทางกลับ

โครงการอบรมความรู้และให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558
ณ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
เวลา 10.00 – 12.00 น. ร่วมประชุม ให้คำปรึกษา และติดตามผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น. อบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานผลิภัณฑ์ชุมชน
โดย นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558
เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และติดตามผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์

โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การเงินและการตลาด และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ภายใต้โครงการงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอาทิตย์ที่ 20 – วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558
ณ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และประชุมวางแผนการอบรม

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม โดย นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสนนายอำเภอแกลง
เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมให้ความรู้ เรื่องการทำบัญชีเบื้องต้น การบริหารการเงิน
โดย นายณัจรินทร์ วงศาโรจน์ และ นายธวัชชัย อุ่นศิรพันธ์
และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
เวลา 12.30 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น. อบรมให้ความรู้ เรื่อง กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เรื่อง
การตลาดและการดำเนินธุรกิจ โดย นายธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558
เวลา 08.30 – 10.30 น. บรรยาย เรื่อง มาตรฐานGMP ของผลิตภัณฑ์อาหาร และมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูป โดย สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง มาตรฐานGMPและบรรจุภัณฑ์ (ต่อ)
เวลา 13.00 – 15.30 น. การจัดทำแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน อำเภอแกลง ปี 2559-2560
เวลา15.30 – 17.00 น. นำเสนอแผนพัฒนาและประเมินผลการอบรม
เวลา 17.00 น. ปิดการอบรม                                         

ค่าใช้จ่าย : 53,200
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000|87,250|162,75020163231421411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1622]   วันที่รายงาน  [7/6/2559]

๒๐-๒๑ ก.พ.๕๙ รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจ ณ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส โดย

๑.ดูขั้นตอนการทำชาใบขลู่ สัมภาษณ์ลุงชะโลม สอบถามข้อมูลเบื้องต้นในด้านการตลาด การขาย การบรรจุ packaging

๒.สำรวจแหล่งท่องเที่ยว (ทุ่งโปรงทอง หาดแหลมสน คานต่อเรือ ศาลกรมหลวงฯ สะพานฯ) สำรวจตลาดประแส โดยได้ไปสัมภาษณ์หัวหน้าชุมชนที่ดูแลตลาดถนนคนเดิน การจัดถนนคนเดินที่ผ่านมา รวมทั้งสอบถามถึงความต้องการของชาวบ้าน ข้อเสนอแนะต่างๆ
 

ค่าใช้จ่าย : 25,679
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : ๑.ขั้นตอนการผลิตชาใบขลู่ยังไม่ได้มาตรฐาน ๒.แผนที่ท่องเที่ยวยังไม่เป็นปัจจุบันและตัวอักษรเล็กทำให้ผู้ที่นำไปใช้ไม่สะดวกในการใช้แผนที่
แนวทางแก้ไข : ๑.หาข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของใบขลู่เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1623]   วันที่รายงาน  [7/6/2559]

๑๙-๒๐ มี.ค.๕๙ รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย และเจ้าหน้าที่ 
โดย ชี้แจงผลการตรวจพบของนักศึกษา ดังนี้

๑.อัพเดทแผนที่ริมน้ำ โดยเพิ่มโฮมสเตย์ใหม่ๆ ลงไป

๒.ที่จอดรถ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมา
๓.ป้ายบอกเส้นทาง เช่น อีก ๕๐๐ เมตรถึงต้นไม้ใหญ่
๔.จัดทำป้ายสรรพคุณของต้นไม้

ค่าใช้จ่าย : 8,810
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : ๑.ให้เรียนรศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย พบสถานทูตเกาหลี เพื่อเป็นการ โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของประแส ๒.จัดเสวนาขึ้นในชุมชม โดยให้ทุกๆ ฝ่าย ได้คุยกันถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1624]   วันที่รายงาน  [7/6/2559]

๗-๘ พ.ค.๕๙ รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย และเข้าหน้าที่ วิทยากรโดย นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส พบว่า ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยการพบกับวิสาหกิจชุมชน และประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่เทศบาล ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน เพื่อวางแผนการจัดอบรม/กิจกรรมอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -จัดทำแผนโครงการจัดสร้างอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสครองศิริราชสมบัติ ๗๒ พรรษา (๖ รอบ)
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1625]   วันที่รายงาน  [7/6/2559]

7-8 พฤษภาคม 2559

รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย และเจ้าหน้าที่ วิทยากรโดย นายพีระพงษ์ จาตุรงคกุล

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส พบว่า ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยการพบกับวิสาหกิจชุมชน และประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่เทศบาล ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน เพื่อวางแผนการจัดอบรม/กิจกรรมอื่นๆ 

ค่าใช้จ่าย : 17,520
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -จัดทำแผนโครงการจัดสร้างอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสครองศิริราชสมบัติ ๗๒ พรรษา (๖ รอบ)
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1626]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

26-27 มีนาคม 2559

รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัยและเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษา ศึกษากรรมวิธีการผลิตชาใบขลู่ และวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตชาใบขลู่ หาช่องทางการจัดทำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่

ค่าใช้จ่าย : 9,710
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : มีเวลาในการลงพื้นที่น้อยทำให้นักศึกษายังหาช่องทางจัดจำหน่ายได้ไม่มากนัก และการผลิตแบบซองยังคงทำไม่ทันการสั่งซื้อ เพราะมีกรรมวิธีการผลิตค่อนข้างซับซ้อนซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
แนวทางแก้ไข : -สำรวจการแหล่งจัดจำหน่าย ระบุยอดขายที่ขายได้ในแต่ละแห่ง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1627]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

วันที่ 2-3 เมษายน 2559 

1. สำรวจแหล่งที่วางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และยอดขายในแต่ละครั้งที่ได้นำสินค้ามาจัดจำหน่าย
2. สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ตามแผนการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
 

ค่าใช้จ่าย : 8,931
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -ผลิตภัณฑ์ยังจำหน่ายไม่ได้มากนัก ช่องทางในการจัดจำหน่าย
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2055]   วันที่รายงาน  [1/10/2559]

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2559
ได้ดำเนินงานโครงการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล ภายใต้โครงการงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนปากน้ำประแสเพื่อประชุมร่วมกับชาวชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล
2) เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
เวลา 06.30 - 10.00 น. เดินทางสู่เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
เวลา 10.00 – 12.00 น. ประชุม และติดตามผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล ของวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส โดย รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย และเจ้าหน้าที่
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล ของวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00 – 11.00 น. (ต่อ) ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล ของวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
เวลา 11.00 – 12.00 น. ประชุมสรุปผล และวางแผนการดำเนินงานในครั้งถัดไป
เวลา 12.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
 

ค่าใช้จ่าย : 16,600
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง lekuthai24@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates