หมู่บ้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และเกษตรยั่งยืน

บ้านรางบัว หมู่ที่ 6 |2.บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 2 |3.บ้านหนองนกกะเรียน หมู่ที่ 4 |4.หมู่บ้านหนองแร้ง หมู่ที่ 15 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557379,280|200,000|5,000|195,00020149261531261.pdf201529153461.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=885]   วันที่รายงาน  [30/4/2557]
เก็บข้อมูลด้านพลังงานชุมชน
• ข้อมูลด้านพื้นที่
หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประกอบด้วยประชากร 228 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น
785 คน เป็นชาย 389 คน เป็นหญิง 396 คนในการสำรวจพื้นที่ได้เก็บแบบสอบถามข้อมูลทั้งสิ้น 161 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 71 จากประชากรทั้งหมด
• ข้อมูลอาชีพ
พบว่าอาชีพหลักของชาวบ้านหมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 3 อันดับแรกได้แก่ รับจ้างทั่วไปซึ่งเป็นร้อยละ 48 ของทั้งหมด รองลงมาคือทำนาซึ่งเป็นร้อยละ 23ของทั้งหมด และค้าขายซึ่งเป็นร้อยละ 13 ของทั้งหมด

• ข้อมูลด้านพลังงาน
พบว่าการใช้พลังงานตามประเภทกิจการ 3 อันดับแรกได้แก่ กลุ่มขนส่งซึ่งมีมูลค่า 14 .94 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ 84 ของการใช้พลังงานตามประเภทกิจการทั้งหมด รองลงมาได้แก่กลุ่มประกอบอาหารซึ่งมีมูลค่า 1.21 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ 7 ของการใช้พลังงานตามประเภทกิจการทั้งหมด และกลุ่มด้านความเย็น ซึ่งมีมูลค่า 0.58 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ 3 ของการใช้พลังงานตามประเภทกิจการทั้งหมด
ปริมาณการใช้พลังงานต่างๆแยกตามชนิดเชื้อเพลิง 3 อันดับแรกได้แก่เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลมีปริมาณการใช้ 239.66 toe/ปี ซึ่งมีมูลค่า 8.34 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 46.82 ของมูลค่าเชื้อเพลิงทั้งหมด รองลงมาคือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ปริมาณการใช้ 95.36 toe/ปี ซึ่งมีมูลค่า 4.61 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 25.86 ของมูลค่าเชื้อเพลิงทั้งหมด และน้ำมันเบนซินมีปริมาณการใช้ 39.08 toe/ปี ซึ่งมีมูลค่า 2.31 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 12.95 ของมูลค่าเชื้อเพลิงทั้งหมดค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 161
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20144301517371.pdf
2558234,100|200,000||200,000201612991601.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2559200,000|200,000||200,00020163141714361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates