หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ลดต้นทุนการผลิต

หมู่ที่ 12 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557473,700|220,000|141,544|78,45620144301712501.pdf2015313139251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1015]   วันที่รายงาน  [8/8/2557]
7 - 8 พ.ค. 57
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของโครงการ
5 - 6 มิ.ย. 57
การประชุมชี้แจงโครงการ
18 - 20 มิ.ย. 57
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้เครื่องอบ
ไล่ความชื้นข้าว
16 - 18 ก.ค. 57
การประชุมการติดตามผลงาน ความก้าวหน้าของกลุ่ม
ค่าใช้จ่าย : 101,544
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1. พื้นที่ลุ่มภาคกลาง น้ำท่วมประจำฤดูกาล
2. เครื่องอบไล่ความชื้นข้าวมีฝุ่นมากเวลาใช้งาน และเวลาฝนตกใช้งานไม่ได้
แนวทางแก้ไข : 1. ถมดินให้สูงขึ้นพ้นระดับน้ำท่วม
2. สร้างอาคาร โล่งเพื่อใช้งานเครื่องอบไล่ความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20141021545201.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1355]   วันที่รายงาน  [2/9/2558]
การฝึกอบรมการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าจากปลายข้าวค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : การหมักแต่ละต้องใช้เวลาในการบ่ม
แนวทางแก้ไข : ซื้อถังหมักหลายถังเพื่อให้ได้ปริมาณมาก
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558250,000|250,000|175,420|74,580
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1244]   วันที่รายงาน  [5/6/2558]

1.ประชุมเกษตรกรทั้งตำบลบ้านโพธิ์ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์แม่ข่ายฯ ต่อปีที่ 2        

 2. การประชุมกลุ่มผู้ปลูกข้าวตำบลบ้านโพธิ์เรื่องปัญหาน้ำขาดแคลนในฤดูทำนาปรัง 2558 โดยร่วมกับสำนักงานระบายน้ำชลประทานผักไห่

3. ศึกษาดูงานเครื่องสีข้าวขนาดต่างๆ  บริษัทนาทวีจำกัด  เพื่อซื้อเครื่องสีข้าวระดับกลุ่มเกษตรกรใช้ในกลุ่ม

4. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านโพธิ์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้เครื่องอบข้าวตัวใหม่ที่ขนาดใหญ่ (บรรจุข้าวเปลือกอบได้ปริมาณมากขึ้น)

5. คณะบริหารกลุ่ม พบผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลายข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า

6. เข้าร่วมแสดงพิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ  ในงานมิติแห่งจิตวิญญาณในวัฒนธรรมข้าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ค่าใช้จ่าย : 175,420
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : ไม่พบปัญหาใดๆ
แนวทางแก้ไข : ได้ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000||250,0002016471013131.pdf2016122103561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง narongdej@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates