หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านคลองศิลา

ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553399,100|324,100|247,886|76,21420132141541411.pdf2014361619531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=41]   วันที่รายงาน  [18/8/2553]
- วันที่ 18 ส.ค.และ 28 ต.ค. 2552 ระดมความคิดความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน ณ โรงงานปุ๋ยตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี ผู้เข้าร่วม 110 คน

- ในวันที่ 18 มีนาคม 2553 การฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง”โรคและแมลงต่างๆ ของยางพารา และการแปรรูป ณ โรงงานปุ๋ยตำบลพ่วง- พรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- วันที่ 7 มิถุนายน 2553 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ลูกข่าย ว&ท จำนวน 5 กลุ่ม
ค่าใช้จ่าย : 230,086
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20108181555131.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=90]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 17,800
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010930155551.pdf
2554265,200|226,800||226,80020132141541131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555500,400|350,000|350,000|ใช้หมด2012517916351.pdf20131311517201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=312]   วันที่รายงาน  [21/7/2555]
1.อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย)เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรคุณจำเริญ หนูทอง ในวันที่ 11 พ.ค. 55 จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน ณ บ้านควนกลิ้ง หมู่1 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี 2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี - การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 22 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ - การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 30 คน - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 11 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีค่าใช้จ่าย : 132,427
จำนวนผู้รับบริการ : 55
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=422]   วันที่รายงาน  [12/10/2555]
อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ และนายวิทยา ทัศนา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 10 คน การเลี้ยงปลาโดยนายเจษฎากร สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 10 คน การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 9 คน การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 2 คนค่าใช้จ่าย : 217,573
จำนวนผู้รับบริการ : 29
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates