ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการแปรรูปข้าวปลอดสารและน้ำมันรำข้าวบีบเย็น

บ้านหนองโสน ม.2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557300,000|250,000|197,533|52,46720149261528441.pdf201529167331.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1127]   วันที่รายงาน  [1/10/2557]
• ได้รับเงินโครงการเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 จำนวน 237,500 บาท
• รายงานผลการใช้จ่ายเงินครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 จำนวน 161,582.50 บาท
• รายงานผลการใช้จ่ายเงินครั้งที่ 2 สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 35,951 บาท
• ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจริงตั้งแต่เริ่มโครงการถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวน 197,533.50 บาท
• คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวน 39,966.50 บาท

เมื่อทราบผลการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ “หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปข้าวปลอดสารและน้ำมันรำข้าวบีบเย็นอย่างครบวงจร” จากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยได้แจ้งให้ประธานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองโสนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเตรียมตัวสำหรับการดำเนินโครงการ และได้โทรศัพท์ประสานงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมที่นักวิจัยได้ดำเนินการ มีดังนี้
- 20 มิถุนายน 2557: นักวิจัยได้รับเงินโครงการจำนวน 237,500.00 บาท

- 23 มิถุนายน 2557: นักวิจัยส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- 30 มิถุนายน 2557: นักวิจัยประสานงานกับประธานกลุ่มฯ เพื่อนำตัวอย่างข้าวกล้อง 5 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ หอมนิล หอมมะลิ หอมแดง และสินเหล็ก มาทำการวิเคราะห์คุณภาพ สารสำคัญ และข้อมูลโภชนาการ พร้อมทั้งการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

- 1 กรกฎาคม 2557: นักวิจัยได้รับตัวอย่างข้าวกล้องทั้ง 5 ชนิด

- 3 กรกฎาคม 2557: นักวิจัยนำตัวอย่างข้าวกล้องไปปรึกษากับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบฉลาก เพื่อการออกแบบฉลากที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์

- 4 กรกฎาคม 2557: นักวิจัยส่งตัวอย่างข้าวกล้องทั้ง 5 ชนิดไปที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการและปริมาณสารแกมม่า-โอรีซานอล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์

- 8 กรกฎาคม 2557: นักวิจัยประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินงานเพื่อให้กรอบงานทั้งหมดสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายในเดือนกันยายน 2557
- 9 กรกฎาคม 2557: นักวิจัยประสานกับประธานกลุ่มฯ เพื่อขอตัวอย่างข้าวกล้องเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพและสารสำคัญ และเพื่อติดตามเรื่องการขอรับทุนสนับสนุนจาก อบต.หนองโสน เพื่อสร้างอาคารผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็น ซึ่งทางกลุ่มฯ จะได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 300,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินในเดือนตุลาคม 2557 นี้

- 9 กรกฎาคม 2557: นักวิจัยจัดทำและส่งแบบประเมินตนเองของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองโสนให้กับผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งการขอเปลี่ยนแปลง KPI ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปีที่ 1

- 10 กรกฎาคม 2557: นักวิจัยจัดทำรายงานการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และกรอกข้อมูลในระบบ

- 10 กรกฎาคม 2557: นักวิจัยประสานกับประธานกลุ่มฯ ตัวแทนจาก อบต.หนองโสน และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 เพื่อนัดวันสำหรับการจัดประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ การจัดทำแผน ประสานแผนและการสำรวจพื้นที่ เพื่อนำผลงานวิจัยฯ มาใช้ในการพัฒนากลุ่มฯ

- 30-31 สิงหาคม 2557: นักวิจัยทำการถ่ายทอดเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านต้นแบบแปรรูปข้าวปลอดสารและน้ำมันรำข้าวบีบเย็นอย่างครบวงจร ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 57 คน

- 5 กันยายน 2557: นักวิจัยประชุมหารือกับประธานกลุ่มและคณะกรรมการ และร่วมกันกรอกแบบประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งให้คณะกรรมการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการประเมินในแต่ละหัวข้อให้พร้อม นอกจากนี้ นักวิจัยและประธานกลุ่มและคณะกรรมการ ได้ร่วมกันกรอกแบบฟอร์ม ว1 วทน. เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ (ประเภทอุตสาหกรรม) เพื่อเข้าร่วมประกวดอีกด้วย

- 16 กันยายน 2557: นักวิจัยเข้าพบประธานกลุ่มและคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการประเมินและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโดย ในวันที่ 17 กันยายน 2557

- 17 กันยายน 2557: รับการติดตามและประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปีที่ 1 และ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยคณะผู้ประเมินจาก สส. และ วว. ซึ่งประกอบด้วย
• นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ (สส.)
• นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงษ์ (วว.)
• นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์ (วว.)

แผนการดำเนินงานต่อไป
1. ในส่วนของผู้รับบริการ: จัดทำสรุปใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล
2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 197,533
จำนวนผู้รับบริการ : 57
ปัญหาอุปสรรค : 1. นักวิจัยได้รับเงินสนับสนุนโครงการช้า ทำให้ดำเนินงานล่าช้าและมีเวลาในการดำเนินโครงการสั้น
2. กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองโสนจะได้รับเงินสนับสนุนการสร้างอาคารผลิตน้ำมันรำข้าว บีบเย็นจาก อบต.หนองโสน ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังโครงการสิ้นสุดแล้ว
แนวทางแก้ไข : 1. นักวิจัยขอขยายเวลาดำเนินโครงการ
2. นักวิจัยให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านการออกแบบแปลนอาคารการผลิต กระบวนการผลิต และการจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558300,000|250,000|250,000|ใช้หมด2015224937591.pdf201511121429451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1209]   วันที่รายงาน  [3/4/2558]

- ทีมนักวิจัยแจ้งผลการได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการในปีที่ 2 ให้กับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองโสน และแจ้งให้ทางกลุ่มเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2558
- ทีมนักวิจัยติดตามและสอบถามเกี่ยวกับเงินสนับสนุนการสร้างอาคารผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็นจาก อบต.หนองโสน
- นักวิจัยได้นัดวันที่จะไปชี้แจงการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2558 และขอดูเอกสารแปลนอาคารผลิตและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็น


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 1
ปัญหาอุปสรรค : - ทางกลุ่มยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนการสร้างอาคารผลิตจาก อบต.หนองโสน
- นักวิจัยยังไม่ได้ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2558
แนวทางแก้ไข : - รอเงินงบประมาณการสร้างอาคารผลิตน้ำมันรำข้าวจาก อบต.หนองโสน และในระหว่างรอ ต้องติดต่อสอบถามกับทาง อบต.อย่างสม่ำเสมอ
- รอเงินจากทางกระทรวงวิทย์ฯ สำหรับการดำเนินโครงการ และติดต่อความคืบหน้ากับผู้ประสานงานเป็นระยะ และเตรียมเอกสารสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ยังไม่ใช้งบประมาณ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1261]   วันที่รายงาน  [30/6/2558]

- 3 เมษายน 2558: หัวหน้าโครงการเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่าย การติดตามประเมินผลและรายงานผลโครงการ” ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ วิว จังหวัดเชียงใหม่
- 9 เมษายน 2558: นักวิจัยไปพบประธานกลุ่มฯ และผู้ใหญ่บ้านเพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินโครงการของปีที่ 2 และเพื่อเตรียมตัวสำหรับการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับตัวแทนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ซึ่งจะมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2558
- 30 เมษายน 2558: นักวิจัยไปร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มฯ
- 21 พฤษภาคม 2558:นักวิจัยเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “อบรมพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจรายย่อย (OTOP)” ภาคเหนือ จำนวน 60 คน เรื่องกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็น และพาผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษา    ดูงานการผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็นที่กลุ่มฯ
- 25มิถุนายน 2558: นักวิจัยได้รับเงินโครงการจำนวน 225,000.00บาท   
- 29 มิถุนายน 2558: นักวิจัยติดต่อวิทยากรสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ จำนวนวิทยากร สารเคมีและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และงบประมาณในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 30มิถุนายน 2558: นักวิจัยประชุมหารือเพื่อกำหนดวัน เวลาดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้กรอบงานทั้งหมดสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายในเดือนกันยายน 2558 พร้อมทั้งประสานงานกับประธานกลุ่มฯ เพื่อเตรียมน้ำมันรำข้าวบีบเย็นสำหรับการพัฒนาสูตรในการผลิตเครื่องสำอาง 6 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย เซรั่ม น้ำมันนวด โลชั่น สบู่ แชมพู และสบู่เหลว (โฟมล้างหน้า) และกากรำข้าวสำหรับการพัฒนาสูตรการผลิตอาหารและอาหารสัตว์ 3 ชนิดคือ คุกกี้ เค้ก และอาหารสัตว์

          กำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี น้ำมันรำข้าวบีบเย็น เซรั่ม น้ำมันนวด โลชั่น สบู่ แชมพู และสบู่เหลว     (โฟมล้างหน้า) คือวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 ส่วนผลิตภัณฑ์ คุกกี้ เค้ก และอาหารสัตว์ ยังไม่สามารถกำหนดวันได้ แต่นักวิจัยจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2558

หมายเหตุ:นักวิจัยเปลี่ยนการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น เป็นสบู่เหลวหรือโฟมล้างหน้า เนื่องจาก ต้องการพัฒนาน้ำมันรำข้าวบีบเย็นให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งหมด ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ง่ายและในราคาที่สูงได้ ประกอบกับการผลิตน้ำยาล้างจานใช้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการผลิตสบู่เหลว 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : 1. นักวิจัยได้รับเงินสนับสนุนโครงการช้า ทำให้ดำเนินงานล่าช้าและมีเวลาในการดำเนินโครงการสั้น
2. กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองโสนยังไม่ได้สร้างอาคารผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็น

แนวทางแก้ไข : 1. นักวิจัยเร่งดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด
2. นักวิจัยให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านการออกแบบแปลนอาคารการผลิต กระบวนการผลิต และการจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1427]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

- 3 เมษายน 2558: หัวหน้าโครงการเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่าย การติดตามประเมินผลและรายงานผลโครงการ” ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ วิว จังหวัดเชียงใหม่
- 9 เมษายน 2558: นักวิจัยไปพบประธานกลุ่มฯ และผู้ใหญ่บ้านเพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินโครงการของปีที่ 2 และเพื่อเตรียมตัวสำหรับการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับตัวแทนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ซึ่งจะมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2558
- 30 เมษายน 2558: นักวิจัยไปร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มฯ
- 21 พฤษภาคม 2558:นักวิจัยเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “อบรมพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจรายย่อย (OTOP)” ภาคเหนือ จำนวน 60 คน เรื่อง “กระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็น”และพาผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษา    ดูงานการผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็นที่กลุ่มฯ
- 25มิถุนายน 2558: นักวิจัยได้รับเงินโครงการจำนวน 225,000.00บาท   
- 29 มิถุนายน 2558: นักวิจัยติดต่อวิทยากรสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ จำนวนวิทยากร สารเคมีและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และงบประมาณในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- 30มิถุนายน 2558: นักวิจัยประชุมหารือเพื่อกำหนดวัน เวลาดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้กรอบงานทั้งหมดสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายในเดือนกันยายน 2558 พร้อมทั้งประสานงานกับประธานกลุ่มฯ เพื่อเตรียมน้ำมันรำข้าวบีบเย็นสำหรับการพัฒนาสูตรในการผลิตเครื่องสำอาง 6 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย เซรั่ม น้ำมันนวด โลชั่น สบู่ แชมพู และสบู่เหลว (โฟมล้างหน้า) และกากรำข้าวสำหรับการพัฒนาสูตรการผลิตอาหารและอาหารสัตว์ 3 ชนิดคือ คุกกี้ เค้ก และอาหารสัตว์
- 10 กรกฎาคม 2558:ผู้ช่วยวิจัยเดินทางไปที่กลุ่มฯ เพื่อกรองน้ำมันรำข้าวบีบเย็นสำหรับนำมาทดลองและพัฒนาสูตรเครื่องสำอางและใช้สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558
- 11 กรกฎาคม 2558:นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยเดินทางไปที่กลุ่มฯ เพื่อไปดูวิธีการเก็บตัวอย่างข้าวและกากรำเพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558
- 15-16 กรกฎาคม 2558:ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 5 ชนิด ได้แก่ เซรั่ม น้ำมันนวด โลชั่น สบู่ แชมพู และโฟมล้างหน้า ณ ศูนย์อบรมเศรษฐกิจพอเพียง วัดป่าพรหมวิหาร ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน98คน โดยเป็นเกษตรกร 88 คน และทีมนักวิจัย 10 คน
- 15 สิงหาคม 2558:ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกากรำข้าวเป็นส่วนผสมในคุกกี้และอาหารสัตว์ และการ แปรรูปน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเป็นส่วนผสมในเค้ก ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 75 คน โดยเป็นเกษตรกร 62 คน และทีมนักวิจัย 13 คน
- 28 สิงหาคม 2558:ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวบีบเย็นบรรจุแคปซูล คุกกี้ และเค้ก และน้ำมันรำข้าวบีบเย็น ณ ศูนย์อบรมเศรษฐกิจพอเพียง วัดป่าพรหมวิหาร ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 53 คน โดยเป็นเกษตรกร 50 คน และทีมนักวิจัย 3 คน
- 2 กันยายน 2558:ผู้ช่วยวิจัยเดินทางไปที่กลุ่มฯ เพื่อไปทำการเก็บแบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- 4 กันยายน 2558: นักวิจัยนำเสนอและมอบแปลนอาคารผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็นไปให้แก่ประธานกลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน และช่างรับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน พร้อมกับหารือความพร้อมและความต้องการของกลุ่ม เพื่อการแก้ไขแปลนให้มีความสมบูรณ์และตรงตามความต้องการของกลุ่ม
- 11 กันยายน 2558:นักวิจัยส่งไฟล์แปลนอาคารผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็นที่ได้แก้ไขและเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่ประธานกลุ่ม
- 15 กันยายน 2558:นักวิจัยได้รับผลการวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการ และสารสำคัญของผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริม     กากรำข้าวและเค้กเสริมน้ำมันรำข้าว
- 22 กันยายน 2558:นักวิจัยได้รับผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสารสำคัญของน้ำมันรำข้าวบีบเย็น

หมายเหตุหลังจากได้ข้อมูลโภชนาการและสารสำคัญของผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมกากรำข้าว เค้กเสริมน้ำมันรำข้าว และน้ำมันรำข้าวบีบเย็น ขณะนี้นักวิจัยกำลังจัดทำฉลากของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558และพร้อมสำหรับการประเมินโครงการตามที่ได้เสนอไปคือระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2558

ค่าใช้จ่าย : 250,000
จำนวนผู้รับบริการ : 200
ปัญหาอุปสรรค : 1. นักวิจัยได้รับเงินสนับสนุนโครงการช้า ทำให้ดำเนินงานล่าช้าและมีเวลาในการดำเนินโครงการสั้น
2. กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองโสนยังไม่ได้สร้างอาคารผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
แนวทางแก้ไข : 1. นักวิจัยเร่งดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด
2. นักวิจัยได้จัดทำ อธิบาย และมอบแปลนอาคารการผลิต กระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็น และการจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดให้แก่ทางกลุ่มแล้ว ขณะนี้รอการก่อสร้างจากทางกลุ่มเท่านั้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559300,000|250,000|6,513|243,4872016611057191.pdf20177201529221.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1811]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

- หัวหน้าโครงการ เดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองโสน เพื่อไปเอาตัวอย่างข้าวท่อนสำหรับนำกลับมาทดลองทำเส้นขนมจีน และเส้นก๋วยเตี๋ยว

- หัวหน้าโครงการ ได้โทรติดต่อประสานงานกับประธานกลุ่มอย่างสม่ำเสมอเพื่อนัดวันจัดอบรม

- เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 หัวหน้าโครงการ เดินทางไปพบประธานกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำตัวอย่างข้าวท่อนกลับมาทำการทดลอง ทำโจ๊ก และข้าวสารสำหรับนำมาทำ เส้นขนมจีน เส้นก๋วยเตี๋ยว และแป้งข้าว

- หัวหน้าโครงการ มีการติดต่อประสานงานข้ามเครื่อข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นการบูรณาการข้ามเครือข่ายตามคำแนะนำของ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประเมินกลุ่ม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 (โครงการปีที่ 2)

- หัวหน้าโครงการได้คอยให้คำปรึกษาแนะนำกับกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชุน เป็นระยะ

- ประธานและสมาชิก นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ของ“งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ก้าวไกล” โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทางกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชุน ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยสามารถดูรายละเอียดของงานและพิธีการรับมอบรางวัลได้ที่ http://s.ch7.com/181235

ค่าใช้จ่าย : 1,513
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1812]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 หัวหน้าโครงการ เดินทางไปเอาแกลบเพื่อนำกลับมาทำการทดลอง

- วันที่ 8 มิถุนายน 2559 นำแกลบไปให้ ดร.พิสิษฐ์ มณีโชติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน เพื่อนำไปทดลองทำแหล่งพลังงานปุ๋ยอินทรีย์ แก๊สชีวมวล ก่อนนำมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2089]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 นักวิจัยทดลองทำโจ๊กข้าวกล้องหอมนิลกึ่งสำเร็จรูปรสหวาน ก่อนนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสม

                                                                  ข้าวกล้องหอมนิล

                                                                    ข้าวกล้องหอมนิลบดละเอียด

 

                                                                   

                                                                           ส่วนผสมในการทำโจ๊ก

                                                                   

                                                                            ตัวอย่างสติ๊กเกอร์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2090]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

วันที่ 30 กันยายน 2559 หัวหน้าโครงการและผู้ช่วยวิจัย เดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองโสน เพื่อทำการติดตั้งป้ายหมู่บ้านต้นแบบแปรรูปข้าวปลอดสารและน้ำมันรำข้าวบีบเย็นอย่างครบวงจร

                                                       

                                                

 

 

                                                 

 

                                                 

       ผศ.ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยวิจัย ถ่ายภาพกับประธานและรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมป้ายที่เรานำไปติดตั้ง 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|300,000|4,948|295,0522017430155141.pdf2018815154251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2595]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

วันที่ 18 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การแปรรูปข้าวกล้องเป็นผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ” โดยมีกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองโสน (หมู่บ้านแม่ข่าย) พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนอินทรีย์ (ลูกข่ายกลุ่มที่ 1), กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ (ลูกข่ายกลุ่มที่ 3) และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์และขยายพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลงิ้วราย (ลูกข่ายกลุ่มที่ 3) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งเลือกบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเหมาะสม และสวยงาม

 

 

 

 

วันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้ช่วยวิจัย ได้ทำการทดลองเตรียมสูตร “การแปรรูปข้าวกล้องเป็นผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ”เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 

(ข้าวกล้องหอมมะลิ)

(ข้าวกล้องมะลิแดง)

(ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่)

ค่าใช้จ่าย : 4,948
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -การนัดวันสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทุกคนพร้อมและสะดวกค่อนข้างลำบาก เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของทั้ง 4 กลุ่ม อยู่ในระหว่างการทำนา และวิทยากรสำหรับการอบรมว่างไม่ตรงกัน จึงทำให้ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามแผน จึงจำเป็นต้องขอขยายเวลาในการดำเนินงาน
แนวทางแก้ไข : -ขอขยายเวลาดำเนินโครงการ และเลื่อนวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง riantongs@nu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates