หมู่บ้านเลี้ยงปลาบู่ในกระชังตามมาตรฐาน GAP

บ้านแก่งเจ็ดแคว ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556170,000|170,000|170,000|ใช้หมด201386849451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=746]   วันที่รายงาน  [17/9/2556]
วันที่ 3 สิงหาคม 2556 อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาในกระชังและการทำกระชัง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาบู่
ค่าใช้จ่าย : 46,390
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณล่าช้า
แนวทางแก้ไข : ขอขยายเวลาในการดำเนินงาน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=848]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเนินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131081154431.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=863]   วันที่รายงาน  [6/1/2557]
1.วันที่ 6-7 พ.ย.56การผลิตอาหารจากวัสดุในท้องถิ่นและการให้อาหารและการผลิตปลาบู่ตามมาตรฐาน GAPและการตลาด การป้องกันโรค บ้านแก่งเจ็ดแคว ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
2.วันที่ 20 พ.ย.56 อบรมการสร้างวิทยากรประจำกลุ่ม บ้านแก่งเจ็ดแคว ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
3.วันที่ 4 ธ.ค.56 อัญเชิญพระราชดำรัส พระราชดำริ พระราชปรารภ พระราชวินิจฉัยและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเผยแพร่ให้กับกลุ่มเกษตรกรและขยายเครือข่าย
4. วันที่ 4-5 มกราคม 2557 การติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผล
ค่าใช้จ่าย : 123,610
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557200,000|200,000|52,000|148,00020144301357221.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=891]   วันที่รายงาน  [7/5/2557]
1.วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ประชุมกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ แหล่งผลิตปลาในชุมชน ค่าใช้จ่าย : 24,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1074]   วันที่รายงาน  [25/9/2557]
รายงานผลการดำเนินงาน
1.วันที่ 6-7 กันยายน 2557 อบรมการเพาะพันธุ์ปลาบู่ การใช้เครื่องมือ และอนุบาลลูกปลา ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 20 คน
เนื้อหาในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การผสมเทียมปลา
- การอนุบาลลูกปลา
- การให้อาหารในแต่ละระยะ
- การจัดการโรคและการสุขาภิบาล
ผลการดำเนินงาน เกษตรกรมีความเข้าใจในเบื้องต้น แต่ต้องกลับไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมจึงจะเกิดความเชี่ยวชาญ และต้องมีแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน
วิทยากร ผศ.ดร.มนัส แสวงทอง
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

2.วันที่ 16 กันยายน 2557 การตรวจติดตามและประเมินผล คณะกรรมการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการตรวจติดตาม รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : 28,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากปัญหาด้านน้ำไม่พอเพียงต่อการดำเนินกิจกรรมเลี้ยงปลา
แนวทางแก้ไข : ขอขยายเวลาดำเนินงาน ถึง 31 มกราคม 2558
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates