หมู่บ้านแม่ข่ายการเลี้ยงสุกรระดับครัวเรือน

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่1-12 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2556200,000|200,000|200,000|ใช้หมด201386849241.pdf201441944521.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=745]   วันที่รายงาน  [17/9/2556]
  รายงานผลการดำเนินงาน
  1.วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ประชุมกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงสุกร เพื่อวางแผนการดำเนินงานและให้คำปรึกษา ด้านการให้วัคซีนและการจัดการโรงเรือนการเลี้ยงสุกร ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 31 คน
  2.วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ให้คำปรึกษา ด้านการให้วัคซีนและการจัดการเลี้ยงดูสุกรระดับครัวเรือนและการจัดการพ่อแม่พันธุ์ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 31 คน
  3.วันที่ 4 กันยายน 2556 ให้คำปรึกษา การเลี้ยงสุกรในระดับครัวเรือนและการจัดการด้านอาหาร ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 31 คน
  4.วันที่ 11 กันยายน 2556 ให้คำปรึกษา การจัดการแม่พันธุ์ และลูกสุกรแรกคลอด ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 31 คน
  5.วันที่ 13 กันยายน 2556 ศึกษาดูงานการทำฟาร์มและการบริหารจัดการฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  ค่าใช้จ่าย : 157,007
  จำนวนผู้รับบริการ : 31
  ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณล่าช้า
  แนวทางแก้ไข : ขอขยายเวลาการดำเนินงาน
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=846]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
  แผนการดำเนินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131081153241.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=862]   วันที่รายงาน  [6/1/2557]
  1.วันที่ 21 ต.ค.56 อบรมการผลิตอาหารจากวัสดุในท้องถิ่นและการให้อาหาร ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  2.วันที่ 2 ธ.ค.56 อบรมการสุขาภิบาลป้องกันโรคและการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสุกรและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสุกร ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

  3.วันที่ 20 ธ.ค.56 อบรมการสร้างวิทยากรประจำกลุ่ม ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  4.การติดตามและประเมินผล
  ผลการดำเนินงาน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรสามารถทำอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นได้และเข้าใจในวิธีการทำที่ถูกต้อง เป็นชุมชนตัวอย่างในการเลี้ยงสุกรได้อย่างถูกวิธี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ค่าใช้จ่าย : 42,993
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : เกิดโรคระบาดในชุมชน
  แนวทางแก้ไข : ให้วิธีการป้องกันที่ถูกต้องและทำวัคซีนป้องกันโรค
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2557250,000|240,000|240,000|ใช้หมด2014430135791.pdf2015291549461.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=892]   วันที่รายงาน  [7/5/2557]
  1.วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในการหาแนวทางการผลิตสุกร และสร้างแหล่งผลิตอาหารจากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกค่าใช้จ่าย : 12,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=914]   วันที่รายงาน  [25/6/2557]
  1.วันที่ 4 มิถุนายน 2557ให้คำปรึกษา การทำวัคซีนป้องกันโรคในสุกร และวางแผนการผลิตลูกสุกรขุนและแม่พันธุ์ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


  2.วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ให้คำปรึกษา การป้องกันด้านโรคและสุขาภิบาลสุกรในช่วงฤดูฝน และการวางแผนการผลิตก๊าชชีวภาพ การสร้างวิทยากรประจำกลุ่ม ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมาชิกจำนวน 5 คน ทีอาสาเป็นวิทยากรและเป็นตัวแทนของกลุ่มสมาชิกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
  ค่าใช้จ่าย : 75,319
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1073]   วันที่รายงาน  [25/9/2557]
  รายงานผลการดำเนินงาน
  1.วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 การบรรยายวัตถุดิบในท้องถิ่นที่นำมาประกอบสูตรอาหารได้ และการคัดเลือกแม่พันธุ์ การจัดการแม่พันธุ์ก่อนคลอดและหลังคลอด ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  เนื้อหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - การคำนวณสูตรอาหาร
  - การเตรียมวัตถุดิบ
  - การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สุกร
  - การจัดการพ่อแม่พันธุ์ก่อนและหลังคลอด

  ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกมีความเข้าใจในการทำอาหารสุกรไว้ใช้เองได้ โดยการนำเอาวัตถุดิบที่ได้จากการสีข้าวของโรงสีในชุมชนมาประกอบสูตรอาหาร ซึ่งมีราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าตลาดทั่วไป นอกจากนี้ยังได้มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ
  วิทยากร ดร.ณฐิมา เฉลิมแสน
  ผศ.สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์

  2.วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 การจัดการของเสีย และการทำวัคซีนโรคและการสุขาภิบาล การจัดการฟาร์มเบื้องต้น ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  เนื้อหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - การจัดการมูลสุกร และการจัดการของเสีย
  - การทำวัคซีนป้องกันโรค
  - การจัดการโรงเรือนเลี้ยงสุกร
  ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกมีการจัดการของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนหนึ่งได้นำไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูก ส่วในการจัดการคอกและโรงเรือนมีการถ่ายเทอากาศได้อย่างดีเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดและความเครียดในสุกร

  3.วันที่ 2 สิงหาคม 2557 การติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพ ณ กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงสุกร หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  เนื้อหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - การเตรียมบ่อแก๊สและการติดตั้ง
  - การเติมมูลสุกรเพื่อให้เกิดแก๊สชีวภาพ
  - การทดสอบแก๊สและระบบความปลอดภัยในการใช้
  ผลการดำเนินงาน โครงการฯได้ติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพให้สมาชิกจำนวน 5 ราย เพื่อใช้ในการต้มข้าวให้แม่สุกร เพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นการนำของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
  วิทยากร นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

  4.วันที่ 9 สิงหาคม 2557 การสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารสุกร ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกได้สร้างโรงเรือนเพื่อติดตั้งเครื่องผสมอาหาร สำหรับผลิตอาหารให้สุกร โดยสมาชิกแต่ละคนจะได้นำวัตถุดิบนำมาใช้เครื่องผสม

  5.วันที่ 16 สิงหาคม 2557 อบรมการจัดการลูกสุกรหลังคลอด ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  เนื้อหาในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - การให้ยาปฏิชีวนะ
  - การให้ความอบอุ่นกับลูกสุกรแรกคลอด
  - การจัดการหลังสุกรอย่านม

  ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกมีความเข้าใจในการดำเนินงาน สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี ลดความสูญเสียของลูกสุกรหลังคลอดได้ ทำให้มีรายได้ในการขายลูกสุกรได้จำนวนมาก
  วิทยากร ผศ.สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์
  ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
  นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี

  6.วันที่ 27 สิงหาคม 2557 อบรมการผลิตอาหารสุกรอุ้มท้อง เลี้ยงลูก และการคัดเลือกแม่พันธุ์สุกรเพื่อผลิตเป็นสุกรพันธุ์และขุน ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  เนื้อหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - การคำนวณสูตรอาหารสุกรอ้มท้องและเลี้ยงลูก
  - การสาธิตการผสมอาหารสุกรโดยใช้เครื่องผสม
  - การคัดเลือกลักษณะแม่สุกรพันธุ์ดี

  ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกเข้าใจกระบวนการผลิตอาหารสุกรแต่ละรุ่นได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในการคัดเลือกลักษณะแม่พันธุ์สุกรที่ดีได้
  วิทยากร ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
  ผศ.สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์
  นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี
  นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์

  7.วันที่ 13 กันยายน 2557 การฝึกอบรมการทำหัวอาหารสุกร ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  เนื้อหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - การทำสูตรหัวอาหารในการเลี้ยงสุกรแต่ละระยะ

  ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกสามารถปฏิบัติหัวอาหารได้อย่างถูกต้อง และมีความชำนาญ สามารถถ่ายทอดให้กับกลุ่มสมาชิกและเครือข่ายอื่นๆได้
  วิทยากร ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
  ผศ.สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์
  นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี

  8.วันที่ 16 กันยายน 2557 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จากคณะกรรมการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  ผลการดำเนินงาน ได้รับทราบผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ต่อไป  ค่าใช้จ่าย : 152,681
  จำนวนผู้รับบริการ : 31
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2558300,000|300,000|300,000|ใช้หมด201623154591.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1192]   วันที่รายงาน  [26/3/2558]
  1.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งผลการพิจารณาโครงการให้สมาชิกทราบ และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการในปี 2558 และกำหนดกิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรมให้กลุ่มสมาชิกรับทราบ และแลกเปลียนความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่มค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1272]   วันที่รายงาน  [2/7/2558]

  1.วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 อบรมการคัดเลือกแม่พันธุ์สุกร และการสุขาภิบาลสัตว์การผลิตน้ำหมักชีวภาพ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   วิทยากร ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน  ผศ.สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์ นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรรี

           ผลที่ได้จากการดำเนินงานกลุ่มสมาชิกมีความเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเพื่อให้สุกรมีสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างมีคุณภาพ

  2.วันที่ 13 มิถุนายน 2558 อบรมการผลิตอาหารจากวัสดุในท้องถิ่นและการให้อาหาร การจัดการแม่สุกรก่อนผสมพันธุ์และหลังผสมพันธุ์ และลูกสุกรและการกำจัดของเสียจากฟาร์มสุกร กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วิทยากร ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน ผศ.สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์ นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรรี

           ผลที่ได้จากการดำเนินงานเกษตรกรสามารผสมอาหารใช้เองและเข้าใจในวัตถุดิบอาหารสุกรในแต่ละอย่างเพื่อนำมาประกอบเป็นสูตรอาหารและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.วันที่ 30 มิถุนายน 2558 สำรวจฟาร์มกลุ่มสมาชิกในการติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพและบำบัดของเสีย กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

  ค่าใช้จ่าย : 189,901
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1412]   วันที่รายงาน  [13/1/2560]


  รายงานผลการดำเนินงาน
  1.วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 อบรมเกษตรกรกลุ่มสมาชิกด้านการจัดการของเสียและการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  ผลการดำเนินงาน สมาชิกส่วนหนึ่งได้นำมาผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เป็นปุ๋ยปลูกพืชผักสวนครัวและนาข้าว อีกส่วนหนึ่งใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพลดต้นทุนด้านพลังงาน
  2.วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้นำกลุ่มเกษตรกร จำนวน 50 คน เข้ารับฟังการบรรยายด้านการผลิตอาหารสุกรใช้เองในฟาร์มขนาดเล็ก และสาธิตการผสมอาหารสุกรใช้เองเพื่อลดต้นทุน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกและกลุ่มเกษตรกร
  ผลการดำเนินงาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นำกลุ่มเกษตรกรมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนานาชุมชนของตัวเองต่อไป
  3.วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ให้ความรู้เกษตรกร ด้านการจัดการลูกสุกรก่อนจำหน่ายและสุขาภิบาล ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  ผลการดำเนินงาน มีการฝึกอบรมการตัดตกแต่งใบหูสุกร เพื่อความสวยงามและขึ้นทะเบียนพันธุ์ประวัติ สามารถตรวจสอบหรือเช็คย้อนหลังได้
   

  4.วันที่ 17-18 ตุลาคม 2558  การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสุกรและอบรมวิทยากรประจำกลุ่ม  ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

   

     5.วันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 แนวทางการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรและจัดทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและรองรับการดูงานของเครือข่าย ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

  ค่าใช้จ่าย : 110,099
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2559300,000|340,000|240,000|100,0002016323164091.pdf20177191040221.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1506]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

  วันที่ 20 มีนาคม 2559 อบรมการผลิตแก๊สชีวภาพให้กลุ่มสมาชิกแม่ข่าย จำนวน 10 คน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วิทยากร ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน  นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี

  ผลการดำเนิงาน เกษตรกรสามรถวางระบบแก๊สและบ่อแก๊สได้ และสามารถเป็นวิทยาการดำเนินงานต่อให้กับชุมชนอื่นได้ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายประมาณ 5 บ่อให้กับกลุ่มแม่ข่ายที่เลี้ยงสุกรขุน

  ค่าใช้จ่าย : 15,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 10
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1734]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

  1.วันที่17 พฤษภาคม2559 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสุขาภิบาลป้องกันโรคและใช้พืชสมุนไพรในการเลี้ยงสุกร  ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรลูกข่าย 3 พื้นที่  

            วิทยากร          ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

                                    นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี

            ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกลูกข่ายทั้ง 3พื้นที่ มีความเข้าใจในการป้องกันโรค โดยได้มีกี่ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดและใช้สมุนไพรมาบำบัดในการรักษาโรค เช่นใช้กล้วยดิบและเปลือกมังคุดรักษาสุกรท้องร่วง ใช้หญ้าขนให้หมูกินแก้ท้องผูก ทำให้เกษตรกรทราบถึงพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ได้

  ค่าใช้จ่าย : 20,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 15000
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1735]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

  วันที่2 มิถุนายน2559 ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการแม่สุกรก่อนผสมพันธุ์และหลังผสมพันธุ์ และลูกสุกร  ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรลูกข่าย 3 พื้นที่  

   

  วิทยากร                ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

                               นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี

                               อาจารย์ณวรรณพร จิรารัตน์

            ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกมีความเข้าใจสามารถจัดการแม่พันธุ์สุกรได้เป็นอย่างดีและสามารถจับช่วงการตกไข่ของแม่สุกรได้เป็นอย่างดี ทำให้สุกรติดลูกมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในด้านการอนุบาลลูกสุกรได้เป็นอย่างดี

  ค่าใช้จ่าย : 40,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 20000
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1736]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

  วันที่2 มิถุนายน2559 ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการด้านอาหารจากวัสดุในท้องถิ่น ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรลูกข่าย 3 พื้นที่  

  วิทยากร          ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

                               นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี

                               อาจารย์ณวรรณพร จิรารัตน์

                               ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม

            ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกมีความเข้าใจในด้านการผลิตอาหาร และสามารถนำวัตถุดิบในธรรมชาติและที่มีในท้องถิ่นมาเป็นอาหารสุกร ช่วยในการลดต้นทุนในการเลี้ยงสุกร นอกจากนี้ยังสามารถลดวัชพืชในนาได้ เช่นผักบุ้ง ผักปราบ มาเป็นอาหารสุกรได้

  ค่าใช้จ่าย : 60,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 30000
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1737]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

  .วันที่ 2 มิถุนายน 2559 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์และวิทยากรกลุ่ม ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรลูกข่าย 3 พื้นที่  

  วิทยากร          ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

                               นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี

                               อาจารย์ณวรรณพร จิรารัตน์

                               ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม

  ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกสามารถคัดเลือกลักษณะสายพันธุ์สุกรได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจระบบสรีระสุกรในแต่ละสายพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ทำให้สุกรเริ่มคัดเลือกพันธุ์สุกรได้ด้วยตัวเอง

  ค่าใช้จ่าย : 60,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 30000
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1738]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

  วันที่ 27 มิถุนายน 2559 การจัดการของเสียจากฟาร์มและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรลูกข่าย 3 พื้นที่

  วิทยากร          ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

                               นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี

                               อาจารย์ณวรรณพร จิรารัตน์

                               ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม

    ผลการดำเนินงาน ปัญหาด้าของเสียสุกรเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมากในการเลี้ยง จึงให้เกษตรกรนำมาหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้มูลสุกรแห้ง 1ก.ก. ต่อน้ำ 10 ลิตร หมัก 12 ชั่วโมงแล้วเอากากมูลสุกรออก และนำไปฉีดพืช ผัก ข้าวได้ ในอัตราส่วน น้ำหมักที่ผ่านการหมักแล้ว 1 ก.ก. ต่อน้ำ 20 ลิตร ทำให้

  ค่าใช้จ่าย : 15,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 20000
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2006]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

  1.วันที่ 9 กันยายน 2559 ให้ความรู้แนวทางการจัดการโรคและสุขาภิบาล และการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสุกร ให้แก่กลุ่มแม่ข่าย ตำบลบ้านกร่าง

  วิทยากร ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

              ดร.อัษฏดาวุธ สนั่นนาม

              นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี

  ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกมีความเข้าใจและสามารถนำเอาองค์ความรู้มาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

  ค่าใช้จ่าย : 30,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2560340,000|350,000|350,000|ใช้หมด2017430176111.pdf20188151532261.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2230]   วันที่รายงาน  [5/4/2560]

  วันที่ 15 มีนาคม 2560 ให้ความรู้และแนะนำวิธีการให้วัคซีนแท้งติดต่อในแม่พันธุ์สุกรและการทำวัคซีนอหิวาห์สุกร โดยในช่วงหน้าร้อนสุกรจะแท้งบ่อย เนื่องจากความเครียดจากความร้อน และการจัดการด้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านท้องเสีย จึงให้คำแนะนำและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับกลุ่มสมาชิก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง ,บ้านห้งกระได และบ้านใหม่เจริญผล อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2317]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

  วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการคัดเลือกสายพันธุ์และการจัดการพันธุ์สุกร  ทั้งหมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่าย

  ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกมีความสนใจในการดำเนินงานและซักถามข้อมูลในช่วงการฝึกอบรม เพื่อนำไปปฎิบัติจริงในฟาร์มของตัวเอง

  ค่าใช้จ่าย : 30,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 20
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2318]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

  วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ให้คำแนะนำและผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ทั้งกลุ่มแม่ข่ายและลูกข่าย

  ผลการดำเนินงาน เกษตรกรมีความสนใจในด้านการประกอบสูตรอาหารในแต่ละสูตรเป็นอย่างดี โดยได้นำไปปฏิบัติจริงและมาประยุกต์เป็นหัวอาหารต่อไปได้

  ค่าใช้จ่าย : 30,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 20
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2322]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

  วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ให้คำปรึกษาเกษตรกรในด้านการจัดการสุขาภิบาลโรคและอาหารสุกร  การจัดการลูกสุกรก่อนจำหน่ายและวางแผนการตลาด ทั้งกลุ่มแม่ข่ายและลูกข่าย หมู่บ้านวิทยาศาสตร์

  ผลการดำเนินงาน  กลุ่มสมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

  ค่าใช้จ่าย : 60,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 20
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2518]   วันที่รายงาน  [27/9/2560]

  วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 อบรมกลุ่มสมาชิก การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและการทำแก๊สชีวภาพ ณ กลุ่มลูกข่าย บ้านห้วงกระได ตำบลชุมแสง สงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษรุโลก 

  วิทยากร ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

               นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี

  ผลที่ได้จากการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกมีความสนใจ และมีผู้ที่พร้อมจะติดตั้งจำนวน 2บ่อ ซึ่งทางวิทยากรได้ให้องค์ความรู้และวิธีการทำ แต่ยังไม่ได้ลงบ่อจริง เพราะยังติดช่วงฤดูฝน แต่สมาชิกมีพื้นฐานอยู่แล้ว จึงง่ายในการปฏิบิติงาน และสามารถปฏิบัติได้เอง และทางวิทยากรจะได้ให้คำแนะนำตลอดในช่วงกระบวนการทำ

  ค่าใช้จ่าย : 40,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 5
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2519]   วันที่รายงาน  [27/9/2560]

  วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ประชุมเครือข่ายและสร้างวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อให้ความรู้ในด้านวิทยากรแก่สมาชิก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

  วิทยากร รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา

                ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน 

                นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรีและคณะ

  ผลการดำเนินงาน โดยทีมวิทยากรได้ฝึกให้สมาชิกนำเสนอผลงานที่ตัวเองปฏิบัติจริงในการทำงาน ฝึกวิธีการนำเสนอ วิธีการพูดให้กับสมาชิกได้อย่างถูกต้อง และการตอบข้อซักถามของกลุ่มสมาชิกอื่นๆได้ โดยได้อบรมทั้งกลุ่มแม่ข่ายและลูกข่าย ซึ่งได้ผู้ที่มีความสามารถในการเป็นวิทยากรกลุ่มในแต่ละด้าน หมู่บ้านละ 5 คน ซึ่งจะได้ให้คำแนะนำและบรรยายให้กับสมาชิกคนอื่นได้ต่อไป

  ค่าใช้จ่าย : 30,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 15
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2520]   วันที่รายงาน  [27/9/2560]

  วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ประชุมเครือข่ายกลุ่มแม่ข่ายเพื่่อขึ้นทะเบียนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรพันธุ์ดี กับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก

  วิทยากร ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

                นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี

  ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านมาตรฐานฟาร์มเบื้องต้นในการจดทะเบียน เพื่อให้จดทะเบียนกับสำนักงานปศุสัตว์ โดยมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน และได้ส่งเข้าเพื่อรับการตรวจรอบแรก จำนวน 5 คนและผ่านผลการตรวจแล้ว 1 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการตรวจและคาดว่าสมาชิกจะผ่านการประเมินทุกคน 

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2521]   วันที่รายงาน  [27/9/2560]

  วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ให้คำปรึกษาการใช้พืชสมุนไพรในการเลี้ยงสุกร เพื่อลดต้นทุน และการผลิตหัวอาหารสำหรับสุกรพันธุ์ ทั้งกลุ่มแม่ข่ายและลูกข่าย

  วิทยากร ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

               นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี

  ผลการดำเนินงาน โดยคณวิทยาการได้ให้คำแนะนำพืชสมุนไพรหลายอย่างในการป้องกันและรักษาโรคในสุกรได้ แต่สมาชิกยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เช่น ใช้ผลกล้วยอ่อนและเปลือกมังคุดในการรักษาโรคท้องเสียในสุกร ใช้ผลมะเดื่อและเมล็ดมะขามในการถ่ายพยาธิสุกร ใช้หญ้าขาสันให้สุกรกินรักษาอาการท้องผูกฯลฯ ทำให้สมาชิกมีความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และอบรมให้ความรู้การทำหัวอาหารสุกรเพิ่มเติม

  ค่าใช้จ่าย : 80,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 15
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2522]   วันที่รายงาน  [27/9/2560]

  วันที่ 16 กันยายน 2560 ติดตามผลการดำเนินงาน และเพิ่มเติมกิจกรรมการแปรรูปการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร ณ หมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่ายทั้ง 4 หมู่บ้าน และอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุดลก

  วิทยาการ ผศ.จุฑามาศ ถิระสาโรจ

                 ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

                 นายดำรงค์ศักดิื์ สุวรรณศรี

  ผลการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกทั้ง 4 หมู่บ้านมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินงานด้วยตัวเองได้ หลังจากที่หมดโครงการไปแล้ว ซึ่งมีการวางแผนการผลิตสุกรแบบครบวงจร ในอนาคต ทำให้สมาชิกมีความพึงพอใจและสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์

  ค่าใช้จ่าย : 80,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 20
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง nokgapood@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates