หมู่บ้านแปรรูปน้ำนมแพะ

ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธนา จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556175,000|175,000|89,700|85,300201361092161.pdf2014313852291.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=747]   วันที่รายงาน  [18/9/2556]
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ “ หมู่บ้านแปรรูปนมแพะ “ ได้ดำเนินงานไปแล้ว 1 กิจกรรม คือการจัดอบรมหัวข้อ “ การเลี้ยงแพะนมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ “ ในวันที่ 7 กันยายน 2556 มีผู้เข้าอบรม เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในตำบลปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 คน
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201391890421.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=832]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเินินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131081117491.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=867]   วันที่รายงาน  [19/1/2557]
1. จัดประชุมร่วมกับการประชุมสมาชิกสหกรณ์ปศุสัตว์พระนครศรีอยุธยา
เพื่อรับทราบปัญหา จำนวน 1 ครั้ง งบประมาณ : 14,900 บาท
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 130 บาท/คน จำนวน 20 คน เท่ากับ 2,600 บาท
1.2 ค่าวิทยากรกระบวนการ 1 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800 บาท
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลงพื้นที่ 5 ครั้งๆละ 1500 บาท รวม 7,500 บาท
1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000 บาท
ผลการดำเนินงาน : รับทราบปัญหาของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงแพะนม วัตถุดิบยังมีจำนวนน้อยเพื่อป้อนโรงงาน ทางจังหวัดโดยปศุสัตว์จังหวัดมีโครงการจะช่วยส่งเสริมการเลี้ยงแพะนม ในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ แต่ถูกตัดงบประมาณเนื่องจากนโยบายของจังหวัดเทงบประมาณไปให้กับการท่องเที่ยว โรงนมที่ทางปศุสัตว์สร้างขึ้นขาดงบประมาณสนับสนุนในการติดตั้งกระแสไฟฟ้า เพื่อให้โรงนมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเนื่องจากผลผลิตวัตถุดิบมีไม่เพียงพอ จึงมีปัญหาในด้านการหาตลาด ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของตลาด ดังนั้นทางแก้ปัญหาที่สำคัญ ขอความสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในการส่งเสริมการเลี้ยงเพื่อให้มีผลผลิตนมแพะเพียงพอกับการแปรรูป
ค่าใช้จ่าย : 14,900
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=868]   วันที่รายงาน  [19/1/2557]
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. การเลี้ยงแพะนมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ งบประมาณ 12,650 บาท ประกอบด้วย
ก. ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่าง 1 ครั้ง ๆ ละ 20 คน ๆละ 130 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท
ข. ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาทเป็นเงิน 7,200 บาท
ค. ค่าเอกสารฝึกอบรม จำนวน 20ชุดๆละ 30 บาท เป็นเงิน 600 บาท
ง. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งานอบรม จำนวน 3 ครั้งๆละ 50 กม.ๆละ 15 บาท เป็นเงิน 2,250 บาท

2 การแปรรูปน้ำนมพาสเจอไรซ์ รสต่างๆ งบประมาณ รวม 44,650 บาท ประกอบด้วย
ก. ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่าง 1 ครั้ง ๆ ละ 20 คน ๆละ 130 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท
ข. ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาทเป็นเงิน 7,200 บาท
ค. ค่าเอกสารฝึกอบรม จำนวน 20ชุดๆละ 30 บาท เป็นเงิน 600 บาท
ง. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งานอบรม จำนวน 2 ครั้งๆละ 50 กม.ๆละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
จ. ค่าวัสดุในการสาธิต 19,150 บาท
• นมแพะดิบ 100 กก.ๆละ 60 บาทเท่ากับ 6,000 บาท
• น้ำตาลทราย 50 กก.ๆละ 23 บาท เท่ากับ 1,150 บาท
• หม้อต้ม ถังแกส คูลเลอร์แสตนเลส 10,000 บาท
• วัสดุเชื้อเพลิง 2,000 บาท
ฉ. ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อขอเลขทะเบียนอาหาร 13,600 บาท
ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเลี้ยงแพะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งการแปรรูปน้ำนมแพะพาสเจอไรซ์ รสต่างๆ อย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เบื้องต้นในครัวเรือนในการแปรรูปเพื่อจำหน่ายกันเองในหมู่บ้านก่อนได้รับเลขทะเบียนอาหาร
3. หักสมทบมหาวิทยาลัย 10% เท่ากับ 17,500 บาท
งบประมาณที่ยังเหลืออยู่ : 85,300 บาท
--------------------------------------------------
ประมาณการใช้จ่ายในส่วนที่เหลืออยู่
1. ค่าทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ หลังได้รับเลขทะเบียนอาหาร 10,000 บาท
2. ค่าดำเนินการในการยื่นขอเลขทะเบียนอาหาร 6,000 บาท
3. ค่าทำฉลากผลิตภัณฑ์ 40,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล 4,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการรายงานผล 5,000 บาท
6. ค่าวัสดุปรับปรุงโรงเรือน 19,800 บาท
ค่าใช้จ่าย : 74,800
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20141191350521.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=874]   วันที่รายงาน  [23/1/2557]
1. จัดอบรมในหัวข้อ “ การแปรรูปน้ำนมแพะพาสเจอไรซ์รสต่างๆ “ และฝึกปฏิบัติการทำน้ำนมแพะพาสเจอไรซ์ รสกาแฟ รสโกโก้ และรสหวานมีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน
2. ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครื่องดื่มนมแพะพาสเจอไรซ์ส่งตัวอย่างที่ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. รอผลตรวจวิเคราะห์ เพื่อยื่นเรื่องขอเลขทะเบียนอาหาร และพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายได้ต่อไป
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014123147361.pdf
2557175,000|200,000|110,000|90,0002014430147201.pdf2015391550161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=930]   วันที่รายงาน  [2/7/2557]
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ หมู่บ้านแปรรูปนมแพะ “
ดำเนินโครงการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
หัวข้อที่อบรม “ การผลิตอาหารแพะ “
วิทยากร อ.สนธยา มูลศรีแก้ว อ.ชูศักดิ์ พูลมา

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 23
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014721025341.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1090]   วันที่รายงาน  [29/9/2557]
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 อบรมการทำไอศกรีมนมแพะรสต่างๆ และนมเปรี้ยว พร้อมดื่มรสต่างๆ ผู้เข้าอบรมเป็นเกษตรกรและแม่บ้านของผู้เลี้ยงแพะนม ที่ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแปรรูปน้ำนมแพะเป็นไอศกรีมและนมเปรี้ยว ทำให้สามารถเพิ่มวิธีการแปรรูปน้ำนมแพะเป็นผลิตภัณฑ์นมอื่นๆค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : ช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนเป็นช่วง dry ของนมแพะ มีน้ำนมน้อย ปัจจุบันเกษตรกรรีดนมและส่งนมดิบจำหน่ายให้กับผู้ที่รักสุขภาพที่ซื้อนมดิบไปต้มรับประทานเอง
แนวทางแก้ไข : ในปีงบประมาณ 2558 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดได้รับงบประมาณสนับสนุนในโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตนมแพะเพิ่มปริมาณมากขึ้น จนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ได้
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149301537191.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1091]   วันที่รายงาน  [29/9/2557]
ปรับปรุงด้านกายภาพของโรงแปรรูปน้ำนมแพะ โดยล้อมรั้วโรงงาน เนื่องจากเดิมโรงแปรรูปตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งเป็นทางเดินผ่านของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ เช่นแพะ และวัว การล้อมรั้วโรงงานทำให้โรงงานมีขอบเขต เป็นสถานที่ที่ใช้ผลิตอาหารได้อย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ได้เทพื้นซีเมนต์หน้าโรงงานแปรรูปในพื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร ซึ่งเดิมเป็นดินโคลน และมีหญ้าขึ้นรก การปรับปรุงทำให้โรงแปรรูปอยู่ในสภาพที่เหมาะกับการเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมมากขึ้น เพื่อรองรับการผลิตในอนาคต เนื่องจากทางกลุ่มไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใดๆจากทางหน่วยงานราชการอื่นเลย ค่าใช้จ่าย : 75,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : โรงงานต้องได้รับการปรับปรุงทางกายภาพ เพื่อปรับให้เหมาะกับการเป็นโรงงานเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นม แต่ทางกลุ่มขาดงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด
แนวทางแก้ไข : ในปีงบประมาณ 2558 สนง. ปศุสัตว์จังหวัด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนม คาดว่าทางกลุ่มเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณมาปรับปรุงเพิ่มตเติมจากโครงการนี้
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149301459551.pdf
2558180,000|180,000|99,500|80,5002015511847241.pdf20165161429551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1281]   วันที่รายงาน  [3/7/2558]


ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ปรับปรุงสภาพกายภาพภายในโรงงานแปรรูป ขั้นต้นโดยติดเหล็กดัด มูลค่า 14500 บาท เนื่องจากมีผู้บุกรุกในยามวิกาล  ทำให้สูญเสียทรัพย์สินภายในโรงงาน

ค่าใช้จ่าย : 14,500
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากติดเทศกาลถือศิลอดเป็นเวลา 1 เดือนจึงยังไม่สามารถจัดการอบรมให้ความรู้ได้ เพราะผู้ร่วมโครงการนับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1430]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]


1. ปรับปรุงโรงงานตามเกณฑ์ GMP นมพาสเจอไรซ์ของกระทรวงสาธารณสุข2. ยื่นขอเลขทะเบียนอาหาร แบรนด์ใหม่  เนื่องจากมีผู้จ้างผลิต อยู่ระหว่างการพิจารณา3. อบรมผู้ควบคุมการผลิตนมที่ สำนักงานอาหารและยา  ตามเกณฑ์ GMP ของกระทรวงสาธารณสุข4. ส่งวิทยากรอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปนมแพะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อนำมาขยายผลต่อ5. ปรับปรุง Facebook เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์นมแพะ


ค่าใช้จ่าย : 85,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : อยู่ในระหว่างการปรับปรุงโรงงาน จะจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องภายในเดื่อตุลาคม เป็นต้นไป
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง tnamhong@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates