หมู่บ้านต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตู้รมควันถูกสุขลักษณะ

บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556220,000|220,000|220,000|ใช้หมด2013610113321.pdf201445924591.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=673]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
1.จากการดำเนินงานของโครงการหลังจากได้รับอนุมัติเมื่อเดือนมิถุนายนทางหัวหน้าโครงการฯ (ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ) ได้ประสานงานกับผู้ประสานงานของกลุ่มฯ (นายอำนวย โรจนอุดมพร) เรื่องแจ้งให้ทราบว่าทางกลุ่มฯได้รับอนุมัติโครงการจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าได้รับการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2556 และได้ประสานงานเบื้องต้นที่จะนัดสมาชิกกลุ่มคุยรายละเอียดของการดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคมเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป
2.ได้ดำเนินงานในการออกแบบตู้รมควันปลาและกำลังจะจัดสร้างเครื่องต้นแบบ
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : 1.หลังจากได้รับอนุมัติเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงฤดูการเริ่มทำนาของสมาชิกกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจึงไม่สามารถนัดมาประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการได้ ทางหัวหน้าโครงการฯ จึงได้ประสานงานเพื่อนัดสมาชิกกกลุ่มในเดือนกรกฎาคมเพื่อมาประชุมในการวางแผนการดำเนินโครงการ
2.เนื่องจากทางโครงการฯ เพิ่งได้รับการอนุมัติจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อเดือนมิถุนายนจึงยังไม่ได้รับงบประมาณที่สนับสนุนมาถึงโครงการฯ เพื่อดำเนินโครงการจึงยังไม่สามารถจัดสร้างตู้รมควันต้นแบบได้

แนวทางแก้ไข : 1.ทางหัวหน้าโครงการฯ ได้ประสานงานเพื่อนัดสมาชิกกกลุ่มในเดือนกรกฎาคมหลังจากสมาชิกกลุ่มได้เริ่มหว่านข้าวเพื่อทำนาแล้วเพื่อมาประชุมในการวางแผนการดำเนินโครงการ
2. ทางหัวหน้าโครงการฯและผู้ประสานงานจากทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้ประสานงานกับทางการเงินของทางหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องการโอนเงินมาให้เพื่อดำเนินโครงการฯ

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=780]   วันที่รายงาน  [30/9/2556]
1. จากการที่ประสานงานกับ ผู้ประสานงานของกลุ่มฯ (นายอำนวย โรจนอุดมพร) ทราบความต้องการของรูปแบบของตู้รมควันปลาและได้ออกแบบในการสร้างเรียบร้อยแล้วแอยู่ในช่วงขั้นตอนการดำเนินการสร้างตู้รมควันต้นแบบอยู่
2. ดำเนินการขยายเวลาการทำโครงการถึงเดทอน มีนาคม 2556 เนื่องจากได้รับการอนุมัติโครงการล่าช้า
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : การประสานงานกับสมาชิกกลุ่มล่าช้า
แนวทางแก้ไข : ประสานงานเพื่อนัดประชุมกับสมาชิกให้ได้จำนวนมากที่สุดเพื่อจะวางแผนการดำเนินงานให้ตรงตามเวลาและเป้าหมาย
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013930135321.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=840]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเินินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131081137401.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=882]   วันที่รายงาน  [23/4/2557]
รายงานค่าใช้จ่ายโครงการ
1.ค่าตอบแทน
2.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
3.ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่าย : 200,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014423917211.pdf
2557250,000|240,000|240,000|ใช้หมด20149261559121.pdf2015291613421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=981]   วันที่รายงาน  [5/7/2557]
1.ทางผู้รับผิดชอบโครงการฯได้เข้าประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในปีที่ 2 ร่วมกับตัวแทนกลุ่มเลี้ยงปลาเก้าศรีเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ เช่น วันที่จะดำเนินการจัดอบรมในรอบที่ 1 และ 2, การวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลารมควันให้ได้หลายกลิ่นโดยจะเชิญวิทยากรด้านอาหารมาให้คำแนะนำในช่วงเวลาที่สมาชิกกลุ่มว่างหลังจากทำนา
2.ทางผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ปรับปรุงตู้รมควันปลาฯ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้หลังจากได้ใช้งานไปในปีที่ 1 ซึ่งอยู่ขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุง
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : จากการประชุมวางแผนกำหนดวันในการอบรม หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลารมควันให้มีหลากหลายนั้นได้กำหนดวันที่สมาชิกว่างพร้อมกันอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นหลังจากที่สมาชิกส่วนใหญ่ว่างจากการทำนา
แนวทางแก้ไข : เนื่องจากในเวลาปัจจุบันเป็นช่วงทำนาของสมาชิกส่วนใหญ่ ทางผู้รับผิดชอบโครงการจึงประสานงานกับสมาชิกกลุ่มที่ว่างมาอบรมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลารมควันให้มีหลากหลายกลิ่นซึ่งจะจัดเป็นการอบรมกลุ่มย่อยก่อนสำหรับสมาชิกที่ว่างมาในช่วงฤดูทำนา
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1156]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
1. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปอีก3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากปัญหาการอบรมทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ต้องมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมและในช่วงฤดูฝนและเป็นระยะเวลาทำนาของเกษตรกรที่จะเข้ารับการอบรมทำให้สมาชิกกลุ่มที่เป็นเกษตรกรไม่สะดวกที่จะเข้ารับการอบรมและจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว
2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในการจัดอบรมการให้ความรู้เรื่องปลารมควันให้ได้มาตรฐานและให้ได้หลากหลายกลิ่นรวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยกำหนดการจัดอบรมไว้ในช่วงเดือนตุลาคม 2557
ค่าใช้จ่าย : 240,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : การจัดอบรมในช่วงฤดูทำนาของสมาชิกกลุ่มค่อนข้างที่จะนัดให้พร้อมกันได้ยาก
แนวทางแก้ไข : 1. ดำเนินโครงการวางแผนการจัดอบรมโดยควรจัดในช่วงก่อนฤดูทำนาของสมาชิกกลุ่ม
2. วางแผนการจัดอบรมในช่วงเย็นหลังจากที่สมาชิกกลุ่มกลับมาจากการทำนา

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1181]   วันที่รายงาน  [29/12/2557]
1. ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ ระหว่างวันที่ 10-15 ตุลาคม 2557 ณ กลุ่มเลี้ยงปลาโพธิ์เงิน ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีหัวข้อการจัดอบรมดังนี้
1.1 การพัฒนาปลารมควันให้ได้หลากหลายกลิ่นและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม วิทยากรโดย ดร. รณกร สร้อยนาค อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
1.2 มาตรฐาน GMP เบื้องต้นและการจัดสร้างโรงเรือนผลิตปลารมควันถูกสุขลักษณะที่ได้มาตรฐาน GMP (เบื้องต้น) วิทยากรโดย อาจารย์วราภรณ์ กุศลารักษ์ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ร่วมโครงการที่เป็นประชาชนในตำบลแม่ใส (ตำบลเป้ามาย) ที่ทำการประเมินโครงการจำนวน 60 คน ผู้รับการถ่ายทอดฯ มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 83 และ ผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
การนำไปใช้ประโยชน์พบว่ากลุ่มสมาชิกที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้รายได้ที่กลุ่มสมาชิกได้รับเป็นรายได้เสริมอยู่ระหว่างประมาณ 500 – 3,000 บาท
ผลลัพธ์ทางสังคม
กลุ่มสมาชิกผู้เข้าอบรมเริ่มนำความรู้ที่ได้รับไปใช้หลังอบรมทันที 60 คน ในด้านคุณภาพชีวิตไม่เป็นตัวเงินแต่เป็นการนำความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพและมีวิทยากรในชุมชน คือ คุณกันตภณ โรจนอุดมพร มีความรู้ด้านเทคนิคการรมควันปลาอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้และในการดำเนินการปีที่ 2 มีสมาชิกในกลุ่มที่มีความรู้ทางช่างสามารถสร้างตู้รมควันปลาจำหน่ายเพื่อให้เป็นรายได้และจัดสร้างตู้รมควันให้มีหลากหลายขนาดและพัฒนาตู้รมควันให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยวิทยากร คือ นายพิเศษ ดุเหว่า
2. สรุปและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : ปัญหาด้านการตลาดและต้นทุนบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากปลาที่เพาะเลี้ยงมีจำนวนมากและสมาชิกกลุ่มต้องการนำไปแปรรูปในลักษณะการรมควันเพื่อเพิ่มมูลค่าทำให้สมาชิกกลุ่มมีความกังวลเรื่องตลาดในการรับซื้อซึ่งในการดำเนินโครงการในปีถัดไปจะมีการจัดอบรมและเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาแนะนำสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อขยายการจำหน่ายปลารมควันให้ได้จำนวนมากต่อไป
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558280,000|200,000|160,000|40,00020155201141481.pdf2016211161281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1303]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]

ทางหัวหน้าโครงการฯ (ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ) ได้ประสานงานกับผู้ประสานของกลุ่มฯ (นายกันตภณ โรจนอุดมพร) เรื่องแจ้งให้ทราบว่าทางกลุ่มฯได้รับอนุมัติโครงการจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558และได้ประสานงานเบื้องต้นที่จะนัดสมาชิกกลุ่มคุยรายละเอียดของการดำเนินงานในปีที่ 3 ในช่วงเดือนกรกฎาคมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
1.วิธีการขยายตลาดสู่ระดับประเทศ
2.จัดตั้งศูนย์เผยแพร่เทคโนโลยีการใช้ตู้รมควันปลอดภัยเพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพึ่งตนเองของกลุ่ม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : หลังจากได้รับอนุมัติโครงการฯ เดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงฤดูการเริ่มทำนาของสมาชิกกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจึงไม่สามารถนัดมาประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการได้ ทางหัวหน้าโครงการฯ จึงได้ประสานงานเพื่อนัดสมาชิกกกลุ่มในเดือนกรกฎาคมเพื่อมาประชุมในการวางแผนการดำเนินโครงการ
แนวทางแก้ไข : ทางหัวหน้าโครงการฯ ได้ประสานงานเพื่อนัดสมาชิกกกลุ่มในเดือนกรกฎาคมหลังจากสมาชิกกลุ่มได้เริ่มหว่านข้าวเพื่อทำนาแล้วเพื่อมาประชุมในการวางแผนการดำเนินโครงการฯ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1418]   วันที่รายงาน  [29/9/2558]

1. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปอีก 3เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ ณ กลุ่มเลี้ยงปลาโพธิ์เงิน ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาโดยมีหัวข้อการจัดอบรมดังนี้
·       พัฒนากระบวนการผลิตปลารมควันปลอดภัย
·       บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
·       วิธีการขยายตลาดสู่ระดับประเทศ

3. ผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ในระหว่างการวางแผนประชุมกับทางกลุ่มในแนวทางการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่เทคโนโลยีการใช้ตู้รมควันปลอดภัยเพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพึ่งตนเองของกลุ่ม

ค่าใช้จ่าย : 160,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : การจัดอบรมในช่วงฤดูทำนาของสมาชิกกลุ่มค่อนข้างที่จะนัดให้พร้อมกันได้ยาก
แนวทางแก้ไข : ทางหัวหน้าโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อประชุมกลุ่มย่อยโดยไม่ต้องรอสมาชิกให้ได้จำนวนมาก
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wwatchara@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates