หมู่บ้านผลิตภัณฑ์เสื่อลายขิด

บ้านโนนโพธิ์ใต้ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556252,800|252,800|252,800|ใช้หมด20136101133561.pdf2014324151781.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=711]   วันที่รายงาน  [10/7/2556]
1. ประชุมหารือ เตรียมการจัดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านผลิตภัณฑ์เสื่อลายขิด เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ บ้านโนนโพธิ์ใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำและสมาชิกกลุ่ม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชร่วมประชุม จำนวน 30 คน โดยที่ประชุมกำหนดแผนกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ร่วมกัน ค่าใช้จ่าย : 4,160
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=814]   วันที่รายงาน  [7/10/2556]
- จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานให้กับกลุ่มบ้านโนนโพธิ์ใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาดูงานกลุ่มทอเสื่อกก บ้านนาหมอม้า อำเภอนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญและกลุ่มจักสานกก-ผือ บ้านแดงน้อย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน จำนวน 30 คน
- จัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ที่ทำการกลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยสรุปความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน แนวทางการนำความรู้ที่ได้มาพัฒนากลุ่มและการผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม มีผู้ร่วมประชุม 30 คน
- จัดกิจกรรมทดลองการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เมื่อ 8 กรกฏาคม 2556 โดยให้สมาชิกกลุ่มได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามที่กลุ่มต้องการ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดลองแปรรูป คือ หมอน หมวก ที่รองนั่ง กระเป๋า จากตัวอย่างที่กลุ่มได้ทดลองแปรรูป คลินิกเทคโนโลยีได้นำมาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มาทำการปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สวยงาม เพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์
ค่าใช้จ่าย : 65,280
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=834]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเินินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131081122191.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=857]   วันที่รายงาน  [6/1/2557]
1) พื้นที่ดำเนินการ บ้านโนนโพธิ์ใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
2) กลุ่มเป้าหมาย บ้านโนนโพธิ์ใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
3) ระยะเวลา กรกฎาคม – ธันวาคม 2556
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 114,660 บาท
5) ผลการดำเนินโครงการ
(1) กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานแล้ว คลินิกเทคโนโลยียังสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานและการขยายโอกาสทางการค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ดังนี้
- สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดโครงการหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นระดับประเทศ เพื่อขอรับรางวัลหม่อมงามจิตร บุรฉัตร ซึ่งหมู่บ้านโนนโพธิ์ใต้ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ประจำปี 2556
- สนับสนุนการนำสินค้าไปจัดแสดงและจำหน่ายในงานประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่าง 25-26 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเข้าร่วมแสดงและจำหน่าย 8 ชุมชน / ร้านค้า
- สนับสนุนการนำสินค้าไปจัดแสดงและจำหน่ายในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ระหว่าง 1-10 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2) จัดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคบริหารจัดการกลุ่ม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ และเทคนิคการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทอเสื่อจากกกแก่กลุ่มวิสาหกิจบ้านโนนโพธิ์ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมจำนวน 25 คน ในการอบรมจะเป็นการแนะนำ ทำความรู้จักกลุ่มที่แท้จริง จากนั้นก็มีการจัดทำโครงสร้างกลุ่ม บทบาทหน้าที่ของกลุ่ม ระบุหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่มให้มีความชัดเจนมากขึ้น กำหนดขั้นตอนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดของกลุ่ม เป็นต้น
(3) สรุปกิจกรรมการติดตามประเมินผลกิจกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
(4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปเสื่อลายขิด เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาชีพ ที่เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน ทั้งนี้มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมจำนวน 28 คน
(5) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิก อสวท.บ้านโนนเมืองน้อย จำนวน 6 คน และกลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย : 114,660
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=881]   วันที่รายงาน  [28/3/2557]
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ณ กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จากการประสบปัญหาดังกล่าว คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประสานไปยังสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีเทคโนโลยีในเรื่อง การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาได้ใช้เทคโนโลยีของ วศ. คือสารโซเดียมเบนโซเอตมีค่าสารละลายความเข้มข้น 3% ซึ่งเป็นสารกันบูดที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากเพียงนำกกไปแช่ในสารโซเดียมเบนโซเอต 2 ชั่วโมง แล้วนำมาผึ่งให้แห้งก็สามารถนำไปใช้งานได้ จะช่วยคงคุณภาพของสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย สินค้าสวยงาม ยืดอายุการใช้งานได้อีกหลายปีจากปกติเพียง 7 วัน และที่สำคัญผ่านมาตรฐาน มผช.ด้วย ทั้งนี้ วศ.ได้นำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดทั้งภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกก ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจในเทคโนโลยีป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก เนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และชี้ว่าปัญหาการเกิดเชื้อราส่วนมากจะพบในฤดูฝน ซึ่งเจ้าหน้าที่ วศ. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวได้ว่าสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้เป็นเวลานาน และมีวิธีการป้องกันไม่ยุ่งยากจนผู้ประกอบการได้ขอสารป้องกันเชื้อราไปทดลองใช้ด้วยตนเอง ทั้งนี้คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใคร่ขอขอบคุณ นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล นางสาวรัศณีญา เลิศพยัคฆรัตน์ นางสาวจุฑารัตน์ ชาติบัวหลวง จากสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 29 คน ซึ่งร่วมถึงกลุ่มแม่บ้านโนนเกษม-โนนแก้ง ตำบลตบหนู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มแม่บ้านโนนค้อตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
2. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
ค่าใช้จ่าย : 68,700
จำนวนผู้รับบริการ : 29
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557245,800|245,000|67,335|177,66520149261519201.pdf20153231022581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=952]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
1. จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปี 2557 ณ ที่ทำการกลุ่มเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 โดยเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นักพัฒนาชุมชนตำบลเมืองเดช เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานร่วมกัน นอกจากนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.จริยาภรณ์ เสาร์ทอง ร่วมสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อนำมาวางแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
2. ดร.จริยาภรณ์ เสาร์ทอง และ นายสุภวัฒน์ โสวรรณี จัดกิจกรรมสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเสื่อ ขั้นตอนการผลิต การแปรรูป เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ที่ทำการกลุ่ม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ได้ข้อมูลที่สำคัญ เชื่อมโยงในการจัดกิจกรรมขั้นต่อไป คือ กลุ่มมีปัญหาเรื่องการย้อมสีที่ไม่มีความสม่ำเสมอของสีที่ย้อม สีย้อมไม่คงที่ ทำให้เสียกกที่ย้อมแล้วสีไม่สม่ำเสมอ มีการใช้วัตถุดิบหลายประเภทในการทอเสื่อ ซึ่งมีความยากง่ายในการทำแตกต่างกัน แต่ราคาจำหน่ายไม่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการทำงาน กลุ่มมีศักยภาพในการทอเสื่อที่มีลวดลายเอกลักษณ์ของตนเองมากกว่า 10 ลาย แต่ยังขาดการรวบรวมที่เป็นระบบ
3. นำตัวแทนกลุ่ม ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 12 คน ร่วมศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดบุรีรัมย์และจันทบุรี
4. จัดประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ทำการกลุ่ม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน มีความรู้สำคัญที่ได้จากการศึกษาดูงานที่จะนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ่ม คือ การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อรายงานให้สมาชิกได้ทราบเป็นประจำ เทคนิคการทอเสื่อที่ช่วยลดการสูญเสียวัตถุดิบ เทคนิคการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดต่าง ๆ ที่ช่วยลดการสูญเสียได้
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1113]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีเสื่อจากวัตถุดิบธรรมชาติ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมกกโดยสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายอุกฤษ์ นาจำปา ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมสี การเตรียมสี การฟอกขาวเพื่อชำระล้างสารประเภทโรตีนและไขมันนออกจากวัตถุที่จะย้อมและเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ให้มีการติดสีสม่ำเสมอและทนทาน โดยมีสมาชิกกลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการกลุ่ม
ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำธุรกิจจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้นำชุมชน 2 คน คือ นายสมชัย บุญเฉลียว ผู้ใหญ่บ้านโนนโพธิ์ใต้ และ นายคำมี พรมราช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมฝึกอบรม หัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย ปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อ หลักการการลงทุน การคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคา การออกแบบตราสินค้า แนวทางและกลยุทธ์การตลาด
ค่าใช้จ่าย : 57,335
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค : เกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมในพื้นที่ดำเนินโครงการ คือ หมู่บ้านโนนโพธิ์ใต้ ทำให้การเดินทางไม่สะดวกและสมาชิกกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจาก ต้องแก้ไขปัญหาส่วนตัว ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
แนวทางแก้ไข : ได้นำสมาชิกกลุ่มทอเสื่อ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่นและขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558200,000|200,000|80,530|119,4702015721053531.pdf201621140101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1268]   วันที่รายงาน  [2/7/2558]


ในรอบไตรมาส  ได้ดำเนินกิจกรรม 3 ครั้ง ดังนี้ 1.   จัดกิจกรรม ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2556-2557  และร่วมชี้แจงกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี 2558                นายสุภวัฒน์ โสวรรณี จัดกิจกรรม ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2556-2557  และร่วมชี้แจงกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ที่ทำการกลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ ตงเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 20 คน ได้แก่ นางไกรษร บุญเฉลียว ประธานกลุ่ม นายสมชัย บุญเฉลียว ผู้ใหญ่บ้าน นายวรรณมงคล สวัสดี นักพัฒนาชุมชนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  นายทัศนันท์ แสงนนท์  นักวิชาการเกษตรประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  และสมาชิกกลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้   ซึ่งผลการการจัดกิจกรรมสรุปได้ดังนี้                การดำเนินงาน ที่เป็นผลสำเร็จ  คือ ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มทอเสื่อ ได้แก่ 1. การย้อมสารป้องกันเชื้อรา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่สมาชิกกลุ่มได้นำความรู้มาใช้ในการป้องกันเชื้อราในเสื่อกกของกลุ่ม ทำให้มีคุณภาพดีขึ้น  2. การย้อมสี เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการชั่ง ตวง วัด มาใช้ในการย้อมสีกก ผลทำให้กกติดสีสม่ำเสมอ ลดรายจ่ายจากการใช้สีน้อยลงแต่ติดสีได้ดีขึ้น  3. การแปรรูปเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ทำให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์มากขึ้น 4. การปลูกกก ไว้ใช้ในครัวเรือน ทำให้ลดรายจ่ายจากการออกไปหาวัตถุดิบจากแหล่งชุมชนอื่นและการซื้อกก  5. การเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการทอเสื่อในด้านต่าง ๆ เช่น การป้องกันเชื่อรา  การย้อมสี การทอเสื่อและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ซึ่งมีกลุ่มทอเสื่อในอำเภอเดชอุดม มาศึกษาเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม                ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ได้แก่ 1.ลวดลายของการทอเสื่อและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เป็นแบบดั้งเดิม ไม่ทันสมัย ซึ่งบางครั้งไม่ถูกใจผู้บริโภค ทำให้การจำหน่ายได้ปริมาณไม่มากเท่าที่ควร  2. ความชำนาญและจำนวนสมาชิกกลุ่ม ที่มีความสามารถในการแปรรูปมีจำนวนน้อย ทำให้มีจำนวนผลิตภัณฑ์ไม่มาก ไม่มีความต่อเนื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บางครั้งสินค้าขาดตลาด 3. ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของกลุ่มไม่เป็นปัจจุบัน เช่น รายรับ รายจ่าย ข้อมูลสินค้า  ข้อมูลวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกกลุ่มว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มจะมีรายได้หรือได้รับประโยชน์จากกลุ่มมากน้อยเพียงใด 4. สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ เริ่มมีอาการเจ็บป่วยอ่อนล้า ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มได้สม่ำเสมอ                แผนการดำเนินงานในปี 2558 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและเสนอความต้องการในการดำเนินงานร่วมกัน โดยในส่วนของ อบต.เมืองเดช ได้เสนอแผนงบประมาณเพื่อขอรับงบประมาณจำนวน 80,000 บาท ในการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มให้มีความต่อเนื่อง  การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต การเพาะปลูก เพื่อลดรายจ่ายของสมาชิกกลุ่มในการดำเนินงาน    การขยายผลการดำเนินงานของกลุ่มโดยให้เป็นชุมชนต้นแบบเรื่องการทอและแปรรูปเสื่อ ให้แก่หมู่บ้านอื่นในอำเภอเดชอุดม คือ บ้านโนนสุขสันต์  บ้านหนองหัวลิงและบ้านโนนทรัพย์                สำหรับกิจกรรมของคลินิกเทคโนโลยี จะให้ความสำคัญเรื่องการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  การสร้างตราสินค้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มและการสร้างเรื่องราว (story) ของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์2.  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำสต๊อกสินค้าและกำลังการผลิต                นายสุภวัฒน์ โสวรรณี จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสินค้าและวัตถุดิบในการผลิตของกลุ่ม โดยร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มทอเสื่อโนนโพธิ์ใต้ จัดทำบัญชีวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ ที่กลุ่มมีอยู่เพื่อทำให้รู้จำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่ว่าสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง จำนวนเท่าใด คิดเป็นต้นทุนมากน้อยเพียงใด  จำนวนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด คิดเป็นมูลค่าเท่าใด  นอกจากนี้ ได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลการทอเสื่อของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ว่าในแต่ละเดือนสามารถทอเสื่อได้มากน้อยเพียงใดและนำไปใช้หรือจำหน่ายจำนวนเท่าใด คิดเป็นมูลค่าเท่าใด  ทำให้สมาชิกได้รู้ความสามารถของตนเองว่าในแต่ละเดือนสามารถผลิตได้มากน้อยเพียงใด 3. ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์                นายสุภวัฒน์ โสวรรณี และ นายกรกิฎ เหล่าสกุล  อาจารย์ประจำคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ จัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558  โดยได้ออกแบบกระเป๋าในรูปทรงที่ทันสมัยและนำหนังมีเป็นส่วนประกอบของกระเป๋าเพื่อให้มีความทันสมัย  ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติ ได้ให้สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติทุกคน คือ การจัดหาวัสดุ  การจัดคำนวณและกำหนดขนาดของชิ้นส่วนกระเป๋า  การเขียนแบบกระเป๋าในกระดาษและวัสดุต่าง ๆ การตัดและการเย็บเข้ารูปกระเป๋า ซึ่งทำให้สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ได้เรียนรู้ขั้นตอนการแปรรูปทุกขั้นตอน สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ ซึ่งในภายหน้าสมาชิกกลุ่มทุกคนจะสามารถมีส่วนร่วมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ในส่วนที่แต่ละคนถนัด  จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานในการผลิตได้  โดยในการปฏิบัติการนี้ ได้กระเป๋าต้นแบบ 3 แบบ ๆ ละ สองใบ 


ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1403]   วันที่รายงาน  [28/9/2558]


ระบุผลการดำเนินงาน1. อบรมเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดนายสุภวัฒน์ โสวรรณี นางสาวใจแก้ว แถมเงิน และนางสาวพิมลพรรณ อุดมพันธ์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด ให้แก่สมาชิกกลุ่มทอเสื่อโนนโพธิ์ใต้ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.มีสมาชิกกลุ่มทอเสื่อเข้ารับการฝึกอบรม ๒๐ คน โดยสาระการฝึกอบรมประกอบด้วย ความหมายของการตลาด  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า  การกำหนดราคาสินค้า  ระบบการจัดจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมการตลาด และการวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนธิ์ใต้ 2. อบรมเรื่องหลักการออกแบบตราสินค้า       นายสุภวัฒน์ โสวรรณี และนายกรกิฎ เหล่าสกุล จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องหลักการออกแบบตราสินค้า ให้แก่สมาชิกกลุ่มทอเสื่อโนนโพธิ์ใต้ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. มีสมาชิกกลุ่มทอเสื่อเข้ารับการฝึกอบรม ๒๐ คน โดยสาระการฝึกอบรมประกอบด้วย ความหมายของตราสินค้า การตั้งชื่อตรา/สินค้า  ประธยชน์ของตราสินค้า  และการวิเคราะห์ นำเสนอรูปแบบตราสินค้าของกลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้3. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี ๒๕๕๘ นายสุภวัฒน์ โสวรรณี  นางพะเยาว์ แก้วเสนา และ นางสาวชวนพิศ บุญเฉลียว ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยในส่วนของผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒ ท่าน ได้ร่วมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหน่วยงานของกระทรวงวทิยาศาสตรืและเทคโนโลยี คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งกิจกรรมที่สนใจคือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์4. จัดอบรมปฏิบัติการ การออกแบบตราสินค้าและการเขียนเรื่องเล่า เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า   นายสุภวัฒน์ โสวรรณี และนายกรกิฎ เหล่าสกุล จัดฝึกอบรมให้ความรู้ (ต่อเนื่อง) เรื่องหลักการออกแบบตราสินค้าและปฏิบัติการ ออกแบบตราสินค้าและเขียนเรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อ  โดยสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติการออกแบบตราสินค้าใหม่และเขียนเรื่องราวความเป็นมาของการทอเสื่อและการแปรรูปผลิตัณฑ์เพื่อประกอบการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่ม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. มีสมาชิกกลุ่มทอเสื่อเข้ารับการฝึกอบรม ๒๓ คน 


ค่าใช้จ่าย : 65,530
จำนวนผู้รับบริการ : 23
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ssowanni@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates