หมู่บ้านไส้เดือน

บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ 7 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556156,750|156,750|46,145|110,6052013610923291.pdf201445959231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=763]   วันที่รายงาน  [24/9/2556]
กิจกรรมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

หัวเรื่อง โครงการหมู่บ้านไส้เดือน ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรมโครงการ ระยะเวลา แนวทางและทิศทางการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน เป้าหมาย แผนฯ ระยะ 3-5 ปี เสนอจังหวัด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ชื่อโครงการหมู่บ้านไส้เดือน (หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร. พัฒนา สมนิยาม คณะเกษตรศาสตร์ ม. ราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ร่วมโครงการ คุณจารึก วงศ์ปิยมารัตน์ คุณน้ำผึ้ง กล่อมบาง คุณอดิศักดิ์ พรมน้อย
หมู่บ้านที่ร่วมโครงการ บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ 7 ต. หาดกรวด อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน
ลักษณะของโครงการ เป็นการนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือน มาเผยแพร่ ให้กับผู้สนใจในหมู่บ้าน โดย การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และปฏิบัติการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
ระยะเวลา ภายในปีงบประมาณ 2556 (ถึง 30 กันยายน 56)
กิจกรรม และการดำเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน (จำนวนประชากร อาชีพ รายได้ ปัญหาต่างๆ.......ปัญหาขยะอินทรีย์)
การอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
พันธุ์ไส้เดือน ( ขี้ตาแร่ เอเอฟ อินเดีย ขี้คู้ สีเทา ดิ้น ไส้เดือนน้ำ)
รูปแบบ ลิ้นชัก วงบ่อซีเมนต์ โรงเรือน กระบะ กะละมัง อื่นๆ
วัสดุเลี้ยง ขี้วัว เศษอาหาร เศษผักผลไม้ เศษเหลือทิ้งอื่นๆ เช่น กากน้ำเต้าหู้ เปลือกสับปะรด
แหล่งและที่มาของวัสดุเลี้ยง ปริมาณ วิธีการได้มา อื่นๆ
การดูแลรักษา การให้อาหาร การให้ความชื้น การเก็บและย้ายพื้นที่
ประเด็น ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายของโครงการ
โครงการหมู่บ้านไส้เดือน เป็นแนวทางหนึ่งที่นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับไส้เดือน มาแก้ปัญหาของชุมชน เช่น ช่วยลดปัญหาขยะย่อยสลายได้และขยะอินทรีย์เหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้กระบวนการเลี้ยงไส้เดือนจึงเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ไม่เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ได้จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยคุณภาพสูง สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้และเพิ่มมูลค่าเกษตรอินทรีย์คุณภาพได้ ทำให้เพิ่มรายได้แก้ปัญหาหนี้สิ้นในครัวเรือน ได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับไส้เดือนดินแก่ชุมชนในเทศบาลตำบลหาดกรวด
เพื่อแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้และเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร ในชุมชนโดยจัดให้มีกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะ เพื่อประยุกต์ใช้และนำกลับ หมุนเวียนผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยการผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์คุณภาพ อย่างครบวงจรและยั่งยืน และ เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน จากวัสดุเหลือทิ้งอื่นๆในชุมชน เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
มีเอกสารประกอบการประชุม มีผลสรุปแผนดำเนินโครงการเสนอจังหวัดผ่านทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหาดกรวดและหมู่บ้านไผ่ใหญ่ มีผู้เข้าประชุม 10 คน ได้แก่ อาจารย์และนักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3 คน เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร 3 คน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4, 7ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

ค่าใช้จ่าย : 2,400
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=764]   วันที่รายงาน  [24/9/2556]
ผลการดำเนินงาน

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดกรวด เกษตรกร อาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 40 คน มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์การเพาะลี้ยงไส้เดือน เอกสารประกอบการอบรม และอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,595.00 บาท(เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรม เรื่องการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ระดับ 21 หัวเรื่อง โดยได้รับแบบสอบถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ จำนวน 32 ชุด ซึ่งผลการประเมินพบว่า ในภาพรวมทุกกิจกรรมที่ดำเนินการไป ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 4.23) ซึ่งสอดคล้องกับความพึงพอใจในรายกิจกรรมซึ่งพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับดีมาก ขณะที่มีบางกิจกรรมที่มีความพึงพอใจระดับดี ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม ความเข้าใจในเนื้อหาที่วิทยากรสอน ความสำคัญและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลาที่จัด ตลอดจน ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ของวิทยากร ส่วนหัวข้อด้านความ ความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องนี้ก่อนการฝึกอบรม พบว่ามีคะแนนน้อยที่สุด
จากข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมจะพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เรื่อง ไส้เดือน ความสำคัญและประโยชน์ของไส้เดือนน้อย แต่หลังจากการฝึกอบรมแล้วทำให้มีความรู้เรื่องไส้เดือนเพิ่มมากขึ้นบ้าง(ระดับดี) ซึ่งระยะเวลาและเนื้อหาในการอบรมเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย เช่นอาจต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นหรือค่อยๆเพิ่มเนื้อหาทีละอย่างทีละน้อย ใช้เวลายาวนานขึ้นอาจจะเป็นผลดี หรือให้การอบรมเพิ่มเติมหลายครั้ง
อย่างไรก็ตามพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ประทับใจเกี่ยวกับการให้บริการ สถานที่ ตลอดจนเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม เป็นพิเศษ

ข้อเสนอแนะจากการอบรมครั้งนี้
อาจจัดให้มีการฝึกอบรมลักษณะนี้อีกครั้งเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เกษตรกรยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เมื่อได้ปฏิบัติการเลี้ยงจริงแล้ว ควรมีการประชุมเพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อสงสัยต่างๆ ของเกษตรกร เพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 9,595
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรบางรายติดภาระกิจ เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะช่วงบรรยาย
แนวทางแก้ไข : ควรมีการจัดอบรมลักษณะนี้อีกครั้ง เพื่อเน้นความเข้าใจและสามารถปฏบัติจริงได้
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20139242223241.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=773]   วันที่รายงาน  [29/9/2556]
กิจกรรมศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ณ ฟาร์ม ลุงดุ่ย จังหวัดนครสวรรค์
วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจสถานที่เพาะเลี้ยงไส้เดือน ในการเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาดูงานของเกษตรกร
เป้าหมาย
สำรวจแหล่งศึกษาดูงาน ที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร อย่างน้อย 1 แหล่ง
ระยะเวลาดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน 2556

การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้นำท้องถิ่น ร่วมเดินทางศึกษาดูงานจำนวน 10 คน ประกอบด้วย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดกรวด ผู้นำเกษตรกร อาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ และอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,750 บาท(หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการศึกษาดูงาน ดังนี้

ผู้ศึกษาดูงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการทัศนศึกษาดูงานในทุกกิจกรรม ระดับดีมาก(คะแนน 4.45) ซึ่งผลการประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 11 ข้อ จาก 13 ข้อ โดยหัวข่อที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่มาศึกษาดูงานมีความเหมาะสม ส่วนความรู้ความเข้าใจก่อนการศึกษาดูงานพบว่ามีค่าน้อยที่สุด คือ 2.60 ซึ่งมีระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามหลังจากการศึกษาดูงานแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเป็นระดับดี

กิจกรรมการศึกษาดูงาน การเพาะเลี้ยงไส้เดือน จังหวัดเชียงใหม่
พนมฟาร์ม อ. แม่ริม และศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือน จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการฝึกอบรมเรื่องการเพาะเลี้ยงไส้เดือนซึ่งเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว ครั้งนี้จึงเป็นการนำเกษตรกรให้ได้เรียนรู้จากแหล่งเพาะเลี้ยงจริง จากทั้งฟาร์มเกษตรกร (พนมฟาร์ม) และจากการเลี้ยงแบบวิชาการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ซึ่งทั้งสองแหล่งถือเป็นแหล่งศึกษาดูงานทึ่ดีสำหรับเกษตรกร ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้กับ การเลี้ยงของตนเองได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงไส้เดือน
เป้าหมาย เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน ไม่น้อยกว่า 30 คน ได้ศึกษาดูงาน การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน แบบฟาร์มเกษตรกร และฟาร์มในเชิงวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ วันเสาร์ที่ 9 เดือน สิงหาคม 2556
ค่าใช้จ่าย 27,400 บาท
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจ จำนวน 5 ระดับ คือ ดีมาก(ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00) ดี(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.21-4.20) ปานกลาง(ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40) น้อย(ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60) และ น้อยมาก(ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80) จากผู้ตอบแบบสอบถามกลับ จำนวน 36 ราย ผลเป็นดังนี้

ผู้ศึกษาดูงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการทัศนศึกษาดูงานในทุกกิจกรรม ระดับดีมาก(คะแนน 4.24) ซึ่งผลการประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดีมาก เช่น สถานที่ศึกษาดูงาน ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวอย่างที่ดี อาหารและเครื่องดื่ม การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ตลอดจนถึง ระยะเวลาของการศึกษาดูงาน เป็นต้น ขณะที่ความพึงพอใจในระดับดี ได้แก่ ช่วงเวลาที่ทัศนศึกษาดูงาน และความรู้ความเข้าใจหลังจากการศึกษาดูงานแล้ว ส่วนความรู้ความเข้าใจก่อนการศึกษาดูงาน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง
ค่าใช้จ่าย : 34,150
จำนวนผู้รับบริการ : 47
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557242,660|240,000|5,000|235,00020144301529461.pdf201510291641441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=938]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
ชื่อกิจกรรม ประชุมสรุปโครงการระยะปีที่1/ แจ้งแนวทางดำเนินงานในระยะปีที่2/ และติดตามเยี่ยมเยียนสมาชิกผู้เลี้ยงไส้เดือน

หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลหาดกรวด ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกผู้เลี้ยงไส้เดือน ร่วมประชุมสรุป การดำเนินงาน
ที่ศาลาสมัชชาหมู่บ้าน บ้านผู้ใหญ่บ้านและบ้านสมาชิกผู้เลี้ยงไส้เดือน

มีผู้เข้าร่วมประชุม 12 ราย
สรุปผลจากการเพาะเลี้ยงรุ่นแรก เกี่ยวกับโครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อจัดทำแผนดำเนิน กิจกรรมต่างๆในระยะปีที่2 และแจ้งแนวทางการดำเนินการในปีต่อไป ให้สมาชิกทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น
ได้เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 1 เล่ม
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : สมาชิกส่วนใหญ่ติดภารกิจ จึงไม่ได้เข้าประชุม
แนวทางแก้ไข : ในการดำเนินงานคราวต่อไป อาจพิจารณาประชุมกลุ่มย่อยๆ 5-10 คน และย้ายไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates