(หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) แม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพบ้านทับทิมสยาม 07 ต.บักดอง

ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 5 พื้นที่

  • กลุ่มโรงปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านบักดองใต้ ม.22 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน
  • กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านกระมัล ม.6 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน
  • กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านขุนหาญ ม.1 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน
  • กลุ่มปุ๋ยบ้านสำโรงเก่าใหม่ไทยเจริญม.21 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมอบรม 38 คน
  • กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดบ้านน้ำตกห้วยจันทร์ ม.5 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553429,100|341,600|171,968|169,63220132141530101.pdf2014361619371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=40]   วันที่รายงาน  [18/8/2553]
- วันที่ 7 ส.ค.และ19 ต.ค. 2552 ระดมความคิดความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน ณ โรงงานปุ๋ยตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ผู้เข้าร่วม 73 คน

- วันที่ 8 เม.ย. 2553 การถ่ายทำVDO ณโรงปุ๋ยกลุ่มเกษตรกร ขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ รายการเพื่อนแก้ว

- วันที่ 9 มิ.ย. 2553 การถ่ายทำVDO ณโรงปุ๋ยกลุ่มเกษตรกร ขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ รายการปล.รักเมืองไทย
ค่าใช้จ่าย : 124,500
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20108181539371.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=89]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 47,468
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301549171.pdf
2554317,800|226,800||226,80020132141539311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555500,400|350,000|326,955|23,0452012517915481.pdf20131311516191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=311]   วันที่รายงาน  [21/7/2555]
1.อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย)เรื่องการบริหารโรงปุ๋ย ครั้งที่ 1 จ.ยโสธร โดยวิทยากรคุณทศพร ศรีสละ ในวันที่ 14 มี.ค. 55 จำนวนผู้เข้าอบรม 111 คน และครั้งที่ 2 ที่จ.จ.สุรินทร์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 จำนวนผู้เข้าอบรม 115 คน
2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 20 คน
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด, การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 30 คน
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 10 คน
ค่าใช้จ่าย : 131,848
จำนวนผู้รับบริการ : 286
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=421]   วันที่รายงาน  [12/10/2555]
อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ และนายวิทยา ทัศนา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 13 คน|การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากร สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 13 คน|การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 2 คน|การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 5 คน|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช และผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 10 คน|การแปรรูปเห็ด โดยอ.วรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 5 คน ค่าใช้จ่าย : 195,107
จำนวนผู้รับบริการ : 48
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556386,600|320,000||320,00020131251146461.pdf20131219155391.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=605]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181452501.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=799]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
อบรมลูกข่าย
-อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรจ.ศรีสะเกษมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ/19-มี.ค.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-สนง.เกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ /26-มิ.ย.-56
-อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงไก่ไข่ ณ บ้านทับทิมสยาม07 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ/30-เม.ย.-56
-การเพาะเห็ดณ บ้านทับทิมสยาม07 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ/ 1-2-พ.ค.-56
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 245
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates