หมู่บ้านพลังงานทดแทน(นาพูน)

หมู่ที่ 4 และ 9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556300,000|300,000||300,00020136101135111.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=606]   วันที่รายงาน  [19/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : 0
แนวทางแก้ไข : 0
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134191022131.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=695]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
ลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับทีมงานผู้ประสานงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
สำรวจและประเมินการวางผัง และรูปแบบของก๊าซชีวภาพในชุมชน
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : รอการโอนเงิรงบประมาณดำเนินงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวทางแก้ไข : รอการโอนเงิรงบประมาณดำเนินงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=830]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเินินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013108111251.pdf

ส่งข้อความถึง koh_prakit@phrae.mju.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates