หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์

หมู่ 1 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556250,000|210,000|210,000|ใช้หมด2013861435461.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=530]   วันที่รายงาน  [10/4/2556]
แผนปฏิบัติการการลงพื้นที่ช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย. 56ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013923153591.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=758]   วันที่รายงาน  [23/9/2556]
ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงาน หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์
จากการลงพื้นที่สำรวจ/ศึกษา ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ในปี 2556 ได้ผลการสำรวจ/ศึกษาดังนี้
ผลจากการสำรวจ/ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ
1. ด้านสภาพพื้นที่
สภาพปัญหา 1.1 สำรวจความต้องการการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย
1.2 สถานที่ผลิตไม่สะอาด อุปกรณ์ที่ผลิตไม่สะอาด โซนการผลิตไม่เป็น
สัดส่วน
ข้อเสนอแนะ 1.1 สำรวจ /ประชุม พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการอื่นๆ ที่
มีใน ต.สิบเอ็ดศอกทั้งหมด เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านในการนำเทคโนโลยีลง
สู่ชุมชนได้ตรงความต้องการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุม ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
1.2 ส่งเสริมให้ประธานกลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกัน จัด 5 ส. เพื่อ
ปรับปรุงสถานที่ผลิต/อุปกรณ์ ให้สะอาดถูกหลักตามเกณฑ์ในการ
จัดตั้งสถานที่ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ด้านคุณภาพการผลิต
สภาพปัญหา 2.1 กลุ่มขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการผลิตสบู่มะขามอย่างไรเพื่อให้
ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้อเสนอแนะ 2.1 ส่งเสริมให้ประธานกลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่มเข้าร่วมอบรม เรื่อง การ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการโอทอป(OTOP) ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
รองรับและเตรียมความพร้อมสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ในประชาคม
อาเซียน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้อง
ศาลาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และศึกษาดูงานหมู่บ้าน
มังคุดเพื่อการส่งออก ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม2556 (ภายใต้งบประมาณของจังหวัด) เพื่อที่กลุ่มสมาชิกจะได้
นำความรู้ ที่ได้จากการอบรม และศึกษาดูงาน มาปรับปรุง แก้ไข
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเอง
2.2 ส่งเสริมให้ประธานกลุ่มเข้าจดทะเบียนกับสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเป็นสมาชิกโอทอปและเพื่อให้สินค้าได้การ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

3. ด้านบุคลากร
สภาพปัญหา 3.1 กลุ่มขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการกลุ่มสมาชิก และการจัดทำ
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ข้อเสนอแนะ 3.1 ส่งเสริม อบรมเรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการหมู่บ้าน
สมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4. ด้านวิชาการ
สภาพปัญหา 4.1 กลุ่มขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินตนเองและการจัดทำแผน
วิสาหกิจชุมชน
ข้อเสนอแนะ 4.1 ส่งเสริม อบรมเรื่องเทคนิคการประเมินศักยภาพตนเองและการจัดทำ
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง
การะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

5. ด้านงานวิจัย
สภาพปัญหา 5.1 กลุ่มขาดความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตสบู่มะขามและการยืดอายุของผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ 5.1 สำรวจ ลงพื้นที่ เพื่อส่งเสริม ให้ความรู้ในด้านการเลือกวัตถุดิบให้มี
คุณภาพ
5.2 ตรวจ วิเคราะห์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สินค้าได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
5.3 ศึกษา/วิจัย/ทดลอง เพื่อพัฒนาสูตรเครื่องสำอางสบู่ก้อนมะขาม เพิ่ม
เป็นโฟมล้างหน้ามะขาม


6. ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
สภาพปัญหา 6.1 กลุ่มขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาออกแบบลวดลาย
บรรจุภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ 6.1 ส่งเสริม อบรมเพิ่มทักษะการผลิตสมุนไพรแปรรูปใหม่ๆ การออกแบบ
ลวดลาย บรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์ และการพัฒนาผลงานผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรแปรรูป เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้องการระเกด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7. ด้านเทคโนโลยี
สภาพปัญหา 7.1 กลุ่มขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการนำเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการดำเนินงานภายในกลุ่มตนเอง
ข้อเสนอแนะ 7.1 ส่งเสริม พัฒนาสร้างเว็บไซน์ของหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิง
สร้างสรรค์ ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อซื้อ ขาย สินค้า และอัพเดทข้อมูลของกลุ่มหมู่บ้าน
สมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ รองรับการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน(AEC) ได้อย่างทันการณ์ปัจจุบัน
7.2 จัดตั้งศูนย์กลางเรียนรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับสมาชิกทุกคนรับรู้การ
ดำเนินงานของกลุ่มหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์
ทราบอย่างเปิดเผยและตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอนได้

8. ด้านเงินทุน
สภาพปัญหา 8.1 ประธานกลุ่ม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการผลิตเองทั้งหมด
8.2 กลุ่มขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนในการปรับปรุงพัฒนาต่อ
ยอดกิจกรรมธุรกิจ
ข้อเสนอแนะ 8.1 mou ร่วมกับอบต.สิบเอ็ดศอก เพื่อให้กลุ่มเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้ง่าย
ขึ้น
8.2 ควบคุมดูแลราคาปัจจัยการผลิตให้คุ้มทุนเหมาะสมที่สุด

9. ด้านราคา
สภาพปัญหา 9.1 ในช่วงหน้าแล้ง-ต้นฝน จะขาดแคลนวัตถุดิบ(มะขาม) ไม่เพียงพอ ราคา
ขายแพง
ข้อเสนอแนะ 9.1 ก่อนถึงช่วงหน้าแล้ง-ต้นฝน ให้ซื้อวัตถุดิบกักเก็บไว้ให้เพียงพอกับ
จำนวนการผลิตในช่วงหน้าแล้ง-ต้นฝน โดยนับจำนวนเดือนของมะขาม
ที่จะกักเก็บไว้ให้ได้ 6 เดือน เพื่อลดความเป็นกรดในการผลิตสินค้า
9.2 ควบคุมดูแลราคาปัจจัยการผลิตให้คุ้มทุนเหมาะสมที่สุด

10. ด้านตลาดซื้อขาย
สภาพปัญหา 10.1 ความต้องการของสินค้ามีแค่คนในชุมชนที่ทราบและสนใจ
ข้อเสนอแนะ 10.1 โปรโมท ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายตามท้องถิ่น/
ชุมชน ตลาดนัด แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า บูธนิทรรศการต่างๆ
เป็นต้น
ค่าใช้จ่าย : 210,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 3.1 ได้รับงบประมาณล่าช้า พอถึงช่วงปลายปีงบประมาณต้องรีบเร่งจัดทำหลาย
โครงการพร้อมๆกัน มีผลกระทบในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าไม่ครบทุก
ไตรมาสตามที่กระทรวงฯได้กำหนดไว้
3.2 ในช่วงหน้าฝนวัตถุดิบ(มะขาม)ติดเชื้อราเป็นจำนวนมาก

แนวทางแก้ไข : 4.1 เขียนโครงการเพื่อจัดกิจกรรมในช่วงเดือนที่นักศึกษาปิดภาคเรียนการศึกษา
4.2 ในช่วงหน้าหน้าแล้งให้เก็บกักตุนวัตถุดิบ(มะขาม)ไว้ให้เพียงพอต่อการผลิต
4.3 เก็บตัวอย่างวัตถุดิบ(มะขาม)ที่ติดเชื้อรา ศึกษา วิจัย ทดสอบ ว่าเป็นเชื้อราชนิด
ใด ส่งผลกระทบในการผลิตด้านใดบ้างหากมีเชื้อราตัวนี้ปนอยู่ในผลิตภัณฑ์

ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013923155441.pdf
2557250,000|240,000|100,000|140,000
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=979]   วันที่รายงาน  [5/7/2557]
ผลการดำเนินงาน : เม.ย. – มิ.ย. 57 • ทบทวนวรรณกรรมและองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ฯในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขุมขน
• พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานในท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างภาคีทางวิชาการ
• สำรวจความต้องการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย
และจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเจาะลึกประเด็นความ
ต้องการ
• จัดประชุม พบปะกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรแปรรูป และ
ผู้นำท้องถิ่น (เช่น อบต. พัฒนาการอำเภอ)
ก.ค. 57 • จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนบริหาร
จัดการหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิง
สร้างสรรค์ ปีที่ 2
• จัดทำแผนที่ชุมชนของหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์แปร
รูปเชิงสร้างสรรค์ ปีที่ 2
จากผลการดำเนินงานในช่วงเดือน เม.ย. – ก.ค. 57 : พบประเด็น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ : ทางกลุ่มมีความต้องการอยากจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้กับกลุ่มฯ ชุมชน โรงเรียน และผู้ที่สนใจเรื่องสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ ทางกลุ่มเห็นว่าหลังจากได้รับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม(วทน.) และงานวิจัยจากการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯมีคุณภาพ และรายได้เพิ่มขึ้น จึงอยากจะเผยแพร่องค์ความรู้ที่กลุ่มฯได้รับมาให้กับผู้อื่นเช่นกัน
: พบประเด็น ด้านคุณภาพการผลิตด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านการตลาด : ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา แนะนำให้ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอมผช. เพื่อรับเข้าจดทะเบียนที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สู่การรองรับสินค้าสู่อาเซียนต่อไป : ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มสูตรสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ใหม่ในครีมมะขามมากขึ้นเพื่อรองรับตลาดอาเซียน
2.1 จำนวนผู้รับบริการ : 30 คน
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่พบ
แนวทางแก้ไข : ยังไม่พบ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1107]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
เม.ย. – มิ.ย. 57 • ทบทวนวรรณกรรมและองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ฯในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขุมขน
• พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานในท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างภาคีทางวิชาการ
• สำรวจความต้องการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย
และจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเจาะลึกประเด็นความ
ต้องการ
• จัดประชุม พบปะกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรแปรรูป และ
ผู้นำท้องถิ่น (เช่น อบต. พัฒนาการอำเภอ)
ก.ค. 57 • จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนบริหาร
จัดการหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิง
สร้างสรรค์ ปีที่ 2
• จัดทำแผนที่ชุมชนของหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์แปร
รูปเชิงสร้างสรรค์ ปีที่ 2
จากผลการดำเนินงานในช่วงเดือน เม.ย. – ก.ค. 57 : พบประเด็น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ : ทางกลุ่มมีความต้องการอยากจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้กับกลุ่มฯ ชุมชน โรงเรียน และผู้ที่สนใจเรื่องสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ ทางกลุ่มเห็นว่าหลังจากได้รับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม(วทน.) และงานวิจัยจากการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯมีคุณภาพ และรายได้เพิ่มขึ้น จึงอยากจะเผยแพร่องค์ความรู้ที่กลุ่มฯได้รับมาให้กับผู้อื่นเช่นกัน
: พบประเด็น ด้านคุณภาพการผลิตด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านการตลาด : ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา แนะนำให้ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอมผช. เพื่อรับเข้าจดทะเบียนที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สู่การรองรับสินค้าสู่อาเซียนต่อไป : ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มสูตรสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ใหม่ในครีมมะขามมากขึ้นเพื่อรองรับตลาดอาเซียน
2.1 จำนวนผู้รับบริการ : 30 คน
2.2 วันที่ 5 สิงหาคม 2557 : จัดอบรมเรื่องอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์แปรรูป เรื่องการพัฒนาคุณภาพการผลิต และการตลาด สู่การรองรับAEC ณ กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ ต.สิบเอ็ดศอก จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 20 คน
2.3 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 : จัดอบรมเรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์แปรรูป เรื่องการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ณ กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ ต.สิบเอ็ดศอก จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 20 คน
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : ปัญหา 1. กลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีกระบวนการด้านการจัดทำแผนของกลุ่ม
2. กลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. รวมถึงสติกเกอร์และบรรจุภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
3. ด้านการตลาดส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ยังมีเพียงแค่ในชุมชน

แนวทางแก้ไข : 4.1 : จัดอบรมเรื่องอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์แปรรูป เรื่องการพัฒนาคุณภาพการผลิต และการตลาด สู่การรองรับAEC ณ กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ ต.สิบเอ็ดศอก จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 20 คน วันที่ 5 สิงหาคม 2557
4.2 : จัดอบรมเรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์แปรรูป เรื่องการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ณ กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ ต.สิบเอ็ดศอก จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 20 คน วันที่ 6 สิงหาคม 2557
4.3 ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มหลังจากอบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม2557

ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง daungpornpupaka@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates