หมู่บ้านการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำเชิงการค้าในชุมชน

หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นาแซม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556234,000|200,000|168,295|31,7052013129855341.pdf20143261752201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=663]   วันที่รายงาน  [3/7/2556]
ชี้แจ้งโครงการการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำเชิงการค้าในชุมชน และแผนในการดำเนินโครงการในระยะเวลา 3 ปี และให้ความรู้ในด้านพื้นฐานของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แนวทางเริ่มต้นการผลิตผักโดยไม่ใช้ดินและการจัดการพืชในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน วัสดุและอุปกรณ์ที่สำคัยในการปลูกพืชไร้ดิน การวางแผนการผลิตและการตลาดโดยเน้นชนิดผักที่น่าสนใจในการปลูก การจัดการองค์ความรู้ในการผลิตผักในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน สรุปและวางแผนการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งต่อไปและปิดการฝึกอบรม โดยมีรายชื่อผู้เข้าอบรม 30 คน ตามไฟล์แนบค่าใช้จ่าย : 31,218
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013731742481.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=875]   วันที่รายงาน  [24/1/2557]
ดำเนินโครงการฝึกอบรมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 และ 24 กรกฏาคม 2556..ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 34 คน และศึกษาดูงานในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และทำการฝึกอบรมเพื่อสรุปโครงการในวันที่ 27 มกราคม 2557 ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม(ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ) งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานผู้ดำเนินการ 1. การเตรียมการ งบที่ใช้ 5,000 บาท 2. วัสดุ งบที่ใช้ 109,765 บาท 3.การดำเนินการอบรมจำนวน 3 ครั้ง 3 วัน (คงเหลืออีก 1 ครั้ง 1 วัน) งบที่ใช้ 33,530 บาท 4.การติดตามและประเมินผล 5. ค่าสารณูปโภค งบที่ใช้ 20,000 บาท การประเมินผลสำเร็จของโครงการ ทำการประเมินผลจากแบบสอบถาม ทำการติดผลหลังการฝึกอบรม ให้คำแนะนำในการปฏิบัติจริงในพื้นที่ของเกษตรกรที่นำองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปทำ และติดตามผลจากแบบติดตามและประเมินผลค่าใช้จ่าย : 137,077
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : ในการระหว่างการฝึกอบรมมีฝนตกทำให้ภาคปฏิบัติทำได้ไม่เต็มที่ ในการปลูกพืชไร้ดินนั้นมีการลงทุนพอสมควรและใช้อุปกรณ์มากพอสมควรบางครั้งเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมบางคนจำเป็นต้องหาแหล่งทุนในการดำเนินการทำโรงเรือนและชุดปลูก และในการดำเนินการของผู้ที่เข้าฝึกอบรมที่นำไปทำที่ชุมชนหรือที่บ้าน หลังการปลูกจะพบปัญหาพอสมควรสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่ ในส่วนของวิทยากรและอสวท มีการดูแลไม่ทันเวลาและทั่วถึง ในปัจจุบัน มีผู้สนใจจำนวนมากทำให้มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม
แนวทางแก้ไข : การปลูกพืชไร้ดินเป็นวิธีการที่ต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์มากพอสมควร ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติ ซึ่งวิธีการนี้เป็นการปลูกพืชที่ไม่ยุ่งยากแต่จะต้องอาศัยความเข้าใจและการลงมือปฏิบัติจริงและผู้ที่ปฏิบัติจริงจะเกิดปัญหา และจะต้องเข้าไปแก้ไขให้เกษตรกรทันที ซึ่งหลังการฝึกอบรมก็ยังมีการเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจำเป็นต้องการการฝึกตัวแทนของชุมชนให้เป็นวิทยากรกระบวนการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปลูกผักไร้ดินของชุมชน
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20141241126441.pdf
2557250,000|240,000|137,607|102,39320144301351381.pdf20153161053161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=928]   วันที่รายงาน  [1/7/2557]
การพัฒนารูปแบบการผลิตโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม
1. การสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านการปลูกผักไร้ดินต้นทุนต่ำ
2. การสร้างแนวทางการบ่มเพาะการเรียนรู้และทักษะการปลูกพืชไร้ดินสำหรับการดำเนินการปลูกผักไร้ดินมีความต่อเนื่อง
ซึ่งจะทำการลงพื้นที่และติดตามปัญหาของกลุ่มปลูกผักไร้ดินที่บ้านใหม่นาแขม บ้านเวียงสวรรค์และบ้านปงชัย และกำหนดการฝึกอบรมในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557
ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ในการติดตามโครงการพบปัญหาการผลิตการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเกษตรกรยังมีการป้องกันโรคและแมลงที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ 100 % บางครั้งยังพบปัญหาที่เกิดจาการจัดการธาตุอาหารที่ไม่สมดุลย์ หรือน้ำเป็นด่าง ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต และมีโรคเขาทำรายระบบราก และมีแมลงสะสมในโรงเรือนเช่นหมัดกระโดด จำเป็นต้องมีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัด นอกจากนี้ในช่วงเดือนเมษายน ประสบกับปํญหาลมแรงทำให้โรงเรือเสียหายจากลมพายุ
แนวทางแก้ไข : การปลูกพืชไร้ดินเป็นวิธีการที่ต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์มากพอสมควร นอกจากนี้มีขั้นตอนในการดำเนินงานและวิธีการผลิตในแต่ละพืชและช่วงฤดูกาลมีความแตกต่างกันผู้ผลิตจำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตนเองส่วนหนึ่งและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกในกลุ่มโดยสม่ำเสมอ ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติ ซึ่งวิธีการนี้เป็นการปลูกพืชที่ไม่ยุ่งยากแต่จะต้องอาศัยความเข้าใจและการลงมือปฏิบัติจริงและผู้ที่ปฏิบัติจริงจะเกิดปัญหา และจะต้องเข้าไปแก้ไขให้เกษตรกรทันที ซึ่งหลังการฝึกอบรมก็ยังมีการเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจำเป็นต้องการการฝึกตัวแทนของชุมชนให้เป็นวิทยากรกระบวนการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปลูกผักไร้ดินของชุมชน มีการสะสมของโรคและแมลง เกษตรกรต้องมั่นตรวจสอบและป้องกันกำจัดให้ปลอดโรคและแมลงอย่างเด็ดขาด โดยเน้นการใช้สารชีวภัณฑ์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1115]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
ดำเนินโครงการฝึกอบรม..ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 53 คน และขยายเครือข่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปยังบ้านเวียงสวรรค์ บ้านปงชัย บ้านเมาะหลวงและบ้านสบเมาะ ทำการลงพื้นที่และติดตามปัญหาของกลุ่มปลูกผักไร้ดินที่บ้านใหม่นาแขม บ้านเวียงสวรรค์และบ้านปงชัย และดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 โดยเนื้อหาในการอบรม พื้นฐานของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การจัดการองค์ความรู้ในการผลิตผักในระบบ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินและการปลูกในวัสดุ การวางเป้าหมายของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
ฝึกปฏิบัติการเตรียมการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และการเพาะเมล็ด ธาตุอาหารพืชและการเตรียมสารละลาย การจัดการพืชปลูกในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
วัสดุและอุปกรณ์ในการปลูกพืชไร้ดิน ฝึกปฏิบัติการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
และการย้ายต้นกล้าลงระบบปลูก
ซึ่งในปัจจุบันผลผลิตของกลุ่มมีการส่งจำหน่ายที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ และห้างท็อปซุปเปอร์มาเก็ต (Top supermarket) เซ็นทรัลลำปาง นอกจากนี้มีการขยายโรงเรือนสำหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินที่บ้านใหม่นาแขม โดยมีแหล่งงบประมาณจากการไฟฟ้าแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ และสำนักงานเกษตรแม่เมาะ และเครือข่ายร่วมเพิ่มขึ้นคือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ (กศน.) และกำลังมีการดำเนินการทำตราสัญลักษณ์สินค้าของกลุ่มปลูกพืชไร้ดินแม่เมาะ
ค่าใช้จ่าย : 122,607
จำนวนผู้รับบริการ : 53
ปัญหาอุปสรรค : ในการติดตามโครงการพบปัญหาการผลิตการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเกษตรกรยังมีการป้องกันโรคและแมลงที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ 100 % บางครั้งยังพบปัญหาที่เกิดจาการจัดการธาตุอาหารที่ไม่สมดุลย์ หรือน้ำเป็นด่าง ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต และมีโรคเขาทำรายระบบราก และมีแมลงสะสมในโรงเรือนเช่นหมัดกระโดด จำเป็นต้องมีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัด นอกจากนี้ในช่วงเดือนเมษายน ประสบกับปํญหาลมแรงทำให้โรงเรือเสียหายจากลมพายุ ในการดำเนินการของผู้เข้าฝึกอบรมได้ทดลองทำการปลูกและมีปัญหาในการจัดการไม่ถูกต้อง ซึ่งมีการติดตามและแก้ไขปัญหา
แนวทางแก้ไข : ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ต้องติดตาม
การปลูกพืชไร้ดินเป็นวิธีการที่ต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์มากพอสมควร นอกจากนี้มีขั้นตอนในการดำเนินงานและวิธีการผลิตในแต่ละพืชและช่วงฤดูกาลมีความแตกต่างกันผู้ผลิตจำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตนเองส่วนหนึ่งและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกในกลุ่มโดยสม่ำเสมอ ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติ ซึ่งวิธีการนี้เป็นการปลูกพืชที่ไม่ยุ่งยากแต่จะต้องอาศัยความเข้าใจและการลงมือปฏิบัติจริงและผู้ที่ปฏิบัติจริงจะเกิดปัญหา และจะต้องเข้าไปแก้ไขให้เกษตรกรทันที ซึ่งหลังการฝึกอบรมก็ยังมีการเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจำเป็นต้องการการฝึกตัวแทนของชุมชนให้เป็นวิทยากรกระบวนการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปลูกผักไร้ดินของชุมชน มีการสะสมของโรคและแมลง เกษตรกรต้องมั่นตรวจสอบและป้องกันกำจัดให้ปลอดโรคและแมลงอย่างเด็ดขาด โดยเน้นการใช้สารชีวภัณฑ์

ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149301724351.xls
2558240,000|240,000|240,000|ใช้หมด2015511440341.pdf20161121512511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1199]   วันที่รายงาน  [1/4/2558]
ลงพื้นที่ชุมชน ติดตามผลการดำเนินการ วางแผนการผลิตการปลูกพืชไร้ดิน สอบถามปัญหาการผลิตและการจัดทำตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม การทบทวนแนวทางการปลูกผักไร้ดินและปัญหาของการปลูกผักไร้ดินของปีแรก เป็นใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการสำหรับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยดำเนินการที่บ้านใหม่นาแขม บ้านเวียงสวรรค์และบ้านปงชัย ตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
การประเมินผลสำเร็จของโครงการ
ประเมินผลโดย คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือไม่ ยังไม่มี เนื่องจากยังไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่าย : 12,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : การอนุมัติงบประมาณล่าช้า ทำให้ต้องขออนุมัติยืมเงินสำรองจ่ายจากคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ดำเนินการบางส่วนก่อน
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1292]   วันที่รายงาน  [4/7/2558]

1.ลงพื้นที่ชุมชน ติดตามผลการดำเนินการ วางแผนการผลิตการปลูกพืชไร้ดิน สอบถามปัญหาการผลิตและการจัดทำตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม ดำเนินการที่บ้านใหม่นาแขม บ้านเวียงสวรรค์และบ้านปงชัย ตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2.ลงพื้นที่ประชุมร่วมคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
3.เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารในการฝึกอบรมในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 17
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1444]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

เตรียมพื้นที่และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำชุดสาธิตการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินและประชาสัมพันธ์โครงการ และร่วมจัดนิทรรศการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม –วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


ค่าใช้จ่าย : 228,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ต้องติดตาม
เนื่องจากเป็นการขยายพื้นที่การฝึกอบรม ซึ่งผู้ที่ไม่เคยได้รับจะมีข้อซักถามในการดำเนินงานอยู่มากและจะต้องมีการลงพื้นที่ในการให้คำแนะนำ นอกจากนี้มี อสวท.ในพื้นที่ 3 คน ที่ช่วยในการติดตามและให้คำแนะนำสำหรับการเกิดปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559300,000|300,000|210,000|90,0002016324113921.pdf2017271550271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1490]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1. ชื่อกิจกรรม และวิธีการดำเนินการ
1.1 ลงพื้นที่ ประสานกับผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงโครงการ วิเคราะห์การทำงานและถอดบทเรียนการลงพื้นที่ชุมชน ติดตามให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิตผักไร้ดินของแต่ละกลุ่มร่วมกับวิทยากรชุมชน รวม 8 ท่าน จำนวน 4 ครั้ง
1.2 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำหมู่บ้านแม่ข่าย บ้านใหม่นาแขม และหารือกับผู้นำบ้านลูกข่าย บ้านปงชัยและบ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
1.3 เกษตรกรกลุ่มปลูกผักไร้ดินบ้านเมาะหลวง มาศึกษาดูงานการปลูกพืชไร้ดินที่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

2. ผลการดำเนินการ
2.1 ผลการลงพื้นที่ประสานผู้นำชุมชนหมู่บ้านลูกข่าย และติดตามให้คำปรึกษาแก่หมู่บ้านแม่ข่ายจำนวน 4 ครั้งคือ
- ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มกราคม 2559 บ้านเวียงสวรรค์
- ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านปงชัย
- ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2559 บ้านใหม่นาแขม บ้านปงชัยและบ้านเมาะหลวง
- ครั้งที่ 4 วันที่ 19 มีนาคม 2559 บ้านใหม่นาแขม และบ้านเมาะหลวง

ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ การให้คำปรึกษาการวางแผนการผลิตการปลูกพืชไร้ดิน แก้ไขปัญหาการผลิต คุณภาพผลผลิต การตลาดและการจัดทำตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม ได้นำพาวิทยากรชุมชน จำนวน 8 ท่านลงพื้นที่เพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้ปัญหาและการแก้ไขร่วมกัน โดยในปีนี้มีปัญหาด้านการตลาดในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้กลุ่มปลูกผักไร้ดินมีความจำเป็นจะต้องมีการผลิตผักให้มีความหลากหลายและเพิ่มการผลิตพืชที่กินผล เช่น เมล่อน และมะเขือเทศ

2.2 เกษตรกรกลุ่มปลูกผักไร้ดินบ้านเมาะหลวง จำนวน 4 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการและศึกษาดูงานการปลูกพืชไร้ดินที่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนำกลับไปเตรียมการดำเนินการในชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค : สภาพอากาศในช่วงเดือนมกราคม มีความแปรปรวนทำให้ผักชะงักการเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิตไม่เป็นไปตามต้องการ ราคาผักตกต่ำ
แนวทางแก้ไข : กลุ่มมีแนวคิดที่จะมีการผลิตผักให้มีความหลากหลายและเพิ่มการผลิตพืชที่กินผล และเนื่องจากเป็นการขยายพื้นที่การฝึกอบรม ซึ่งผู้ที่ไม่เคยได้รับจะมีข้อซักถามในการดำเนินงานอยู่มากและจะต้องมีการลงพื้นที่ในการให้คำแนะนำ นอกจากนี้มี อสวท. ในพื้นที่ 3 คน ที่ช่วยในการติดตามและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ปฏิบัติ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1722]   วันที่รายงาน  [3/7/2559]

ร่วมหารือกับผู้นำชุมชน และคณะกรรมการประจำหมู่บ้านแม่ข่าย บ้านใหม่นาแขม และหารือกับผู้นำบ้านลูกข่าย บ้านปงชัยและบ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รวมทั้งติดตามให้คำปรึกษาแก่หมู่บ้านแม่ข่ายจำนวน 4 ครั้งคือ
- ครั้งที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2559 บ้านปงชัย
- ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 บ้านปงชัยและบ้านใหม่นาแขม
- ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 บ้านเหมาะหลวง
- ครั้งที่ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 บ้านใหม่นาแขม
ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาอากาศร้อนจัด การซ่อมแซมโรงเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน การให้คำปรึกษาการวางแผนการผลิตการปลูกพืชไร้ดิน แก้ไขปัญหาการผลิต คุณภาพผลผลิต ได้นำพาวิทยากรชุมชน จำนวน 8 ท่านลงพื้นที่เพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้ปัญหาและการแก้ไขร่วมกัน ในเรื่องความต้องการของตลาดควรมีการผลิตผักให้มีความหลากหลายและเพิ่มการผลิตพืชที่กินผล เช่น เมล่อน แตงกวาญี่ปุ่นและมะเขือเทศ
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : สภาพอากาศในช่วงเดือนมกราคม มีความแปรปรวนทำให้ผักชะงักการเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิตไม่เป็นไปตามต้องการ ราคาผักตกต่ำ
แนวทางแก้ไข : กลุ่มมีแนวคิดที่จะมีการผลิตผักให้มีความหลากหลายและเพิ่มการผลิตพืชที่กินผล และเนื่องจากเป็นการขยายพื้นที่การฝึกอบรม ซึ่งผู้ที่ไม่เคยได้รับจะมีข้อซักถามในการดำเนินงานอยู่มากและจะต้องมีการลงพื้นที่ในการให้คำแนะนำ นอกจากนี้มี อสวท. ในพื้นที่ 3 คน ที่ช่วยในการติดตามและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ปฏิบัติ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2080]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ประสานงานการสร้างมาตรฐานการผลิตให้กับลูกข่าย โดยจัดเวทีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  และ บุคลากรจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 3 กย. 59

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2081]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นการวางแผนการผลิต การขยายโรงเรือนและแนวทางการจัดการพืชในระบบน้ำไหลเวียน การวางระบบการจัดการโรงเรือนในรูปแบบเกษตรอัฉริยะ (Smart Farm) ที่สามารถควบคุมระบบโรงเรือนจากการประมวลผลจากเครื่องวัดสภาพอากาศ การจัดการความชื้น อุณหภูมิ และธาตุอาหาร โดยเฉพาะการปลูกพืชในวัสดุ รวมทั้งการสร้างตราสัญลักษณ์ของกลุ่มปลูกพืชไร้ดินแม่เมาะ ในวันที่ 3กันยายน 2559บ้านใหม่นาแขม

จำนวน 30 คน ในการวางแผนการผลิตและการตลาดของลูกข่าย กลุ่มผู้ที่ผลิตในโครงการจะเป็นพี่เลี้ยงกับกลุ่มลูกข่าย และนำกลุ่มแม่ข่ายและวิทยากรกระบวนการในโครงการและกลุ่มผลิตผักไร้ดินแม่เมาะร่วมในการจัดทำโรงเรือน Smart Farm กับกลุ่มผลิตพืชในโรงเรือน บ้านสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียใหม่

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2082]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาอากาศร้อนจัด การซ่อมแซมโรงเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน การให้คำปรึกษาการวางแผนการผลิตการปลูกพืชไร้ดิน แก้ไขปัญหาการผลิต คุณภาพผลผลิต  ได้นำพาวิทยากรชุมชน จำนวน 8 ท่านลงพื้นที่เพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้ปัญหาและการแก้ไขร่วมกัน ในเรื่องความต้องการของตลาดให้มีความหลากหลาย และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในการเพิ่มการผลิตผักที่บริโภคผล เช่น เมล่อน แตงกวาญี่ปุ่นและมะเขือเทศ

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2083]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1 ร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ระหว่างวันที่ 8 - 9สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล่อนและมะเขือเทศในโรงเรือน วันที่ 10กันยายน 2559

2 จัดนิทรรศการเรื่องการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ ในงานประชุมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Star Up ปี 2559โมดูลระดับเบื้องต้น กลุ่ม 2  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24-26มิถุนายน 2559

3 จัดนิทรรศการเรื่องการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ ในงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์ CRCI ครั้งที่ 3ในวันที่ 15-16กันยายน 2559ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

4 จัดนิทรรศการการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ ในงานขับเคลื่อนโครงการ 1ตำบล 1 SME เกษตรภาคเหนือ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหรรม ในวันที่ 24-25กันยายน 2559อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 400
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560300,000|300,000|300,000|ใช้หมด20174301516571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2201]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

เตรียมการในด้านวัสดุอุปกรณ์ และประสานชุมชนในการสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2209]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2328]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

1. เตรียมการในด้านวัสดุอุปกรณ์ และประสานชุมชนบ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านทรายทอง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และบ้านต้นมื่น ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง สำหรับการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ และลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้
   วันที่ 21 มกราคม 2560 วางแผนและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มปลูกพืชไร้ดินแม่เมาะ บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ
   วันที่ 8 มีนาคม 2560 วางแผนการดำเนินงานชุมชนบ้านทรายทอง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางสำหรับการวางแผนการฝึกอบรม
   
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2329]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

ลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงาน
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มปลูกพืชไร้ดินแม่เมาะ บ้านใหม่นาแขมและบ้านปงชัย ตำบลแม่เมาะ
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานของกลุ่มปลูกพืชไร้ดินแม่เมาะ บ้านปงชัย ตำบลแม่เมาะ
  วันที่ 24 มีนาคม 2560 ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มปลูกพืชไร้ดินแม่เมาะ บ้านใหม่นาแขม
  วันที 9 พฤษภาคม 2560 ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มปลูกพืชไร้ดินแม่เมาะ บ้านใหม่นาแขม
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2330]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยสู่วิถีเกษตราอินทรีย์ จำนวน 50 คน ภายใต้กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนลีการผลิตผักปลอดภัยภายใต้ระบบโรงเรือน ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สำหรับการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เบื้องต้นในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสำหรับเป็นแนวทางในการผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ระบบการปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ ประจำตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 20 คน ในวันที่ 20 และ 21 พฤษภาคม 2560 โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องระบบการปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโรโปนิกส์สำหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3. การนำกลุ่มปลูกผักไร้ดินแม่เมาะศึกษาดูงานการแปรรูปพืชสมุนไพร ที่บริษัทเจพี นอร์ทเทร์น ฟาร์ม และบริษัท มารุ่ง อินดัสตรี จำกัอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และการปลูกเมล่อนในโรงเรือนและสตรอเบอร์รี่ ที่ลีจงฟาร์ม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เกษตรกลุ่มปลูกพืชไร้ดินแม่เมาะ 15 คน สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแปรรูปผลผลิตที่มีมาตรฐาน และการวางแผนการผลิตพืชแบบไม่ใช้ดินในระบบ Smart farm
4. ดำเนินการการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการควบคุมพืชในระบบ Smart farm ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 13 คน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 และทำการติดตั้งระบบ Smart farm ให้กับกลุ่มปลูกผักได้ดินแม่เมาะ บ้านปงชัย
5. การการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ ให้กลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดง อำแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 30 คน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สำหรับเป็นทางเลือกของการปลูกพืชและการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชลงดินมาเป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 119,000
จำนวนผู้รับบริการ : 128
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2331]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

1. บริษัท DIR4 TV ผู้ผลิตรายการ Science Hit (วิทยาศาสตร์ทันสมัย) ได้คัดเลือกให้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ” ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยจะมีการถ่ายทำรายการ จำนวน 1 เทป ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยมีเกษตรกรกลุ่มปลูกผักไร้ดินแม่เมาะ อสวท และผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมในการถ่ายทำรายการในครั้งนี้
2. เข้าร่วมเสนองานภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดำเนินการโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ในโครงการการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัดลำปาง ของกรมพัฒนาชุมชน
3. กลุ่มปลูกผักไร้ดินแม่เมาะและ อสวท. เข้าร่วมจัดนิทรรศการการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ และการใช้ระบบ Smart farm ในการจัดการพืชไร้ดิน ในงานเกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซลทรัล ลำปาง ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 มิถุนายน 2560
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2332]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

นำส่งค่าสาธารณูปโภค ให้หน่วยงาน 10%

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2611]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ ให้กับอาจารย์ โรงเรียนประชาวิทย์ ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 25 คน ในวันที่ 9 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนประชาวิทย์ ลำปาง

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ ให้กลุ่มเกษตรกรบ้านทรายทอง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 19 คน ในวันที่ 11 กันยายน 2560  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำหรับเป็นทางเลือกของการปลูกพืชทนแทนการปลูกสับปะรด

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ ให้กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย บ้านต้นมื่น ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน 15 คน ในวันที่ 29 กันยายน 2560  ณ บ้านต้นมื่น  ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง สำหรับเป็นทางเลือกของการปลูกพืชไร้ดินทนแทนการปลูกผัก

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 59
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2612]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

กลุ่มปลูกผักไร้ดินแม่เมาะและ อสวท. เข้าร่วมจัดนิทรรศการการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ จัดนิทรรศการและจัดจำหน่ายสินค้างาน FARM FRESH FEST 2017 ที่ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซลทรัล ลำปาง ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2560

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2613]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

วันที่ 1กรกฎาคม 2560 ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มปลูกพืชไร้ดินแม่เมาะ บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที 16 กันยายน 2560 ติดตามและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มปลูกพืชไร้ดินแม่เมาะ บ้านหัวฝาย ติดตาม ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประเมินผลและสรุปรายงาน เตรียมจัดทำรายงานสมบูรณ์

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง chiti_s@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates