หมู่บ้านเห็ดฟางราษฎร์เจริญ

หมู่บ้านราษฎร์เจริญ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556170,000|170,000|10,000|160,0002013130153191.pdf2014714164291.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=531]   วันที่รายงาน  [10/4/2556]
แผนปฏิบัติการ เม.ย.-ก.ย.56ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134101319461.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=707]   วันที่รายงาน  [8/7/2556]
1.สำรวจพื้นทีและวิธีกำรเลี้ยงเห็ดทาการสารวจลักษณะของหม้อต้มไอน้าทีเกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบัน- ทาการเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบ
2.ออกแบบหม้อต้มไอน้า - อยู่ระหว่างดาเนินการ
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557320,000|210,000|23,000|187,00020144301714591.pdf2015291553461.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1001]   วันที่รายงาน  [13/7/2557]
1) ทำการฝึกสอนเกษตรกรให้ใช้หม้อต้ม้ไอน้า ให้เกิดความชำนาญ และเกษตรกรเกิดความยอมรับและใชหม้อ ตม้มไอน้า อยู่เป็นประจำจนเกิดและความชำนาญ พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่ม
2) อยู่ระหว่างดำเนินการการฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มให้ใช้หม่อ ต้มไอน้า เพื่อฆ่าเช้ือโรงเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20147131741571.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1125]   วันที่รายงาน  [1/10/2557]
รายงานงวดที่ 4 จากเดือน สิงหาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน 2557 1) ทำการฝึกสอนเกษตรกรให้ใช้หม้อต้มไอน้ำให้เกิดความชำนาญ เกษตรกรเกิดความยอมรับและใช้หม้อต้มไอน้ำอยู่เป็นประจำเกิดและความชำนาญ พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่ม งบประมาณ 5,000 บาท 2) ทำการฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มให้ใช้หม้อต้มไอน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรงเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3) การทดลองใช้หม้อต้มไอน้ำอบเชื้อก้อนเห็ด มีต้นทุนการอบก้อนละ 0.5 บาท ประหยัดกว่าการใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งปกติมีต้นทุนในการอบก้อนเชื้อเห็ด 1 บาท งบประมาณ 12,000 บาทค่าใช้จ่าย : 18,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจาก หม้อต้มไอน้ำมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย สภาพถนนไม่เรียบพอ ทำให้ หลอดแก้วระดับน้ำชำรุด
แนวทางแก้ไข : จะต้องย้ายหลอดแก้วระดับน้ำจากด้านข้างไป ไว้ด้านหน้าเพื่อไม่ให้กิ่งไม้กระทบหลอดแก้ว และทำที่ป้องกันการกระแทก
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201410184561.pdf
2558320,000|210,000|77,000|133,0002016125141671.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1416]   วันที่รายงาน  [29/9/2558]


1)ดูงานการทำเชื้อก้อนเห็ดที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากการผู้ประกอบกิจการเห็ด ที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่อมชม การเพาะเลี้ยงเห็ดของโครงการเห็ดราษฎร์เจริญ ของ อ.วิหารแดง และได้นำเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดไปทำการประยุกต์ใช้ในชุมชน  - โดยได้ให้คำแนะนำการทำก้อนเชื้อเห็ด -  ค่าใช้จ่ายในการไปดูงานทำเชื้อก้อนเห็ดที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 18,000 บาท2)จัดฝึกอบรม เรื่อง การทำเชื้อและการเพาะเลื้ยงเห็ดฟางที่ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี วันที่ 5-6 กันยายน 2558จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม  50 คน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,900 บาทวิทยากร ทำการอบรมเกษตรกร1. นายหยุด  แจ่มประเสริฐ2. นางสาวพะเยาว์  แจ่มประเสริฐ3. นายสมหมาย  พานทองเข้าเยี่อมชมผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงเห็ดซึ่งจะเป็นลูกข่าย ว&ทลักษณะของเตาที่ทำการอบเชื้อก้อนเห็ดซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานการใช้เครื่องมือในการผลิตยังไม่ถูกต้องลักษณะโรงเรือนโดยทั่วไปที่กำลังสร้างจากการดูงานเพาะเลี้ยงเห็ด ที่ อ.วิหารแดง


ค่าใช้จ่าย : 77,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ผู้ร่วมสัมนาไม่มีเวลาว่างเพราะต้องดูแลเห็ดที่ทำการเพาะเลี้ยงอย่างใกล้ชิด
แนวทางแก้ไข : - นัดอบรมล่วงหน้าให้นานขึ้น
- ให้หน่วยงานของรัฐ (เกษตรอำเภอ) จัดหาผู้ร่วมสัมนา
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง pisuit@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates