หมู่บ้านเซรามิกส์

บ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553300,000|278,700|275,625|3,075201238158391.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=182]   วันที่รายงาน  [10/2/2555]
15 พฤษภาคม 2553

กรมวิทยาศษสตร์บริการ ได้รับงบประมาณ 278,700 บาท
1.สำรวจเก็บข้อมูล วัตถุดิบ บุคลากร วิเคราะห์ข้อมูลประสานหน่วยงานท้องถิ่น
1.1 วิธีดำเนินการ
-เดินทางไปสำรวจพื้นที่ในวันที่ 23- 27 มีนาคม 2553 เก็บวัตถุดิบดินชาวระนองเพื่อนำกลับมาให้กลุ่มวิจัย พัฒนาการผลิตเซรามิกทดลอง
-เก็บข้อมูลจำนวนสมาชิกของกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นและความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ
-ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดระนอง พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ ส่งเสริมบ้านหาดส้มแป้นและประธานกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน
1.2 ผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

2.กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาดินในท้องถิ่นให้เหมาะสมในการผลิตเซรามิก
2.1 วิธีการดำเนินงาน
-นำดินในพื้นที่มาทดลองเพื่อหาสูตรที่เหมาะสมในการนำมาขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ และทดลองหาสูตรเคลือบที่เหมาะสม
-ถ่ายทององค์ความรู้โดยจัดฝึกอบรม
2.2 ผลการดำเนินงาน
-อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาทดลองวัตถุดิบ
-เตรียมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดฝึกอบรม
-จัดเตรียววัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมชลัย ศรีสุข
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -ได้รับอนุมัติงบประมาณล่า้ช้าทำให้การดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงน้อยมาก ต้องใช้งบประมาณจากโครงการอื่นมาช่วยดำเนินการก่อน
-บุคลากรของกลุ่มชาวบ้านเซรามิกหาดส้มแป้นยังไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านเซรามิก และจำนวนกว่าครึ่งของสมาชิกเป็นผู้สูงวัย และประกอบอาชีพด้วย ทำให้ช่วงเ้วลาในการฝึกฝนประสบการณ์ไม่เพียงพอ
-ทางกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นยังขาดอุปกรณ์ในการดำเนินการด้านการผลิตอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญมาก
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012751516191.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=183]   วันที่รายงาน  [10/2/2555]
30 มิถุนายน 2553

กรมวิทยาศษสตร์บริการ ได้รับงบประมาณ 278,700 บาท
1.กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในกระบวนการผลิตเซรามิก (57,520 บาท)
1.1.จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเซลามิก เรื่องการทำแบบพิมพ์ชุดกาแฟ การขึ้นรูปโดยการปั้นอิสระ การปั้นดอกไม้ และการตกแต่งโดยการเขียนสี ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2553
1.2. จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเซลามิก เรื่องการทำแบบปูนปลาสเตอร์ การหล่อพิมพ์ การขึ้นรูปโดยการปั้นอิสระ การปั้นดอกไม้ และการตกแต่งโดยการเขียนสี ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2553
1.3. จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเซลามิก เรื่องเทคนิคการทำต้นแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ การจัดทำผลิตภัณฑ์เซรามิก การทำดอกไม้เซรามิก ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2553

2.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญในการดำเนินการ
-จัดซื้อดินน้ำมันสำหรับทำต้นแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 200 ก้อน (22,470 บาท)


ชลัย ศรีสุข
ค่าใช้จ่าย : 77,990
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ทางกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นยังขาดอุปกรณ์ในการดำเนินงานด้านการผลิตอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มเซรามิกที่เริ่มต้นจากศูนย์ ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีเงินทุน ต้องรองบประมาณจากหน่วยราชการในท้องถิ่นและส่วนกลางอย่างเดียว ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวสามารถซื้อเครื่องมือซึ่งเป็นครุภัณฑธ์วิทยาศาสตร์ได้
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=184]   วันที่รายงาน  [10/2/2555]
15 กรกฎาคม 2553

กรมวิทยาศษสตร์บริการ ได้รับงบประมาณ 278,700 บาท
1.กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและการประสานงานกับหมู่บ้าน
-ครั้งที่ 1 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2553
-ครั้งที่ 2 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2553

2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์บองท้องถิ่น
-จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิืกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง การผลิตของที่ระลึกตุ๊กตาร่อนแร่ การขึ้นรูปดอกกล้วยไม้โกมาชุม

3. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานให้หมู่บ้าน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 - เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์รุ่น CDR1 30 K 1เครื่อง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 - เครื่องอัดดินสแตนเลส 2 ชุด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 - ผ้าเอนกประสงค์ 10 แพ็ค
-ถาดอลูมิเนียน 1 โหล
-แผ่นโฟมยาง 10 แผ่น
-ถุงร้อนขนาด 20x30นิ้ว 10 กก.

ชลัย ศรีสุข
ค่าใช้จ่าย : 109,315
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : กลุ่มเซรามิกบ้านส้มป้นยังขาดอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ต้องนำวัตถุดิบจากระนองมาเตรียมที่โรงงานของกรมวิทยาศาสตร์ ทำให้เป็นอุปสรรคในการผลิต ซึ่งไม่สามรถทำได้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=185]   วันที่รายงาน  [10/2/2555]
31 สิงหาคม 2553

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
1.กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาดินในท้องถิ่นให้เหมาะสมในการนำมาผลิตเซรามิก (76,550 บาท)
1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเซรามิกจากดินขาวระนอง ระหว่างวันที่ 9-11 ส.ค. 53 มีผู้เข้าอบรม 33 คน
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการผลิตเซรามิกให้เยาวชนในชุมชน และในชุมชนใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 9-11 ส.ค. 53 นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นเข้าร่วมกิจกรรม 21 คน
2. การตรวจติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านฯ และการจัดนิทรรศการผลการผลงาน และจัดงานเปิดหมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น วันที่ 11 ส.ค. 53(72,030 บาท)
3. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานของหมู่บ้านฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 (11,770 บาท)
-ดิน PEA แผ่น จำนวน 0.5 ตัน
-ดิน PBB นวดดูดอากาศ 0.5 ตัน

นางชลัย ศรีสุข
ค่าใช้จ่าย : 88,320
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตอีกจำนวนหนึ่ง
แนวทางแก้ไข : สมาชิกของกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นยังต้องได้รับการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะในการผลิตอย่างต่อเนื่อง และควรให้มีการศึกษาดูงานในโรงงานผลิตเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554315,000|230,000||230,0002012381453101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555370,000|290,000|277,564|12,4362012515939161.pdf20131091543331.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=229]   วันที่รายงาน  [22/5/2555]
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=236]   วันที่รายงาน  [1/6/2555]
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (60,376 บาท)
การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
หลักสูตร "เทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับสปา"
ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2555
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 32 คน
- สมาชิกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใส่สมุนไพร สบู่ น้ำมันหอมระเหย และผลิตตกแต่งห้องสำหรับทำสปา
- การขึ้นรูปด้วยจิกเกอร์
- การตกแต่งสีบนเคลือบ และสีใต้เคลือบของผลิตภัณฑ์
ค่าใช้จ่าย : 60,376
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : - ทางกลุ่มยังขาดความชำนาญทางเทคนิคในการตกแต่งผลิตภัณฑ์
- ขาดเครื่องมือที่จำเป็นในการผลิตบางอย่าง
แนวทางแก้ไข : - สมาชิกของกลุ่มัยงต้องได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- กรมวิทยาศาสตร์บริการและหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานด้านการผลิตเซรามิก
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201275151741.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=295]   วันที่รายงาน  [4/7/2555]
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเซรามิก
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึก” ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 23 คน โดยสมาชิกที่ร่วมฝึกอบรมได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเซรามิกของที่ระลึกที่มีรูปแบบและการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง และนำองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของหมู่บ้าน โดยสมาชิกสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึกของจังหวัดระนองและตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การตกแต่งด้วยการเพ้นส์สีใต้เคลือบ ทำให้มีมูลค่าเพิ่ม สมาชิกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นขายเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์เดิม และยังผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทำให้สมาชิกของหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการทำรูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ” ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 11 คน ได้รับองค์ความรู้ ความเข้าใจการทำรูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ ซึ่งสามารถนำไปตกแต่งตามผลิตภัณฑ์ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ การทำรูปลอกเซรามิกจะช่วยให้สมาชิกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายเดียวกันเป็นจำนวนมากได้ในเวลารวดเร็ว และเป็นการลดต้นทุนในการผลิตด้วย
กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตเซรามิกให้เยาวชนและชุมชนใกล้เคียง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การขึ้นรูปเซรามิกโดยการปั้นอิสระ” ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างรายได้พิเศษระหว่างวันหยุด และเป็นช่องทางให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทั้งด้านฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตนเองได้สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมในการสร้างบุคลากรด้านการผลิตเซรามิกสำหรับหมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น เพื่อไว้ทดแทนในกรณีขาดแคลนบุคลากร
การตรวจติดตาม ประเมินผล
ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเดินทางไปตรวจติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทั้งประสานงานกับผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น และหน่วยงานท้องถิ่นที่ร่วมบูรณาการสนับสนุนหมู่บ้านฯ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 15 คน เพื่อวางแผนและเตรียมการผลักดันให้มีการผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ที่จะสามารถนำรายได้จากการขยายผลผลิตมาช่วยกลุ่มให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่งคง และยั่งยืน
นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีเพิ่มเติมของสมาชิกหมู่บ้าน และรับทราบปัญหาอุปสรรคในกระบวนการผลิต ที่ทางกลุ่มยังไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้
ค่าใช้จ่าย : 89,192
จำนวนผู้รับบริการ : 49
ปัญหาอุปสรรค : - สมาชิกในหมู่บ้านฯ ยังขาดทักษะเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ยังขาดความประณีต และไม่เข้มแข็งในเรื่องของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
- เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากร ในการผลิตของกลุ่มยังมีไม่ครบที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างครบวงจรการผลิต
แนวทางแก้ไข : - การผลิตเซรามิกจำเป็นต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศิลป์ เข้าไปดำเนินการในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ดังนั้นสมาชิกจำเป็นต้องมีการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความชำนาญ ความสามารถ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนเข้ามาศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการโดยเข้าร่วมในกระบวนการผลิตเซรามิกด้วย
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201275939161.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=354]   วันที่รายงาน  [31/8/2555]
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเซรามิก
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึกเอกลักษณ์จังหวัดระนองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 33 คน โดยสมาชิกที่ร่วมฝึกอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจำจังหวัดระนอง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว และเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัดระนองให้เป็นที่นิยมมากขึ้น โดยใช้ผลไม้ประจำจังหวัด คือ มะม่วงหิมพานต์ และองค์ประกอบทางทะเล เช่น เปลือกหอย ปู ปลา ฯลฯ เพื่อนำมาออกแบบทำเป็นผลิตภัณฑ์ชุดสปา และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ซึ่งจะช่วยให้หมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีเอกลักษณ์เฉพาะประจำท้องถิ่น และเป็นสินค้าประจำจังหวัดระนองที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย
ค่าใช้จ่าย : 54,033
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : - สมาชิกในกลุ่มยังขาดความชำนาญทางเทคนิคในการตกแต่งผลิตภัณฑ์
แนวทางแก้ไข : - สมาชิกของกลุ่มยังต้องได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=356]   วันที่รายงาน  [31/8/2555]
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเซรามิก
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 32 คน โดยสมาชิกที่ร่วมฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นตุ๊กตาดินเผาคนร่อนแร่ ที่จะเน้นอิริยาบถของตุ๊กตาที่สื่อถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดระนอง เทคนิคการเพ้นท์ดอกไม้และแมลงบนผลิตภัณฑ์เผาดิบ โดยลวดลายที่เพ้นท์จะเป็นรูปของดอกไม้ พืชพันธุ์ และสัตว์ในท้องถิ่น เช่น นกกรงหัวจุก ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ดอกกล้วยไม้โกมาซุม และเทคนิคการเคลือบด้วยเศษแก้ว ซึ่งนำเศษแก้วน้ำอัดลมซึ่งมีสีสันต่างๆ มาบดและวางตกแต่งลงบนผลิตภัณฑ์เป็นลวดลายต่างๆ และนำไปเผาให้หลอมไหลเป็นลวดลายต่างๆ บนผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ดังกล่าวช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้าให้หลากหลายตามความนิยมของตลาด การเพิ่มเทคนิคต่างๆ ในการออกแบบ ตกแตงผลิตภัณฑ์ และควบคุมให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นการเพิ่มทักษะให้กับสมาชิกหมู่บ้าน และเริ่มบ่มเพาะให้เกิดความชำนาญเพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นจากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาทำให้เกิดประโยชน์
ค่าใช้จ่าย : 73,963
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค : - ยังไม่สามารถเตรียมดินได้เองที่กลุ่ม เนื่องจากขาดเครื่องมือ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการสนับสนุนของหน่วยงานในท้องถิ่น
แนวทางแก้ไข : - ประสานให้มีการบูรณาการจากหลายหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิต
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=381]   วันที่รายงาน  [24/9/2555]
- วันที่ 6 - 7 กันยายน 2555 เจ้าหน้าที่ วศ. เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น รวบรวมข้อมูล สรุปผลรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปี 2555 ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินการผลิต และ การวางแผนในการเตรียมข้อมูล และผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดนิทรรศการ “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของหมู่บ้าน
- ประชุมร่วมกับสมาชิกหมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณหน้า กรณีที่ ไม่สามารถของบประมาณเข้ามาช่วยดำเนินการ และให้คำปรึกษาได้ ทางหมู่บ้านต้องสามารถช่วยตนเองได้ สมาชิกของหมู่บ้านอยากขอความอนุเคราะห์ให้มีการต่อโครงการอีกหนึ่งปี เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเตรียมดินที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดในปี 2555 นั้น ได้มีการขยายเวลาจะได้ในต้นปีงบประมาณ 2556 ดังนั้นจึงอยากให้นักวิชาการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการให้เข้ามาให้คำปรึกษา แนะนำ และฝึกอบรมให้บุคลากร ของหมู่บ้านเตรียมวัตถุดิบได้เองก่อน และขอให้มีการเพิ่มเติมในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งทางกลุ่มยังขาดทักษะในเทคโนโลยีดังกล่าว
- งบประมาณ โครงการถ่ายทอด วศ.
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : - เมื่อได้รับการสนับสนุนเครื่องมือสำหรับเตรียมวัตถุดิบในการผลิตจากดินขาวระนอง แต่บุคลากรของหมู่บ้านยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ และขาดทักษะในการเตรียมวัตถุดิบ จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงช่วยในการฝึกฝนในช่วงต้นก่อน
แนวทางแก้ไข : - ของบประมาณโครงการหมู่บ้านต่ออีก 1 ปี
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง payub@dss.go.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates