หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผารอตันบาตู

บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553635,200|527,600|526,632|9682014211840191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=177]   วันที่รายงาน  [7/2/2555]
10 พฤษภาคม 2553

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 527,600.00 บาท
ใช้จ่ายไป 109,829.54 (ปัดขึ้นเป็น 109,830 บาท) (โดยมีผูกพัน 79859.54 บาท จ่ายแล้ว 29970 บาท)
เหลือจ่าย 417,770.00 บาท

1.จ้างเจ้าหน้าที่
-จ้างนางสาวส วรรริษา ทำยาฤทธิ์ศักดิ์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักจัดการทั้วไป อัตรา 9,440 บาท/เดือน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 30 กันยายน 2553 ปฏิบัติงานด้านเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดประชุม และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ได้รับอนุมัติ และดำเนินการจ้างแล้ว)

2.การถ่ายทอดความรู้
-รวบรวมข้อมูล และประชุมวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการีผลิตเซรามิก กำหนดการระหว่าง 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2553 รวม 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการพัฒนาเคลือบ
2.หลักสูตรการพัฒนารูปแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์
3.หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสปาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้เซรามิก
-ผลการดำเนินงาน : เตรียมการจัดทำหลักสูตรการอบรม ร่างกำหนดการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรมและจัดทำเอกสารการฝึกอบรม
3.การสนับสนุนวัสดุ
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ และสีเซรามิก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
-นำส่งวัตถุดิบ (ดิน PBB และ VBB อย่างละ 1 ตัน) เรียบร้อยแล้ว
(อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ และสีเซรามิก)

4.กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ : วางแผนทำบรรขุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจำนวน 4 แบบ
(อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับผู้เกี่ยวข้องเตรียมงาน)

นางสาวอรุณศรี เตปิน
ค่าใช้จ่าย : 109,830
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณวันที่ 28 เมษายน 2553 มีเวลาดำเนินงานประมาณ 5 เดือน ทำให้จำเป็นต้องปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมกับระยะเวลาการทำงาน
-เวลาในการทำงานของวิทยากรต้องจัดสรรให้เหมาะสมเนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ไม่อยู่ในแผนเดิม
-เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ นำไปใช้ในการทำงาน การถ่ายทอดความรู้จะมุ่งเน้นให้มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนก่อนจะคัดเลือกสมาชิกประจำแผนกต่างๆ ตามความถนัดแนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=179]   วันที่รายงาน  [8/2/2555]
15 มิถุนายน 2553

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 527,600.00 บาท
ใช้จ่ายไป 434,152.14 (ปัดขึ้นเป็น 434,153 บาท) (โดยมีผูกพัน 377496.94 บาท จ่ายแล้ว 56655.20 บาท)
เหลือจ่าย 93,447.86 บาท

1.จ้างเจ้าหน้าที่
-จ้างนางสาวส วรรริษา ทำยาฤทธิ์ศักดิ์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักจัดการทั้วไป อัตรา 9,440 บาท/เดือน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 30 กันยายน 2553 ปฏิบัติงานด้านเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดประชุม และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ได้รับอนุมัติ และดำเนินการจ้างแล้ว งบประมาณที่ใช้ 47,829.34 บาท)

2.การถ่ายทอดความรู้
-รวบรวมข้อมูล และประชุมวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการีผลิตเซรามิก กำหนดการระหว่าง 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2553 รวม 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการพัฒนาเคลือบ
2.หลักสูตรการพัฒนารูปแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์
3.หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสปาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้เซรามิก
-ผลการดำเนินงาน : เตรียมการจัดทำหลักสูตรการอบรม ร่างกำหนดการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรมและจัดทำเอกสารการฝึกอบรม
3.การสนับสนุนวัสดุ
-นำส่งวัตถุดิบ (ดิน PBB และ VBB อย่างละ 1 ตัน) เรียบร้อยแล้ว
(29,970.00 บาท)
-จัดซื้อวัสดุและ เคมีภัณฑ์ แต่อยู่ระหว่างนำส่งหมู่บ้าน (32,222.45 บาท)
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ และสีเซรามิก (169,130.35 บาท)


4.กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ : วางแผนทำบรรขุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจำนวน 4 แบบ
(อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับผู้เกี่ยวข้องเตรียมงาน)

นางสาวอรุณศรี เตปิน
ค่าใช้จ่าย : 325,323
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มยังไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตเซรามิก การฝึกอบรมควรใช้เวลาหลายวันในแต่ละครั้ง และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรุ้และประสบการณ์เยงพอที่จะสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง แต่วิทยากรมีภารกิจมากไม่สามารถให้การฝึกอบรมเป็นระยะเวลารนานได้ในแต่ละครั้ง
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=180]   วันที่รายงาน  [8/2/2555]
31 กรกฎาคม 2553

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 527,600.00 บาท
ใช้จ่ายไป 457,419.56 บาท (ปัดขึ้นเป็น 457,420 บาท) (โดยมีผูกพัน 258747.82 บาท จ่ายแล้ว 198671.74 บาท)
เหลือจ่าย 70,180.44 บาท

1.จ้างเจ้าหน้าที่
-จ้างนางสาวส วรรริษา ทำยาฤทธิ์ศักดิ์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักจัดการทั้วไป อัตรา 9,440 บาท/เดือน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 30 กันยายน 2553 ปฏิบัติงานด้านเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดประชุม และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ได้รับอนุมัติ และดำเนินการจ้างแล้ว งบประมาณที่ใช้ 47,829.34 บาท)

2.การถ่ายทอดความรู้
-รวบรวมข้อมูล และประชุมวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการีผลิตเซรามิก กำหนดการระหว่าง 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2553 รวม 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการพัฒนาเคลือบ ผู้เข้ารับการอบรม 8 คน ได้รับความรู้เรื่องสมบัติของ วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการเตรียมเคลือบ และความรู้เรื่องการเตรียมเคลือบสี เคลือบใส และเคลือบทึบ รวม 12 รายการ ผู้รับอบรมมีความพึงพอใจในการถ่ายทอดร้อยละ 94.29 ( งบประมาณที่ใช้ 22,692.68 บาท)
2.หลักสูตรการพัฒนารูปแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ผู้รับการอบรม 5 คน ได้รับความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบหอยและพะยูน ด้านการขึ้นรูป การทำแบบพิมพ์ การหล่อน้ำดิน การตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ และการพ่นแอร์บรัช รวม 2 รูปแบบ 30 รายการ ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจผลการถ่ายทอดร้อยละ 87.47( งบประมาณที่ใช้ 49,096.34 บาท)
3.หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสปาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้เซรามิก ( งบประมาณที่ใช้ 54,875.00 บาท)
มีปู้เข้ารับการอบรม 20 คน ได้รับความรู้เรื่องการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ดังนี้
3.1 ดอกแนนซี่และดอกไซคาเมน ด้านการเตรียมเนื้อดิน การขึ้นรูปกลีบดอก กลีบใบ กิ่งก้าน การประกอบช่อดอกไม้ และประกอบลงบนผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ รวม 2 รูปแบยบ 30 รายการ ผู้รับการถ่ายทอดมีความพึงพอในร้อยละ 84.82
3.2 ผลิตภัณฑ์สำหรับสปา ได้แก่ ที่ใส่ครีม ที่ใส่สบู่ ที่ปักธูป และแจกัน ด้านการออกแบบ การขึ้นรูปด้วยปูนปลาสเตอร์ การหล่อและตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการเคลือบ รวม 4 รูปแบบ 132 รายการ ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 92.10

การจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรมและจัดทำเอกสารการฝึกอบรม
3.การสนับสนุนวัสดุ
-ได้รับอนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ หนังสือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (ผูกพันธ์) ( งบประมาณที่ใช้ 150,842.40 บาท)

-จัดซื้อและนำส่งวัสดุสำนักงาน สีเซรามิก วัตถุดิบ (ดินสำหรับการขึ้นรูป ปูนปลาสเตอร์) สีทองสำหรับเขียนตกแต่งเซรามิก เคมีภัณฑ์
เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ air bubble pack ( งบประมาณที่ใช้ 132,083.80 บาท)

4.กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์
-คัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเพื่อนำมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
-ออกแบบลวดลายกล่องและกระดาสำหรับห่อผลิตภัณฑ์
-สนับสนุนให้ใช้ air bubble pack บรรจุผลิตภัณฑ์จำหน่ายแทนการใช้กระดาหนังสือพิมพ์ห่อ เป็นการปรับปรุงระบบการจัดการ การจำหน่ายให้ได้มาตราฐานทัดเทียมภาคเอกชน


นางสาวอรุณศรี เตปิน
ค่าใช้จ่าย : 23,267
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1.สมาชิกของกลุ่มขาดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกที่ต้องเร่งรัดให้ความรู้ในด้านการเตรียมเนื้อดิน การเตรียมเคลือบ การขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ อย่างถูกหลักวิชาการ เช่น การปั้นหมุน การหล่อน้ำมันดิน การตกแต่งด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการเขียนสีใต้เคลือบและบนเคลือบ การพ่นแอรืยรัช การเผาเตา
2.ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่กลุ่มได้ผลิตไว้ บางส่วนมีตำหนิในกระบวนการการผลิตและหลังการเผาในปริมาณสูงเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องได้รับแก้ไขเพื่อลดปริมาณของเสียดังกล่าวให้ได้มากที่สุด
3.กลุ่มขาดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการการผลิตเซรามิก และการบริหารจัดการต่างๆ ทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่น
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=181]   วันที่รายงาน  [10/2/2555]
31 สิงหาคม 2553

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 527,600.00 บาท
ใช้จ่ายไป 525,631.16 บาท
(โดยมีผูกพัน 53665.87บาท จ่ายแล้ว 471965.29 บาท)
เหลือจ่าย 1,968.84 บาท

1.จ้างเจ้าหน้าที่
-จ้างนางสาวส วรรริษา ทำยาฤทธิ์ศักดิ์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักจัดการทั้วไป อัตรา 9,440 บาท/เดือน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 30 กันยายน 2553 ปฏิบัติงานด้านเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดประชุม และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ได้รับอนุมัติ และดำเนินการจ้างแล้ว งบประมาณที่ใช้ 47,829.34 บาท)

2.การถ่ายทอดความรู้
-อยู่ระหว่างขออนุมัติติดตามผลการถ่ายทอดระหว่างวันที่ 24-29 ก.ย. 2553 เพื่อเก็บข้อมูลประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ และจัดทำแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 54 ( งบประมาณที่ใช้ 44,100.00 บาท)

3.การสนับสนุนวัสดุ
-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ หนังสือ อุปกรณ์สำหรับแป้นหมุน ( งบประมาณที่ใช้ 345,301.27 บาท)

-นำส่งวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ หนังสือ อุปกรณ์สำหรับแป้นหมุน

4.กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์
-ขออนุมัติสั่งทำถุงกระดาษจำนวน 2 ขนาด และกระดาษห่อผลิตภัณฑ์ 1 ขนาด มี logo ของหมูบ้านฯและกรมฯ และกรทรวงฯ สามาารถใช้กับผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบและหลายขนาด
-จัดซื้อและส่งมอบ air bubble pack เพื่อใช้ห่อผลิตภัณฑ์แทนการใช้กระดาหนังสือพิมพ์ เป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์และเพิ่มูลค่าผลิตภัณฑ์


นางสาวอรุณศรี เตปิน
ค่าใช้จ่าย : 68,212
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากสมาชิกยังมีการเข้า-ออกทำให้การแบ่งกลุ่มสมาชิกยังไม่สามารถทำได้ การฝึกปฏิบัติในกระบวนการผลิตได้ให้ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติทุกแผนก่อนการประเมินความสามารถสมาชิกว่าเหมาะกับแผนใดที่สุด
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554544,800|419,960||419,9602014211841401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555500,000|290,000|221,680|68,320201251593791.pdf201321938211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=264]   วันที่รายงาน  [27/6/2555]
1. สนับสนุนต้นแบบและแบบพิพม์ผลิตภัณฑ์รูปแบบโนราห์ จำนวน 2 รายการ สามารถนำไปผลิตและจำหน่าย
2. ปูนปลาสเตอร์จำนวน 500 กิโลกรัม นำไปใช้ในงานทำพิมพ์
3. วันที่ 11-14 มิถุนายน 2555 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การควบคุมคุณภาพการเตรียมเนื้อดิน น้ำดิน เคลือบ
และเผา" ณ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ให้แก่สมาชิกของหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตู จำนวน 31 คน เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องการเตรียมเนื้อดิน น้ำดิน เคลือบ และเผา ผลิตภัณฑ์ประเภทศิลาดล ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ สมาชิกยังไม่เคยได้รับการถ่ายทอดความรู้นี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทศิลาดลออกจำหน่ายเป็นรายได้ต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 76,398
จำนวนผู้รับบริการ : 31
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20126271312521.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=344]   วันที่รายงาน  [15/8/2555]
1. สีน้ำอะครีลิคเบเยอร์ ขนาด 9 ลิตร จำนวน 2 ถัง
2. ลูกแม็ก F20 จำนวน 3 กล่อง
3. ลูกแม็ก F35 จำนวน 3 กล่อง
4. กาวลาแท็กซ์ ขนาด 32 ออนซ์ จำนวน 2 กระปุก
5. ปูนซีเมนต์ ตราเสือ จำนวน 10 ถุง
6. โคมไฟ 2 x 40 w จำนวน 3 ชุด
7. โคมเทคไลค์ จำนวน 18 ชุด
8. วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2555 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เทคนิคการขึ้นรูป การตกแต่งและการทำพิมพ์ (ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่งบ้านและสวน กระเบื้องปูพื้นและผนัง)" ณ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตู จำนวน 41 คน
ค่าใช้จ่าย : 145,282
จำนวนผู้รับบริการ : 41
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง payub@dss.go.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates