หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา

บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553266,950|206,450||206,4502013214134081.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=21]   วันที่รายงาน  [5/7/2553]
ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บ้านสะอาด เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดยมี ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ ผู้รับผิดชอบโครงการและ
ผศ.วิทยา ชื่นอุปการนันท์ ตำแหน่งผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
ซึ่งทางเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สาธิตเกษตรไวแล้ว ดังนั้นคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เตรียมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชาวบ้านในไตรมาสที่ 3
ผลจากการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ได้ผลดังนี้ คือ
- ได้ศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชนบ้าน
สะอาด
- ได้ความร่วมมือกับผู้นำใน
ท้องถิ่น ได้หัวหน้ากลุ่ม
เกษตรกรผู้สนใจ เช่น
กลุ่มเกษตรสะอาดพัฒนา
กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา
และกลุ่มเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
ทำนา
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2555350,000|150,000|150,000|ใช้หมด2013351133491.pdf201353125421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=880]   วันที่รายงาน  [27/3/2557]
การดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปจากปลาบ้านสะอาด ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ชุมชนตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น และชุมชนตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรม 36 คน
จากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องมา ตั้งแต่การผลิต การบรรจุภัณฑ์ และครั้งนี้จะเป็นการจัดการด้านการขาย กลยุทธ์การตลาด และการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยกำหนดให้มีการอบรมจำนวน 4 วัน ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมที่อบรมเป็นการบรรยายเนื้อหา ตั้งแต่และการสาธิตเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับ การตลาด การจัดการการตลาด การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการบัญชีและงบการเงิน ทั้งนี้กลุ่มผู้เข้าอบรมชุมชนได้ทดลองปฏิบัติ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอด ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ สไลด์อบรม และอุปกรณ์รองรับต่างๆ ที่กลุ่มผู้เข้าอบรมเตรียมให้ไว้ พร้อมเอกสารประกอบการอบรมมอบให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต สร้างรายได้ลดรายจ่าย เกิดเป็นวิทยากรทางด้านการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชน ซึ่งมีศักยภาพสามารถขยายผลการถ่ายทอดฯ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบซึ่งมีการดำเนินการอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความร่วมมือของชุมชน
ผลผลิตของโครงการ
- จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด 3 ชุมชน เอกสารขออนุญาตถ่ายทอดเทคโนโลยี
- จำนวนผู้รับการถ่ายทอด 36 คน แบบใบสมัครและใบลงชื่อเข้าร่วมอบรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ
- จำนวนผู้รับการถ่ายทอดฯ 36 คน แบบใบสมัคร
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ 100% แบบประเมิน
- ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนำไปใช้ประโยชน์ 36% แบบติดตาม
- จำนวนสถานประกอบการที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 3 แห่ง
สรุปรวมในการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ไทยที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการระดับชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนแบบยั่งยืน กลุ่มชุมชนบ้านสะอาด ตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ชุมชนโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น และชุมชนบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2555 ผ่านการประเมินทั้งแบบประเมินของคลินิกเทคโนโลยี และการประเมินของการดำเนินโครงการ
ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ : 36
ปัญหาอุปสรรค : การดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่มีอุปสรรคได คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้คำแนะนำและประสานงานได้เป็นอย่างดี
แนวทางแก้ไข : 1. กลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและเป็นสุภาพสตรี มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการพัฒนากระบวนการทำงานอื่นเสริมด้วย และเสริมอาชีพที่ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุทำงานด้วยความสะดวก และให้การทำงานส่งเสริมให้ได้ออกกำลังกาย หรือการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุให้คำนึงถึงการใช้งานที่ไม่ก่อให้เกิดความเมื่อยล้าแก่ผู้ใช้งาน
2. ควรมีการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปอาหารรูปแบบอื่นให้กับชุมชน ตลอดผู้สนใจ หรือนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะในชุมชน ให้รู้จักการใช้และการอนุรักษ์คุณค่าของอาหารอีสานและอาหารไทยต่อไป

ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง kazidech@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates