หมู่บ้านพลังงานทดแทน(ต.แม่หล่าย)

หมู่ 1-8 ต.แม่หล่าย อ..เมืองแพร่ จ.แพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556299,200|250,000|165,000|85,00020131301413241.pdf2014491625511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=637]   วันที่รายงาน  [18/6/2556]
แผนกิจกรรมหมู่บ้านพลังงานทดแทน ต.แม่หล่ายค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=696]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
ประชุมร่วมกับทีมงานบริหารเทศบาลตำบลแม่หล่าย
ประชุมร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 8 บ้านบุญเจริญ ต.อม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
จัดการฝึกอบรม การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ หมู่บ้านพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
ฃจัดกิจกรรมการทำเตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบจำนวน 40 ชุด
ค่าใช้จ่าย : 165,000
จำนวนผู้รับบริการ : 84
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557484,000|250,000|250,000|ใช้หมด20144301343211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1095]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
จัดการประชุม ร่วมกับ ทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่หล่าย
จัดการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตำบลแม่หล่าย อ.แม่หล่าย จ.แพร่
จัดการศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มาจากการวิจัย ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จัดการศึกษาดูงานชุมชนพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จในระดับประเทศ ณ อำเภอคลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร
ส่งเสริมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนในชุมชน มีเทคโนดลยีต่างๆ ดังนี้
1) เตาแก๊สชีวมวล เชื้อเพลิงแกลบ จำนวน 20 ชุด
2) เตาเศรษฐกิจ จำนวน 20 ตัว
3) เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง จำนวน 40 ตัว
4) ชุดผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร ขนาด จำนวน 1 ชุด
5) เตาชีวมวลแบบใช้ฟืน ถ่าน จำนวน 20 ตัว
6) เตาเผาถ่าน จำนวน 2 ชุด
ค่าใช้จ่าย : 250,000
จำนวนผู้รับบริการ : 103
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558250,000|250,000|16,000|234,0002015522142761.pdf20161121555511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1338]   วันที่รายงาน  [21/7/2558]

1. ติดตามงบประมาณการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ได้รับการโอนงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโอนมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. จัดการประชุมผู้นำชุมชน
5. ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนในช่วงที่ผ่านมา
6. วางแผนการดำเนินงานในปี 2558


ค่าใช้จ่าย : 16,000
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง koh_[rakit@phrae.mju.ac.th, kho_prakit@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates