หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง หมู่ 1 ต.โนนกลาง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556260,000|250,000|249,004|99620131301241581.pdf20131223654251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=496]   วันที่รายงาน  [22/3/2556]
ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล จังหวัดนครพนม พัฒนาชุมชนตำบลโนนตาล หน่วยงานในท้องถิ่น และประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง กำหนดการเดินทางไปจัดเวทีเสวนาเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านของสมาชิกในหมู่บ้าน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการผลิต และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน ในเดือน เมษายน 2556 ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : - งบประมาณสนับสนุนการทำโครงการล่าช้า ทำให้ต้องปรับแผนการดำเนินงานใหม่
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=549]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
แผนกิจกรรมหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลางค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013418943341.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=612]   วันที่รายงาน  [29/4/2556]
1. จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ให้แก่สมาชิกหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ในวันที่ 23 เมษายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนา เพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ และร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนำแนวทางการผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน มผช. และสามารถยกระดับให้ดีขึ้นจากเดิมตามนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 36 คน จากข้อมูลประเด็นปัญหา อุปสรรค และความต้องการ ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประสานงานระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับหน่วยงานในท้องถิ่น และร่วมวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้
ครั้งที่ 1 กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการขึ้นรูปด้วยจิกเกอร์ และแป้นหมุน” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 2 กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการขึ้นรูปด้วยจิกเกอร์ และแป้นหมุน” ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมและหลักสูตร “การตกแต่งชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่า” ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง และเยาวชนในท้องถิ่น ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2556 ค่าใช้จ่าย 22,850 บาท
2. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หมู่บ้านฯ ประมาณการค่าใช้จ่าย 12,720 บาท เช่น
- กระบอกตวงพลาสติก
- ปูนปลาสเตอร์
- ฟองน้ำหุ้มตาข่าย
- แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ำ
ค่าใช้จ่าย : 35,570
จำนวนผู้รับบริการ : 36
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=614]   วันที่รายงาน  [30/4/2556]
เนื่องจากได้ทราบข่าวจากทางโครงการหมู่บ้านฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าจะเข้าไปดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ในวันที่ 29 พ.ค. 2556 จึงขอปรับแผนการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 จากเดิมที่กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการขึ้นรูปด้วยจิกเกอร์ และแป้นหมุน” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 เป็นระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อให้ตรงกับวันที่ทางกระทรวงฯ มาดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=618]   วันที่รายงาน  [30/5/2556]
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการขึ้นรูปด้วยจิกเกอร์ และแป้นหมุน” ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2556 ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แจ้งยอดค่าใช้จ่าย)
2. ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านฯ และคณะ ลงพื้นที่ไปเตรียมการรายงานความก้าวหน้าของโครงการหมู่บ้านฯ และอำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้ลงพื้นที่ฯ จาก สป.วท. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานกิจกรรมขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับเยี่ยมชมการดำเนินงานของหมู่บ้านฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แจ้งยอดค่าใช้จ่าย)
3. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หมู่บ้านฯ
- ชุดเหล็กขูดดิน
- ดินสอเขียนกระจก
- อุปกรณ์ทำแบบ/ตกแต่ง
- วงแหวนซ่อมแป้นหมุน
ค่าใช้จ่าย : 17,632
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=647]   วันที่รายงาน  [26/6/2556]
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการขึ้นรูปด้วยจิกเกอร์ และแป้นหมุน” ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2556 ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 33 คน ได้รับร้อยละความพึงพอใจ 88.08
2. ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านฯ และคณะ ลงพื้นที่ไปเตรียมการรายงานความก้าวหน้าของโครงการหมู่บ้านฯ และอำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้ลงพื้นที่ฯ จาก สป.วท. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานกิจกรรมขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับเยี่ยมชมการดำเนินงานของหมู่บ้านฯ
3. กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตให้กับชุมชนและชุมชนใกล้เคียง โดยกำหนดเดินทางไปจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตกแต่งและการทำสีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2556 ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลางและเยาวชนในท้องถิ่น ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
4.กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการขึ้นรูปด้วยจิกเกอร์ และแป้นหมุน” ให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในเดือน กรกฎาคม 2556 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของการขึ้นรูปด้วยจิกเกอร์ และแป้นหมุนอย่างต่อเนื่องและลงมือปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ
ค่าใช้จ่าย : 65,681
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจากมีการร้องขอจากทางพัฒนาชุมชน ว่าจะมีเยาวชนผู้ติดยาเสพติดเข้ามาบำบัดโดยการเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตเซรามิก
แนวทางแก้ไข : - เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จากเดือน กรกฎาคมมาเป็นเดือน มิถุนายนนี้ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเยาวชน และส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=722]   วันที่รายงาน  [5/8/2556]
กิจกรรม
1. กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตให้กับชุมชนและชุมชนใกล้เคียง โดยกำหนดเดินทางไปจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตกแต่งและการทำสีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2556 ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลางและเยาวชนในท้องถิ่น ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 33 คน ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ95.27
2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการขึ้นรูปด้วยจิกเกอร์ และแป้นหมุน” ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556 ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ค่าใช้จ่าย : 46,988
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=735]   วันที่รายงาน  [6/9/2556]
กิจกรรม
1. ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อผลักดัน พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน มผช. พร้อมส่งขึ้นทะเบียน OTOP และสามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ค่าใช้จ่าย : 20,800
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=879]   วันที่รายงาน  [21/3/2557]
ปรับยอดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานค่าใช้จ่าย : 62,333
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข : 0
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557300,000|250,000|249,781|21920149261522461.pdf20152916521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=909]   วันที่รายงาน  [18/6/2557]
๑. สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
๑.๑ ปรับแผนการดำเนินงานในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ พร้อมทั้งปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๒ จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “การจัดทำแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน” ให้แก่สมาชิกหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการ ของสมาชิก และร่วมจัดทำแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนำแนวทางการผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน มผช. โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งสิ้น จำนวน ๓๑ คน จากข้อมูลประเด็นปัญหา อุปสรรค และความต้องการ ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประสานงานระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับหน่วยงานในท้องถิ่น และร่วมวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้
๑. หลักสูตร “เทคนิคการทำแม่แบบและแบบพิมพ์สำหรับจิ๊กเกอร์” ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
๒. หลักสูตร “เทคนิคการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการเผา” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
๓. หลักสูตร “เทคนิคการปั้นรูปลอยตัว” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลางและเยาวชนในชุมชนใกล้เคียง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
๔. หลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ค่าใช้จ่าย : 21,330
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20146181527241.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=989]   วันที่รายงาน  [8/7/2557]
๑.ประสานกับประธานหมู่บ้านเพื่อนัดหมายการเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๒.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการดำเนินงานของหมู่บ้าน ได้แก่ อุปกรณ์ในเตาเผา(แผ่นรองเผาและขาตั้ง) ปูนปลาสเตอร์ โรตารีคัตเตอร์ ไม้สเกล กระดูกงู หนังสือภาพสัตว์ เครื่องมือปั้น ไม้คลึงดิน แป้นแต่งชิ้นงาน โคนวัดอุณหภูมิ ภู่กัน รวมทั้งสิ้น ๑๐ รายการ
๓.จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการทำแม่แบบและแบบพิมพ์สำหรับจิ๊กเกอร์” และ “เทคนิคการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการเผา
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1019]   วันที่รายงาน  [19/8/2557]
๑.ประสานกับประธานหมู่บ้านเพื่อนัดหมายการเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๒.ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร“เทคนิคการทำแม่แบบและแบบพิมพ์สำหรับจิ๊กเกอร์” ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีสมาชิกเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๓๕ คน ความพึงพอใจร้อยละ ๘๙
๓.ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “เทคนิคการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการเผา” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีสมาชิกเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐ คน ความพึงพอใจร้อยละ ๘๙
๔.ประสานกับอาจารย์ปรีชา อุยตระกูลและอาจารย์พณิฐา ยงพิทยาพงศ์
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ
ค่าใช้จ่าย : 79,558
จำนวนผู้รับบริการ : 65
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1047]   วันที่รายงาน  [10/9/2557]
๑.ประสานกับประธานหมู่บ้านเรื่องกำหนดการและรายละเอียดการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ให้กับสมาชิกหมู่บ้าน และหลักสูตร การปั้นรูปลอยตัว ให้แก่เยาวชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง และสถานที่การจัดการฝึกอบรม
๒.ประสานกับอาจารย์พณิฐา ยงพิทยาพงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องกำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวัน และวิทยากร จากอ.ปรีชา อุยตระกูล เป็น อ.วีระศักดิ์ จุลดาลัย และสถานที่การจัดการฝึกอบรม
๓.จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ และหลักสูตร การปั้นรูปลอยตัว
๔.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการดำเนินงานของหมู่บ้าน ได้แก่ กีวีสีดำและน้ำตาลอย่างละ 1 ตลับ ผ้าใบสีเขียว 1 ม้วน(66 หลา) พลาสติกใส 1 ม้วน(90 หลา)ประแจคอม้า 2 ชุด ลังพลาสติก 1 ใบ ฟองน้ำใหญ่ 24 ก้อน และฟองน้ำเล็ก 24 แผ่น รวมทั้งสิ้น 8 รายการ
ค่าใช้จ่าย : 86,743
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1077]   วันที่รายงาน  [25/9/2557]
๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ” ระหว่างวันที่ ๒– ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีสมาชิกเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๓๕ คน ความพึงพอใจร้อยละ ๘๘
๒. กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตให้กับชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “เทคนิคการปั้นรูปลอยตัว” ระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๗ ให้กับสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลางและเยาวชนในชุมชนใกล้เคียง ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีสมาชิกและเยาวชนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๓๒ คน ความพึงพอใจร้อยละ ๙๒
๓. ติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการโทรศัพท์สอบถามประธานหมู่บ้าน เรื่องการนำเทคโนโลยีที่วศ.ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ซึ่งประธานหมู่บ้านได้แจ้งว่า สมาชิกได้มีการนำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ เช่น ครก อ่างบัว ของประดับตกแต่งสวน และตุ๊กตาแต่งสวน นอกจากนั้นยังนำความรู้เรื่องการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ไปใช้ในกลุ่ม ได้แก่ เรื่องการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ การแบ่งปันผลประโยชน์ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น
๔. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำรายงา
ค่าใช้จ่าย : 62,150
จำนวนผู้รับบริการ : 67
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558250,000|250,000|249,996|4201512221415571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1210]   วันที่รายงาน  [3/4/2558]
1. ได้หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคนิคการปั้นรูปลอยตัว และการเผาด้วยเตาแก๊ส หลักสูตรเทคนิคการขึ้นรูปและตกแต่งลวดลายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และ หลักสูตรเทคนิคการตกแต่ง และทำสีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อดินแดงและศึกษาดูงาน
2. ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยสมาชิกต้องการให้มาถ่ายทอดเทคโนโลยีในเดือนมีนาคมและเมษายน 2558
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร เทคนิคการปั้นรูปลอยตัว และการเผาด้วยเตาแก๊ส ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค. 2558 ให้แก่สมาชิกหมู่บ้าน ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมีสมาชิกเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ความพึงพอใจร้อยละ 89 และหลักสูตร เทคนิคการขึ้นรูปและตกแต่งลวดลายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้แก่สมาชิกหมู่บ้านและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงโดยมีเยาวชนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ความพึงพอใจร้อยละ 89
ค่าใช้จ่าย : 7,320
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1241]   วันที่รายงาน  [3/6/2558]
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร เทคนิคการตกแต่งและการทำสี และการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 23 - 27 เม.ย. 2558 ให้แก่สมาชิกหมู่บ้าน ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมีสมาชิกเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ความพึงพอใจร้อยละ 89
2. การศึกษาดูงานได้พาสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง จำนวน 12 คนไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ กศน. ด่านเกวียน มดแดงดินเผา และโชว์ลาย ในวันที่ 27 เม.ย. 58 สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผากับกลุ่มอื่นๆ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของกลุ่มได้
ค่าใช้จ่าย : 83,173
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1247]   วันที่รายงาน  [12/6/2558]


1. ติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มแจ้งว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการผลิตจริง สามารถผลิตสินค้าและนำไปจำหน่ายได้2. ประสานกับประธานกลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิต และได้ดำเนินการสั่งซื้อให้กับกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มสามารถผลิตสินค้าที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2558


ค่าใช้จ่าย : 63,815
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1279]   วันที่รายงาน  [3/7/2558]


1. ประสานกับประธานกลุ่ม เรื่องการนำผลิตภัณฑ์กลุ่ม(ครก)ไปยื่นขอรับรองมผช.  ซึ่งกลุ่มยังไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปยื่นขอ มผช. ได้  เนื่องจากค่าการดูดซึมน้ำของผลิตภัณฑ์ยังมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐาน2. ประสานกับประธานกลุ่ม เรื่อง การลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิตของกลุ่ม  ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 25583. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2558


ค่าใช้จ่าย : 45,331
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1345]   วันที่รายงาน  [20/8/2558]


1. ลงพื้นที่ติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาเชิงลึกเรื่องการเผาผลิตภัณฑ์ด้วยเตาแก๊ส และการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการแกะและฉลุลวดลาย แก่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง  ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2558  สมาชิกสามารถนำความรู้เรื่องการขึ้นรูปด้วยวิธีจิ๊กเกอร์  ปั้นแป้นหมุน และวิธีปั้นรูปลอยตัวไปใช้ในการผลิตครกและผลิตภัณฑ์ของประดับตกแต่ง  รวมทั้งเอาเทคนิคการตกแต่งและทำสีไปใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  ทำให้มีผู้สนใจสั่งทำผลิตภัณฑ์ของประดับตกแต่งเป็นจำนวนมาก  และครกที่กลุ่มผลิตโดยขึ้นรูปด้วยวิธีจิ๊กเกอร์  มีขนาดมาตรฐาน  มีของเสียหลังเผาน้อยมาก ประมาณ ร้อยละ 2  สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าครกที่ขึ้นรูปด้วยวิธีดั้งเดิม  นอกจากนั้นแล้วการเผาผลิตภัณฑ์ด้วยเตาแก๊ส  ผลิตภัณฑ์ที่เผาได้มีสีสม่ำเสมอ  แสดงถึงการควบคุมแก๊สและลมได้เป็นอย่างดี  และกลุ่มได้นำผลิตภัณฑ์ครกและผลิตภัณฑ์แกะลาย ไปยื่นขอการรับรองมผช. จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2558 


ค่าใช้จ่าย : 27,868
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1379]   วันที่รายงาน  [15/9/2558]
ระบุผลการดำเนินงาน
1. ประสานกับประธานกลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตและดำเนินการจัดซื้อให้กลุ่มเพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินงานได้
2. ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการแม่ข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องช่วงเวลาในการลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานของหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2558
ค่าใช้จ่าย : 22,490
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1395]   วันที่รายงาน  [25/9/2558]


ระบุผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินโครงการ และจัดทำรายงานฉบับสมบรูณ์


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง chalai@dss.go.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates