หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว

กลุ่มสตรีชุมชน หมู่ 6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556300,000|200,000|200,000|ใช้หมด2013241115511.pdf201312261437161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=524]   วันที่รายงาน  [4/4/2556]
ยังไม่ดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ขณะนี้ทางเจ้าของโครงการยังไม่ได้รับเงินที่โอนผ่านจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาที่กองคลังของ มทร.ธัญบุรี เนื่องจากการขัดข้องเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบของ มทร. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ ณ ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=571]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181342591.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=714]   วันที่รายงาน  [11/7/2556]
จะดำเนินโครงการในต้นเดือนสิงหาคมค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=864]   วันที่รายงาน  [10/1/2557]
พฤษภาคม 2556 ติดต่อประสานงานกับ นางณัฐชยา เหลืองบัณฑิต ประธานกลุ่มหลักหกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากบัวเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อสำรวจพื้นที่เตรียมปฏิบัติงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนต่างๆ ของบัว และรับสมัคร/คัดเลือก และจัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คนการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน และอนุเคราะห์วิทยากรจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
10-11 สิงหาคม 2556 บรรยาย:หลักการของการขับเคลื่อนหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากร : ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ
ปฏิบัติการ: ระดมความคิดของกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 เพื่อประเมินความพร้อมของหมู่บ้านชุมชน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค ที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ปฏิบัติการ: ระดมความคิดของกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาด้วย วทน.
ปฏิบัติการ: กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วย วทน.
วิทยากร ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ ดร.นันท์ชนก นันทะไชย ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
17-18 สิงหาคม 2556 บรรยาย : เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผักและผลไม้ วิทยากร ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ ดร.นันท์ชนก นันทะไชย ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
23-24 สิงหาคม และ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2556
ปฏิบัติการ: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผัก และผลไม้แบบครบวงจรประเภทต่างๆ เช่นการแปรรูปน้ำผักและน้ำผลไม้ การแปรูปผักและผลไม้บรรจุขวดแก้ว การแปรรูปโดยใช้น้ำตาล : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว :
1. น้ำพริกตาแดงรากบัว
2. น้ำพริกเผารากบัว
3. ไส้อั่วไหลบัว
4. กุ้ยช่ายไส้รากบัว ไหลบัว สายบัว
5. ท๊อฟฟี่รากบัว
6. คุกกี้รากบัว
7. คุกกี้ไหลบัว
8. ขนมปังหวาน
9. ขนมปังไส่ใส้รากบัว ไหลบัว สายบัว
วิทยากร ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ ดร.นันท์ชนก นันทะไชย ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งสิ้น 200,000 บาท รายละเอียดการใชงบประมาณ ตามไฟล์ที่แนบ
ค่าใช้จ่าย : 200,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20141101617201.pdf
2557300,000|230,000|178,000|52,00020149261518161.pdf20153131532371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=889]   วันที่รายงาน  [2/5/2557]
ขณะนี้ทางผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้รับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากมีความผิดพลาดเรื่องเอกสารที่สำนักวิจัยและพัฒนาของ มทร.ธัญบุรีได้ทำเอกสารยอดรวมของผุ้ที่ทำการจัดสรรงบประมาณโครงการใหม่ และโครงการต่อเนื่องรวมกัน จึงต้องเริ่มทำเอกสารเข้าไปใหม่ จึงล่าช้าและยังไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1102]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
อยู่ในช่วงการดำเนินงานระดับที่ 3 และการนำกลุ่มชุมชนศึกษาดูงาน ผลิตภัณฑ์กะปหวานได้ขึ้นทะเบียน อย. แล้วค่าใช้จ่าย : 178,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : กลุ่มชาวบ้านติดภาระกิจของ อบต. อบจ. กลุ่ม อสม. ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมอยู่ตลอดเวลา
แนวทางแก้ไข : ปรับแผนการลงหมู่บ้านตามความสะดวกของกลุ่มชาวบ้าน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558350,000|250,000||250,00020151222148191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2559360,000|360,000|360,000|ใช้หมด2016611411191.pdf20171181024381.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1819]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องด้วยกองคลังยังไม่ได้โอนเงินให้กับเจ้าของโครงการซึ่งอาจจะเริ่มดำเนินงานได้ ตั้งแต่วันที่25  กรกฏาคม เป็นต้นไป และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1820]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1821]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1822]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1823]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2112]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ได้ทำการอบรมหมู่บ้าน ลูกข่ายจำนวน 1  หมู่บ้านจาก 3 หมู่บ้าน  และได้ขยายเวลาออกไป 1  เดือน  สิ้นสุดในเดือนตุลาคม  โดย 1 หมู่บ้านที่อบรม มีคนเข้าร่วมทั้งสิ้น 30  คน  เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดจำนวน 12  ชนิด  ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก

ค่าใช้จ่าย : 360,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -การลงพื้นที่ไม่เป็นไปตามกำหนดเนื่องด้วยกลุ่มชุนชนติดการร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ การเบิกจ่ายงบประมาณจากมหาวิืทยาลัยล่าช้า
แนวทางแก้ไข : ทำความเช้าใจกับกลุ่มชุมชน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560360,000|335,000||335,00020174301715171.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง anchalins@yahoo.com,unchalins@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates