หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะปิอนามัยเพื่อเพิ่มมูลค่า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว หมู่ 9 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2556300,000|200,000|200,000|ใช้หมด201324111591.pdf2014110162361.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=525]   วันที่รายงาน  [4/4/2556]
  ยังไม่ได้ดำเนินโครงการค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : ขณะนี้ทางเจ้าของโครงการยังไม่ได้รับเงินที่โอนผ่านจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาที่กองคลังของ มทร.ธัญบุรี เนื่องจากการขัดข้องเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบของ มทร. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ ณ ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=570]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
  ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181342301.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=712]   วันที่รายงาน  [11/7/2556]
  จะดำเนินโครงการในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กรกฏาคม และสิ้นสุดในสิ้นเดือนกรกฏาคมค่าใช้จ่าย : 200,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2557300,000|240,000|185,600|54,4002014926151741.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=888]   วันที่รายงาน  [2/5/2557]
  ขณะนี้ทางผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้รับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากมีความผิดพลาดเรื่องเอกสารที่สำนักวิจัยและพัฒนาของ มทร.ธัญบุรีได้ทำเอกสารยอดรวมของผุ้ที่ทำการจัดสรรงบประมาณโครงการใหม่ และโครงการต่อเนื่องรวมกัน จึงต้องเริ่มทำเอกสารเข้าไปใหม่ จึงล่าช้าและยังไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1106]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
  ได้ดำเนินการอยู่ในระยะที่ 3 คงเหลืออีก 2 ช่วง คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 3 และการนำศึกษาดูงาน ผลิตภัณฑ์กะปิหวานได้ขึ้นทะเบียน อย. เรียบร้อยแล้วค่าใช้จ่าย : 185,600
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : กลุ่มชาวบ้านติดภาระกิจทำกะปิเพราะ ตัวเคยที่ใช้ทำกะปิเข้ามาไม่สม่ำเสมอ
  แนวทางแก้ไข : ปรับแผนตามความต้องการของชาวบ้าน
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2558350,000|240,000||240,000201510301547151.pdf2016171059591.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  2559360,000|345,000|345,000|ใช้หมด201647113231.pdf20171181017481.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1815]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

  มทร.ธัญบุรีในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังไม่ได้รับการโอนเงินจาก กองคลัง ของมหาวิทยาลัยเนื่องด้วย กองคลังพิจารณาถึงการจัดสรรเงินเพื่อบำรุงมหาวิทยาลัย ซึงทางกระทรวงขอยกเว้น แต่ทางมหาวิทยาลัยขอที่ 5% จึงทำให้ล่าช้าในการโอนเงิน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้าไปด้วย และสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม เป็นต้นไป

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1816]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

  ยังไม่ดำเนินการ  คาดว่าจะดำเนินการตั้งแต่ 16  กรกฏาคม เป็นต้นไป

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1817]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

  ยังไม่ดำเนินการ

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1818]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

  ยังไม่ได้ดำเนินการ

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2111]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

  ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับหมู่บ้านลูกข่ายจำนวน 3  หมู่บ้าน ดังนี้  

  1.  กลุ่มแม่บ้านมะขามเฒ่า  หมู่ 2 ต.ท่าจีน  อ. เมือง  จ. สมุทรสาคร  จำนวน  30  คน

  2.กลุ่มอาหารท้องถิ่นอำเภอบางสะพานน้อย  หมู่ 2 ต.ทรายทอง  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 30  คน

  3. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวบ้านทับสะแก   หมู่ 6  ต. นาหูกวาง  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์    จำนวน 30  คน

  อบรมเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารจากกะปิ จำนวน   10  ชนิด   ได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจในระดับ ดีมาก

  ค่าใช้จ่าย : 345,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 90
  ปัญหาอุปสรรค : การนัดเพื่ออบรมทำได้ยาก เนื่องด้วยกลุ่มชุมชนมีกิจกรรมที่ต้องทำกับภาครัฐมาก อีกทั้งมหาวิทยาลัยต้นสังกัดมีการจัดสรรงบประมาณเข้ามหาวิทยาลัย 5 % ทำให้การดำเนินงานเบิกจ่ายทำได้ล่าช้า
  แนวทางแก้ไข : ทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมใหม่เกี่นวกับตารางการจัดการอบรม
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2560360,000|324,000||324,00020174301717161.pdf2018423105231.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน

  ส่งข้อความถึง anchalins@yahoo.com,unchalins@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates