หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพร

กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่ำ หมู่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556300,000|200,000|200,000|ใช้หมด2013241114451.pdf201312261443411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=523]   วันที่รายงาน  [4/4/2556]
ยังไม่ได้ดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ขณะนี้ทางเจ้าของโครงการยังไม่ได้รับเงินที่โอนผ่านจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาที่กองคลังของ มทร.ธัญบุรี เนื่องจากการขัดข้องเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบของ มทร. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ ณ ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=569]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181341401.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=713]   วันที่รายงาน  [11/7/2556]
ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่าย : 200,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557300,000|220,000|220,000|ใช้หมด20149261517501.pdf20153131539301.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=887]   วันที่รายงาน  [2/5/2557]
ขณะนี้ทางผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้รับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากมีความผิดพลาดเรื่องเอกสารที่สำนักวิจัยและพัฒนาของ มทร.ธัญบุรีได้ทำเอกสารยอดรวมของผุ้ที่ทำการจัดสรรงบประมาณโครงการใหม่ และโครงการต่อเนื่องรวมกัน จึงต้องเริ่มทำเอกสารเข้าไปใหม่ จึงล่าช้าและยังไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1104]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่ได้ระบุในโครงการ และนำกลุ่มชุมชนศึกษาดูงานที่หมู่บ้านกะปิ และโครงการชั่งหัวมัน รวมทั้งการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้วในชื่อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพรค่าใช้จ่าย : 220,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558350,000|250,000||250,000201510301544401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2560360,000|335,000||335,00020174301716471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง anchalins@yahoo.com,unchalins@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates