หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

หมู่ 1,2,3 และ 4 บ้านแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2556166,760|166,760|166,760|ใช้หมด20131301412181.pdf20141241247311.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=488]   วันที่รายงาน  [12/3/2556]
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ประชุมชีแจงโครงการและหาเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ที่ 1 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

  จำนวนผู้เข้าประชุม 50 คน

  เริ่มประชุมเวลา : 8.30 น.

  ชาวบ้านกลุ่มเกษตรกร ต.แม่ทรายลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมและรับเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการประชุม


  ระเบียบวาระที่ 1 : แจ้งเพื่อทราบ

  แจ้งรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อการขยายเมล็ดพันธ์และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย ผศ.ด.ร.ประเทือง โชคประเสริฐ


  ระเบียบวาระที่ 2 : ชี้แจงโครงการ

  ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อการขยายเมล็ดพันธ์ และรายละเอียดของงบประมาณที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มา ว่าใช้ในส่วนไหนบ้าง ใช้ทำอะไรบ้างเพื่อความเข้าใจของ กลุ่มเกษตรกร ต.แม่ทราย โดย ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตน์ไพบูลย์ และ คุณวินัย บุญน้อย


  ระเบียบวาระที่ 3 : ตอบข้อซักถาม

  ตอบคำถามของ กลุ่มเกษตรกร บ้านแม่ทรายโดย คุณประสาท สวรรณกาศ และชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่มีในหมู่บ้านและนิยมปลูกกันในปัจจุบัน เพื่อลงมติว่าจะใช้ข้าวพันธ์อะไรในการปลูกข้าวในโครงการ ซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยีจะได้ใช้เงินงบประมาณที่ได้มาจัดหาซื้อพันธุ์ข้าวมาให้

  สรุปมติได้ว่าใช้พันธุ์ข้าว - กข 72 จำนาน 46 คน

  - กข 6 จำนวน 2 คน

  - หอมมะลิ 105 จำนวน 2 คน


  ระเบียบวาระที่ 4 : สมัครสมาชิกกลุ่ม

  ทำการรับสมัครสมาชิกผู้ที่มีความสนใจจากการฟังคำชี้แจงในการประชุมเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อการขยายเมล็ดพันธ์
  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 50
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=532]   วันที่รายงาน  [10/4/2556]
  แผนปฏิบัติการ เม.ย.-ก.ย. 56ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134101321291.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=544]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
  แผนกิจกรรมหมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 201341893581.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=636]   วันที่รายงาน  [17/6/2556]
  วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ออกสำรวจเเปลงทดลองปลูกข้าวต้นเดียวของเกษตรกรบ้านเเม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 50 แปลง

  วันที่ 13 มิถุนายน 2556 จัดอบรมเรื่องการปลูกข้าวต้นเดียว ณ ห้องประชุมกวางเพทาย มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 51 คน

  เริ่มลงทะเบียน 8.00 น. พร้อมกับแจกคู่มือการปลูกข้าวต้นเดียว

  08:30 น. เปิดการอบรม

  08:45 น. ความเป็นมาของภูมิปัญญา “การปลูกข้าวต้นเดียว”

  10:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

  10:45 น. การเพาะกล้า และเทคนิคการดำนา

  12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13:00 น. การจัดการ น้ำ และการให้ปุ๋ย

  14:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

  14:45 น. - การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
  - การบันทึกข้อมูลการปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์

  15:30 น. - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
  - เลือกกรรมการกลุ่ม
  - แจกเมล็ดพันธุ์ข้าว
  16:00 น. ปิดการอบรม


  ค่าใช้จ่าย : 19,380
  จำนวนผู้รับบริการ : 51
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013617949541.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=726]   วันที่รายงาน  [5/8/2556]
  สรุปการจัดกิจกรรมปลูกข้าววันที่ 31/7/56

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2556
  - ติดต่อประสาน คุณลุงประสาท สุวรรณกาศ และดูสถานที่จัดกิจกรรม
  - ประชุมคณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยี

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
  ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ สมาชิกกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
  - เกษตรอำเภอร้องกวาง
  - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย
  - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
  - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรแพร่

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
  จัดทำป้ายโครงการ

  วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2556
  - ติดตั้งป้าย ตกแต่งสถานที่
  - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม
  - เตรียมอาหารเครื่องดื่ม

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

  8.00 น.
  นักศึกษา สาขาเกษตรป่าไม้ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติและสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวต้นเดียวลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

  8.30 น.
  ประธาน นายสุทัศน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ปฏิบัติงานแทนเกษตรอำเภอร้องกวาง) กล่าวเปิดงาน กิจกรรม”ปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อการขยายพันธุ์”

  8.45 น.
  นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานและเกษตรสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวต้นเดียว ร่วมกันเปิดป้ายโครงการ

  9.00 น.
  คุณลุงประสาท สุวรรณกาศ ชี้แจงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และให้ความรู้เรื่องเทคนิคในการปลูกข้าวต้นเดียว

  9.30 น.
  แจกปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ และสารไตรโคเดอม่าให้กับสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวต้นเดียว

  10.00 น.
  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับสมาชิกกลุ่มร่วมกันปลูกข้าวต้น
  เดียวในแปลงนาที่บ้านคุณลุงประสาท

  จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
  นักศึกษา 104 คน
  สมาชิกกลุ่ม 53 คน
  หน่วยงาน 7 คน
  กรรมการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10 คน
  ค่าใช้จ่าย : 32,500
  จำนวนผู้รับบริการ : 174
  ปัญหาอุปสรรค : สภาพอากาศก่อนวันจัดกิจกรรมมีฝนตกทำให้เกิดปัญหาในการจัดเตรียมสถานที่
  แนวทางแก้ไข : จัดเตรียมเต้นท์ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 201385163501.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=781]   วันที่รายงาน  [30/9/2556]
  วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556
  ประชุมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้นเดียว

  เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม

  ระเบียบวาระที่ 1
  ประธานแจ้งให้ทราบเรื่องการเข้าร่วมประชุม ซึ่งทางกลุ่มยังไม่มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการ จึงแจ้งให้ทางสมาชิกทราบเพื่อทำการคัดเลือกคณะกรรมการของกลุ่ม

  ระเบียบวาระที่ 2
  การคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม ซึ่งผลการคัดเลือกดังนี้
  ๑. คณะกรรมการดำเนินงาน
  นายบุญล่วง เดชพรม ประธาน
  นางวิลัย เดชพรม รองประธาน
  นางบัวลอย สุวรรณกาศ รองประธาน
  นางแสงเลย จ๋าวรรณกาศ เลขานุการ
  นางกรรณิการ บุญมาภิ เหรัญญิก
  นางปาริชาติ กาศสกุล เหรัญญิก

  ๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
  ปาริชาติ กาศสุกล กรรมการและผู้ประสานงาน หมู่ที่ ๑
  นายประสาท สุวรรณกาศ กรรมการและผู้ประสานงาน หมู่ที่ ๑
  นางกนกวรรณ ปินนะ กรรมการและผู้ประสานงาน หมู่ที่ ๒
  นางอัมพันธ์ กาศสกุล กรรมการและผู้ประสานงาน หมู่ที่ ๒
  นางมุกดา ขัดปัน กรรมการและผู้ประสานงาน หมู่ที่ ๓
  นางบานเย็น ใจกาศ กรรมการและผู้ประสานงาน หมู่ที่ ๓
  นางวิทธี คำเฮือน กรรมการและผู้ประสานงาน หมู่ที่ ๔
  นางสุจินทร์ คำเฮือน กรรมการและผู้ประสานงาน หมู่ที่ ๔

  วาระที่ 3
  เรื่องหน้าที่ การบริหาร การจัดการของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายภายในกลุ่ม

  วาระที่ 4
  การดูแลพื่นที่การเพาะปลูกของกลุ่มสมาชิกเพื่อเตรียมการทำเมล็ดพันธุ์
  - การทำพันธุ์ที่ดี
  - การเก็บเกี่ยว
  - ข้อระมัดระวัง

  ปิดการประชุม
  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 50
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20139301358361.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=841]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
  แผนการดำเนินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131081141561.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=854]   วันที่รายงาน  [3/1/2557]
  1. กิจกรรมการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว

  - เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 755.68 กิโลกรัมต่อไร่
  - เกษตรกรได้มีส่วนร่วมกันในการแลกเปลี่ยนแรงงานช่วยเหลือกันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว (ลงแขก) และมีการประยุกต์ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายมาทำเป็นเครื่องเกี่ยวข้าว เป็นเทคโนโลยีชาวบ้านที่ผ่านการเรียนรู้กันมาจากการแลกเปลี่ยนกันระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มสามารถประดิษฐ์ได้เองในหมู่บ้านแม่ทราย

  2. กิจกรรมการคัดเลือก จัดเก็บ การสร้างยุงฉางและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว
  - เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว
  - เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการคัดเลือก จัดเก็บ การสร้างยุงฉางและรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากนักวิชาการ ผ่านกระบวนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในสมาชิกกลุ่ม
  - สมาชิกกลุ่มมีการหารือแนวทางในการจัดการระบบตลาดของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิต ซึ่งจะรวมกลุ่มกันจำหน่าย
  ค่าใช้จ่าย : 114,880
  จำนวนผู้รับบริการ : 50
  ปัญหาอุปสรรค : - ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวมีฝนตกทำให้ข้าวเกิดความชื้น
  แนวทางแก้ไข : - เกษตรกรใช้วิธีการตากแดดให้นานขึ้นและใช้กระสอบป่านในการบันจุ ก่อนเข้ายุงฉาง
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2557250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2014430134331.pdf20152101627201.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=899]   วันที่รายงาน  [29/5/2557]
  สำรวจเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยการนำของประธานกลุ่มคุณลุงบุญล่วง เดชพรม คุณลุงประสาท สุวรรณกาศ และคณะกรรมการกลุ่ม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ในปีแรก จำนวน 50 ราย วิธีการในการสำรวจข้อมูล ใช้การเข้าไปพบปะพูดคุย จัดกลุ่มย่อย ตามที่ต่างๆ เช่น ที่บ้าน ที่สวน แปลงนา งานบุญ และการประชุมของหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้เกษตรกรต้องเสียเวลาในการมาประชุมกัน และได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วย ผลการพบปะพูดคุยพบว่าเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธ์แล้วมีปัญหาด้านการตลาด และพบเกษตรรายใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการ คณะผู้ดำเนินโครงการจึงได้ประสานศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และร้านค้าเอกชนให้รับซื้อเมล็ดพันธ์ข้าวของเกษตร ค่าใช้จ่าย : 3,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 50
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=973]   วันที่รายงาน  [4/7/2557]
  วันศุกร์ ที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 เวลา 8.00 น. ให้ความรู้ในการเตรียมต้นกล้าข้าวและการประชุมสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ จำนวน 105 คน
  - เปิดกิจกรรมโดย นายสุทัศ บุญมาภิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย
  - คณะผู้ดำเนินโครงการชี้แจงโครงการ ตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และการให้ความรู้เรื่องต่างๆ เทคโนโลยีที่จะได้รับถ่ายทอด ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
  - ให้ความรู้เรื่องการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว และการดูแลต้นกล้า การใช้เชื้อหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) และการใช้หัวเชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana)
  - การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระหว่างสมาชิกใหม่กับสมาชิกเก่า
  - แจกเมล็ดพันธุ์ข้าว หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) หัวเชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) ปุ๋ยหมักและตะข่ายสำหรับเพาะกล้า
  สมาชิกมีความรู้และเข้าใจกิจกรรมของโครงการและมีความร่วมมือกันทุกคน
  ค่าใช้จ่าย : 28,075
  จำนวนผู้รับบริการ : 105
  ปัญหาอุปสรรค : ---
  แนวทางแก้ไข : ---
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1030]   วันที่รายงาน  [1/9/2557]
  คณะผู้ดำเนินโครงการนำผู้นำเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ เข้าศึกษาดูงานที่ สถาบันวิจัยและ เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ ที่บ้านนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงาน การผลิตข้าวอินทรีย์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยงานและกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตร เพื่อให้สร้างแรงจูงใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเกษตร จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้เกษตรกรมีความเชื่อมันในการใช้สารชีวภัณฑ์ในการทำการเกษตรและสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกร ค่าใช้จ่าย : 25,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 30
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1031]   วันที่รายงาน  [1/9/2557]
  กลุ่มเกษตรกรได้รับการอบรมเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้จุลินทรีย์โดยการนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาทำปุ๋ยหมัก เช่น จุลินทรีย์ท้องถิ่น การนำก้อนเห็ดที่หมดอายุจากการออกผลผลิต มาผสมกับปุ๋ยคอกและเศษวัสดุในฟาร์มเช่นฟาง ซังข้าวโพด ต้นข้าวโพดดิบ มาหมักกับเชื้อจุลินทรย์ท้องถิ่น ทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในแปลงข้าวและแปลงเกษตรของกลุ่มสมาชิกค่าใช้จ่าย : 23,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 100
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1032]   วันที่รายงาน  [1/9/2557]
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย เพื่อใช้ในแปลงเกษตร สำหรับสมาชิก ในหมู่บ้านแม่ทราย หมู่ที่ 3 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทำให้เกษตรกรสามารถขยายเชื่้อบิวเวอร์เรีย ได้และได้รับการสนับสนุนตู้สำหรับการขยายเชื้่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ค่าใช้จ่าย : 13,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 102
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1129]   วันที่รายงาน  [1/10/2557]
  แปลงสาธิตการปลูกข้าวกล้าต้นเดียวเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีคุณลุงประสาท คุณป้าบัวลอย สุวรรณกาศ วิทยากรเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกข้าว ให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่าย : 8,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 100
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1130]   วันที่รายงาน  [1/10/2557]
  แปลงสาธิตการปลูกข้าวกล้าต้นเดียวเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีคุณลุงประสาท คุณป้าบัวลอย สุวรรณกาศ วิทยากรเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกข้าว ให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าใช้จ่าย : 13,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 300
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1131]   วันที่รายงาน  [1/10/2557]
  จัดกิจกรรมปลูกข้าว แปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ซึ่งเป็นแปลงนาของ นายบุญล่วง เดชพรม ประธานกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวต้นเดียว กิจกรรมนี้ร่วมกับสำนักงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก แพร่) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย จัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และทดลองพันธุ์ข้าวต่างๆ การใช้สารชีวภัณฑ์ และการดูแลรักษาต้นข้าวเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ระบบเกษตรอินทรีย์ มีเกษตรกร เยาวชน นักศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากค่าใช้จ่าย : 15,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 300
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1132]   วันที่รายงาน  [1/10/2557]
  มื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 กิจกรรมการฝึกอบรมการารผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่การรับรองมาตรฐาน ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 112 คน ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศ บุญมาภิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรให้ความรู้ คุณสนิท อินทะชัย
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อนการปลูกพืช คุณบุญเศรษฐ มีมานะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร ได้รับความรู้ และมุ่งสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่งหากเกษตรกรได้รับการรับรองมาตราฐานจะนำไปสู่ความมั่นคงทางด้านตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
  ค่าใช้จ่าย : 48,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 102
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=1182]   วันที่รายงาน  [31/12/2557]
  สำรวจข้อมูลการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่าใช้จ่าย : 15,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 112
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=1183]   วันที่รายงาน  [31/12/2557]
  ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ รายเดือน
  จัดการประชุมกลุ่ม รายหมู่บ้านและรวมสมาชิก การจัดการผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันวางแผนการตลาดของผลผลิตข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าว และการแปรรูป มุ่งสู่การผลิตที่เข้าสู่มาตราฐานเกษตรอินทรีย์ และการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป มอมรางวัลสมาชิกที่สามารถปลูกข้าวต้นเดียวแล้วได้การแตกก่อได้และผลผลิตมากที่สุด จัดโครงสร้างการบริหารงานเพิ่มกรรมการฝ่ายตลาดและวิทยากรประจำกลุ่ม ซึ่งในหมู่บ้านจะมีผู้เข้าศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น
  ค่าใช้จ่าย : 58,925
  จำนวนผู้รับบริการ : 112
  ปัญหาอุปสรรค : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งจะสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกได้ตลอดทั้งปี
  แนวทางแก้ไข : สำรวจตลาดและผลิตภัณฑ์จากข้าว จะร่วมกันดำเนินการต่อในปีถัดไป
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2558250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2015511429361.pdf20161111554431.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1328]   วันที่รายงาน  [15/7/2558]

  รายงานการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีที่ 3ช่วงไตรมาสที่ 3
  - สำรวจชุมชนเพื่อรับสมัครสมาชิกใหม่เพิ่มเติม
  - จัดฝึกอบรมเรื่อง กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
  - จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักเตรียมการก่อนการเพาะปลูกข้าว
  - จัดกิจกรรมเครือข่าย ร่วมกัน สปก แพร่ การผลิตข้าวอินทรีย์

  จากการดำเนินกิจกรรม กลุ่มเกษตรกรได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น เป็น 115 รายสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมของโครงการ ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีนี้พบว่าตลาดมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว กข10 จำนวนมาก กลุ่มเกษตรกรจึงเลือกที่จะปลูกข้าวพันธุ์ กข 10 เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่าย การเตรียมการในฤดูปลูกต่อไปเกษตรกรจะปลูกข้าวหลากหลายพันธุ์มากขึ้นเพราะต้องการให้มีการเพิ่มมูลค่าข้าว เช่นการขายเป็นข้าวกล้องการขายเป็นข้าวสาร ให้กับลูกค้า นอกจากการขายเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวในขั้นตอนการผลิตข้าวส่วนมากเกษตรกรจะมีความชำนาญและสามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวิธีการกันในชุมชน ผู้นำชุมชนได้ความร่วมมืออย่างดี และองค์กรจากภายนอกให้การสนับสนุน เช่น สำนักงานที่ดินแพร่ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ สำนักงานเกษตรร้องกวาง และศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กิจกรรมโครงการได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง สมาชิกมีการสื่อสารกันตลอด

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 150
  ปัญหาอุปสรรค : - เกิดภัยแล้งในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรเลือนเวลาการเพาะปลูกข้าว
  แนวทางแก้ไข : - รวมกลุ่มกันผลิตต้นกล้าข้าวในบริเวณพื้นที่ของสมาชิกที่มีบ่อน้ำ
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1351]   วันที่รายงาน  [1/9/2558]

  กิจกรรมสำรวจมาชิกรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว
  อบรมการวางแผนการผลิตฤดูกาลต่อไป
  อบรมการใช้ปุ๋ยหมักกับนาข้าว
  อบรมการใช้สารชีวภาพดูแลรักษาข้าว


  ค่าใช้จ่าย : 35,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 115
  ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรประสบภัยแล้ง
  แนวทางแก้ไข : น้ำจากแหล่งน้ำที่มีในพื้นที่
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1356]   วันที่รายงาน  [2/9/2558]

  ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวเกษตรกร
  จัดประชุมมสมาชิก
  ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ทราย
  กิจกรรมเพิ่มมูลค่าข้าว โดยการจัดอบรมการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน


  ค่าใช้จ่าย : 80,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 115
  ปัญหาอุปสรรค : จากการสำรวจพบว่าบางพื้นที่เกษตรไม่สามารถปลูกข้าวได้
  เนื่องจากน้ำจากอ่างเก็บน้ำไม่มี
  แนวทางแก้ไข : ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวเป็นข้าวไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลให้การช่วยเหลื่อในส่วนของการจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1357]   วันที่รายงาน  [2/9/2558]

  สำรวจตรวจแปลงข้าวเกษตรกร
  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื่อรากำจัดโรคแมลงในนาข้าว
  สาธิตและร่วมกันทำกิจกรรมขยายเชื้อรา
  ผลิตน้ำหมักชีวภาพ


  ค่าใช้จ่าย : 5,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 115
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1358]   วันที่รายงาน  [2/9/2558]

  แปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์
  ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
  และในหมู่บ้านแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่


  ค่าใช้จ่าย : 30,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 115
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1359]   วันที่รายงาน  [2/9/2558]

  - จัดกิจกรรมเครือข่าย ร่วมกัน สปก แพร่ การผลิตข้าวอินทรีย์ การรับรอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
  - สมาชิกเครือข่ายข้าวอินทรีย์จากหมู่บ้านอื่น เช่น อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสอง อำภอร้องกวาง เยี่ยมโครงการหมู่บ้านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

  ค่าใช้จ่าย : 50,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 115
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1386]   วันที่รายงาน  [23/9/2558]

  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคแมลง กิจกรรมการสำรวจแปลงข้าว


  ค่าใช้จ่าย : 20,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 115
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1432]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

  การถ่ายเทคโนโลยี
  - การคัดเลือกพันธุ์ปน
  - การดูแลและการสำรวจแปลงข้าว
  - การใช้ปุ๋ยหมัก
  - การใช้เชื้อราในการป้องกัน และกำจัดศัตรูพื้ช
  - การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว
  - การเพิ่มมูลค่าข้าวโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ระบบตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว
  - จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

  ค่าใช้จ่าย : 30,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 115
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2559300,000|300,000|300,000|ใช้หมด201632495361.pdf2017141057391.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1503]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

  - แจ้งผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มทั้ง 4 หมู่บ้าน
  - ประชุมผู้นำกลุ่ม ชี้แจงโครงการ ทั้ง 4 หมู่บ้าน
  - วางแผนการดำเนินโครงการร่วมกันหมู่บ้านแม่ข่าย และลูกข่าย
  - เตรียมสื่อเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ผลจากการดำเนินงาน : ผู้นำกลุ่มได้ทราบและร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการ กำหนดเป้าหมายร่วมกัน

  ค่าใช้จ่าย : 30,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 50
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1633]   วันที่รายงาน  [13/6/2559]

  จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเกษตรกรจาก 4หมู่บ้าน ได้แก่หมู่บ้านแม่ข่าย บ้านแม่ทราย จำนวน 100คน ลูกข่าย 3 ลูกข่าย: จำนวน 100คนบ้านห้วยขอน หมู่ 16 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 20คนบ้านทรัพย์ไพรวัลย์ หมู่ 10 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 50คน บ้านทุ่งศรี หมู่ ๔ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 30คน วิทยากรจาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ให้ความรู้ในเรื่อง ระบบตลาดข้าว และกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  เกษตรกร ทั้ง 4หมู่บ้านได้พบปะกัน สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กำหนดแผนการทำงานร่วมกัน และได้รับความรู้ขั้นตอนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีมุ่งสู่คุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี

  ค่าใช้จ่าย : 60,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 200
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1634]   วันที่รายงาน  [13/6/2559]

  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โดย คุณสุดารัตน์  สุรินทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่และวิทยากรจากหมู่บ้านแม่ข่าย บ้านแม่ทราย นำโดย นายบุญล่วง เดชพรม นางบัวลอย สุวรรณกาศ ทำการถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยหมักและนำหมักชีวภาพ ให้กับหมู่บ้านลูกข่าย ทั้ง 3หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านห้วยขอน หมู่ 16 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 20 คนบ้านทรัพย์ไพรวัลย์ หมู่ 10 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 20 คน บ้านทุ่งศรี หมู่ ๔ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 20 คนโดยทำการถ่ายทอดในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

  ค่าใช้จ่าย : 30,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 100
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1894]   วันที่รายงาน  [2/9/2559]

  -กิจกรรมเตรียมต้นกล้าข้าว เตรียมแปลงสาธิตในหมู่บ้านและภายในมหาวิทยาลัย ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวิภาพ

  - แปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ 4 หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก ผู้นำชุมชน นักศึกษา

  - กิจกรรมการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่่า สมาชิกทั้ง 4 หมู่บ้านมาร่วมกันทำและเรียนรู้ร่วมกัน แล้วแจกจ่ายสมาชิกไปใช้ในแปลงนา

  - กิจกรรมเพาะเลี้ยงแหนแดงในนาข้าว เพื่อเพิ่มไนโตรเจนและควบคุมวัชพืชในแปลงนา

  -กิจกรรมการขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อกำจัดแมลง สามาชิกทั้ง 4 หมู่บ้านพร้อมทั้งนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ค่าใช้จ่าย : 60,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 200
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1895]   วันที่รายงาน  [2/9/2559]

  -กิจกรรมเตรียมแปลงทำแปลงสาธิต 4 หมู่บ้าน และ ในฟาร์มหาวิทยาลัย

  -กิจกรรมการขยายเชื้อราไตรเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอร์เรีย แจกจายให้กับสมาชิก

  -กิจกรรมการเพาะเลี้ยงแหนแดงในนาข้าว แจกจ้ายให้กับสมาชิก

  -สมาชิกมีส่วนร่วมและเป็นวิทยากร มีผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรม

  ค่าใช้จ่าย : 60,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 200
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2052]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

  -สำรวจแปลงเกษตรกรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด

  -เชื้อราบิวเวอร์เรียแจกจ่ายให้กับสมาชิกเครือข่าย

  -ถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลแปลงข้าว การคัดเลือกพันธุ์ปนและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังการเก็บเกี่ยว

  -เก็บข้อมูลพันธุ์ข้าวและพื้นที่ปลูก

  -เก็บข้อมูลการประเมินผลหลักจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี

  -วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล

  ค่าใช้จ่าย : 60,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 250
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2560240,000|240,000||240,00020174301453561.pdf20188151615381.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2359]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

  สำรวจชุมชนเกษตรกรหมู่บ้านลูกข่าย

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 100
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2360]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

  ถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงบำรุงดิน

  เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2361]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

  กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ การใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง kritsada@phrae.mju.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates