หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป

อ.เมือง จ.ชุมพร

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

   

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2553200,000|200,000|200,000|ใช้หมด2012371534401.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=175]   วันที่รายงาน  [7/2/2555]
  7 กรกฎาคม 2553

  มทร. อีสาน ได้รับงบประมาณ 200,000 บาท

  เพื่อดำเนินงาน
  1. ประสานหน่วยงานกับหน่วยงานในพื้นที่ และตัวแทนกลุ่ม OTOP ใน อ.เมือง และ อ.ละแม เพื่อเตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี
  -กำหนดแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปกล้วย รุ่นที่ 1 คือ (มีแผนจ่ายเงิน 75,000 บาท)
  การแปรรูปกล้วยรุ่นที่ 1: การผลิตแป้งกล้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคียวจากกล้วย ณ สนง.เทศบาลเมืองชุมพร ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 53
  ฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างห้องอบแห้งต้นแบบเพื่อการผลิตในระดับชุมชน ในวันที่ 24 ก.ค. 53
  ประสานงานเพื่อการบูรณาการการจัดประชุมและการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างห้องอบแห้งต้นแบบเพื่อการผลิตในระดับชุมชน

  -เชิญ อ.นิคม เรไร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว และ อ.วีรกุล มีกลางแสง อ. สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว มทร.อีสาน เข้าร่วมบูรณาการวิจัยพัฒนาห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการใช้ประโยชนร์ในหมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป เพื่อเป็ฯศูนย์แปรรูปต้นแบบ (มีแผนจ่ายเงิน 145,000 บาท)

  นางวรรณดี มหรรพกุล
  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ :
  ปัญหาอุปสรรค :
  แนวทางแก้ไข :
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=176]   วันที่รายงาน  [7/2/2555]
  31 สิงหาคม 2553

  มทร. อีสาน ได้รับงบประมาณ 200,000 บาท

  ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 200,624 บาท ซึ่งส่วนเกินจากงบที่ได้รับ 642 บาทนั้น ขอใช้งบกิจกรรมศูนย์แปรรูปต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว หมู่บ้านข้าวหอมนิล ต.ไผ่จำศีล

  -จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปกล้วย 2 หลักสูตร ให้แก่ ตัวแทนกลุ่ม OTOP ใน อ.เมือง และ อ.ละแม ณ สนง.เทศบาลเมืองชุมพร (ใช้งบประมาณ 55,624 บาท)

  การแปรรูปกล้วยรุ่นที่ 1: การผลิตแป้งกล้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคียวจากกล้วย ณ สนง.เทศบาลเมืองชุมพร ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 53 ผู้เข้าอบรม 55 คน
  ฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างห้องอบแห้งต้นแบบเพื่อการผลิตในระดับชุมชน ในวันที่ 24 ก.ค. 53 ผู้เข้าอบรม 40 คน
  วิทยกร : อ.นิคม เรไร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว และ อ.วีรกุล มีกลางแสง อ. สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว มทร.อีสาน

  -กรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2553 โดย วิทยกร : อ.นิคม เรไร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว และ อ.วีรกุล มีกลางแสง อ. สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว มทร.อีสาน เข้าร่วมบบูรณาการวิจัยและพัฒนาห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในการใช้ประโยชน์เป็ฯศูนย์แปรรูปต้นแบบ หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป

  ประสานงานกับ อ.นิคม เรไร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว และ อ.วีรกุล มีกลางแสง อ. สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว มทร.อีสาน และตัวแทนชุมชน เพื่อการจัดเตรียมและพัฒนาห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (ใช้งบประมาณ 145,000 บาท)


  นางวรรณดี มหรรพกุล

  ค่าใช้จ่าย : 200,000
  จำนวนผู้รับบริการ :
  ปัญหาอุปสรรค :
  แนวทางแก้ไข :
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2554275,000|246,660||246,6602012371514591.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  2555264,960|250,000|417,791|-167,7912012515931191.pdf20121030110451.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=234]   วันที่รายงาน  [1/6/2555]
  - ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่จำนวน 1 ราย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป (ปฏิบัติงานในช่วง มิ.ย. – ก.ย. 2555)
  - ติดต่อประสานงานเพื่อสอบถามความต้องการเทคโนโลยี เพื่อรับฟังความต้องการ ปัญหาในการดำเนินงาน และรูปแบบในการส่งเสริมเทคโนโลยีและเตรียมจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปี 2555
  - ว่าที่ร้อยตรีพิศาล นิลยกานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และคณะผู้แทนกรรมการสมาชิกกลุ่มอาชีพชุมพร ในพื้นที่เป้าหมายจาก อาเภอเมือง อาเภอละแม และอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด้านเทคโนโลยีเซรามิก เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สมุนไพร และรับทราบนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 ตุลาคม 2555
  - กำหนดให้มีการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมถ่ายทอดหลักสูตร ในเดือน สิงหาคม 2555 จำนวน 2 หลักสูตร ณ อำเภอเมือง และอำเภอท่าแซะ เป้าหมายผู้เข้าอบรม 35 คน ต่อหลักสูตร
  ค่าใช้จ่าย : 250,000
  จำนวนผู้รับบริการ :
  ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=260]   วันที่รายงาน  [25/6/2555]
  1. ติดต่อประสานงานกับ ผู้แทนชุมชนในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และผู้ประสานงานหน่วยงานในท้องถิ่น (สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร) เพื่อเตรียมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ฯ
  2. จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรถ่ายทอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยี
  - ศึกษาข้อมูลงานวิจัย เพื่อเตรียมงานทดลองการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ เนื้อกล้วย และเปลือกกล้วย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร เช่น การผลิตเพคติน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเล็บมือนาง
  ค่าใช้จ่าย : 17,500
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
  แนวทางแก้ไข : ไม่มี
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=302]   วันที่รายงาน  [6/7/2555]
  การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตสบู่ก้อน สบู่เหลากล้วย และแชมพูกล้วย” ให้แก่กลุ่มสมุนไพรชุมชนบ้านหนองทองคำ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 37 คน ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2555 ณ หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงสามารถผลิตสารสกัดจากกล้วยเล็บมือนางได้ และได้ฝึกการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน สบู่เหลวกล้วย และแชมพูกล้วยที่มีส่วนผสมของสารสกัดกล้วยเล็บมือนางค่าใช้จ่าย : 55,493
  จำนวนผู้รับบริการ : 37
  ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มสมุนไพรชุมชนบ้านหนองทองคำยังไม่มีการรวมกลุ่ม
  และระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน
  - ไม่มีความพร้อมในสถานที่ที่ใช้ในผลิตผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ

  แนวทางแก้ไข : สมาชิกกลุ่มฯ หน่วยงานราชการในท้องถิ่น และ วศ. ต้องช่วยกันผลักดันให้กลุ่มฯ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=353]   วันที่รายงาน  [29/8/2555]
  1. สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
  - จัดจ้างเจ้าหน้าที่จำนวน 1 ราย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป เดือน สิงหาคม 2555 (ปฏิบัติงานในช่วง มิ.ย. – ก.ย. 2555)
  - ติดต่อประสานงานกับ ผู้แทนชุมชนในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และผู้ประสานงานหน่วยงานในท้องถิ่น (สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง) เพื่อสอบถามความพร้อม การเตรียมสถานที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ฯ
  2. จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรถ่ายทอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยี
  - ศึกษาข้อมูลงานวิจัย เพื่อเตรียมงานทดลองการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ กล้วยเล็บมือนาง เช่น ท็อฟฟี่กล้วยผสมกาแฟ กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต สแน็คผสมกล้วยเล็บมือนาง แป้งกล้วยเล็บมือนาง
  3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง” ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2555 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร ผู้เข้าอบรม 47 คน และหลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางชนิดใหม่” ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2555 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง พ่อตาหินช้าง อ.ท่าแซะ จำนวนผู้เข้าอบรม 35 คน
  ค่าใช้จ่าย : 94,798
  จำนวนผู้รับบริการ : 82
  ปัญหาอุปสรรค :
  แนวทางแก้ไข :
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2556300,000|300,000|220,431|79,56920131301241321.pdf20131223650341.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=526]   วันที่รายงาน  [5/4/2556]
  1. สิ่งที่ดำเนินการแล้ว (ในช่วงที่รายงาน)
  - นำผลงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป แสดงในงานวันเทคโนโลยีไทย ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
  วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2556
  - ปรับแผนการดำเนินงานในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ พร้อมทั้งปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  - จัดทำแผนกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป จังหวัดชุมพร รวม 3 หลักสูตร
  1. หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง”
  กำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี เดือน มิถุนายน 2556
  พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
  - อำเภอท่าแซะ และอำเภอเมือง
  2. หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป”
  กำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖
  พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
  - อำเภอหลังสวน
  3. หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป”
  กำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖
  พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
  - อำเภอละแม
  2. จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรถ่ายทอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยี
  - ประสานพื้นที่เพื่อทราบข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี
  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=548]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
  แผนกิจกรรมหมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013418940541.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=710]   วันที่รายงาน  [9/7/2556]
  1. สิ่งที่ดำเนินการแล้ว (ในช่วงที่รายงาน)
  - ติดต่อประสานงานกับ พัฒนาการอำเภอท่าแซะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย และประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสถานที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ฯ
  - ติดต่อประสานงานกับ นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพัฒนาการอำเภอหลังสวน และองค์การบริการส่วนตำบลแหลมทราย
  2. จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรถ่ายทอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยี
  - ศึกษาข้อมูลงานวิจัย เพื่อเตรียมงานทดลองการ แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ กล้วยเล็บมือนาง เช่น ข้าวเกรียบกล้วยเล็บมือนางผสมข้าว ข้าวพองกล้วยเล็บมือนาง กล้วยเล็บมือนางขึ้นรูปปรุงรส เอแคลร์ไส้ครีมกล้วยเล็บมือนาง ไอศกรีมกล้วยเล็บมือนาง
  - ศึกษาข้อมูลงานวิจัย เพื่อเตรียมงานทดลองการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ กล้วยเล็บมือนาง และการแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น ได้แก่ เยลลี่มังคุด ไอศกรีมมังคุด กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบปรุงรสปาปริกา กล้วยม้วนกรอบ ทุเรียนแผ่นหนา ทุเรียนแผ่นกรอบ ทุเรียนบรรจุ ในถุงรีทอร์ต
  3. กำหนดให้มีการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง” วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2556 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 35 คน และหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง และการแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 35 คน

  พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
  - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง
  - โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง
  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=720]   วันที่รายงาน  [25/7/2556]
  1. สิ่งที่ดำเนินการแล้ว (ในช่วงที่รายงาน)
  1.1 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง” ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2556 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 37 คน
  1.2 ติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เพื่อเรียนเชิญเป็นวิทยากร และติดต่อประสานงานกับพัฒนาการอำเภอละแม พัฒนาการอำเภอท่าชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด และอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสถานที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ฯ

  2. จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรถ่ายทอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยี
  2.1 ศึกษาข้อมูลงานวิจัย เพื่อเตรียมงานทดลองการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ กล้วยเล็บมือนาง และการแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น ได้แก่ เยลลี่มังคุด ไอศกรีมมังคุด กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบปรุงรสปาปริกา กล้วยม้วนกรอบ ทุเรียนแผ่นหนา ทุเรียนแผ่นกรอบ ทุเรียนบรรจุ ในถุงรีทอร์ต
  2.2 ศึกษาข้อมูลงานวิจัย เพื่อเตรียมงานทดลองการแปรรูปกล้วย ได้แก่ แป้งกล้วย ข้าวพองแบบแท่งเคลือบคาราเมลกล้วย ครองแครงกรอบ (ผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วย) บานาน่าสแน็คบาร์ กล้วยแผ่นกรอบ
  3. กำหนดให้มีการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
  1) หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง และการแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมเทศบาลเมือง หลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 35 คน
  2) หลักสูตร“การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กล้วยสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนเชิงพาณิชย์” ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2556 ณ ศาลาหมู่บ้านเขาช่องลม ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 35 คน

  พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
  - โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอหลังสวน
  จังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง
  - โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอละแม จังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง

  ค่าใช้จ่าย : 48,439
  จำนวนผู้รับบริการ : 37
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=725]   วันที่รายงาน  [5/8/2556]
  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้กับหมู่บ้านฯค่าใช้จ่าย : 23,971
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=734]   วันที่รายงาน  [6/9/2556]
  1. สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
  1.1 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง”
  ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2556 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง อำเภอท่าแซะ
  จังหวัดชุมพร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 37 คน
  1.2 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง
  และการแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2556
  ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 38 คน
  1.3 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กล้วยสู่โอกาสทางการค้า
  และการลงทุนเชิงพาณิชย์” ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2556
  ณ ศาลาหมู่บ้านเขาช่องลม ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 41 คน
  1.4 ผู้แทนหมู่บ้านจำนวน 2 คน รับเกียรติบัตรที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ มีผลงานเด่น
  และเข้าร่วมประชุมงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  ในวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2556

  2. ระหว่างดำเนินการ
  2.1 จัดทำสื่อนิทรรศการ (Roll up) ที่ประกอบการเผยแพร่งานในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป
  2.2 จัดจ้างการออกแบบและจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์กล้วยของชุมชน
  เพื่อใช้ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ : หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป
  2.3 จัดจ้างการออกแบบและจัดทำสติ๊กเกอร์ ฉลากผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง
  เพื่อใช้ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ : หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป
  ค่าใช้จ่าย : 148,021
  จำนวนผู้รับบริการ : 41
  ปัญหาอุปสรรค : การดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายที่มีเป้าหมายขยายผลสร้างหมู่บ้านลูกข่าย จำนวน 3 แห่ง (3 ลูกข่าย)
  ในพื้นที่เป้าหมายต่างกัน 3 พื้นที่ การดำเนินการในช่วงระยะเวลาสั้น 1 ปีงบประมาณ แต่เนื่องจากได้รับงบประมาณเดือน เมษายน จึงทำให้มีช่วงเวลาการดำเนินการสั้น เพียงประมาณ 6 เดือน
  จึงมีผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งเสริมผลักดันได้เต็มรูปแบบ ดังนั้นจะยังไม่สามารถเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

  แนวทางแก้ไข : จัดให้มีกลไกการตรวจติดตามผล โดยมีคณะทำงานตรวจประเมินหมู่บ้านเพื่อเป็นแนวทาการตัดสินใจ การดำเนินงานต่อ หรือสนับสนุนงบประมาณ ในปีต่อไป
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง wannadee@dss.go.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates