หมู่บ้านเครื่องแกง

หมู่ 2 บ้านทุ่งเอาะ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556250,950|200,000|198,000|2,00020131281058411.pdf201412913411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=578]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013751141531.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=674]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
 • วันที่ 17 , 31 พ.ค.2556 นางสาวเสาวนิตย์ ชอบบุญ ดร.สุวรรณี พรหมศิริ และ ดร.สายใจ วัฒนเสน ได้จัดเวทีเสวนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการผลิตเครื่องแกงให้ถูกต้องตาม GMP ณ ที่ทำการหมู่บ้านทุ่งเอาะ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้ร่วมอบรมจำนวน 27 คน ผลการอบรมคือ สมาชิกผู้ผลิตเครื่องแกงให้ความสนใจมาก เนื่องจากจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้เครื่องแกงเก็บได้นานขึ้น งบประมาณ 30,000 บาท
 • วันที่ 14 มิ.ย. 2556 นางสาวเสาวนิตย์ ชอบบุญ ดร.สุวรรณี พรหมศิริ และ ดร.สายใจ วัฒนเสน ได้ลงพื้นที่เพื่อวางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ และการเตรียมวัสดุให้ถูกต้องตาม GMP ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีระหว่างประธานกลุ่มและสมาชิกหมู่บ้านเครื่องแกง งบประมาณ 47,000 บาท
 • วันที่ 21 มิ.ย. 2556 นางสาวเสาวนิตย์ ชอบบุญ ดร.สุวรรณี พรหมศิริ และ ดร.สายใจ วัฒนเสน ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และอาคารสถานที่ ซึ่งได้คืบไปหน้าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ งบประมาณ 10,000 บาท
 • วันที่ 28 มิ.ย. 2556 นางสาวเสาวนิตย์ ชอบบุญ ดร.สุวรรณี พรหมศิริ และ ดร.สายใจ วัฒนเสน บรรยำยให้ควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีกำรยืดอายุผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส้ม และอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรยืดอำยุผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส้ม และทีมงานผู้ติดตามจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้มาติดตามการดำเนินงาน โดยได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานจากหัวหน้าโครงการ โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ดร. พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร ได้เข้าร่วมฟังด้วย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และหลังจากนั้นทีมงานผู้ติดตามได้เยี่ยมชมหมู่บ้านทุ่งเอาะ เพือดูการผลิตเครื่องแกงของกลุ่มสมาชิก งบประมาณ 20,000 บาท
 • ค่าใช้จ่าย : 107,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 54
  ปัญหาอุปสรรค : กลุ่มสมาชิกยังไม่ยอมรับการแก้ปัญหาให้เครื่องแกงมีอายุการเก็บนานขึ้น โดยให้เพิ่มปริมาณพริกแห้งและลดพริกสด เพื่อลดความชื้นในผลิตภัณฑ์ เนื่องจากกลุ่มสมาชิกให้เหตุผลว่า ผู้บริโภคนิยมผลิตภัณฑ์ที่ใช้พริกสด
  แนวทางแก้ไข : ทางทีมผู้ประสานงานและทีมผู้ติดตามแนะนำให้สมาชิกผลิตเครื่องแกงทั้ง 2 แบบคือ สูตรเดิม และสูตรใหม่ที่มีการปรับลดพริกสด เพิ่มพริกแห้ง โดยเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ และสังเกตผลตอบรับจากผู้บริโภคหรือลูกค้า และให้เปรียบเทียบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ทั้งสอง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผลิตได้เห็นผลเชิงประจักษ์ด้วยการศึกษาด้วยตัวเอง
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=738]   วันที่รายงาน  [10/9/2556]
  4 ก.ค. 2556 วิทยากร 2 คน คือ นางสุเพ็ญ ด้วงทอง และ ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ ได้บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส้ม สมาชิกกลุ่มเครื่องแกงทุ่งเอาะให้ความสนใจเป็นอย่างดี เนื่องจากเครื่องแกงส้มของกลุ่มมีความชื้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องแกงชนิดอื่น ๆ เพราะวัตถุดิบที่ใช้ผลิตมีน้ำในปริมาณสูง คือกระเทียมและพริกสด
  12 ก.ค. 2556 วิทยากร 2 คน คือ นางสุเพ็ญ ด้วงทอง และ ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ ได้บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการยืดอายุผลิตภัณฑ์แกงคั่ว และแกงกะทิ สมาชิกกลุ่มเครื่องแกงทุ่งเอาะให้ความสนใจเป็นอย่างดี แม้ว่าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเครื่องแกงคั่วและกะทิมีน้ำในปริมาณน้อยกว่าเครื่องแกงส้ม วัตถุดิบที่มีน้ำคือตะไคร้ ข่า ผิวมะกรูด กระเทียม พริกสด เป็นต้น งบประมาณ 20,000 บาท 13 ก.ค. 2556 ทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามและปรับปรุงผลการยืดอายุผลิตภัณฑ์แกงส้ม แกงคั่ว และแกงกะทิ เนื่องจาก กลุ่มเครื่องแกงผลิตเครื่องแกงทั้ง 3 ชนิด ในวันนี้ กลุ่มสมาชิกได้ให้ความเห็นว่า อยากจะลดความชื้นในผลิตภัณฑ์ทุกชนิด แต่ยังคงวัตถุดิบที่สด และใหม่ โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะพริกสด ดังนั้นในขั้นตอนหลังการล้างวัตถุดิบหรือต้องทำหลังจากกระบวนการผลิต โดยกลุ่มสมาชิกมีความประสงค์อยากมีเครื่องอบลดความชื้น(ไฟฟ้า) นอกจากนี้ฝนตกบ่อย ทำให้ความชื้นในอากาศมากจึงทำให้การตากแดดได้ในบางช่วงเท่านั้น โดยเฉพาะในฤดูฝน ฝนตกเกือบทุกวัน งบประมาณ 10,000 บาท 14 ก.ค. 2556 วิทยากร 4 คน คือ นางสุเพ็ญ ด้วงทอง และ ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ นางสาวสัลวา ตอปี และนางสาวผจงสุข สุธารัตน์ ได้บรรยายถ่ายทอดเทคโนโลยีและอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตแกงส้ม แกงคั่ว และแกงกะทิ ที่มีรสชาติอร่อยและยอมรับจากผู้บริโภค (ถ่ายทอดสูตรเครื่องแกงที่อร่อยจากงานวิจัยสำรวจและทดสอบชิม) สมาชิกกลุ่มเครื่องแกงทุ่งเอาะให้ความสนใจเป็นอย่างดี และได้ร่วมกันทดสอบชิมอาหารที่ปรุงด้วยเครื่องแกงที่ได้คัดเลือกมา งบประมาณ 35,000 บาท 16 ส.ค. 2556 ทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามผลการผลิตแกงส้ม แกงคั่ว และแกงกะทิ สมาชิกกลุ่มเครื่องแกงได้ให้ความเห็นว่า การผลิตเครื่องแกงของกลุ่มนั้น ได้ผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค โดยรสชาติของเครื่องแกงที่ได้ผลิตขึ้นนี้ ได้ผ่านการปรับปรุงรสชาติมาแล้ว และขณะนี้กลุ่มลูกค้าพอใจในรสชาตินี้ และเคยชินกับการปรุงอาหารโดยปรับสัดส่วนเครื่องปรุงได้เหมาะสมแล้ว และหากมีการปรับเปลี่ยนสูตรในการผลิต ทำให้รสชาติของเครื่องแกงเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องปรับเปลี่ยนสัดส่วนเครื่องปรุงในการปรุงอาหาร เช่น ปริมาณ พริกแกงส้ม กะปิ น้ำปลา น้ำ น้ำตาล มะนาว รวมทั้งปริมาณของปลา หรือผัก ที่เติมลงไป เป็นต้น หากเป็นเครื่องแกงกะทิ ต้องปรับเปลี่ยนปริมาณเครื่องแกงกะทิ น้ำกะทิ น้ำปลา ไก่หรือหมู รวมทั้งผัก เป็นต้น ซึ่งหากปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตเครื่องแกง ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเข้าใจผิดเรื่องคุณภาพของเครื่องแกงได้ และทำให้ลูกค้าต้องลองผิดลองถูกในการปรุงอาหาร เพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมและถูกปาก และอีกประการหนึ่งคือ การกินเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของผู้บริโภค มักยึดติดกับรสชาติที่คุ้นเคย โดยกลุ่มผู้บริโภคหมู่บ้านทุ่งเอาะนิยมปรุงอหารจากเครื่องแกงที่ที่ผลิตจากพริกสด งบประมาณ 10,000 บาท 23 ส.ค. 2556 ทีมงานได้ลงพื้นที่ เพื่อจัดเวทีถอดบทเรียน ผลการดำเนินงาน แนวทางในการปรับปรุงความสำเร็จที่เกิดขึ้น และองค์ความรู้ โดยมีกลุ่มสมาชิกที่ผลิตเครื่องแกงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ให้ความคิดเห็น ส่วนเด่น ส่วนควรปรับปรุงในการผลิตเครื่องแกงและการบริหารงานของกลุ่ม พร้อมทั้งให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเครื่องแกง ทั้งนี้เพื่อทำให้กลุ่มเครื่องแกงทุ่งเอาะ ดำเนินการได้อย่างยั่งยืน ต่อไป งบประมาณ 16,000 บาท
  ค่าใช้จ่าย : 91,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 78
  ปัญหาอุปสรรค : 1. เนื่องจากสถานที่อบรม เป็นที่ทำการหมู่บ้าน สมาชิกในหมู่บ้านจึงใช้สถานที่ประกอบกิจกรรมของหมู่บ้าน ทำให้ไม่สามารถอบรมในวันและเวลาทีกำหนดตามแผนได้

  แนวทางแก้ไข : 1. เลื่อนวันเวลาออกไป เพื่อให้สะดวกแก่สมาชิกที่เข้าร่วมอบรม
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=829]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
  แผนการดำเินินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013108118541.pdf
  2557299,000|240,000|45,200|194,80020144301526281.pdf201529141141.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=951]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
  ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการค่ะ เพราะการอนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัยยังไม่เรียบร้อย เสาวนิตย์คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในประมาณกลางเดือนนี้ค่ะ
  ดังนั้น เสาวนิตย์ จะขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานล่าช้าน่ะค่ะ
  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : การอนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัยยังไม่เรียบร้อย
  แนวทางแก้ไข : ประสานงานกับทางการเงินของมหาลัย
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1033]   วันที่รายงาน  [2/9/2557]

  รายการการดำเนินครั้งที่ 1
  การดำเนินงานของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : หมู่บ้านเครื่องแกง (ทุ่งเอาะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา)
  วันที่ 9 ก.ค. 2557
  ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านทุ่งเอาะ ต.สะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  ในวันที่ 21-23 ก.ค. 2557
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงทุ่งเอาะ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีคุณนายชายกร สินธุสัย จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เป็นวิทยากรหลัก ซึ่งมีหัวข้อการอบรมทั้งหมด 5 หัวข้อ คือ
  1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาอาคารผลิตเครื่องแกงให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน อย.และ GMP ในการผลิต
  2) การผลิตเครื่องแกงให้ได้มาตรฐานการผลิตชุมชน (มผช.)
  3) การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
  4) เทคนิคการส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ และการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการทำธุรกิจ การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าสู่นวัตกรรม
  5) การปลูกวัตถุดิบในการผลิตเครื่องแกงภายในชุมชน
  จากการอบรมในช่วงเวลา 3 วัน ดังกล่าว สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงทุ่งเอาะ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในกระบวนการผลิตและจำหน่ายเครื่องแกง ได้ให้ความสนใจและได้แสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปราย ด้าน GMP ด้านจุดอ่อน และจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงทุ่งเอาะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มต่อไป ในการอบรมครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากหน่วยงานท้องถิ่นมาเข้าร่วมด้วย ได้แก่ อบต. กศน. พัฒนาที่ดินอำเภอจะนะ และ ผอ.รพ.สต. สะพานไม้แก่น

  ค่าใช้จ่าย : 45,200
  จำนวนผู้รับบริการ : 40
  ปัญหาอุปสรรค : ปัญหาอุปสรรค
  1) สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงทุ่งเอาะ มีอาชีพหลักคือทำสวนยางพารา ทำให้เริ่มการอบรมได้ช้ากว่าที่กำหนดไว้ และไม่ค่อยมีเวลาสำหรับการเข้าร่วมการอบรม เนื่องจากต้องทำภาระกิจของอาชีพหลักให้เสร็จสิ้นก่อน เนื่องจากมีปัจจัยจากภายนอกร่วมด้วยคือพ่อค้ารับซื้อน้ำยาง คือหากพ่อค้ามารับซื้อน้ำยางช้าก็ทำให้การอบรมเริ่มช้าด้วย
  2) สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงทุ่งเอาะที่ทำหน้าที่ในกระบวนการผลิตและจำหน่ายมีเพียง 12 คน และที่เหลืออีก 22 คน เป็นสมาชิกที่ถือหุ้น ดังนั้นทำให้สมาชิกบางส่วนไม่ค่อยเห็นถึงความสำคัญของความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงทำให้ร่วมกิจกรรมไม่นาน (กลับก่อนหลังรับประทานอาหารเที่ยง) กล่าวคือได้ร่วมฟังบรรยาย แต่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2558200,000|200,000|179,120|20,8802015581426161.pdf201511121321491.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1450]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

  21  ก.ค.2558   ทีมงานโครงการหมู่บ้านเครื่องแกง ได้ลงพื้นที่ ณ เครื่องแกงสมุนไพรบ้านกระทิง  เลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับให้ความรู้เรื่องการพัฒนาอาคารผลิตเครื่องแกงให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน อย. และ GMPวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย ดร.อัจฉรา เพิ่ม  ผศ. เสาวนิตย์ ชอบบุญ ดร. สายใจ วัฒนเสน และ นายปริญญา ทับเที่ยง สังกัดโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาโดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน  16  คน

  22 กันยายน 2558    
  -ทีมงานโครงการหมู่บ้านเครื่องแกง ได้ลงพื้นที่ติดตามผล  ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงสมุนไพรบ้านดังหมูเหนือ เลขที่ 14 ม.2 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา และ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงสมุนไพรบ้านกระทิง  เลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  -ทีมงานโครงการหมู่บ้านเครื่องแกง ได้ลงพื้นที่ ติดตามผล ณ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านทุ่งเอาะ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  -ทีมงานโครงการหมู่บ้านเครื่องแกง ได้ลงพื้นที่ติดตามผล ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านทุ่งเอาะ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

  ค่าใช้จ่าย : 179,120
  จำนวนผู้รับบริการ : 16
  ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แต่พบว่าโรงเรือนการผลิตตั้งอยู่ในที่ดินส่วนบุคคล คือประธานกลุ่ม ทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเท่าที่ควร
  แนวทางแก้ไข : ไม่มี
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง saowanitchobbun@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates