หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา

บ้านหนองช้าง หมู่ 3 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

 

หมู่บ้านในดวงใจ ตามรูปแบบการพัฒนาด้วย 4 ภาคี  คือ
1) ภาคราชการ ประกอบด้วย นายอำเภอ อบต. กรมหม่อนไหม
2) ภาควิชาการ  มทร.อีสาน กาฬสินธุ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ  ก.วิทย์ ประสานวิทยากร
3) ภาคประชาชน กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
4) ภาคเอกชน บ.จุลไหมไทย  ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวภูไทดำกาฬสินธุ์ ให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไป

หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา ทำอะไร? 
จากชื่อหมู่บ้าน มี 3 คำ คือ หม่อน เป้าหมาย คือทำอย่างไรให้มีพื้นที่ปลูกหม่อนเพิ่มขึ้น และมีหม่อนที่มีคุณภาพ
ไหม  ทำอย่างไรให้กระบวนการเลี้ยงใหมให้ได้คุณภาพ อัตราการรอดสูง  การใช้สีธรรมชาติในการย้อมใหม จากวัตถุดิบในท้องถิ่น


แพรวา แพร=ผ้า  วา=1 วา ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในส่วนผลผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านนี้มีทั้งในส่วนที่ได้รับ นกยูงทอง ได้รับ OTOP 4 ดาว

การย้อมสีธรรมชาติ

แถวด้านบน ย้อมด้วยสีเคมี

แถวด้านล่าง ย้อมด้วยสีธรรมชาติ

 

 

 

 

พัฒนาระบบการเลี้ยงใหมจากแบบดั้งเดิมไปสู่โรงเรือนมาตรฐาน ทำให้ลดอัตรการตาย ประกอบกับการพัฒนาในส่วนของการปลูกใบหม่อนในระบบเกษตรอินทรีย์ พัฒนาความสมบูรร์ของใบหม่อนทำให้ตัวหนอนไหมสุขภาพแข็งแรงได้เส้นไหมที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

 

ระบบเดิม

 ร

ะบบใหม่

ในปีครบรอบ 12 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน เมื่อวันที่ 10 ส.ค.58 หมู่บ้านหม่อนไหนแพรวาได้รับมอบโล่ห์ ใบประกาศณียบัตร ที่สามารถยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2558 

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556300,000|270,000|270,000|ใช้หมด2013128913501.pdf20131022120541.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=506]   วันที่รายงาน  [29/3/2556]
จัดเวทีเสวนา
ทำแผนชุมชน
สำรวจหมู่บ้าน
ค่าใช้จ่าย : 52,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=563]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181329271.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=652]   วันที่รายงาน  [1/7/2556]
1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไหม
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติ
4. เสวนาการทำบัญชีครัวเรือน
5. ศึกษาดูงานที่จังหวัดอุบลราชธานี
6. เสวนาการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
ค่าใช้จ่าย : 186,800
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013751143481.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=767]   วันที่รายงาน  [27/9/2556]
จัดเวทีถอดบทเรียนในชุมชน
ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556 ที่เซ็นทรัลเวลิด์ กรุงเทพฯ
ทำรายงานฉบับสมบูรณ์
ค่าใช้จ่าย : 31,200
จำนวนผู้รับบริการ : 73
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20139281525431.xls
2557250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2014926152381.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=922]   วันที่รายงาน  [30/6/2557]
จัดเวทีเสวนาที่หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา บ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อ. สามชัย จ. กาฬสินธุ์ โดยมี ผศ. วัชรินทร์ สราวิช ผศ. สุจิตรา สราวิชและผศ. อรวรรณ รักสงฆ์ เป็นวิทยากรในการเสวนา ซึ่งจัดเสวนา ในวันที่ 19 -20 มิถุนายน 2557 มีสมาชิกเข้าร่วมการจัดเสวนาโครงการจำนวน 50 คนค่าใช้จ่าย : 28,840
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014781050111.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=967]   วันที่รายงาน  [4/7/2557]
สมาชิก 15 คน และอาจาย์ ไปพูดคุยเรื่องการปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม สาธิตการสาวไหมด้วยมือที่ อบต. ทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ซึ่งในอนาคตอาจขยายผลเป็นหมู่บ้านลูกข่ายหม่อนไหมแพรวา มีผู้สนใจเข้ารับฟังประมาณ 60 คน
จัดกิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนชุมชน จัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวาบ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน ในส่วนที่กี่ยวข้องคือต้องการจะพัฒนาคุณภาพเส้นไหมที่สาวมือให้มีคุณภาพดีขึ้น และอยากให้มีการอบรมเรื่องเทคโนโลยีนาโนสำหรับผ้าไหมแพรวา เริ่มมีผู้เข้ามาเยี่ยมในหมู่บ้านมากขึ้น ระเบียบต่าง ๆ ต้องชัดเจนถ้าจะพักเป็นโฮมสเตย์ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน
ค่าใช้จ่าย : 28,840
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ฝนแล้ง ขาดแคลนน้ำ ทำให้การขยายผล แปลงหม่อนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แนวทางแก้ไข : รอฝนตกจึงขยายแปลง
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014791015391.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1087]   วันที่รายงาน  [29/9/2557]
๑. เข้าร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ในงาน ”IP,Innovation and Technology Expo - IPITEx 2014” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการ การประชุมไบเทค บางนา
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน ในวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวาบ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๘ คน
๓. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องสาวไหมและการปรับการผลิตเส้นไหมพื้นเมืองให้ได้มาตรฐานมาตรฐาน
๔. ถ่ายทอดเทคนิคการเป็นวิทยากร ในวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวาบ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๘ คน
๕. ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา ในงาน ”มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินี ไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
๖.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหมให้กับหมู่บ้านขยายผล ที่ตำบลทุ่งคลอง ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๒คน
๗.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวาบ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๒ คน
๘. รับการตรวจติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวาบ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๗ คน
ค่าใช้จ่าย : 192,320
จำนวนผู้รับบริการ : 103
ปัญหาอุปสรรค : 1.ไข่ไหมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ขอนแก่น ไม่พอ ได้น้อยมาก
แนวทางแก้ไข : 1. ผลิตไข่ไหมจากไหมพื้นบ้านสีขาว เพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558360,000|360,000|360,000|ใช้หมด20151027161441.pdf20162231447571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1205]   วันที่รายงาน  [3/4/2558]

1. วันที่ 5 มีนาคม 2558 ติดต่อประสานงานกับหมู่บ้านลูกข่าย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ บ้านโคก ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง และ บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

2. วันที่ 27 มีนาคม 2558 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ณ บ้านโคก ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 89.31

3. วันที่ 1 เมษายน 2558 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ณ บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.36

4. วันที่ 2 เมษายน 2558 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ณ บ้านทุ่งคลอง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 89.33

ค่าใช้จ่าย : 77,200
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201543925151.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1225]   วันที่รายงาน  [7/4/2558]


ระบุผลการดำเนินงานgfdgdggdgdddfdddfdf


ค่าใช้จ่าย : 4,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1255]   วันที่รายงาน  [26/6/2558]


1. วันที่ 7 เมษายน 2558 เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่าย การติดตามประเมินผลและรายงานผลโครงการ” ประจำปีงบประมาณ 25582. วันที่ 9 เมษายน 2558 การทอดเทคโนโลยีการทำเยลลี่ลูกหม่อน น้ำลูกหม่อน ชาใบหม่อน และสบู่จากรังไหม ณ บ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย  จังหวัดกาสินธุ์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.53การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ          3. วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านโพน ตำบลโพน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80          4. วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านเก่าเดื่อ ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.40          5. วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านโคก  ตำบลเนินยาง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.93การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหม          6. วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ อบต. ทุ่งคลอง  ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.31          7. วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ บ้านโคก  ตำบลเนินยาง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.58          8. วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ บ้านโพน ตำบลโพน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.69


ค่าใช้จ่าย : 142,840
จำนวนผู้รับบริการ : 280
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีนำ้ ทำให้การปลูกหม่อนบางหมู่บ้านล่าช้า
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1259]   วันที่รายงาน  [30/6/2558]


ระบุผลการดำเนินงาน


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : ชำกิ่งหม่อนรอพอถึงช่วงหน้าฝนค่อนำมาปลูกในแปลง
ขุดบ่อบาดาล

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1365]   วันที่รายงาน  [7/9/2558]


1. วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมฌธลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี และตลาดผ้าไหมที่ตลาดอินโดจีน จังหวัดหนองคาย และที่บ้านนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี2. วันที่ 9-11 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมโครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร3. วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น4. วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การฟื้นฟูหม่อนไหมคือการฟื้นฟูท้งถิ่น ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์5. วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ให้สัมภาษณ์ในรายการ อีสานวันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ขอนแก่น6. วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสิ่งทอพื้นบ้านนาโน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2558 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ค่าใช้จ่าย : 42,220
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1406]   วันที่รายงาน  [28/9/2558]


แผนการออกติดตามหมู่บ้านวันที่ 9 กันยายน 2558  ลงพื้นที่ติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การแปรรูปผลผลิตจากรังไหม ใบหม่อนและลูกหม่อน (การทำสบู่จากรังไหม, การทำชาใบหม่อน, การทำเยลลี่ลูกหม่อนและน้ำลูกหม่อน) ณ บ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์วันที่ 10 กันยายน 2558ลงพื้นที่ติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, การย้อมเส้นไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ, การสาวไหมด้วยเทคโนโลยี ณ บ้านโคกหลักเจ็ด ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์วันที่ 12 กันยายน 2558ลงพื้นที่ติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, การย้อมเส้นไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ, การสาวไหมด้วยเทคโนโลยี ณ บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และบ้านเก่าเดื่อ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ค่าใช้จ่าย : 93,740
จำนวนผู้รับบริการ : 222
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sujittra3399@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates