หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรบ้านสามหลัง

บ้านสามหลัง หมู่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556300,000|220,000|150,000|70,0002013128153141.pdf201435111321.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=576]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181353271.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=660]   วันที่รายงาน  [2/7/2556]
1 ชื่อกิจกรรม
เวทีถ่ายเทคโนโลยีเวทีเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์คุณภาพ
2 วิธีการดำเนินการ
การดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน
-เวทีประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมและเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและของกลุ่มฯ (ผู้นำ – แกนนำ – เครือข่าย – สมาชิกในหมู่บ้าน)

การดำเนินงานเดือน พฤษภาคม
-จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรเทิดไทฟาร์ม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

การดำเนินงานเดือน มิถุนายน
-จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมดินปลูกและการจัดการปลูกแบบมีส่วนร่วม เกษตรกรบ้านสามหลัง หมู่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

3 ผลการดำเนินการ
จัดทำรายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านตั้งแต่กลุ่มแกนนำ กลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน และกลุ่มตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโดยมีการสร้างเครือข่ายหน่วยงานในชุมชนเช่น เทศบาล กศน. เป็นต้น ได้จัดทำกระบวนการกลุ่มทำการวิเคราะห์สังเคราะห์รายละเอียดการดำเนินงานของกลุ่มนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานแบบชุมชนมีส่วนร่วม กลุ่มเกษตรกรได้ทักษะการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จากการไปศึกษาดูงานตลอดจนได้เพิ่มเติมทักษะการจัดการผลิตพืชทั้งในระบบเศรษฐกิจคือ พืชพลังงาน (ปาล์มน้ำมัน) การจัดการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ของชุมชนรวมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อทักษะด้านการเตรียมดินมีการปฏิบัติการทดลองเปรียบเทียบส่วนผสมเพื่อการทดสอบกับการปลูกมะนาวเพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลอง
ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : การดำเนินงานโครงการคลาดเคลื่อนกับช่วงเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานเนื่องจากติดขั้นตอนการจัดส่งงบประมาณในส่วนของมหาวิทยาลัยมายังผู้รับผิดชอบโครงการล่าช้า

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ต้องติดตาม
การจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยอาศัยเครื่องมือการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและใช้หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีส่วนทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจและให้ความร่วมมือการดำเนินงานเป็นอย่างดีมากกว่าการจัดการฝึกอบรมแบบเดิมที่เป็นแบบการสอนจากวิทยากรอย่างเดียว

แนวทางแก้ไข : ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านที่ทำให้สามารถดำเนินงานได้ตามขั้นตอน
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201372181591.pdf
2557250,000|240,000|235,000|5,00020144301353111.pdf2015291535561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=941]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
1 ชื่อกิจกรรม
เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์และบทเรียนการจัดการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 วิธีการดำเนินการ
ทำการประสานงานผู้นำและกลุ่มแกนนำในชุมชนเพื่อแนะนำและชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานล่วงหน้าโดยมอบหมายให้ทางชุมชนได้วางแผนและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานโดยมุ่งเป้าหมายให้สมาชิกของหมู่บ้านทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานพร้อมทั้งประสานงานไปยังผู้นำชุมชนในระดับตำบลให้เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนคณะดำเนินงานโครงการฯได้รับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 ผลการดำเนินการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านสามหลังหมู่ 7 มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมจำนวน 102 คน ประกอบไปด้วย นายกเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์และรองนายกฯ ผู้ใหญ่บ้านสามหลังหมู่ที่ 7 และสมาชิกของหมู่บ้าน ร่วมกับคณะดำเนินงานโครงการฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานและแนวทางที่จะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบกิจกรรมของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ โดยแนวทางที่จะมีการพัฒนาชุมชนยังมีความต้องการเทคโนโลยีด้านการจัดการปฏิบัติดูแลรักษามะนาวในวงบ่อของชุมชนให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องและครบวงจรของการผลิตต่อไป มีการเสริมกิจกรรมเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีเบื้องต้นในด้านการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้นัดหมายระยะเวลาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องในระยะต่อไป นอกจากนี้ยังมีการเสริมทักษะการปลูกมะนาวในวงบ่อทดแทนต้นเก่าให้สามารถจัดการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 102
ปัญหาอุปสรรค : ทางโครงการฯยังไม่ได้รับงบประมาณปี 2557 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการที่กำหนดได้และยังไม่สามารถสร้างกระบวนการถ่ายทอดในด้านต่างๆตามกรอบไตรมาตรได้
แนวทางแก้ไข : มีการดำเนินงานโดยการสำรองจ่ายงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานสามารถจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องได้และปรับเนื้อหารายละเอียดให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนมุ่งเป้าหมายให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014731148321.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1100]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
5.1 ชื่อกิจกรรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการและการขยายผลเครือข่ายความรู้การผลิตมะนาว
5.2 วิธีการดำเนินการ
ดำเนินงานต่อเนื่องจากการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ทำการประสานงานผู้นำและกลุ่มแกนนำในชุมชนเพื่อนัดหมายและชี้แจงการดำเนินงาน ติดต่อประสานงานเครือข่ายหน่วยงานศึกษาในพื้นที่เป้าหมายคือ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมประจำตำบล เตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเสริมประสิทธิภาพการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

5.3 ผลการดำเนินการ
จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านสามหลังหมู่ 7 มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมจำนวน 78 คน ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้านสามหลังหมู่ที่ 7 และสมาชิกของหมู่บ้าน ร่วมกับคณะนักเรียน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน พ้นภัยสารเคมี สู่วิถีความพอเพียง”ของนักเรียนโรงเรียนชัยมงคลพิทยา
วันที่ 11 สิงหาคม 2557 จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านสามหลังหมู่ 7 มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมจำนวน 62 คน มีการบูรณาการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างชุมชนร่วมกับโรงเรียนและนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชมงคลล้านนานำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตมะนาวในระบบควบคุม มีการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ดินอย่างง่ายแบบต่อเนื่อง ตลอดจนการร่วมเรียนรู้การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์และร่วมกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” มีกระบวนการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะนาวให้สมาชิกในชุมชนได้ทดลองเพื่อการต่อยอดเทคโนโลยีในระยะต่อไป
วันที่ 17 กันยายน 2557 ชุมชนได้รับการติดตามและประเมินผลโครงการจากคณะกรรมการของกระทรวงฯ
ในรอบการดำเนินงาน (กรกฎาคม-กันยายน) มีการดำเนินงานการจัดการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ที่ต่อเนื่องร่วมกับตัวแทนชุมชนในพื้นที่อย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน
ค่าใช้จ่าย : 195,000
จำนวนผู้รับบริการ : 140
ปัญหาอุปสรรค : ข้อจำกัดด้านอายุและประสบการณ์การเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาวบ้านค่อนข้างจำกัดทำให้เกิดปัญหาด้านความเข้าใจและเข้าถึง
แนวทางแก้ไข : มีการดำเนินงานเสริมทักษะกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่มีความสามารถต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่น กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชนให้มีส่วนร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับชุมชน
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149301549441.xls
2558250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2015511435341.pdf20161121521241.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1198]   วันที่รายงาน  [31/3/2558]
5.1 ชื่อกิจกรรม
การจัดเวทีประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน กลุ่มแกนนำและคณะดำเนินงานของโครงการฯ
5.2 วิธีการดำเนินการ
ทำการประสานงานผู้นำและกลุ่มแกนนำในชุมชน ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน เป้าหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายผลความรู้สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์สำหรับหมู่บ้าน ลูกข่าย

5.3 ผลการดำเนินการ
จัดประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านสามหลังหมู่ 7 มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมจำนวน 10 คน ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนสมาชิกกลุ่ม และคณะผู้ดำเนินงานโครงการฯจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย 1.คณะดำเนินงานโครงการฯสรุปการดำเนินงานในรอบปี 2557 2.ชี้แจงการดำเนินงานปี 2558 3.วางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 4.นัดหมายการดำเนินงานเพื่อขยายผลสู่การมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้าน 5.วาระอื่นๆ เช่น การพัฒนาทักษะและเทคโนโลยี การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การเตรียมพื้นที่เพื่อต้อนรับการดูงานของเจ้าหน้าที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยที่ประชุมได้มีมตินัดหมายการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนในวันที่ 4-5 เมษายน 2558 ต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ข้อจำกัดด้านกระบวนการอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯสำหรับดำเนินงานค่อนข้างล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการที่กำหนดไว้ได้
แนวทางแก้ไข : ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ต้องติดตาม
เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องในช่วงรอการอนุมัติงบประมาณทางโครงการฯได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนที่ต่อเนื่องภายใต้การสื่อสารข้อมูลของพื้นที่และคณะดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารระบบ Line ในการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในแปลงปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ของชุมชน

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1293]   วันที่รายงาน  [4/7/2558]

จัดเวทีร่วมกับชุมชนคัดเลือกแกนนำเพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนร่วมกับการขยายเครือข่ายกับผู้นำชุมชนในระดับตำบลและต่างๆพื้นที่ในระดับจังหวัดเพื่อสร้างเป้าหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายผลความรู้สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์สำหรับหมู่บ้านลูกข่าย

1.จัดประชุมวันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านสามหลังหมู่ 7 มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมจำนวน 10 คน ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนสมาชิกกลุ่ม และคณะผู้ดำเนินงานโครงการฯจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อชี้แจง/นัดหมายการดำเนินงานปี 2558 เพื่อขยายผลสู่การมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้านและอื่นๆ :การพัฒนาทักษะและเทคโนโลยี การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การเตรียมการเพื่อต้อนรับการดูงานของเจ้าหน้าที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม

2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์บทเรียนเพื่อแนวทางวางแผนการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ชุมชนต้องการ ร่วมกับสมาชิกของบ้านสามหลัง หมู่ 7ในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านวันที่ 5 เมษายน 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 69คน มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 60 ปีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยคณะดำเนินงานร่วมชี้แจงการดำเนินงานของโครงการฯในปีที่ 3 ทราบและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานมในที่ประชุมได้มีการเสนอรายชื่อตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นวิทยากรสำหรับถ่ายทอดความรู้พร้อมสร้างแนวทางการถอดบทเรียนเพื่อการจัดทำเอกสารเผยแพร่ของชุมชน

3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ร่วมกับเทศบาลลำปางหลวงเพื่อสร้างแนวทางขยายเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรบ้านม้า จำนวน 44 คน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  ณ อาคารศาลารวมใจบ้านม้ากลาง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง สร้างความเข้าใจแนวทางการใช้ประโยชน์การผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ของชุมชนบนฐานความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การถ่ายทอด จัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางด้านการเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรร่วมกับสมาชิกของบ้านสามหลัง จำนวน 29คน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558  ภายใต้องค์ความรู้เทคโนโลยีการปลูก การดูแลรักษาและการขยายพันธุ์ ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตจากมะนาว

5. ดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลความรู้เพื่อรับใช้สังคมโดยชุมชนสู่ชุมชนร่วมกับสมาชิกของบ้านสามหลังจำนวน 71  คน วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ถ่ายทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯให้กับเครือข่ายผู้นำชุมชนในหมู่บ้านต่างๆของตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

6. จัดกิจกรรมเสวนาการขยายผลเทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกับกศน.อ.แม่พริก จ.ลำปางให้กับกลุ่มเกษตรกร ต.แม่พริก จำนวน 20 คน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 สร้างความเข้าใจแนวทางการใช้ประโยชน์การผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ของชุมชนบนฐานความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่าย : 135,000
จำนวนผู้รับบริการ : 243
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1445]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

ชื่อกิจกรรม  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการขยายผลสร้างแนวทางลูกข่ายการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

วิธีการดำเนินการ จัดเวทีฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นการสร้างวิทยากรในชุมชน

ผลการดำเนินการ
-วิทยากรของหมู่บ้านร่วมกับกศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรในกิจกรรมจังหวัดต้นแบบภายใต้โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด แบบสมัครใจ (มาตรฐานใหม่) จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 3กรกฎาคม 2558ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ผลการดำเนินการ วิทยากรของหมู่บ้านได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการการผลิตมะนาวในวงบ่อครบวงจรตั้งแต่การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้ผู้เข้าอบรมใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ สมาชิกเข้าร่วมจำนวน 50  คน

-วันที่ 9-10กรกฎาคม 2558ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตมะนาวในวงบ่อครบวงจรของชุมชนบ้านสามหลัง หมู่ 7สำหรับกลุ่มเครือข่ายชุมชนในตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  มีสมาชิกหมู่บ้านที่ สนใจสมัครเข้าร่วม 4หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2  3  5และ 6มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 67  คน โดยวิทยากรของหมู่บ้านมีการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้จากประสบการณ์การผลิตมะนาวในวงบ่อครบวงจรในการดำเนินงานด้านต่างๆตั้งแต่ก่อนดำเนินงานโครงการฯและในช่วงการดำเนินงานมีการเสริมทักษะความรู้การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้ผู้เข้าอบรมใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้

-วันที่ 30สิงหาคม 2558มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่บ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง สมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 42คน  มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานของหมู่บ้านวิทย์ “มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร”และให้ความรู้การขยายพันธุ์มะนาวเพื่อเสริมทักษะการผลิตตามความต้องการของหมู่บ้านเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการต่อยอดใช้ประโยชน์

-วันที่ 13 กันยายน 2558 มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา  อ.เกาะคา จ.ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอเช่น เทศบาลตำบล กศน. และพัฒนาชุมชน สมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 106   คน  มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานของหมู่บ้านวิทย์ “มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร”และให้ความรู้การปลูกมะนาวและการผลิตมะนาวนอกฤดูเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการต่อยอดใช้ประโยชน์

สถานการณ์ดำเนินโครงการ        อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และขอขยายเวลา 

ค่าใช้จ่าย : 110,000
จำนวนผู้รับบริการ : 198
ปัญหาอุปสรรค : การจัดกิจกรรมเป็นช่วงฤดูฝนทำให้เกิดอุปสรรค์ต่อการจัดกิจกรรมและการเดินทาง ตลอดจนในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูฝนมีการดำเนินงานด้านการเพาะปลูกทำให้ค่อนข้างมีปัญหาต่อการนัดหมายเวลาที่จะจัดกิจกรรม
แนวทางแก้ไข : ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ต้องติดตาม
การจัดกิจกรรมจำเป็นต้องมีการปรับแผนและสถานที่ในการดำเนินงานเพื่อสามารถดำเนินตามเป้าหมายต่อไป

ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559320,000|320,000|320,000|ใช้หมด20163241052551.pdf2016119951361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1482]   วันที่รายงาน  [4/4/2559]

ศึกษาดูงานเสริมทักษะประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 3 มีนาคม 2559 วิทยากรกลุ่มมะนาวบ้านสามหลัง หมู่ที่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย จำนวน 10 คน เดินทางไปศึกษาดูงานเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ผลการดำเนินการ

 วิทยากรกลุ่มมะนาวในวงบ่อซีเมนต์บ้านสามหลัง จำนวน 10 คน ได้มีการศึกษาดูงานในเนื้อหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่หลากหลายเพิ่มเติมทักษะการผลิตมะนาวได้ทั้งการผลิตและการตลาด

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1483]   วันที่รายงาน  [4/4/2559]

1.ร่วมกับพัฒนาชุมชน ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ กลุ่มมะนาวบ้านสามหลัง หมู่ที่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม
2. การจัดการน้ำสำหรับต้นมะนาวในวิกฤตภัยแล้งเร่งด่วน
ระหว่างวันที่ 17 - 22 มีนาคม 2559 สมาชิกกลุ่มมะนาวบ้านสามหลัง หมู่ที่ 7 ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่ส่งผลทำให้ต้นมะนาวขาดน้ำ

ผลการดำเนินการ
- ด้านการฝึกอบรม พัฒนาชุมชน อ.ทุ่งเสลี่ยม ได้นำวิทยากรและสมาชิกกลุ่มมะนาว จำนวน 30 คนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์มะนาวที่สามารถต่อยอดสู่แนวทางการเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนในรูปแบบการเป็นสินค้า OTOP
- ด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กลุ่มมะนาวได้มีการเจาะน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำ โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมคิดร่วมทำเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโดยความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับท้องถิ่นช่วยหนุนเสริมแก้ไขปัญหา

ค่าใช้จ่าย : 42,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1780]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดความรู้มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ของสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่าย วันที่ 11 และ 12 เมษายน 2559 โดยทีมผู้รับผิดชอบโครงการได้ประสานงานผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มมะนาวบ้านสามหลัง จำนวน 18 คน จัดประชุมที่ศาลา smlของหมู่บ้าน เพื่อระดมความคิดเห็น กำหนดรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานพัฒนางานภายในกลุ่มและการถ่ายทอด วทน. สำหรับหมู่บ้านลูกข่ายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลก่อนทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยที่ประชุมมีมติให้คณะผู้รับผิดชอบโครงการจากสถาบันวิจัยได้ดำเนินงานลงพื้นที่หมู่บ้านลูกข่าย
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์สำหรับหมู่บ้านลูกข่าย (กลุ่มแกนนำ) โดยผู้รับผิดชอบโครงการและคณะได้ติดต่อประสานงานเครือข่าย กศน.ในพื้นที่ ผู้นำชุมชนและกลุ่มแกนนำหมู่บ้านลูกข่าย เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่หมู่บ้านลูกข่าย ศึกษาสภาพแวดล้อมและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน ศึกษาข้อมูลจากแผนชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนและกลุ่มแกนนำ ร่วมวางแผนกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี หลังจากดำเนินงานประสานงานกับหมู่บ้านลูกข่ายแล้วเสร็จคณะผู้รับผิดชอบการดำเนินงานได้จัดประชุมร่วมกับสมาชิกกลุ่มมะนาวหมู่บ้านแม่ข่ายเพื่ออภิบายสร้างความเข้าใจกับรายละเอียดและแผนการดำเนินงานของหมู่บ้านลูกข่าย พร้อมทั้งวางแผนและกำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมวิทยากรเพื่อการฝึกอบรมให้กับหมู่บ้านลูกข่ายต่อไป (ภาพ a – d)
- บ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และกลุ่มเกษตรกรบ้านสบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ร่วมกับหน่วยงาน กศน.ในพื้นที่วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ผู้ข้าร่วมจำนวน 16 คน
- บ้านแม่พริกลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง และกลุ่มเกษตรกรในบ้านแม่ข่ายบ้านสามหลัง ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2559 ผู้ข้าร่วมจำนวน 22 คน
1.3 การสาธิตเชิงบูรณาการร่วมกับ กศน. อ.เมืองปาน ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับชุมชน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยทีมผู้รับผิดชอบโครงการได้ให้ความรู้และสาธิตการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรบูรณาการร่วมกับร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับกศน. อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผู้ข้าร่วมจำนวน 6 คน (ภาพ e – f)
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 16,000
จำนวนผู้รับบริการ : 62
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1781]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและปฏิบัติการ วทน. สำหรับวิทยากรกลุ่มมะนาวหมู่บ้านแม่ข่าย บ้านสามหลัง หมู่ที่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย จำนวน 20 คน วันที่ 23 - 24 เมษายน 2559 เรื่อง มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร : การจัดการแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดูแลรักษามะนาวในวงบ่อซีเมนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตภัยแล้ง
ผล : กลุ่มมะนาวได้มีการเรียนรู้การจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับต้นมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ มีการเจาะน้ำใต้ดินเพื่อนำมาใช้สำหรับแก้ปัญหาการขาดน้ำโดยได้ประสานเทศบาลตำบลเขาแก้วฯเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา มีการจัดการคลุมโคนเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในวงบ่อและสมาชิกของกลุ่มมีการจัดแบ่งเวรการดูแลและให้น้ำกับต้นมะนาว (ภาพที่ g – j)
1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่หมู่บ้านลูกข่ายร่วมกับวิทยากรจากหมู่บ้านแม่ข่าย และหน่วยงาน กศน.ในพื้นที่
- บ้านสบลี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 46 คน วันที่ 25 มิถุนายน 2559
- บ้านสาสบหก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 32 คน วันที่ 26 มิถุนายน 2559
โดยมีผู้นำชุมชนของหมู่บ้านลูกข่ายกล่าวตอนรับและแนะนำบริบทของชุมชนพร้อมเปิดการอบรมหลังจากนั้นทีมวิทยากรของหมู่บ้านแม่ข่ายโดยนายเทน รักสันติธรรม ประธานกลุ่มมะนาวฯทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการได้แนะนำสมาชิกของกลุ่มพร้อมกล่าวนำเข้าสู่บทเรียนพร้อมทั้งให้วิทยากรที่มีความชำนาญในด้านการผลิตสลับการให้ข้อมูลกระบวนการการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรให้กับหมู่บ้านลูกข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะความรู้เบื้องต้นที่ใช้หลักการทางด้าน วทน. เป็นฐาน ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของมะนาว หลักการและเหตุผลของเทคโนโลยีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ที่มาและแนวทางการแก้ไขปัญหามะนาวในวงบ่อซีเมนต์บนแนวทางการจัดการ “ครบวงจร” สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ของการใช้ วทน. ในการแก้ไขปัญหาภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่วนในภาคปฏิบัติได้จัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมทำการฝึกปฏิบัติการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมดินผสม การปลูกและการดูแลหลังปลูก ทีมวิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมหมู่บ้านลูกข่ายเกิดทักษะต่อเนื่องได้มอบต้นมะนาวให้นำไปทดลองปลูกในกระถางและให้ตัวอย่างสบู่มะนาวกับหมู่บ้านลูกข่ายนำไปทดลองใช้แล้วมีการติดตามผลเพื่อจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโอกาสต่อไป(ภาพที่ k – p)
ผลการดำเนินงาน
- การบริหารโครงการในการดำเนินงานแม่ข่ายขยายผลสู่การพัฒนาลูกข่ายตามแนวทางของโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยึดหลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทั้ง 4 ส่วน คือ หมู่บ้านแม่ข่าย หมู่บ้านลูกข่าย เครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ และคณะผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ได้ร่วมกันปรึกษาหารือเสนอความคิดเห็นตั้งแต่การสร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่าย ในด้านอื่นๆ เช่น การเลี้ยงกบ การเลี้ยงหมูหลุม กลุ่มข้าวน้ำแร่ เป็นต้น
- การสร้างวิทยากร จำนวน 15 คน ให้เกิดทักษะด้านการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เข้าใจระบบการดำเนินงานตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายความรู้ การวางแผนการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนคำถามให้เกิดความเข้าใจโดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้หมู่บ้านลูกข่าย ได้มีการพัฒนาทักษะการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จากการได้ทดลองปลูกจริงและนำตัวอย่างไปทดลองปลูกศึกษาเรียนรู้ที่บ้าน
รายชื่อวิทยากร และความเชี่ยวชาญ
1.นายเทน รักสันติธรรม ความเชี่ยวชาญ วิทยากรกระบวนการ การบริหารจัดการกลุ่มมะนาวในวงบ่อครบวงจรของชุมชน
2.นายพันศักดิ์ กระโจมพล ความเชี่ยวชาญ การจัดการดิน ปุ๋ยและการดูแลรักษา
3.นายณรงค์ ก้านสันเที๊ยะ ความเชี่ยวชาญ การจัดการผลิตและการดูแลรักษา
4.นายนัด พึขุนทด ความเชี่ยวชาญ การผลิตพันธุ์พืชและการดูแลรักษา
5.นางสำราญ กาวิละ ความเชี่ยวชาญ การจัดการการผลิตและการตลาด
6.นางสมพิศ สายจันทร์ ความเชี่ยวชาญ การผลิตพันธุ์พืชและการดูแลรักษา
7.นางธนัชญา กันทะวงศ์ ความเชี่ยวชาญ การจัดการผลิตและสารสนเทศ
8.นางพัชริดา สุยะยอด ความเชี่ยวชาญ การจัดการผลิตและการจัดการกลุ่ม
9.นางปทุมาศ ไทยสมัคร ความเชี่ยวชาญ การจัดการผลิตและการแปรรูป
10.นางสาวิตรี ทองกำไร ความเชี่ยวชาญ การจัดการผลิตและการแปรรูป
11.นางสุวิตตา ชุมมภูงาม ความเชี่ยวชาญ การจัดการผลิตและการแปรรูป
12.นางวันดี รักสันติธรรม ความเชี่ยวชาญ การจัดการผลิตและการแปรรูป
13.นางสุริน เที่ยงรัตน์ ความเชี่ยวชาญ การจัดการผลิตและการปฏิบัติดูแลรักษา
14.นางชุติกาญจน์ เครือทราย ความเชี่ยวชาญ การจัดการการผลิตและการบริหารการเงิน
15.นายพล เครืออุ่นเรือน ความเชี่ยวชาญ การจัดการผลิตและการดูแลรักษา
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 87,000
จำนวนผู้รับบริการ : 98
ปัญหาอุปสรรค : - สภาพอากาศในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2559 เป็นช่วงหน้าแล้งสภาพอากาศร้อนฝนไม่ตกต่อเนื่องทำให้ประสพปัญหาการขาดน้ำส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชและเป็นอุปสรรค์ต่อการจัดกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย - ปัญหาการติดตามผลและการให้คำปรึกษาที่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างกัน
แนวทางแก้ไข : - กลุ่มมะนาวได้มีการเจาะน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำ มีการจัดการคลุมโคนเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำและสมาชิกของกลุ่มมีการจัดแบ่งเวรการดูแลและให้น้ำกับต้นมะนาว - คณะดำเนินงานได้ใช้ระบบสารสนเทศ คือ ระบบไลน์ (Line) เป็นเครื่องมือโดย กศน. ได้จัดทำกลุ่มไลน์ของสมาชิกในพื้นที่เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2063]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่หมู่บ้านลูกข่ายร่วมกับวิทยากรจากหมู่บ้านแม่ข่าย ในพื้นที่บ้านแม่พริกลุ่ม อ.แม่พริก จ.ลำปาง วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 โดยจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ การผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรให้กับหมู่บ้านลูกข่ายจากวิทยากรของหมู่บ้านแม่ข่ายภายใต้การพัฒนาทักษะความรู้เบื้องต้นที่ใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานได้แก่ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของมะนาว หลักการและเหตุผลของเทคโนโลยีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ที่มาและแนวทางการแก้ไขปัญหามะนาวในวงบ่อซีเมนต์บนแนวทางการจัดการ ครบวงจรสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ทำการฝึกปฏิบัติการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ และจัดกระบวนการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยทดลองให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หมู่บ้านลูกข่ายนำไปทดลองใช้แล้วมีการติดตามผลและจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโอกาสต่อไประบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 46
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2064]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

คณะดำเนินงานโครงการฯและวิทยากรจากหมู่บ้านแม่ข่ายทำการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการขยายพันธุ์มะนาวและการดูแลรักษา (ปุ๋ย น้ำ โรคและแมลงศัตรูมะนาวการป้องกันกำจัด) ให้กับหมู่บ้านลูกข่าย ตลอดจนติดตามและร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการปลูกมะนาวในระบบควบคุมหลังได้ทดลองปลูกจริง ในพื้นที่บ้านสบลี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 46 คน และบ้านสาสบหก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 32 คน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์มะนาวให้กับเกษตรกรหมู่บ้านขอเหนือ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน 14 คน โดยการประสานงานความต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้นำชุมชนและกศน.ประจำตำบลมีการบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาอาชีพของศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 46
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2065]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับวิทยากรหมู่บ้านแม่ข่าย” ในวันที่  31 กรกฎาคม 2559  ณ กลุ่มหมู่บ้านแม่ข่าย บ้านสามหลัง หมู่ที่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย จำนวน 14 คน มีการเรียนรู้และการใช้โปรแกรมในการจัดทำสื่อความรู้สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี แนวทางการจัดการแปลงมะนาวและวางแผนการนำเสนอผลงานจัดนิทรรศการในงานประชุมคลินิกเทคโนโลยีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยหมู่บ้านฯได้มอบเกียรติบัตรฯ และโล่ หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปีงบประมาณ 2558 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 14
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2066]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1.บูรณาการความรู้ “การผลิตมะนาว” ในโครงการบูรณาการและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพการปลูกพืชสมุนไพรในโรงเรียน/วัด/ชุมชน สู่การปฏิบัติจริง (Hand On) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสทรงพระชนมายุ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนปริยัติธรรมบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อสนองงานโครงการในพระราชดำริห์โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คน มีการนำเนื้อหาการปลูกและใช้ประโยชน์จากการปลูกมะนาวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพครบวงจรตั้งแต่ปลูกจนถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตัวอย่างโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯให้ผู้เข้าอบรมทำการฝึกปฏิบัติในการปลูกมะนาวในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้งบประมาณจาก มทร.ล้านนา

2 บูรณาการความรู้ “การผลิตมะนาว” ในโครงการบูรณาการและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพการปลูกพืชสมุนไพรในโรงเรียน/วัด/ชุมชน สู่การปฏิบัติจริง (Hand On) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสทรงพระชนมายุ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อสนองงานโครงการในพระราชดำริห์โดยมีนักเรียนและครูเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คน มีการนำเนื้อหาการปลูกและใช้ประโยชน์จากการปลูกมะนาวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพครบวงจรตั้งแต่ปลูกจนถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตัวอย่างโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯให้ผู้เข้าอบรมทำการฝึกปฏิบัติในการปลูกมะนาวในพื้นที่เป้าหมาย

3 บูรณาการความรู้ “การผลิตมะนาว” ร่วมกับเครือข่ายหมู่บ้านปลูกพืชไม่ใช้ดินต้นทุนต่ำ ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจากคณะครูกศน. อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และเกษตรกร จำนวน 50 คน โดยมีการนำเสนอข้อมูลแนวทางการปลูกมะนาวในกระถางและการพัฒนาการปลูกในวัสดุไม่ใช้ดินเพื่อการใช้ประโยชน์ในแนวทางการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 250
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2069]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

นำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรในการประชุมการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเวียงละคร ศาลากลางจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงวิทย์ฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง โดยผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านมะนาวฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้การขยายหมู่บ้านลูกข่ายในพื้นที่จังหวัดลำปางที่สอดคล้องกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงมหาดไทยโดยมีเครือข่ายคลีนิคเทคโนโลยีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเป็นผู้ดำเนินงาน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2070]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1.นำเสนอผลนิทรรศการงานประชุมวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ (CRCI 2016)” ในวันที่ 15-16 กันยายน 2559 ณ มทร.ล้านนาเขตพื้นที่ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่  โดยมีนักวิจัย/วิชาการ และนักศึกษาเข้าร่วมงานมากว่า 400 คน มีการนำเสนอข้อมูลความรู้และการจัดแสดงตัวอย่างสาธิตการผลิตมะนาวภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร

2. ร่วมนิทรรศการ สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ร่วมกับธกส.จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์แสดงเซรามิค อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีผู้ประกอบการเครือข่ายลูกค้า ธกส. จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ สมาชิก จำนวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 1000 คน คณะดำเนินงานโครงการฯมีการนำเสนอข้อมูลเอกสารเผยแพร่ความรู้และจัดแสดงผลิตภัณฑ์สาธิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ให้กับผู้สนได้รับความรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบการธุรกิจ SME และแนวทางการขอสินเชื่อจาก ธกส.ที่จะสามารถขยายผลให้ผู้สนใจหมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่าย... ..

3. นำเสนอผลงานจัดนิทรรศการในงานประชุมคลินิกเทคโนโลยีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยหมู่บ้านฯได้มอบเกียรติบัตรฯ และโล่ หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปีงบประมาณ 2558 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  โดยมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน และผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ท่าน โดยหมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรได้จัดทำเอกสารข้อมูลการดำเนินงานในการเผยแพร่และมีการนำตัวอย่างได้แก่ ต้นพันธุ์มะนาว ดินปลูก อุปกรณ์ขยายพันธุ์ ปุ๋ยมะนาว สบู่มะนาว โดยวิทยากรจากชุมชนได้ให้ความรู้แลกเปลี่ยนกับผู้สนเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์อื่นๆที่ร่วมงานมากกว่า 20 เครือข่าย…

4.ทีมวิทยากรจากหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรและคณะผู้รับผิดชอบโครงการฯได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการคืนความรู้สู่ชุมชน ในวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2559 ณ วัดม่อนศรีสมบูรณ์วนาราม ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ในงานประเพณีกินข้าวสลากของชุมชน โดยมีผู้ร่วมงานมากกว่า 2000 คน จัดกิจกรรมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมะนาวบ้านสามหลัง มีการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการผลิตมะนาว ตลอดจนจำหน่ายสินค้าของกลุ่มมะนาว …

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 3400
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2072]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานฯกับทีมวิทยากรหมู่บ้านแม่ข่าย ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ บ้านสามหลัง หมู่ที่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานให้กับหมู่บ้านลูกข่ายจำนวน 3 หมู่บ้าน (บ้านสบลี อ.เมืองปาน, บ้านสาสบหก อ.แจ้ห่ม และบ้านแม่พริกลุ่ม อ.แม่พริก จ.ลำปาง) โดยคณะผู้รับผิดชอบโครงการและทีมวิทยากรชุมชนจำนวน 18 คน ทำการประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยให้กลุ่มเป้าหมายมาเรียนรู้ในพื้นที่ของหมู่บ้านแม่ข่ายในเนื้อหาความรู้ด้านการออกแบบการปลูกมะนาวในวงบ่อ การเตรียมความพร้อมของกิ่งพันธุ์มะนาว ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตมะนาวเช่น สบู่และน้ำมะนาวโซดา และการศึกษาดูงานในพื้นที่ โดยจัดทำแผนการดำเนินงานภายใต้รายละเอียด กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน

2 กิจกรรมการติดตามและให้คำปรึกษาความรู้ที่ต่อเนื่องในพื้นที่หมู่บ้านลูกข่ายบ้านสบลี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วันที่ 17 กันยายน 2559 และบ้านสาสบหก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วันที่ 18 กันยายน 2559  โดยมีคณะดำเนินงานโครงการฯจำนวน 2 ท่านประสานงานผู้นำหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มเดินทางไปลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อติดตามและให้คำปรึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือ โรคแคงเกอร์และมีแมลงกัดทำลายใบโดยให้คำแนะนำในแนวทางการป้องกันคือ การทำลายหนอนแมลงด้วยมือก่อนแต่ถ้ามีการระบาดมากให้มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัด การจัดการควรทำควบคู่กับการจัดการสภาพแวดล้อมให้มีการถ่ายเทอากาศ ทำความสะอาดพื้นดินโดยรอบและไม่ให้ความชื้นมากเกินไป

3 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามและให้คำปรึกษาการปฏิบัติดูแลรักษามะนาวที่ต่อเนื่องในพื้นที่หมู่บ้านลูกข่ายบ้านแม่พริกลุ่ม อ.แม่พริก จ.ลำปาง วันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีคณะดำเนินงานโครงการฯจำนวน 2 ท่านประสานงานผู้นำหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มเดินทางไปลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเสริมการจัดการด้านการขยายพันธุ์มะนาว การใส่ปุ๋ย และให้คำปรึกษาปัญหาในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงที่เป็นปัญหาหลักของพื้นที่ในช่วงฤดูฝนคือ โรคแคงเกอร์ และแมลงจำพวกหนอนซอนใบและหนอนแก้วส้มโดยให้คำแนะนำในแนวทางการป้องกันคือ การทำลายหนอนแมลงด้วยมือก่อนแต่ถ้ามีการระบาดมากให้มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัด การจัดการควรทำควบคู่กับการจัดการสภาพแวดล้อมให้มีการถ่ายเทอากาศ ทำความสะอาดพื้นดินโดยรอบและไม่ให้ความชื้นมากเกินไป

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2073]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานหมู่บ้านลูกข่ายจำนวน 3หมู่บ้าน (บ้านสบลี อ.เมืองปาน, บ้านสาสบหก อ.แจ้ห่ม และบ้านแม่พริกลุ่ม อ.แม่พริก จ.ลำปาง) ในวันที่ 3-4กันยายน 2559ณ อาคาร sml บ้านสามหลังหมู่ที่ 7ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย มีจำนวนสมาชิกจากหมู่บ้านลูกข่ายเข้าร่วม จำนวน 30คน ตัวแทนสมาชิกในบ้านสามหลังเข้าร่วม จำนวน 30คน และมีหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ ผู้นำชุมชนในตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ครูจากกศน. พัฒนาชุมชน และเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมการอบรม ผู้นำชุมชนและประธานกลุ่มมะนาวฯพร้อมทีมวิทยากรของหมู่บ้านแม่ข่ายได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบการปลูกมะนาวในวงบ่อ การเตรียมความพร้อมของกิ่งพันธุ์มะนาว ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตมะนาวเช่น สบู่และน้ำมะนาวโซดา และการศึกษาดูงานในพื้นที่ และมีการศึกษาดูงานด้านการเกษตรของสมาชิกจากหมู่บ้านแม่ขาย เช่น เทคโนโลยีการเกษตรแบบประณีต การทำสวนกล้วยเชิงการค้า เป็นต้น ตลอดจนมีการศึกษาดูงานเครือข่ายหมู่บ้านผลิตมะม่วง

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560350,000|350,000|350,000|ใช้หมด2017430151821.pdf20171222191651.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2182]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

ประสานงานสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่ายมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร บ้านสามหลังหมู่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัยและหมู่บ้านลูกข่ายใน 3 หมู่บ้านในพื้นที่ จ.พะเยาพร้อมทั้งเครือข่ายในพื้นที่เช่น หน่วยงานท้องถิ่น กศน.

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2183]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

จัดนิทรรศการและฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร ได้แก่  
1. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คาราวานอุทยานวิทยาศาสตร์ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2.วันที่ 4 มีนาคม 2560 การพัฒนาอาชีพการเกษตรบุคลากรมณฑลทหารบกที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ด
3.วันที่ 7-14 มีนาคม 2560 งานเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
4.วันที่ 18 มีนาคม 2560 กลุ่มมะนาวบ้านสามหลัง รวมกับพัฒนาชุมชนอบรมถ่ายทอดสัมมาชีพสบู่มะนาวให้กับสมาชิกของหมู่ 10 จำนวน 10 ราย

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2210]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2308]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

1.ประชุมเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านลูกข่ายมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2560 ประชุมตัวแทนแกนนำของหมู่บ้านลูกข่ายประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนสมาชิกร่วมกับครูกศน.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ใน 3 พื้นที่ของจังหวัดพะเยา (อ.ภูซาง อ.ปง และอ.ภูกามยาว) มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน/พื้นที่ชี้แจงรายละเอียดและสำรวจข้อมูลด้านต่างๆของพื้นที่เพิ่มเติมทำการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมการถ่ายทอดในพื้นที่ หมู่บ้านลูกข่ายเกิดความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน มีตารางแผนกำหนดการดำเนินงานในแต่ละช่วงเดือนที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อการจัดการฝึกอบรม

2.   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนความรู้ด้านการทำหน้าที่หมู่บ้านแม่ข่ายปีที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานแม่ข่ายในปีที่ 2 ณ บ้านสามหลัง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย  ในวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะดำเนินงานกับสมาชิกกลุ่มมะนาวฯ จำนวน 17 คน วิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรปรับปรุงในการทำหน้าที่วิทยากรโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูกปีที่ 1 ทำให้ได้แนวทางการปรับปรุงดำเนินงานขยายลูกข่ายปีที่ 2 ในสามพื้นที่ของจังหวัดพะเยาให้เกิดประสิทธิภาพ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านลูกข่ายพร้อมกำหนดแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน 

2.นำส่งค่าสาธารณูปโภคให้หน่วยงาน 10%

ค่าใช้จ่าย : 51,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2309]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนมีส่วนร่วม เทคโนโลยีด้านการปลูกการจัดการปฏิบัติดูแลต้นมะนาวในวงบ่อซีเมนต์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานด้านอาชีพของหมู่บ้านลูกข่าย (จำนวนผู้รับการฝึกอบรม 50 คน/หมู่บ้าน) วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านแกใหม่ อ.ภูซาง วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านแม่จั๊วะ อ.ปง และวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านสันป่าส้าน อ.ภูกามยาว โดยความร่วมมือของเครือข่าย กศน. และ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ คณะดำเนินงานจัดให้วิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายจำนวน 10 คน มีสมาชิกลูกข่ายเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 160 คน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการพื้นฐานด้านการปลูกและการจัดการดูแลรักษามะนาวในวงบ่อซีเมนต์ 5 เรื่อง มีการทดลองให้สมาชิกนำต้นพันธุ์ไปปลูกเพื่อการขยายผลเรียนรู้ในครัวเรือน หมู่บ้านแม่ข่ายได้รับความรู้ศึกษาดูงานกิจกรรมของหมู่บ้านลูกข่าย 4 ด้าน (ศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพ/ครัวเรือน/สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว)
 

ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 170
ปัญหาอุปสรรค : : ในการดำเนินงานอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลฤดูร้อนสู่ฤดูฝนทำให้ประสบปัญหาด้านสภาพอากาศแปรปรวนมีพายุฝนลมแรงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสมาชิกทั้งหมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่ายไม่สามารถเข้าร่วมการดำเนินงานกิจกรรมได้ครบตามจำนวนเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
แนวทางแก้ไข : ให้สมาชิกที่สามารถเข้าร่วมได้ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรนำเสนอแทนผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2310]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนมีส่วนร่วม เทคโนโลยีด้านการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนต้นมะนาวและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาเพิ่มเติม (จำนวนผู้รับการฝึกอบรม 50 คน/หมู่บ้าน) วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ บ้านแกใหม่ อ.ภูซาง วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ บ้านแม่จั๊วะ อ.ปง และวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ บ้านสันป่าส้าน อ.ภูกามยาว โดยความร่วมมือของเครือข่าย กศน. และ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ มีจำนวนผู้รับเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของหมู่บ้านแม่ข่ายทั้ง 3 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 154 คน ตัวแทนวิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายจำนวน 4 คน ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนต้นมะนาวจำนวน 4 วิธี สมาชิกที่เข้าร่วมการถ่ายทอดในครั้งที่ 1 มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการปฏิบัติดูแลรักษาต้นมะนาวที่มีการทดลองปลูก หมู่บ้านแม่ข่ายมีการทดลองนำผลิตภัณฑ์สบู่มะนาวมาให้สมาชิกหมู่บ้านลูกข่ายทดลองใช้เป็นแนวทางประเมินผลความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของหมู่บ้านลูกข่ายในครั้งต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 154
ปัญหาอุปสรรค : ปัญหาฝนตกทำให้เกิดปัญหาต่อการเข้าร่วมฝึกอบรมและการดำเนินการฝึกอบรม
แนวทางแก้ไข : มีการปรับเปลี่ยนย้ายสถานที่ดำเนินงานให้อยู่ในอาคารที่สามารถป้องกันฝนตกได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2311]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

วันที่ 21 พ.ค. 2560 ณ อาคารSML บ้านสามหลัง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยคณะดำเนินงานมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มหมู่บ้านแม่ข่ายจำนวน 18 คน เสริมสร้างทักษะทางด้านการถ่ายทอดกิจกรรมมีองค์ความรู้ที่จะทำการเผยแพร่ 5 เรื่อง มีกลุ่มเครือข่ายอาชีพร่วมการเผยแพร่ 3 กลุ่ม สามารถเผยแพร่ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี “มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร”ในจัดการถ่ายทำรายการ Science Hit มีการขยายความรู้หนุนเสริมการจัดการผลิตมะนาวและพืชเศรษฐกิจของเครือข่ายหมู่บ้านลูกข่ายเดิมปีที่ 1 (บ้านแม่พริกลุ่มและบ้านสบลี)

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 18
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2312]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ij;,จัดนิทรรศการและฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร ดังนี้
1. วันที่ 28 เมษายน 2560 มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตสบู่มะนาวสำหรับพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร มณฑลทหารบกที่ 3 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จำนวน 30 คน มีการฝึกกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตสบู่ตั้งแต่กระบวนการหมักน้ำหมักจากมะนาวและการผลิตสบู่มะนาว
2. วันที่ 10 พ.ค. 2560 จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรให้กับครูกศน. อ.แจ้ห้ม จ.ลำปาง จำนวน 20 คน สร้างความเข้าใจกระบวนการผลิตมะนาวครบวงจรมีการปฏิบัติการด้านการดูแลรักษามะนาวในวงบ่อซีเมนต์
3.วันที่ 22 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ร่วมเสนอผลิตภัณฑ์ในงานลานนาเอ๊กซ์โปร ณ ศูนย์แสดงสินค้า จ.เชียงใหม่ นำองค์ความรู้ในรูปแบบเอกสารและตัวอย่างผลิตภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการให้กับผู้สนใจเข้าชมงาน
 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2486]   วันที่รายงาน  [18/9/2560]

วันที่ 25 – 27 ก.ค. 2560 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุม “การพัฒนาศักยภาพครู อสวท.ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1” ณ เชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟเนเชอรัลรีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 ส.ค. 2560 นำเสนอนิทรรศการให้ความรู้หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ในงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผลการดำเนินงานในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูอสวท.ซึ่งทำให้เกิดแนวทางในการขยายผลเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับกลุ่มเป้าหมายครูกศน.ของจังหวัดพะเยา ส่วนการดำเนินงานจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พบว่ามี ครู นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดลำปางที่เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 500 คน ได้ให้ความสนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์โดยทางคณะดำเนินงานคลีนิคเทคโนโลยีได้มีการมอบหนังสือคู่มือ “เทคโนโลยีมะนาวในวงบ่อซีเมนต์” สำหรับให้โรงเรียนต่างๆได้นำไปเผยแพร่ในห้องสมุดต่อไป

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2487]   วันที่รายงาน  [18/9/2560]

วันที่ 25 – 27 ก.ค. 2560 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุม “การพัฒนาศักยภาพครู อสวท.ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1” ณ เชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟเนเชอรัลรีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 ส.ค. 2560 นำเสนอนิทรรศการให้ความรู้หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ในงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผลการดำเนินงานในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูอสวท.ซึ่งทำให้เกิดแนวทางในการขยายผลเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับกลุ่มเป้าหมายครูกศน.ของจังหวัดพะเยา ส่วนการดำเนินงานจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พบว่ามี ครู นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดลำปางที่เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 500 คน ได้ให้ความสนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์โดยทางคณะดำเนินงานคลีนิคเทคโนโลยีได้มีการมอบหนังสือคู่มือ “เทคโนโลยีมะนาวในวงบ่อซีเมนต์” สำหรับให้โรงเรียนต่างๆได้นำไปเผยแพร่ในห้องสมุดต่อไป

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2488]   วันที่รายงาน  [18/9/2560]

ติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ และ เตรียมสรุปและจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2489]   วันที่รายงาน  [18/9/2560]

จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะนาวและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษา ให้กับหมู่บ้านลูกข่ายใน 3 หมู่บ้านของจังหวัดพะเยา ภายใต้การศึกษาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านแม่ข่ายก่อนประเมินผลความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง วันที่ 8-10 ก.ค. 2560 โดยมีกำหนดการดำเนินงาน ดังนี้

            วันที่ 8 ก.ค. 2560 บ้านแกใหม่ อ.ภูซาง จ.พะเยา

            วันที่ 9 ก.ค. 2560 บ้านแม่จั๊วะ อ.ปง จ.พะเยา

           วันที่ 10 ก.ค. 2560 บ้านสันป่าส้าน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

โดยความร่วมมือของเครือข่าย กศน. และ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ มีตัวแทนวิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายและคณะดำเนินงานได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะและเพิ่มเติมรายละเอียดหลังการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ผ่านมาให้กับตัวแทนสมาชิกของหมู่บ้านลูกข่าย จ.พะเยา ผลการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะนาวให้กับหมู่บ้านลูกข่ายใน 3 หมู่บ้านของจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 8 – 10 ก.ค. 2560 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 157 คน ซึ่งมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ 150 คน ผลด้านความพึงพอใจของผู้ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจในการจัดการฝึกอบรมด้านต่างๆมากกว่าร้อยละ 80ในการดำเนินงานของวิทยากรของหมู่บ้านแม่ข่ายฯมีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมทำหน้าที่จำนวน 5 คนหลังจากได้รับการฝึกอบรมได้มีการต่อยอดขยายผลส่งเสริมอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ของบ้านสันป่าส้านโดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกศน.อำเภอภูกามยาวจัดฝึกอบรมต่อยอดให้กลุ่มอาชีพนำไปทดสอบแนวทางการพัฒนาอาชีพของกลุ่ม ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับหมู่บ้านลูกข่ายทั้ง 3 พื้นที่ของจังหวัดพะเยาโดยได้มีการทดลองนำผลมะนาวสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่มาแปรรูปเป็นน้ำหมักมะนาวสำหรับประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเปรียบเทียบกับน้ำหมักมะนาวสายพันธุ์ของหมู่บ้านสามหลังต่อไป

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 82,000
จำนวนผู้รับบริการ : 157
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง c_sunti@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates