หมู่บ้านผลิตลำไยคุณภาพต้นทุนต่ำบ้านหนองสลิง

บ้านหนองสลิง หมู่ 4 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556300,000|200,000|120,000|80,0002013128152461.pdf20143311051361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=610]   วันที่รายงาน  [19/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013419155011.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=699]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
ชื่อกิจกรรม อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเวทีเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตลำไยคุณภาพต้นทุนต่ำและการจัดการเรียนรู้เพื่อหาคำตอบเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงเปรียบเทียบ ทำการบันทึกผลต่อเนื่อง
วิธีการดำเนินการ
การดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน
• เวทีประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของผู้นำกลุ่ม เกษตรจังหวัดและผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาดูงานในพื้นที่ปลูกลำไยในพื้นที่บ้านหนองสลิง จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและของกลุ่มฯ (ผู้นำชุมชน – แกนนำ – เครือข่าย สมาชิกในหมู่บ้าน) จัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบชุมชนมีส่วนร่วม
• การสร้างแนวทางการเรียนรู้แขยายผลกับกลุ่มลูกข่ายในพื้นที่ชาวสวนลำไยบ้านทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

การดำเนินงานเดือน พฤษภาคม
-อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเวทีเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตลำไยคุณภาพต้นทุนต่ำและการจัดการเรียนรู้เพื่อหาคำตอบเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงเปรียบเทียบ ทำการบันทึกผลต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานกิจกรรมการถ่ายทอดมีเกษตรกรชาวสวนลำไยเข้าร่วม 50 คน/ครั้ง โดยในการดำเนินงานได้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการดำเนินงานของชาวสวนลำไยในบ้านหนองสลิงตั้งแต่กลุ่มแกนนำ กลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน และกลุ่มตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโดยมีการสร้างเครือข่ายหน่วยงานในชุมชนเช่น เกษตรจังหวัด อบต. เป็นต้น ได้จัดทำกระบวนการเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบลำไยคุณภาพและปัจจัยต้นทุนการผลิต โดยให้ชุมชนได้กำหนดจุดเน้นที่ต้องการลดต้นทุนเร่งด่วนคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านดินและธาตุอาหารลำไย การใช้สารเพื่อควบคุมการออกดอกเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริงในสวนของเกษตรกรต่อไป
การประเมินผลสำเร็จของโครงการ
ประเมินผลโดย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ผู้ดำเนินโครงการโดยกลุ่มผู้รับบริการหลังฝึกอบรม คือ
-กลุ่มผู้ผลิตลำไยนอกฤดูพื้นที่บ้านหนองสลิง หมู่ 4 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือไม่.............................มี................................
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ต้องติดตาม
การบริหารโครงการในลักษณะกลุ่มคนเป้าหมายมาจากหลายพื้นที่แต่มีการทำส่วนลำไยในเขตพื้นที่บ้านหนองสลิงการดำเนินงานจึงมีกรอบเป้าหมายคือ ใช้พื้นที่สวนเป็นตัวตั้งในการจัดกระบวนการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยใช้กลุ่มชาวสวนลำไยเป็นเป้าหมายรองลงมา
ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 44
ปัญหาอุปสรรค : การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีความล่าช้าในระดับมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการไม่ตรงตามแผนการที่กำหนดแต่คณะดำเนินงานได้มีการปรับแผนการดำเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านที่ทำให้สามารถดำเนินงานได้ตามขั้นตอน
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20137899141.pdf
2557240,000|240,000|240,000|ใช้หมด20144301350441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=940]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
1 ชื่อกิจกรรม
จัดเวทีถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายการลดต้นทุน
2 วิธีการดำเนินการ
การดำเนินงานเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน
ประสานงานผู้นำชุมชนและกลุ่มแกนนำเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและติดต่อประสานงานเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คณะดำเนินงานเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องกับแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
3 ผลการดำเนินการ
การดำเนินการถ่ายทอดเริ่มในวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนและสมาชิกชาวสวนลำไยบ้านหนองสลิงเข้าร่วม จำนวน 70 คน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนจากประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเสริมทักษะความรู้ในด้านการจัดการดินและธาตุอาหารลำไยอย่างมีประสิทธิภาพมีการสาธิตการวิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติของดินและวิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ ทำการสรุปบทเรียนและมีการนัดหมายการถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการที่ต่อเนื่องโดยทำการถ่ายทอดในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 จำนวนผู้เข้าร่วม 70 คน โดยให้ชาวสวนเตรียมตัวอย่างดินมาเพื่อการวิเคราะห์ก่อนการวิเคราะห์ให้อธิบายกระบวนการได้มาของตัวอย่างดินเพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติการที่ถูกวิธี แล้วจึงมีการถ่ายทอดการใช้เครื่องมือชุดวิเคราะห์ดิน ทำการสรุปบทเรียนแล้ววางแผนให้เยาวชนที่เป็นลูกหลานในชุมชนได้มีกระบวนการสร้างกลุ่มเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค : ด้านงบประมาณที่มีความล่าช้าส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการไม่ตรงตามแผนการที่กำหนดแต่คณะดำเนินงานได้มีการปรับแผนการและสำรองงบประมาณให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
8. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ต้องติดตาม

แนวทางแก้ไข : การขยายผลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการสร้างและพัฒนาคนในรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการรับรู้ข้อมูลและต่อยอดขยายผลเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องในชุมชนต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014731133311.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1103]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
5.1 ชื่อกิจกรรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมทักษะระบบการบริหารจัดการกลุ่มผลิตลำไยคุณภาพต้นทุนต่ำ
5.2 วิธีการดำเนินการ
การดำเนินงานเดือน กรกฎาคม – กันยายน
ประสานงานผู้นำชุมชนและกลุ่มแกนนำเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและติดต่อประสานงานเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คณะดำเนินงานเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องกับแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมทั้งการจัดการพัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการกลุ่ม

5.3 ผลการดำเนินการ
การดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องจากเดือนมิถุนายนจำนวน 70 คน มีการติดตามและสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วมบูรณาการกับกลุ่มนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชมงคลล้านนา เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ชุมชน ในวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กของชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนและสมาชิกชาวสวนลำไยพร้อมทั้งเยาวชนบ้านหนองสลิงเข้าร่วม จำนวน 50 คน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยภายใต้ฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนการผลิตลำไยในเครือข่ายออนไลด์ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเสริมทักษะความรู้ในด้านการจัดการดินและธาตุอาหารลำไยอย่างมีประสิทธิภาพมีการสาธิตและการติดตามในพื้นที่สวนลำไย ทำการติดตามการดำเนินงานและให้คำปรึกษาการผลิตลำไยอย่างต่อเนื่องทุกเดือน สรุปบทเรียนแล้ววางแผนให้เยาวชนที่เป็นลูกหลานในชุมชนได้มีกระบวนการสร้างกลุ่มเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป
วันที่ 18 กันยายน 2557 รับการติดตามและประเมินผลโครงการจากคณะกรรมการฯจากกระทรวงวิทย์ฯ ในพื้นที่หมู่บ้าน
ค่าใช้จ่าย : 180,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ด้านงบประมาณที่มีความล่าช้าส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการไม่ตรงตามแผนการที่กำหนดแต่คณะดำเนินงานได้มีการปรับแผนการและสำรองงบประมาณให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางแก้ไข : การขยายผลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการสร้างและพัฒนาคนในรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการรับรู้ข้อมูลและต่อยอดขยายผลเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องในชุมชนต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014930167291.xls

ส่งข้อความถึง k_yuttana@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates