หมู่บ้านสับปะรดภูแล – นางแล

บ้านแม่ปูคา หมู่ 13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556253,000|210,000|16,000|194,0002013128945371.pdf201437932481.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=566]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181335321.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=727]   วันที่รายงาน  [6/8/2556]
สมัครสมาชิก
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการฝึกอบรม
ทิศทางที่ต้องการพัฒนา
ค่าใช้จ่าย : 16,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : ๑ ผู้เข้าร่วมบางส่วนเป็นตัวแทนของครอบครัวเกษตรกร
๒ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา จึงขอทำนาให้แล้วเสร็จก่อน
แนวทางแก้ไข : ๑ ประสานกรรมการหมู่บ้านให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นเกษตรกรผู้ปฏิบัติจริง
๒ กำหนดการอบรมเป็นหลังฤดูทำนา

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=728]   วันที่รายงาน  [6/8/2556]
ภายหลังจากการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำจากคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ให้วางแผนใหม่ในการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาการผลิตสับปะรด ดังนั้นจึงมีการปรึกษาและร่วมวางแนวทางใหม่กับผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำต่างๆ แต่อยู่ในกรอบโครงการที่เสนอ โดยให้นำข้อมูลในพื้นที่ที่ปลูกสับปะรดนางแลและภูแลในพื้นที่ใกล้เคียงมาประกอบ และออกแบบสอบถามความต้องการพัฒนาศักยภาพโดยตรงจากเกษตรกร แล้วได้ข้อสรุปดังนี้
ก. หัวข้อการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพ
๑. การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์และธาตุอาหารหลักในดินปลูกในไร่สับปะรด
๒. การผสมปุ๋ยบำรุงดินให้เหมาะสมกับธาตุอาหารในดินและสับปะรด(ปุ๋ยสั่งตัด ม.เกษตร))
๓. เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการบรรจุหีบห่อ เพื่อการรักษาคุณภาพสับปะรด
๔. การใช้สารเคมี(ที่จำเป็น)ในไร่สับปะรด
๕. เกษตรทางเลือก(อินทรีย์ หรือ ระบบน้ำหยด) ในการทำไร่สับปะรด(กำลังหาผู้สนใจ)
ซึ่งหัวข้อที่ได้เป็นความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมและนำเสนอ
ข. ช่วงเวลาการจัดอบรม
หลังจากการติดตามการดำเนินงานจากคณะที่ปรึกษาฯ และการวางแนวทางใหม่ตามคำแนะนำ ผู้สนใจขอให้มีการอบรมช่วงสิงหาคมเป็นต้นไป เนื่องจากช่วงมิถุนายน และกรกฎาคม เป็นช่วงที่เกษตรกรทำนา(สมาชิกส่วนใหญ่) หากมีการอบรมอาจทำให้ผู้เข้าร่วมมีน้อยและไม่ตอเนื่อง ดังนั้นช่วง มิถุนายน – กรกฎาคม กระผมจึงได้จัดทีมงานออกสัมภาษณ์เกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการปลูกสับปะรด ในทุกขั้นตอนของรอบการผลิต(เตรียมดิน-การจำหน่าย) ซึ่งจะรวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป

ค. การรายงานความก้าวหน้าโครงการ
เนื่องจากการวางแผนใหม่(อยู่ภายใต้กรอบเดิมที่เสนอ) ได้เลื่อนเวลาการจัดกิจกรรมออกไปตามภาระที่เกษตรกรต้องทำ จึงทำให้ไม่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงนี้ ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการ ดังนั้นจึงมีข้อมูลเฉพาะผู้สมัครบางส่วน
ง. ผู้สมัคร และผู้สนใจ
เนื่องจากการจัดโครงการฯมุ่งเน้นเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ที่ขึ้นกับการบริหารจัดการของหมู่บ้านในการแสวงหาสมาชิกที่เกิดจากความต้องการจริง แต่เนื่องจากในช่วง มิถุนายน – กรกฏาคม เกษตรกรติดภาระการทำนา(ส่วนใหญ่) จึงทำให้ผู้เข้าร่วมบางส่วนเป็นตัวแทนครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เข้ามารับฟัง ดังนั้นจะได้ประสานกับกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้เกษตรกรที่ปฏิบัติจริงเข้าร่วมเพื่อผลประโยชน์แก่เกษตรกรและหมู่บ้าน ดังนั้นข้อมูลการประเมินและติดตามผลจึงไม่เหมาะที่สรุปที่จะทำให้ข้อมูลอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง
ง. งบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ มีการควบคุมให้เป็นไปตามโครงการ โดยมีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท จากที่ได้รับทั้งหมด ๒๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะไม่มีการเบิกจ่ายเมื่อไม่ได้จัดกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=825]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเนินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013108105951.pdf
2557300,000|240,000|211,000|29,0002014430149571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=990]   วันที่รายงาน  [9/7/2557]
๑. ประชุมและปรึกษาหารือร่วมกับผู้นำชุมชน โดยให้มีการขยายการรับสมาชิกเพิ่มจากหมู่บ้านหรือกลุ่มอื่นอย่างน้อย ๒ กลุ่ม
๒. ให้มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมในปีที่ ๒ ตามที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ
- การลดต้นทุนการผลิต
- การแปรรูปสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่า
- จัดหาพื้นที่ต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้
๓. จัดตั้งกลุ่มและกรรมการกลุ่ม โดยให้มีการเก็บค่าบำรุงจากสมาชิก
(ค่าบำรุงอาจอยู่ในรูปเงินหรือสับปะรด) เพื่อให้มีทุนในการดำเนินงาน
ในอนาคต หากโครงการนี้หมดลง
๔. ให้กรรมการชุมชนประกาศรับสมาชิกในปีที่ ๒ โดยสามารถเพิ่มได้ในวันอบรม
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : ข้อเสนอ ปัญหาที่อาจพบ การแปรรูปอาจไม่อยู่ในความสนใจของสมาชิกโดยส่วนใหญ่ เนื่องจากนิยมขายสด
แนวทางแก้ไข : -สร้างกลุ่มผู้สนใจให้มีความเข้มแข็งและผลที่ได้สามารถแก้ปัญหาราคาตกต่ำของสับปะรด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1149]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
ศึกษาความสำเร็จของการทำผลไม้อบแห้งเพื่อการส่งออก
ณ โรงงานปิยะมงคล ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
- ศึกษาและแนวทางการอบแห้งผลไม้ ซึ่งเป็นโรงอบลำไยเพื่อส่งออก
- ได้แนวคิด คิอ ตลาดผลไม้อบแห้งยังเป็นที่ต้องการทั้งใประเทศและต่างประเทศ
- ให้ทำผลไม้อบแห้งที่มีคุณภาพและปริมาณตามต้องการให้ได้
- การอบแห้งลำไยชนิดแกะเปลือกต้องมีการใช้สารเคมีในการรักษาสภาพเนื้อ ซึ่งสับปะรดก็ต้องใช้เช่นกัน แต่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ควรมีตู้อบแห้งที่รักษาอุณหภูมิให้คงที่ เพื่อให้คุณภาพเนื้อเช่น สี คงที่
และอุณหภูมิขณะอบไม่ควรขึ้นลงเกิน ๑๐ องศา
- เตาไฟฟ้าาต้นทุนจะสูง เตาแก๊สต้นทุนต่ำลงมา ปัจจุบันโรงงานใช้ฟืน
ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : -ต้องหาเตาอบแห้งผลไม้ ที่คุมอุณหภูมิได้
-เทคโนโลยีการอบแห้งผลไม้ที่มีการใช้สารเคมี ชุมชนยังขาด
แนวทางแก้ไข : -ปีต่อไป ให้ชุมชนเสนอของบจาก อปท.
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดวิทยากรจากโปรแกรมเทคโนโลยีการอาหารเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้ง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1150]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
สมาชิก ศึกษาและขอเทคโนโลยี เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์จากสำนักงานพลังงานจังหวัด
- ศึกษาเทคโนโลยีเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
- ศึกษาแนวคิดและการออกแบบเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -ปัญหาจากการต้องมีเตาอบแห้งที่ต้องควบคุมอุณหภมิให้คงที่
หากใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สหุงต้ม ก็เป็นการลงทุนสูง
แนวทางแก้ไข : -ใช้เตาพลังงานแสงอาทิตย์แทน เตาไฟฟ้าหรือเตาจากแก๊สหุงต้ม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1151]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
ตัวแทนสมาชิก
- เข้าชมโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สร้างโดยกระทรวงพลังงาน
เพื่ออบแห้งสมุนไพร และให้ชุมชนทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้
เกี่ยวกับสมุนไพรอบแห้ง ณ บ้านร่องปลายนา อำเภอแม่ลาว เชียงราย

- เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้และเป็นแรงจูงใจให้
สมาชิกได้นำมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : - โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดใหญ่และต้นทุนสูง
แนวทางแก้ไข : - ประสานงานติดต่อกลุ่มวิสาหกิจบ้านแม่ปูคาที่เคยได้รับการสนับสนุน
เตาพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ผู้สนับสนุนมาสร้างเตาอบในชุมชน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1152]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
สมาชิก
-ทำประชาคมหมู่บ้านและสมาชิกกลุ่มหมู่บ้านสับปะรดฯ
-เพื่อขอความคิดเห็นในการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะขอตั้ง
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 300,000 บาท
มาตั้ง ณ พื้นที่ข้างศาลาประชาคมของหมู่บ้าน ซึ่งมติที่ประชุมให้สร้างได้
-โดยภาระหน้าที่ของโครงการหมู่บ้านวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี
จะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโยีในการอบแห้งสับปะรด
ซึ่งการแปรรูปอย่างอื่นให้สำคัญลำดับรองลงไป
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : - หากก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว จะมีแนวทางในการใช้อย่างไร
แนวทางแก้ไข : ให้มีการประชุมอีกครั้ง หากโรงอบแห้งดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
-จัดทำระเบียบ ข้อตกลง และข้อปฏิบัติต่างๆ
- จัดตั้งกลุ่มสมาชิกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อแบ่งสรรการใช้โรงอบ(หากทำเสร็จ)
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1153]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
สมาชิก
-ศึกษาการปลูกพืชแบบลดต้นทุน โดยวิธีเกษตรอินทรีย์
ณ มหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย

- แนวทางการสร้างผลผลิตทางการเกษตรแบบลดต้นทุนปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช
โดยใช้เกษตรอินทรีย์
- การสร้างความตระหนักในการลดและเลิกการใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -ความไม่มั่นใจในการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี
แนวทางแก้ไข : - เชิญวิทยากร มาบรรยายในสถานที่จริง
- นำตัวแทนเยี่ยมชมไร่หรือสวนที่มีการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
และให้ค่าตอบแทนสูง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1154]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
สมาชิก
-ศึกษาความสำเร็จของชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ที่มีผลงานระดับประเทศ
ณ บ้านร่องปลายนา อ.แม่ลาว จเชียงราย
-ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ที่จัดแสดงในระดับประเทศ เช่น
-สมุนไพรอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
- มะขามจิ๊ดจ๊าด สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสับปะรดได้
- บ่อหมักปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : - ไม่มีเทคโนโลยีและความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป
แนวทางแก้ไข : หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1155]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
สมาชิก
จัดทำแผนเสนอมหาวิทยาลัย(คณะ) เพื่อจัดทำโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่สมาชิก ในหัวข้อดังนี้
- การอบแห้งสับปะรด เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
- การทำน้ำสับปะรด เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
- การทำสับปะรดแช่อิ่ม เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
- เกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุนในการทำไร่สับปะรด

โดยวิทยากรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่ใช้วิทยากรหลักของมหาวิทยาลัย (โปรแกรมเทคโนโลยีการอาหาร)
ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : สมาชิกมีความสนใจในหัวข้ออบรมไม่เหมือนกัน
แนวทางแก้ไข : จัดเป็นกลุ่มย่อยให้เลือกตามความสนใจ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559240,000|240,000||240,0002016314137271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง thanusak1@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates