หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

 

 

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556472,450|289,000|104,259|184,74120131301146421.pdf201312261520231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=516]   วันที่รายงาน  [1/4/2556]
ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของโครงการแม่ข่ายฯ ณ. เทศบาลตำบลพลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน
มติที่ประชุม จะมีการจัดประชุมชี้แจงกิจกรรมโครงการแม่ข่ายกระทรวงวิทย์ฯ ในวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยจะเชิญแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้นเมื่อประชุมกันเรียบร้อยแล้ว ได้เดินทางดูสถานที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี 24/1 ม.1 อ.เมือง จ.จันทบุรี (ตามเอกสารแนบ)

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013411310221.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=708]   วันที่รายงาน  [8/7/2556]
1. 26 เมษายน 2556 เวลา 16.00-18.00 น. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมโครงการแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน ณ.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ใช้งบประมาณ 52,759 บาท
2.เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล (ASEAN) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ณ คลินิกเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี อ.เมือง จ.นครนายก โดยได้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี มีรายชื่อดังนี้ 1. นางชลธิชา วิริยะ ประธานกลุ่มแม่บ้านฯ 2. นางลำดวน ดิษฐปัญญา สมาชิกกลุ่มแม่บ้านฯ 3. นางละอองดาว เพ็ชรมณี สมาชิกกลุ่มแม่บ้านฯ ในระหว่างวันที่ 14- 16 พฤษภาคม 2556 ใช้งบประมาณ 15,800 บาท
3. 12 มิถุนายน 2556 ผู้รับผิดชอบโครงการ , คุณเพ็ญนภา อ่อนศรี เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด ,ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 6 คน ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะทำงานฯ ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ใช้งบประมาณ 20,700 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกาวัสดุสำนักงาน 15,000 บาท
5. ในวันที่ 16 ก.ค. 56 จัดอบรมการแปรูปเงาะ คาดว่าจะใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 71,800 บาท
ค่าใช้จ่าย : 104,259
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201378938521.pdf
2557500,640|250,000|244,718|5,28220144301714321.pdf2015210154581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1143]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
๒๑-๒๕ ก.ค. ๕๗ กิจกรรมที่ ๑. ลงพื้นที่ในการดำเนินการแปรรูปเงาะและมังคุด เพื่อดำเนินการช่วยกลุ่มแปรรูปเงาะเช่น เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน้ำสับปะรด, เนื้อเงาะแผ่นทอดกรอบ, เงาะกวน , แปรรูปมังคุด เช่น แยมมังคุด และ มังคุดกวน
๒๕-๒๗ ส.ค. ๕๗ กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ (เงาะและมังคุด)
๒๙-๓๐ ก.ย. ๕๗ กิจกรรมที่ ๓ ผู้ตรวจ วท. ลงพื้นที่ตรวจการประเมินสถานะ หมู่บ้านแม่ข่ายฯ
ค่าใช้จ่าย : 222,648
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1144]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ร่วมประชุมวางแผนโครงการแม่ข่ายฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคีเข้าร่วมการฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี ,สหกรณ์การเกษตรจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลา อ.เมืองจันทบุรี และกำนันตำบลพลับพลา อ.เมืองจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ วว. ค่าใช้จ่าย : 22,070
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558300,400|250,000|247,205|2,7952015112174161.pdf2015111311531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1219]   วันที่รายงาน  [4/4/2558]


1.คณะทำงานโครงการร่วมแสดงนิทรรศการ 5 ธันาว ณ ท้องสนามหลวง2  คณะทำงานทำการสำรวจพื้นที่ หารืองานที่จะทำในปี 58 กับสมาชิก จำนวน 10 คน3.คณะทำงานถ่ายทอดการแปรรูปชมพู่พลาสติคแช่อิ่มอบแห้งให้กับสมาชิกกลุ่มโป่งแรด 10 คน4.คณะทำงานนำผลงานจากหมู่บ้านแสดงในงาน อสวท ภาคใต้ จ.ตรัง 29-31 มีค


ค่าใช้จ่าย : 42,505
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201544233231.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1316]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]


นำตัวอย่างผลิตภัณฑฺ์สบู่มังคุดชนิดก่อน และ ชนิดเหลว ทำการวิเคราะห์การระคายเคือง พบว่า มีการเกิดผื่ืนแดง ที่ระดับการทดสอบ EC50อยู่ระหว่างการปรับสู๖ร สบู่ชนิดก้อน และชนิดเหลว เพื่อลดการระคายเคื่อง


ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : ไตรมาสนี้ไม่สมารถลงกลุ่มได้เนื่องจากสมาชิก อยู่ระหงาสงเก็บเกี่ยวผลผลิต
แนวทางแก้ไข : ได้ ทำในส่วนของการปรับสูตรสบู่ และเตรียมงานสำหรับไตรมาสที่ 4
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1361]   วันที่รายงาน  [3/9/2558]


ส่งตัวอย่างวิเคราะห์การระคายเคืองต่อผิวกระต่ายของสบู่มังคุด และเครีมอาบน้ำผสมเปลือกมังคุด สูตรเดิม ก่อนปรับปรุง วิเคราะห์โดยฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว.ผลการทดสอบสรุปได้ดังนี้1.สบู่มังคุดผลการทดสอบ ตรวจพบอาการแดงชัดเจนของผิวหนังกระต่ายทุกตัว และมีอาการบวมเล็กน้อยร่วมด้วย 1 ตัว ที่เวลา 1 ชั่วโมงหลังจากล้างตัวอย่างทดสอบ ซึ่งอาการแดงและบวมของผิวหนังกระต่ายดังกล่าวยังคงอยู่จนถึงชั่วโมงที่ 72 ของการตรวจผล เมือ่ตรวจผลเพิ่มเติมพบว่าอาการดังกล่าวของผิวหนังกระต่ายทุกตัวค่อยทุเลาและหายไปภายหลังจากวันที่ 6 ของการตรวจผล2.ครีมอาบน้ำผสมเปลือกมังคุดผลการทดสอบ ตรวจพบอาการแดงชัดเจนและอาการบวมของผิวหนังกระต่ายทุกตัว ที่เวลา 1 ชม. หลังจากล้างตัวอย่างทดสอบ ซึ่งอาการบวมของผิวหนังกระต่ายทุกตัวหายไปภายใน 48 ชม. ของการตรวจผล สำหรับอาการแดงของผิวหนังกระต่ายทุกตัวค่อยทุเลาลงแต่ยังคงอยู่จนถึง 72 ชั่วโมง ของการตรวจผล เมื่อตรวจผลเพิ่มเติมพบว่าอาการแดงของผิวหนังกระต่ายทุกตัวหายไปภายหลังวันที่ 8 ของการตรวจผล


ค่าใช้จ่าย : 28,800
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1362]   วันที่รายงาน  [3/9/2558]


ถ่ายทอดการผลิตสบู่เปลือกมังคุด ชนิดก้อน ให้กับสมาชิกกกลุ่มโป่งแรดสามัคคี จำนวน 10 คน เป็นสูตรที่ทำการปรับปรุงแล้วสอนวิธีการควบคุม คุณภาพผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่อง ชั่งตวงวัด ในการชั่งเตรียมสาร และการชั่งผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 23,700
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1407]   วันที่รายงาน  [28/9/2558]


25 สิงหา อบรมแนวทางการทำตลาดโดยใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น สำหรับวิสาหกิจชุมชน


ค่าใช้จ่าย : 46,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1408]   วันที่รายงาน  [29/9/2558]


อบรมการทำสบู่เหลว ห ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด และสมุนไพรพื้นบ้าน


ค่าใช้จ่าย : 26,200
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000|210,831|39,16920165241010241.pdf20161221113221.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1613]   วันที่รายงาน  [6/6/2559]
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -รออนุมัติงบประมาณ
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1614]   วันที่รายงาน  [6/6/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

 4 พค. หมู่บ้าานแม่ขาย วิทยากร คือ นางรจนา แก้วมณี และนางสุคนทิพย์ ปราณี อบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปน้ำมังคุดพร้อมดื่ม น้ำมังคุด 100% แยมมังคุด มังคุดกวน ให้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรเกวียนหัก ณ ที่ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี

ค่าใช้จ่าย : 90,831
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1615]   วันที่รายงาน  [6/6/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มีวัตถุดิบในพื้นที่
แนวทางแก้ไข : -รอให้วัตถุดิบออก หรือ รอเงาะทางใต้ออกผลผลิต
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1616]   วันที่รายงาน  [6/6/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มีวัตถุดิบในพื้นที่
แนวทางแก้ไข : -รอวัตถุดิบออกผล หรือรอเงาะจากทางภาคใต้ออกผลผลิต
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1617]   วันที่รายงาน  [6/6/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -รออนุมัติงบประมาณ
แนวทางแก้ไข : -รอให้ได้รับอนุมัติงบประมาณ และรอให้พ้นฤดูเก็บผลผลิตเนื้องจาก สมาชิกไม่ว่างเข้ารัยการอบรม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1618]   วันที่รายงาน  [6/6/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -รออนุม้ัติงบประมาณ
แนวทางแก้ไข : -รออนุมัติงบประมาณ และรอให้พ้นฤดูเก็บเกี่ยว สมาชิกไม่ว่างเข้าอบรมต้องเก็บผลผลิต
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1619]   วันที่รายงาน  [6/6/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -รออนุมัติงบประมาณ
แนวทางแก้ไข : -รออนุม้ติงบประมาณ และรอให้พ้นฤดูกาลเก็ยเกี่ยวผลผลิต
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1620]   วันที่รายงาน  [6/6/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

วันที่ 4 พค. คณรจนา แก้วมณี และคุณสุคนทิพย์ ปราณี เป็นวิทยากร จากหมู่บ้านแม่ข่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตกรโป่งแรดสามัคคี

อบรมวิธีการแปรรูป ชมพู่แช่อิ่มอบแห้ง ณ ที่ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2056]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

คุณรจนา แก้วมณี เลขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี เป็นเวิทยากร อบรม เงาะแช่อิ่มในน้ำสับปะรด เมือวันที่ 30 สค. ณ ที่ทำาการกลุ่มแ่ม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี  มีสมาชิกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกวียนหัก และผู้สนใจอื่นๆ เข้ารับการอบรม 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2057]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

คุณพรภัทรา ปฏิทัศน์ เจ้าหน้าที่ วว. และคุณรจนา แก้วมณี ้้เลขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี เป็นวิทยากรอบรมเนื้อเงาะแผ่นทอดกรอบ เมือ่วันที่ 30 สค. ให้กับสมาชิกวิสาหกิจแปรรูปสินค้าเกษตรกรเกวียนหัก ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี  ผลลัพธ์ได้องค์ความรู้เดพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มลูกข่าย กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสินค้าเกษตรกรเกวียนหัก และผู้สนใจ

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2058]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

คูณฉวี สีบุปผา จนท. วว. เป็นวิทยากร อบรมการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้สมาชิกกลุ่ม วิสาหกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเกวียนหัก และผู้สนใจ เมื่อ 30 สค. ๊ณ ที่ทำการกลุ่มแม่เบ้านโป่งแรดสามัคคี ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 

 

 

 

คูณฉวี สีบุปผา ให้การอบรม การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2059]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

คุณรจนา แก้วมณี เป็นวิทยากรอบรมเงาะแช่อิ่มในน้ำสัปปะรดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=2060]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

คุณกนกกาญจน์  เจ้าหน้าที่ สาธาณสุข จันทบุรี เป็นวิทยากร อบรม Primary GMP ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเกวียนหัก และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 30 สค. ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี ผลลัพธ์ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีองค์ความรู้ที่จะไปปรับปรุงสถานที่แปรรูปผลิตผลการเกษตรให้ได้ตามมาตรฐาน Primary GMP คูณ กนกกาญจน์ จนท.สาธารณสุข จันทบุรี เป็นวิทยากร อบรม Primary GMP

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=2151]   วันที่รายงาน  [1/11/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Chitta@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates