หมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง

หมู่ 4 บ้านธาตุ และหมู่ 8 บ้านป่าคาสามัคคี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556300,000|250,000|250,000|ใช้หมด20131289481.pdf201418116591.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=515]   วันที่รายงาน  [1/4/2556]
(1.) วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 หัวหน้าโครงการฯ ผู้ร่วมโครงการจากทุกส่วนงาน คือ กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมชี้แจงกิจกรรมโครงการ ระดมความคิดเห็น และปรึกษาหารือร่วมกับนายกเทศบาล ผู้บริหารและชาวบ้านถึงแผนการดำเนินงานการสนับสนุน โอกาสและความเป็นไปได้ในการผลักดันผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำให้เกิดเป็นอาชีพได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งศักยภาพในการผลิตไก่ดำตุ๋นยาจีนเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของชาวแม่สลอง จากนั้นได้ร่วมกันไปดูกิจกรรมพร้อมกับให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่กระดูกดำของชาวบ้านแต่ละราย ณ บ้านธาตุ และบ้านป่าคาสามัคคี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 33 คน

(2.) วันที่ 18-19 มีนาคม 2556 หัวหน้าโครงการฯ และผู้ร่วมโครงการจากกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จ.เชียงราย) ได้ไปปรึกษาหาหรือกับนายโสภณ ชีวินประภาศรี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำ ดอยแม่สลองป่าคาสามัคคีและสมาชิกจำนวนหนึ่ง (7 คน) เกี่ยวกับเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีน” มีข้อสรุปดังนี้
1. นายโสภณ ชีวินประภาศรี จะจัดตั้งกลุ่มไก่ดำตุ๋นยาจีนเพื่อนำเงินทุนมาจัดซื้อไก่กระดูกดำสำหรับนำไปแปรรูปบรรจุกระป๋องหรือผลิตภัณฑ์อื่น โดยหัวหน้าโครงการจะติดต่อทาบทามอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้เพิ่มเติม
2. ความเป็นไปได้ในการแปรรูปไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนในการบรรจุกระป๋องเทียบกับบรรจุในถุงรีทอร์ท (Retort pouch) โดยพิจารณาจากราคาต้นทุน และความยากง่ายในการดำเนินงาน
3. ร่วมกันวางแผนทางการตลาดเพื่อจำหน่ายในเดือนเมษายน 2556
4. นัดหมายในการทดลองทำผลิตภัณฑ์ในวันที่ 11-12 เมษายน 2556
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : (1.) อาหารสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงไก่มีราคาแพงมาก โดยเฉพาะต้องขนอาหารขึ้นไปบนพื้นที่ที่สูงของดอยแม่สลอง ทำให้ต้นทุนการผลิตไก่กระดูกดำสูงมากขึ้น
(2.) ไก่กระดูกดำที่มีในปัจจุบัน เนื้อมีสีไม่ค่อยดำ จำเป็นต้องมีการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีสีดำสนิท
(3.) ขาดเงินทุนสำหรับนำมาซื้อไก่จากสมาชิกเพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์ (ในช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยว)

แนวทางแก้ไข : (1.) จัดตั้งกลุ่มเพื่อขอยืมเงินทุนจากเทศบาลตำบลดอยแม่สลองนอก
(2.) ทดสอบการทำผลิตภัณฑ์และสำรวจตลาดเป้าหมายเพื่อช่วยในการวางแผนด้านการตลาด
(3.) หาแหล่งพ่อพันธุ์ที่มีเนื้อสีดำสนิท ไปผสมกับแม่พันธุ์ในพื้นที่ซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน ส่วนระยะยาวจะจัดทำเป็นแผนการคัดเลือก/ปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดำของหมู่บ้านต่อไป

ไฟล์แนบกิจกรรม : 201341102771.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=536]   วันที่รายงาน  [10/4/2556]
ตารางกิจกรรมประจำปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013410144491.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=667]   วันที่รายงาน  [4/7/2556]
ผลการดำเนินงาน (เมษายน 2556 – มิถุนายน 2556)
(1.) วันที่ 6 พฤษภาคม 2556 หัวหน้าโครงการฯ ผู้ร่วมโครงการจากกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และชาวบ้าน/เกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 42 ราย ร่วมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโครงการฯ และผลักดันแผนการดำเนินงานด้านการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อให้เกิดเป็นระบบและเป็นรูปแบบที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานได้ทั้งระบบ โดยกลุ่มที่ต้องการให้เกิดขึ้น ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ และกลุ่มการตลาด นอกจากนี้ยังมีการระดมความคิดเห็นด้านการทำผลิตภัณฑ์ไก่ดำตุ๋นยาจีน โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ไก่ดำตุ๋นยาจีนของนายโสภณ ชีวินประภาศรี ประธานกลุ่มรัฐวิสาหกิจผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำฯ ที่ทดลองทำขึ้นโดยมีอาจารย์ผู้เชียวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นผู้ควบคุม มาให้ลองรับประทานในที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อขอความเห็นจากที่ประชุม และผู้ที่ได้ลองรับประทานต่างให้ความเห็นว่าไก่กระดูกดำที่ทำขึ้นมีรสชาติดี และเชื่อว่าจะสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ไกดำตุ๋นยาจีนให้เป็นอัตลักษณ์ของดอยแม่สลองได้อย่างแน่นอน

(2.) วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีน (บุคลากรจากกรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) คณะผู้บริหาร / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำ ประมาณ 30 ราย ซึ่งนำโดยคุณโสภณ ชีวินประภาศรี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองป่าคาสามัคคี คุณอาฟู่ แซ่ห่าง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองธาตุเก่า และคุณชนินทร์ อภิกมลชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองธาตุใหม่ ได้ร่วมกันจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอต่อคณะที่ปรึกษา รมว.วท. และคณะติดตามประมาณผลการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
1 รศ.ดร.อำไพวรรณ ภารดร์นุวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 นางปรียะพันธ์ ทาทอง คณะที่ปรึกษาฯ
3 นางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะทำงานฯ)
4 คุณคณิต ถิรวณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะทำงานฯ)
5 นายศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) / (คณะทำงานฯ)
6 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะทำงานฯ)
7 นางสาวศิริกุล หุตะเสวี รักษาการหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) / (คณะทำงานฯ)
8 นางสาวธัญลักษณ์ เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์ นักภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) / (คณะทำงานฯ)
ในการประชุมครั้งนี้ นายกองค์การบริหารตำบลดอยแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้แสดงความขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์และทุกหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนจนเกิดเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นผู้บริหารของส่วนท้องถิ่นก็มีแผนงานและงบประมาณบางส่วนที่จะร่วมผลักดันให้การดำเนินงานของหมู่บ้านประสบผลสำเร็จ เช่น การร่วมจัดทำแผนธุรกิจการแปรรูปไก่กระดูกดำ การบริหารของกลุ่ม เป็นต้น จากนั้นคณะผู้ดำเนินงานโครงการไก่ดำตุ๋นยาจีนได้นำเสนอความเป็นมาและรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ โดยย่อ ซึ่งนำโดย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ และ คุณจรัล ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ผู้ร่วมโครงการ ร่วมกันให้ข้อมูล นอกจากนี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์ไก่ดำตุ๋นยาจีนและฉลากตัวอย่างนำเสนอในที่ประชุม เพื่อขอรับฟังคำชี้แนะและความเห็นจากคณะที่ปรึกษา คณะติดตามประเมินผลฯ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกส่วนงาน

หลังประชุมติดตามผลการดำเนินงาน คณะที่ปรึกษา รมว.วท. และคณะติดตามประเมินผลฯ โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงาน (หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วม และเกษตรกรบางส่วน) ได้ลงพื้นที่บ้านเกษตรกรเพื่อเยี่ยมชมและติดตามการเลี้ยงไกกระดูกดำในพื้นที่ โดยโครงการฯ ได้เลือกบ้านคุณโสภณ ชีวินประภาศรี (ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองป่าคาสามัคคี) และบ้านเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง เป็นพื้นที่ในการเยี่ยมชม และขอรับคำชี้แนะจากคณะที่ปรึกษา และคณะติดตามประเมินผลฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(3.) วันที่ 11-12 มิถุนายน 2556 โครงการฯ ได้เริ่มดำเนินงานด้านการสำรวจ และเก็บข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่บ้านป่าคาสามัคคี โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย ซึ่งข้อมูลที่สำรวจ เช่น การศึกษา อายุ อาชีพ จำนวนไก่กระดูกดำที่เลี้ยง การให้อาหาร ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยง ตลอดจนความต้องการของเกษตรกรเอง เป็นต้น การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำมาประเมินศักยภาพต่างๆ ของการดำเนินงานโครงการฯ เช่น การสำรวจด้านการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะทำให้ผู้ดำเนินการทราบว่าจะต้องเริ่มให้ความรู้แก่เกษตรกรในระดับใดก่อนถึงจะเหมาะสม การเร่งผลักดันให้เกษตรกรพึ่งตัวเองโดยไม่ประเมินถึงความรู้พื้นฐานของเกษตรกรมักจะไม่เป็นผลสำเร็จ การสำรวจจำนวนไก่และจำนวนผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะเมื่อทราบจำนวนไก่ และจำนวนผู้เลี้ยงไก่ที่แท้จริง โครงการฯ จะสามารถประเมินค่าการผลิตได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น นอกจากจะทำให้โครงการฯ เข้าถึงแก่นแท้ของการดำเนินงานแล้ว โครงการฯ ยังสามารถเข้าถึงชุมชน และบุคคลที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างแท้จริงด้วย
ค่าใช้จ่าย : 160,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : 1) อาหารสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงไก่มีราคาแพงมาก โดยเฉพาะต้องขนอาหารจากพื้นราบขึ้นไปยังบนพื้นที่สูงของดอยแม่สลอง ทำให้ต้นทุนการผลิตไก่กระดูกดำสูงขึ้น
2) ไก่กระดูกดำที่มีในปัจจุบัน เนื้อมีสีไม่ค่อยดำ จำเป็นต้องมีการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีสีดำสนิท
3) ตลาดยังไม่คงที่ ปัจจุบันไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน
4) ผลิตภัณฑ์ไก่ดำตุ๋นยาจีนที่ทดลองทำนั้น ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จำเป็นต้องปรับแนวความคิดกับผู้นำกลุ่มให้เห็นความสำคัญทางวิชาการ
แนวทางแก้ไข : 1) จัดตั้งกลุ่มแปรรูปเพื่อขอยืมเงินทุนจาก อบต. แม่สลองนอก ซึ่งมีงบให้จำนวนหนึ่งแสนบาท
2) ทดสอบการทำผลิตภัณฑ์และสำรวจตลาดเป้าหมายเพื่อช่วยในการวางแผนด้านการตลาด
3) หาแหล่งพ่อพันธุ์ที่มีเนื้อสีดำสนิท ไปผสมกับแม่พันธุ์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน ส่วนระยะยาว จะจัดทำเป็นแผนการคัดเลือก / ปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดำของหมู่บ้านต่อไป
4) หาเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสาร (พูดและเข้าใจภาษาจีน) กับเกษตรกรในพื้นที่ได้
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013741556381.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=775]   วันที่รายงาน  [30/9/2556]
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4 (2556)

โครงการหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีน : หมู่ที่ 4 บ้านธาตุ และหมู่ที่ 8 บ้านป่าคาสามัคคี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน : 40,000บาท
2.ผลการดำเนินงาน (กรกฎาคม 2556 – กันยายน 2556)

(1.) วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556 หัวหน้าโครงการฯ ผู้ร่วมโครงการจากกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสำรวจจากเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลทั่วไปพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงวัยกลางคน ไม่ได้เรียนหนังสือ ประกอบอาชีพการเกษตรกรเป็นหลัก และมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5,000-10,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการสำรวจข้อมูลด้านการเลี้ยง โดยพบว่า เกษตรกรมีจำนวนไก่ทั้งหมด 4,081 ตัว แบ่งเป็นไก่พ่อพันธุ์จำนวน 126 ไก่แม่พันธุ์จำนวน 414 ตัว มีลูกไก่ (อายุไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1,581 ตัว ไก่รุ่น (อายุ 1-3 เดือน) จำนวน 1,165 ตัว และไก่พร้อมขายจำนวน จำนวน 795 ตัว หลังการสำรวจโครงการฯ ได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินงาน และวิเคราะห์กำลังการผลิตของเกษตรกรที่ข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อว่างแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
(2.) วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีน (บุคลากรจากกรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ได้ร่วมทำการคัดเลือกไก่ในแต่ละบ้าน โดยคัดเลือกไก่จำนวนทั้งสิ้น 44 ตัว (น้ำหนักไก่เป็นรวม 70.7 กิโลกรัม) เพื่อนำมาชำแหละ และนำไปบรรจุเป็นไก่ดำตุ๋นยาจีนกระป๋อง ทั้งนี้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำ ประมาณ 20 ราย นำโดยคุณโสภณ ชีวินประภาศรี และคุณอาฟู่ แซ่ห่าง ได้ร่วมคัดเลือกและชำแหละไก่ด้วย ซึ่งในระหว่างการคัดเลือกและชำแหละไก่ทางโครงการฯ ยังได้เก็บขอมูลลักษณะความดำของไก่ โดยพบว่าไก่มีลักษณะเนื้อไม่ดำเท่าที่ควร ซึ่งในแต่ละบ้านก็จะมีความดำที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลอาใจใส่ในเรื่องของการคัดเลือกพันธุ์ อย่างไรก็ดี ทางโครงการฯ จะเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หลังการคัดเลือกและชำแหละไก่ ทางคณะผู้ดำเนินงานได้นำไก่มายังโรงแปรรูปของกรมปศุสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการแปรรูป โดยมีคณะผู้ดำเนินงานโครงการฯ เข้าเก็บข้อมูลการแปรรูปร่วมด้วย
(3.) วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โครงการฯ ได้นำไก่ที่ชำแหละและเอาเครื่องในออกแล้วน้ำหนัก 50.8 กิโลกรัม เข้าโรงงานแปรรูปเพื่อทำการแปรรูปไก่ดำตุ๋นยาจีนบรรจุกระป๋อง โดยในขั้นตอนแรกจ้าหน้าที่จะทำการแยกขนาดชิ้นส่วนของไก่เหมาะสมกับกระป่อง จากนั้นทำการต้มน้ำซุป โดยจะเคียวน้ำซุปไปประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังปรุงน้ำซุปเสร็จ เจ้าหน้าที่ก็ได้น้ำไก่ที่แยกชิ้นส่วนแล้ว และน้ำซุปมาบรรจุกระป๋อง โดยได้กระป่องจำนวนทั้งสิ้น 304 กระป๋อง หลังการบรรจุวัตถุดิบใส่ในกระป๋อง เจ้าหน้าที่จะนำกระป๋องเข้าหม้อนึ่งความดัน โดยใช้ความดันอยู่ที่ 120 ° C โดยก่อนการบรรจุเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมจะมีการนำตัวอย่างไก่บรรจุในกระป๋องที่มีตัววัดอุณหภูมิ ทั้งนี้เพื่อวัดอุณหภูมิแต่ละจุดของหม้อนึ่งความดัน หลังทำให้เชื้อที่อยู่ด้านในตายด้วยความดัน 120 ° C แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ความคุมก็จะทำงานการช็อคเชื้ออีกรอบ โดยใช้น้ำเย็นหล่อเข้าเครื่องความดันทันที่หลังลดอุณหภูมิลง หลังการะบวนการแปรรูปเสร็จ ทางโครงการฯ ได้นำตัวอย่างไก่ดำกระป๋องไปตรวจเพื่อหาเชื้อ (ตรวจเชื้อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อก่อโรค
(4.) วันที่ 13-18 สิงหาคม 2556 โครงการหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สองได้นำผลงานหรือผลิตภัณฑ์ไก่ดำตุ๋นยาจีนที่ได้แปรรูปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เข้าร่วมการจัดแสดง โดยกิจกรรมของโครงการฯ มีทั้งการเปิดให้ชิมไก่ดำตุ๋นยาจีนที่ตุ๋นในงาน และกรอกแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังมีการทดลองขายผลิตภัณฑ์ไกดำตุ๋นยาจีนบรรจุกระป๋อง ซึ่งขายในราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระป๋องละ 50 บาท ผลการจัดแสดงได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ขายหมดอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดีการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ยังได้ข้อเสนอแนะจากผู้บริโภค และรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคต้องการอาหารที่ปลอดภัย/อาหารเป็นอินทรีย์สูงมาก เป็นต้น ซึ่งความรู้ที่ได้ดังกล่าวจะนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานโครงการต่อไป
(5.) วันที่ 17 กันยายน 2556 หัวหน้าโครงการฯ ผู้ร่วมโครงการจากกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำ เรื่อง การเลี้ยงไก่กระดูกดำ การทำมาตรฐานฟาร์ม และการคัดเลือกไก่กระดูกดำไวเป็นพ่อแม่พันธุ์ เป็นรายบุคคล ในพื้นที่บ้านป่าคาสามัคคี และบ้านธาตุ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย นอกจากนี้ยังได้ร่วมระดมความคิดเห็น ผลักดันแผนการดำเนินงานด้านการรวมกลุ่มของเกษตรกร และหาแนวทางในการดำเนินงานในระยะต่อ
6.) วันที่ 18 กันยายน 2556 หัวหน้าโครงการฯ ผู้ร่วมโครงการจากกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และชาวบ้าน/เกษตรกร รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 45 ราย ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2556 และร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกส่วนงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป อย่างไรก็ดีการประชุมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงวิทย์ฯ มาให้คำแนะนำและชี้แนวทางในการดำเนินงานในระยะต่อไป นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือ และอุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 147
ปัญหาอุปสรรค : 3. ปัญหาและอุปสรรค :
1) อาหารสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงไก่มีราคาแพงมาก โดยเฉพาะต้องขนอาหารจากพื้นราบขึ้นไปยังบนพื้นที่สูงของดอยแม่สลอง ทำให้ต้นทุนการผลิตไก่กระดูกดำสูงขึ้น
2) ไก่กระดูกดำที่มีในปัจจุบัน เนื้อมีสีไม่ค่อยดำ จำเป็นต้องมีการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีสีดำสนิท
3) การสื่อสารกับเกษตรกรในพื้นที่ยังเป็นไปด้วยความยากลำบาก

แนวทางแก้ไข : 4. แนวทางการแก้ไข :
1) จัดตั้งกลุ่มแปรรูปเพื่อขอยืมเงินทุนจาก อบต. แม่สลองนอก ซึ่งมีงบให้จำนวนหนึ่งแสนบาท
2) หาแหล่งพ่อพันธุ์ที่มีเนื้อสีดำสนิท ไปผสมกับแม่พันธุ์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน ส่วนระยะยาว จะจัดทำเป็นแผนการคัดเลือก / ปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดำของหมู่บ้านต่อไป
3) หาเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสาร (พูดและเข้าใจภาษาจีน) กับเกษตรกรในพื้นที่ได้

5. ไฟล์แนบ (เป็นข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม, Excel)


ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013930145171.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=850]   วันที่รายงาน  [20/10/2556]
การนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปไก่ดำตุ๋นยาจีน
โครงการฯ ได้ขอให้คุณโสภณ ชีวินประภาศรี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองป่าคาสามัคคี ทดลองทำผลิตภัณฑ์ไก่ดำตุ๋นยาจีน เพื่อเป็นตัวอย่างนำเสนอในที่ประชุม พร้อมกับขอคำชี้แนะจากคณะที่ปรึกษา และคณะติดตามประเมินผลฯ ซึ่งคุณโสภณได้ใช้สูตรและวิธีการดั่งเดิมของตนเอง มีวิธี / กระบวนการแปรรูปไก่ดำตุ๋นยาจีน พอสังเขปดังนี้
1. นำไก่ที่ทำการชำแหละมาบรรจุถุงในถุงรีทอร์ท (Retort pouch) ใส่น้ำ และเครื่องยาจีน
2. ปิดถุงไก่ดำที่บรรจุเสร็จด้วยเครื่องซีลถุงพลาสติก
3. นำถุงผลิตภัณฑ์ที่ชิลเรียบร้อยแล้วไปต้ม (ต้มทั้งถุง) ประมาณ 1½ ชั่วโมง

รายละเอียดดูได้ที่ไฟล์แนบ...
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131020139191.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=870]   วันที่รายงาน  [20/1/2557]
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามไฟล์ที่แนบค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014120166491.pdf
2557390,000|250,000|230,000|20,0002014926161511.pdf20153131430361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=992]   วันที่รายงาน  [9/7/2557]
2. ผลการดำเนินงาน

(1.) วันที่ 28 ธันวาคม 2556 หัวหน้าโครงการฯ ผู้ร่วมโครงการจากกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้นำชุมชน จำนวน 35 ราย ร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยในปีที่ 2 ทางโครงการจะเน้นกิจกรรมต้นน้ำเป็นหลัก เริ่มจากกิจกรรมการเลี้ยง (การฟัก การให้อาหาร การอนุบาลลูกไก่ ฯลฯ) และการทำมาตรฐานฟาร์ม รวมทั้งหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ดีกิจกรรมด้านการแปรรูปและตลาดจะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมวางแผนและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน คือ งานเทศการชิมชาดอยแม่สลอง ประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 โดยทางโครงการฯ จะนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจำหน่าย และเปิดให้ชิม โดยมีตัวแทนเกษตรกรเป็นผู้จำหน่าย ทั้งนี้คุณโสภณ ชีวินประภาศรี จะรับผิดชอบด้านการขอพื้นที่และประสานงานต่อไป
(2.) วันที่ 29 ธันวาคม 2556 หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีน (บุคลากรจากกรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ได้ร่วมงานเทศกาลชิมชาดอยแม่สลอง ประจำปี 2556 ณ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ทั้งนี้โครงการฯ ได้ร่วมจัดแสดง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ดำตุ๋นยาจีนบรรจุกระป๋อง และผลิตภัณฑ์ไก่ดำยากิโทริให้กับผู้เยี่ยมชมงาน ในการจำหน่ายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ตัวแทนเกษตรกรจำหน่ายเอง และส่วนที่ 2 คือ โครงการฯ และ คณะทำงานจำหน่าย ซึ่งในส่วนของโครงการจะมีการจัดแสดงองค์ความรู้ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/เปิดตัวโครงการฯ หมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง พร้อมจัดประกวดไก่กระดูกดำ ที่มีลักษณะภายนอกดำ และสวยงาม และจัดประกวดฟาร์มที่มีมาตรฐานและการจัดการที่ดี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความชื่นชมจากนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ประทานจัดงานเทศกาลชิมชาดอยแม่สลอง และผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก หลังการจัดนิทรรศการโครงการฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยพบว่ามีผู้ให้ความสนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมในบู๊ทของโครงการฯ จำนวนมาก และด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทำให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ดำตุ๋นยาจีนแบบกระป๋องทั้งในส่วนของโครงการฯ จำหน่าย และตัวแทนเกษตรกรจำหน่าย ได้ถึง 300 กระป๋อง ส่วนไก่ยากิโทริซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โครงการได้ผลิตขึ้น สามารถจำหน่ายได้ 50 ไม้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มียอดจำหน่ายรวมอยู่ที่ 22,250 บาท

(3.) วันที่ 5 มีนาคม 2557 หัวหน้าโครงการฯ คณะทำงานโครงการหมู่บ้าน คุณกาญจนา จันทร์หอมสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และเกษตรกร จำนวน 29 ราย ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง” ได้แก่


1.คุณสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ผู้ตรวจการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.คุณอรุณี พงษ์มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
3.คุณอาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.คุณประวีณา สว่างจิตต์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตร.สป.
5.คุณกัญญ์อาภา ศรีวิสาร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (สป.) เลขานุการ
6.คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
7.คุณวัฒนา บุญล้ำ ผู้ประสานงานภาคเหนือกระทรวงวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

ทั้งนี้ทางหัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของทุกฝ่าย โดยเห็นว่าการดำเนินงานโครงการฯ นี้เป็นเรื่องที่ยากและจะต้องทำการวิจัยมาก่อน การดำเนินงานที่กำหนดไว้ 3 ปี อาจจะยังไม่สามารถพัฒนาได้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ได้ เนื่องจากมีเรื่องของ ต้นน้ำ ปลายน้ำ กลางน้ำ คือ การเลี้ยง การแปรรูป และการตลาด ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนให้โครงการนี้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และควรพัฒนาจนสามารถให้เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม และอยากให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องคุณประโยชน์ของไก่กระดูกดำให้ชัดเจนสามารถยืนยันให้กับผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ในพื้นที่บ้านธาตุและบ้านป่าคาสามัคคี โดยทางคณะผู้ประเมินฯ มีความพึ่งพอใจ และได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้ดำเนินงานและเกษตรกร พร้อมชี้แนะแนวทางการดำเนินงานต่อไป
(4.) วันที่ 8-9 เมษา 2557 ร่วมกิจกรรมงานสัตวศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดขึ้นโดยภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นธาราดวงตะวัน ทั้งนี้โครงการฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนแบบบรรจุกระป๋อง และองค์ความรู้ต่างๆ เข้าร่วมจัดแสดง พร้อมมีการสาธิตการตุ๋น เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองชิม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลการจัดแสดง พบว่า มีผู้ให้ความสนใจและซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากโครงการฯ นำผลิตภัณฑ์มาจำนวนน้อย จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน อย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงดังกล่าวสามารถจำหน่ายทั้งหมด คือ จำนวน 200 กระป๋อง กระป๋องละ 70 บาท ซึ่งการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 14,000 บาท
ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 65
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1133]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
(1.) วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำกระเทียม และไก่กระดูกดำน้ำแดง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านไก่กระดูกดำ และเพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคที่ไม่นิยมเครื่องสมุนไพรยาจีน ได้จัดทำจำนวน 300 กระป๋อง เป็นผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำกระเทียม จำนวน 150 และไก่กระดูกดำน้ำแดง จำนวน 150 กระป๋อง ทั้งนี้ได้นำมาจัดแสดงและจำหน่ายร่วมกับผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 20-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
(2.) วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 หัวหน้าโครงการฯ เจ้าหน้าที่โครงการฯ และผู้นำชุมชน จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
(3.) วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 หัวหน้าโครงการฯ ผู้ร่วมโครงการจากกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรบ้านป่าคาสามัคคี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในเรื่องการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่กระดูกดำ โดยได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยโครงการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่กระดูกดำเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงมาเผยแพร่ พร้อมทั้งได้มอบหมายผู้นำชุมชน คือ นายโสภณ ชีวินประภาศรี จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ และกลุ่มผู้เลี้ยงไก่รุ่นขึ้น โดยทางโครงการฯ จะมอบไก่พ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และผลิตลูกส่งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รุ่น ส่วนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่รุ่นมีหน้าที่เลี้ยงและส่งให้กับตลาดต่อไป การจัดทำระบบดังกล่าวจะทำให้ง่ายต่อการควบคุมและจัดการ เช่น การควบคุมโรค และการควบคุมปริมาณการผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ให้องค์ความรู้ด้านการแปรรูปไก่ดำกระเทียมและไก่ดำน้ำแดง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งได้เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 20-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
(4.) วันที่ 20-28 สิงหาคม 2557 ร่วมจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีน ในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยได้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดแสดง 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน ผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำกระเทียม และผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำน้ำแดง รวมจำนวน 500 กระป๋อง นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงองค์ความรูต่างๆ เช่น องค์ความรู้ทางโภชนาการของไก่กระดูกดำ การเลี้ยงและการคัดเลือกพันธุ์ การทำมาตรฐานฟาร์ม และเทคโนโลยีการแปรรูปไก่กระดูกดำ เป็นต้น โดยได้ให้องค์ความรู้กับผู้เยี่ยมชมนิทรรศการควบคู่กับความเป็นมาของหมู่บ้าน ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก โดยมีความพึ่งพอใจร้อยละ 84 ด้านผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด มีรายได้กว่า 30,000 บาท
(5.) วันที่ 26-27 กันยายน 2557 หัวหน้าโครงการฯ และผู้ร่วมโครงการจากกรมปศุสัตว์ จัดอบรมให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรบ้านธาตุ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านธาตุ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในหัวข้อเรื่องการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่กระดูกดำ โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยโครงการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่กระดูกดำเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงมาเผยแพร่ ให้องค์ความรู้เรื่องการแปรรูปไก่กระดูกดำกระเทียมและไก่กระดูกดำน้ำแดง ให้ความรู้เรื่องการจัดการเลี้ยงดูภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์ม และแนวทางการจัดทำผลิตภัณฑ์ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว พร้อมได้สรุปผลการจัดนิทรรศการเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาให้เกษตรกรรับทราบ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 43 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุปราณี พรมสุขเทพ ผู้ใหญ่บ้านบ้านธาตุเป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นผู้เชิญชวนเกษตรกร นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังได้แนะนำเกษตรกรในการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ และกลุ่มผู้เลี้ยงไก่รุ่นในชุมชนด้วย โดยจะมอบพ่อพันธุ์ไก่กระดูกดำที่มีลักษณะดีเด่นให้เช่นเดียวกับเกษตรกรบ้านป่าคาสามัคคี
หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว คณะทำงานได้เดินทางไปพบคุณจึ่งภาย แซ่ลี้ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเล่าลิ่ว ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งมีความประสงค์จะเป็นลูกข่ายหมู่บ้านไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน มีการเลี้ยงไก่กระดูกดำกว่า 10 ครัวเรือน ปัจจุบันผู้เลี้ยงกลุ่มนี้ประสบปัญหาด้านการตลาด ไม่มีผู้รับซื้อ ผู้นำชุมชนจึงได้แจ้งความจำนงมายังโครงการฯ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน ทั้งนี้โครงการฯ จะพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 110,000
จำนวนผู้รับบริการ : 46
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558370,000|300,000|300,000|ใช้หมด20155201139581.pdf201511121242191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1223]   วันที่รายงาน  [5/4/2558]


  1. วันที่ 27-29 ธันวาคม 2557 หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีน และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำ ได้ร่วมงานเทศกาลชิมชาดอยแม่สลอง ประจำปี 2557 ณ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ทั้งนี้โครงการฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ไก่ดำตุ๋นยาจีน ไก่กระดูกดำน้ำแดง และไก่กระดูกดำกระเทียมบรรจุกระป๋อง ร่วมจัดแสดงและจัดจำหน่าย โดยได้มีการเชิญชวนให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นผู้จำหน่ายด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง จัดแสดงองค์ความรู้ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมจัดประกวดไก่กระดูกดำที่มีลักษณะภายนอกดำ และสวยงาม  และจัดประกวดฟาร์มที่มีมาตรฐานและการจัดการที่ดี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความชื่นชมจากนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ประทานจัดงานเทศกาลชิมชาดอยแม่สลอง และผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก หลังการจัดนิทรรศการโครงการฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยพบว่ามีผู้ให้ความสนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมในบู๊ทของโครงการฯ จำนวนมาก และด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทำให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ดำตุ๋นยาจีนแบบกระป๋องทั้งในส่วนของโครงการฯ จำหน่าย และตัวแทนเกษตรกรจำหน่าย ได้ถึง 400 กระป๋อง


  2. วันที่ 15 มกราคม 2558 หัวหน้าโครงการฯ และผู้ร่วมโครงการจากกรมปศุสัตว์เข้าพบคุณกมล  เสวกวิหารี เจ้าหน้าที่พัฒนาการอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านไก่กระดูกดำในปี 2558 ให้ทราบ พร้อมขอข้อเสนอแนะและร่วมหาแนวทางการการเลี้ยงไก่กระดูกดำให้เป็นอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป       3 วันที่ 16 มกราคม 2558 หัวหน้าโครงการฯ และผู้ร่วมโครงการจากกรมปศุสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำร่วมประชุมในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” และร่วมเสนอแนวคิดในการดำเนินงานโครงการฯประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การส่วนบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกเป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 รายระบุผลการดำเนินงาน


ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1294]   วันที่รายงาน  [4/7/2558]


กิจกรรมช่วงเดือน เมษายน 2558– มิถุนายน 2558

รายละเอียดการดำเนินงาน

1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน“การบูรณาการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่กระดูกดำดอย    แม่สลองเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
           ปลัดอาวุธโส อำเภอแม่ฟ้าหลวง นายก อบต. แม่สลองนอก พัฒนาการ อำเภอแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าโครงการฯ นักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 กรมปศุสัตว์ และผู้แทนสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลอง จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน “การบูรณาการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลองโดยผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานของโครงการวิจัยดังกล่าว ทั้งนี้ยังได้จัดตั้ง“กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูดำดอยแม่สลอง”โดยมี นางสุปราณี พรมสุขเทพ (ผู้ใหญ่บ้าน บ้านธาตุ) เป็นประธานปลัดอาวุธโสดอยแม่สลอง และ นายก อบต. แม่สลองนอก เป็นที่ปรึกษา นางสาวชนิดา มาเยอะ เป็นรองประธานนายเฉลิมชัย  พรหมสุขเกษมเป็นเลขานุการนายนทีเชอมือ เป็นเหรัญญิกและสมาชิกเกษตรกรหมู่ที่ 2, 4, 7, 8 และ 11 เป็นกรรมการ  

2. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงไก่กระดูกดำ ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2558
           คณะเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลอง จำนวน 19 คน เดินทางมาศึกษาดูงานมาตรฐานการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ณ ฟาร์มปศุสัตว์มูลนิธิโครงการหลวง ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนบรรจุกระป๋อง ณ ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงไก่กระดูกดำร่วมกับเกษตรกรบ้านหนองเขียว ภายใต้การส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะเกษตรกรเห็นว่าผลผลิตไก่กระดูกดำที่เลี้ยงภายใต้สภาพการจัดการฟาร์มที่ดี มีการแยกเลี้ยงระหว่างลูกไก่ ไก่ขุน และพ่อ-แม่พันธุ์อย่างเป็นสัดส่วนนั้น ผลลัพธ์ทำให้ไก่โตเร็ว โตสม่ำเสมอ และได้ผลผลิตไก่ที่มีคุณภาพ เกษตรกรหลายรายสนใจที่จะเลี้ยงไก่กระดูกดำภายใต้การจัดการฟาร์มเช่นเดียวกับฟาร์มของมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนั้นคณะเกษตรกรดอยแม่สลองยังให้ความชื่นชมการเลี้ยงไก่กระดูกดำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของเกษตรกรบ้านหนองเขียว เนื่องจากได้ผลผลิตไก่กระดูกดำที่มีคุณภาพ สีขน สีหนังดำทั้งตัว และมีขนาดตัวโตสม่ำเสมอเท่ากันนอกจากนั้นคณะเกษตรกรยังได้เข้าศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่ดำตุ๋นยาจีนซึ่งใช้ไก่กระดูกดำที่มีแหล่งผลิตจากดอย   แม่สลอง กำหนดผลิตจำนวน 800 กระป๋อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และอีกส่วนหนึ่งจากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำแม่สลองได้บริหารจัดการด้านการตลาด ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชนต่อไป


3. ประชุมหารือทิศทางการเลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองเพื่อเป็นสินค้า OTOPของชุมชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558      

         นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายก อบต. แม่สลองนอก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน 4 หมู่บ้าน และสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลอง รวมจำนวน 17 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังความก้าวหน้ากิจกรรมการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลองซึ่งมีกิจกรรมการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาและส่งเสริมของกรมปศุสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง โดยนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานทั้งในช่วงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และได้ให้แนวคิดเพื่อพัฒนา ไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของไก่กระดูกดำดอยแม่สลองโดยต้องทำให้ไก่ของเรา “ดำ” จึงจะ “ดัง”หากสามารถทำกิจกรรมช่วงต้นน้ำให้เกิดประสิทธิผลได้แล้วนั้น นายอำเภอจะช่วยผลักดันเรื่องกิจกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ โดยขั้นต้นให้นายก อบต.แม่สลองนอก บรรจุเรื่องการตั้งโรงชำแหล่ะไว้ในแผน อบต. ในปี พ.ศ.2559 – 2560 ด้วย

4. จัดสรรพ่อแม่พันธุ์ไก่กระดูกดำคุณภาพดี (เนื้อดำ) ให้เกษตรกรดอยแม่สลองเลี้ยงเป็นอาชีพเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

       โครงการวิจัยการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดำ ได้คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่กระดูกดำ จากมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองได้เลี้ยงเป็นอาชีพในลักษณะฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ และเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูง เพื่อเพิ่มคุณภาพสายพันธุ์ไก่กระดูกดำ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 ช่วยขนย้ายพ่อแม่พันธุ์ไก่จำนวน 91 ตัว ขึ้นไปส่งเสริมให้สมาชิกผู้เลี้ยงไก่จำนวนทั้งสิ้น 41 ราย โดยเกษตรกร 5 ราย ได้รับพ่อแม่พันธุ์ไก่รายละ 10 ตัว (ผู้ 1 เมีย 9) เพื่อผลิตไก่ในลักษณะฟาร์ม และเกษตรกรอีก 36 ราย ได้รับพ่อพันธุ์รายละ 1 ตัว เพื่อเป็นจ่าฝูง ทั้งนี้โครงการฯ ได้ติดเบอร์หมายเลขไว้ที่ขาไก่ เพื่อจะได้เข้าไปติดตามผลการเลี้ยงและการเจริญเติบโตของไก่พ่อแม่พันธุ์ดังกล่าวต่อไป


ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ : 107
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1454]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

รายละเอียดการดำเนินงาน  
ร่วมงาน “มหกรรมไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์” ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลองในงานมหกรรมไก่ประดู่หางดำ
       เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558ตัวแทนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลอง จำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์”ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานในครั้Anchorงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืนสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรและการบริโภคในครัวเรือนและชุมชนภายในงานมีการเสวนาเรื่อง "ขับเคลื่อนงานสร้างอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน" ท่ามกลางนักวิชาการ เกษตรกร และผู้ที่สนใจจากหลายภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 900 คน มีการจัดนิทรรศการการจัดแสดงไก่สายพันธุ์ต่างๆ ทั้งไก่ประดู่หางดำจังหวัดเชียงใหม่ ไก่กระดูกดำ ไก่เบตง เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปศุสัตว์ต่างๆทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลองได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน โดยสามารถจำหน่ายได้มูลค่าเกือบ 1,000 บาท (14 กระป๋อง) ซึ่งถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งแรกในงาน

 

 

ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2558 “12 ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน. สู่ชุมชน”

 


        ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2558 ตัวแทนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลอง จำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2558 “12 ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน. สู่ชุมชน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม วทน. สู่ภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ให้กับผู้ทำงานในเครือข่าย รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกันจัดให้มีบูทนิทรรศการถ่ายทอดผลงานที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากกระทรวงวิทย์ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นกว่า 700 คนทั้งนี้ตัวแทนโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง 2 ท่าน ได้แก่ นางชนิดา มาเยอะ เลขานุการ และนางสาวอรวี แซ่ย่าง สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลอง ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม วทน. สู่ภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนแล้ว ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลองอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศในการซักถามถึงสายพันธุ์ไก่กระดูกดำ การเลี้ยง ตลอดจนกระบวนการแปรรูปไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน คุณค่า และสรรพคุณของไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนด้วย

อบรมมาตรฐานการเลี้ยงไก่กระดูกดำบนพื้นที่สูงร่วมประชุมแนวทางการเลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองให้สามารถพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนในชุมชน และให้คำปรึกษาและติดตามผลการเลี้ยงไก่กระดูกดำของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2558 หัวหน้าโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ จัดให้มีการประชุม “แนวทางการเลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองให้สามารถพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนในชุมชน” พร้อมกันนี้ยังได้ฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำ ในหัวข้อ อาหารและการผสมอาหารสำหรับไก่กระดูกดำ รวมถึงปฏิบัติการระบบการเลี้ยงไก่กระดูกดำที่ดี (GAP) ณ ศาลาประชาคมบ้านธาตุ หมู่ 4 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมและรับการฝึกอบรมจำนวนร่วม 100 คน สิ้นสุดการฝึกอบรม ทางคณะทำงาน ได้มอบอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ ได้แก่ ถังอาหาร และที่ใส่น้ำ ให้เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนละ 1 ชุด นอกจากนั้นยังได้ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการร่วมกับประธาน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลอง ในประเด็นด้านสถานการณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนบรรจุกระป๋อง จำนวน 785 กระป๋อง ติดตามผลการเลี้ยงและการเจริญเติบโตของไก่พ่อ แม่พันธุ์ และลูกไก่กระดูกดำที่นำมาส่งเสริมให้เมื่อ 22 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการลงพื้นที่เข้าเยี่ยม ให้คำปรึกษาและติดตามผลการเลี้ยงไก่กระดูกดำของตัวแทนสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่สำหรับจำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงขุน 2 ราย (จากทั้งหมด 5 ราย) พบว่าไก่มีสุขภาพดี ปัจจุบัน (22 มิ.ย.- 5 ก.ย. 58) แม่ไก่กำลังให้ไข่รุ่นแรกซึ่งไข่ค่อนข้างดกโดยเฉลี่ย 10 ฟองต่อตัว นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอ

แนะในการจัดการฟาร์มมาตรฐานสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำในระบบฟาร์มตัวอย่าง (เลี้ยงลูกไก่กระดูกดำจำนวน 200 ตัว) ปัจจุบันไก่อายุ 3 เดือนโดยภาพรวมไก่มีการสุขภาพดี มีการเจริญเติบโตแข็งแรงดีเช่นกัน

สนับสนุนการปรับปรุงโรงเรือนตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 โครงการวิจัยฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลอง จำนวน 120 คน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโรงเรือนตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพนอกจากเกษตรกรจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงโรงเรือนตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพแล้ว เกษตรกรยังได้รับคำแนะนำและรับการสนับสนุนอุปกรณ์ ได้แก่ ตาข่ายอวนสำหรับกั้นบริเวณลานปล่อยไก่ รายละ 40 เมตร พร้อมเชือกไนล่อนสำหรับผูกโยงต่อเชื่อมตาข่าย รายละ 0.5 กิโลกรัม ถังแกลลอนพลาสติกเพาะเลี้ยงหนอนให้เป็นอาหารไก่ ทั้งนี้เพื่อให้ไก่กระดูกดำของดอยแม่สลองมีสุขภาพแข็งแรง และดอยแม่สลองมีผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยทางด้านอาหาร สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้

แนวคิดการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ไก่กระดูกดำพร้อมปรุง

ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลอง 2 คน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 ได้เดินทางไปร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความรู้และได้แนวคิดในการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนพร้อมปรุง (Ready to Cook) ในถุงรีทอร์ทเพาซ์ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะการบรรจุเนื้อไก่สดหั่นชิ้น พร้อมเครื่องตุ๋นยาจีน เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อไปปรุงรับประทานเอง อย่างไรก็ตามผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจะนำความรู้และแนวคิดที่ได้ไปนำเสนอและหารือร่วมกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองในการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของดอยแม่สลองต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 222
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559390,000|360,000|400,000|-40,000201648112151.pdf201727163631.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1792]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]


 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1803]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 คณะผู้ประเมินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดย คุณคณิต ถิรวณิชย์ ได้เข้ามาประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์การพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง”ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นการดำเนินงานปีที่ 3 โดยการประชุมได้รับความร่วมมือจากทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น โดยมี นายกสมบูรณ์ มาเยอะ นายก อบต.แม่สลองนอก และคุณกมล เสวกวิหารี พัฒนาการอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย ตลอดจน รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ผอ.จรัญ ใจลังกา และคณะ ได้ประสานและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมครั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านบ้านธาตุ และในฐานะประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง รวมถึงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำดอยแม่สลองกว่า 120 คน ได้ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะผู้ประเมิน ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ 83 เปอร์เซ็นต์ (ผ่านเกณฑ์การประเมิน) สามารถยกระดับหมู่บ้านขึ้นเป็น “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง” อย่างเป็นทางการระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1804]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

วันที่ 27 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ พร้อมด้วยนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าพบและร่วมประชุมหารือความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงชำแหละและโรงแปรรูปไก่กระดูกดำบนดอยแม่สลองเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1805]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ พร้อมด้วย ผอ.จรัญ ใจลังกา และคณะ ร่วมงานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง ประจำปี 2558 ณ บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยในงานจัดให้มีการประกวดไก่กระดูกดำ ตลอดจนการเผยแพร่กิจกรรม ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว สามารถจำหน่ายได้จำนวน 300 กระป๋อง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1806]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

วันที่ 10 เมษายน 2559 หัวหน้าโครงการฯ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 5 กรมปศุสัตว์ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ ในปี 2559 ให้แก่นายกเทศบาล ผู้บริหารและเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ โดยชี้ให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา (3ปี) โครงการหมู่บ้านไก่ดำฯ มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมและมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน ทำให้ในปีนี้หมู่บ้านไก่ดำฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย เป็นต้นแบบที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน/หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไปได้ นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในหมู่บ้านแม่ข่าย และหมู่บ้านลูกข่าย พร้อมคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาหมู่บ้านลูกข่ายและเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนั้นๆ เพื่อให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดให้แก่หมู่บ้านลูกข่ายต่อไป จำนวน 70 ราย

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1807]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

วันที่ 29 เมษายน 2559 นายจรัญ ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 5 ได้ส่งโครงการหมู่บ้านไก่ดำดอยแม่สลองเข้าประกวดในโครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2559 (DLD Quality Awards 2016) และได้รับ “รางวัลระดับเด่น” ประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1810]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 หัวหน้าโครงการฯ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมหมู่บ้านลูกข่าย ให้แก่นายอดิศัย ดีตันนา (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อ.เชียงกลาง) นางศิริภรณ์ ปันติ (ครู ศศช.บ้านห้วยพ่าน) และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ บ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน (หมู่บ้านลูกข่าย) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน พร้อมร่วมระดมความคิดเห็น และปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรม โอกาสและความเป็นไปได้ในการผลักดันผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำให้เกิดเป็นอาชีพได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตไก่ดำตุ๋นยาจีนเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน นอกจากนี้ยังได้ให้องค์ความรู้เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม ได้แนะนำให้เกษตรกรจัดกลุ่มการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำ กลุ่มแปรรูป และกลุ่มการตลาด กลุ่มแต่ละกลุ่มมีหน้าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สามารถให้ข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการให้เกษตรกรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย อย่างไรก็ดีในเริ่มแรกการร่วมกลุ่มจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 3 กลุ่ม เป็นเรื่องยาก โครงการฯ จึงแนะนำให้เริ่มจากการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงก่อน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ และผู้เลี้ยงไก่รุ่น พร้อมวางแผนการนำพ่อแม่พันธุ์ไปขยายผลและปรับปรุงสายพันธุ์ดั่งเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น


 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่โครงการฯ และนายอดิศัย ดีตันนา (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อ.เชียงกลาง) และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมสำรวจข้อมูลเกษตรกรในบ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน จำนวน 22 ราย โดยข้อมูลที่สำรวจ เช่น ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน สัตว์ที่เลี้ยง และจำนวนสัตว์ ทั้งนี้เพื่อนำเข้ามูลมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของชุมชน และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดต่อไป


วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ติดตามผลการเลี้ยงไก่รุ่นของนายอาเทะ มาเยอะ ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รุ่นของกลุ่ม ปัจจุบันได้เลี้ยงไปแล้ว 4 รุ่น รุ่นละ 300 ตัว โดยได้นำไปจำหน่ายให้แก่ชาวบ้าน บ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงงราย สร้างรายได้กว่า 90,000 บาทวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่โครงการฯ นายอดิศัย ดีตันนา (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) นางศิริภรณ์ ปันติ (ครู ศศช.บ้านห้วยพ่าน) และเกษตรกร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน การกำหนดกติกาของกลุ่ม และการรับสมัครสมาชิกโครงการ โดยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
​กติกาการเป็นสมาชิก
​​-สมาชิกต้องเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
​​-สมาชิกต้องปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีเงื่อนไข
​​-สมาชิกต้องเข้าร่วมการอบรมทุกครั้ง
​กติกาการเลี้ยง
​​-สมาชิกต้องเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ให้พร้อมและต้องผ่านการตรวจรับรองของคณะกรรมการ ก่อนรับพันธุ์ไก่
​​-สมาชิกต้องคืนพันธุ์ไก่ให้กลุ่มเพื่อใช้เป็นกองทุนต่อไป
​​-หากมีไก่ตาย สมาชิกต้องรายงานคณะกรรมการเพื่อตรวจซาก
​​-การจำหน่ายต้องจำหน่ายในรูปกลุ่ม
สมาชิกและคณะกรรมการโครงการฯ
1. นายตัน แปงอุด ​ตำแหน่ง ประธาน
2.นายสมจิตร ใจปิง​ตำแหน่ง ประธานคนที่ 1
3.นายศักดิ์ ใจปิง​ตำแหน่ง ประธานคนที่ 2
4.นางศรีแพร ภูเท็ง​ตำแหน่ง เหรัญญิกและเลขานุการ
5.นายแปง ใจปิง​​ตำแหน่ง กรรมการ
6.นางจินดา ใจปิง​ตำแหน่ง กรรมการ
7.นางสวย แปงอุด​ตำแหน่ง กรรมการ
8. นายตัน แปงอุด ​ตำแหน่ง เกษตรกร
9.นายศักดิ์ ใจปิง​ตำแหน่ง เกษตรกร
10.นายสมจิตร ใจปิง​ตำแหน่ง เกษตรกร
11.นางศรีแพร ภูเท็ง​ตำแหน่ง เกษตรกร
12.นายแปง ใจปิง​ตำแหน่ง เกษตรกร
13.นางจินดา ใจปิง​ตำแหน่ง เกษตรกร
14.นางสวย แปงอุด​ตำแหน่ง เกษตรกร
15.นายเกตุ แปงอุด​ตำแหน่ง เกษตรกร
16.นายแก้ว ใจปิง​ตำแหน่ง เกษตรกร
17.นายศักดิ์ แปงอุด​ตำแหน่ง เกษตรกร
18.นางผิน แปงอุด​ตำแหน่ง เกษตรกร
19.นายประเสริฐ ใจปิง​​ตำแหน่ง เกษตรกร
21.เด็กชายพงศกร ขันหลวง​ตำแหน่ง เกษตรกร
22.นายป่วน ใจปิง​​ตำแหน่ง เกษตรกร
23.นายมนตรี เชี่ยวสุวรรณ​ผู้ประสานงานโครงการเพิ่มพูนความมั่นคงทางอาหารให้กับเกษตรกรรายย่อย บ้านห้วยพ่าน

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 หัวหน้าโครงการฯ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมหมู่บ้าน ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (หมู่บ้านลูกข่าย) พร้อมร่วมระดมความคิดเห็น และปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรม โอกาสและความเป็นไปได้ในการผลักดันผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำให้เกิดเป็นอาชีพได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังได้สำรวจข้อมูลเกษตรกรในหมู่บ้าน โดยข้อมูลที่สำรวจ เช่น ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน สัตว์ที่เลี้ยง และจำนวนสัตว์ ทั้งนี้เพื่อนำเข้ามูลมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของชุมชน และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 ราย

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 โครงการฯ ได้สำรวจร้านค้าของกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (กรมปศุสัตว์) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อวางแผนนำผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำบรรจุกระป๋องไปจำหน่ายต่อไป


 

ค่าใช้จ่าย : 90,000
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2087]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไรวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นำผลิตภัณฑ์แปรรูปไก่ดำตุ๋นยาจีนแบบกระป๋องไปวางจำหน่ายในร้านค้าของกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (กรมปศุสัตว์) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2.2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 หัวหน้าโครงการฯ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 5 กรมปศุสัตว์ ร่วมบรรยายให้องค์ความรู้เรื่อง “การเพาะหนอน และการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1” เป็นการผลิตอาหารสัตว์อีกทางเลือก เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูป พร้อมนำท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์มอบให้เกษตรกร ให้นำไปปลูกและให้ขยายผลต่อไป ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำบ้านธาตุ ต.แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีเกษตรกรเข้าร่วม 61 ราย นอกจากนี้ยังได้ประชุมหารือเรื่องอื่นๆ ดังนี้
- การทำตู้ยาสัตว์ในชุมชน เป็นตู้ยาส่วนกลาง ให้มีการจัดการดูแลภายในกลุ่ม ซื้อยาภายในกลุ่ม ยาบางชนิดสามารถขอได้ที่กรมปศุสัตว์ ซึ่งอาจลดปัญหาการซื้อยาสัตว์ในท้องถิ่นที่มีราคาแพง
- การแก้ปัญหาแม่ไก่ไม่ฟักไข่ โดยได้แนวทางการแก้ปัญหา คือ อาจรวบรวบไข่ไก่จากหมู่บ้านจำนวนมากๆ แล้วนำไปฟักหมู่บ้านลูกข่าย (หมู่บ้านห้วยอื้น) ซึ่งมีตู้ฟักอยู่แล้ว และไม่มีปัญหาไฟฟ้าดับนานๆ เหมือนดอยแม่สลอง

2.3 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 หัวหน้าโครงการฯ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมหมู่บ้านลูกข่าย ให้แก่นายสุรชาติ ขจรทวีไพศาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านห้วอื้น ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3109 และ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำ ณ บ้านห้วยอื้น ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (หมู่บ้านลูกข่าย) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 11 คน พร้อมร่วมระดมความคิดเห็น และปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรม โอกาสและความเป็นไปได้ในการผลักดันผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำให้เกิดเป็นอาชีพได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตไก่ดำตุ๋นยาจีนเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน นอกจากนี้ยังได้ให้องค์ความรู้เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม ได้แนะนำให้เกษตรกรจัดกลุ่มการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำ กลุ่มแปรรูป และกลุ่มการตลาด กลุ่มแต่ละกลุ่มมีหน้าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สามารถให้ข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการให้เกษตรกรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย อย่างไรก็ดีในเริ่มแรกการร่วมกลุ่มจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 3 กลุ่ม เป็นเรื่องยาก โครงการฯ จึงแนะนำให้เริ่มจากการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงก่อน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ และผู้เลี้ยงไก่รุ่น พร้อมวางแผนการนำพ่อแม่พันธุ์ไปขยายผลและปรับปรุงสายพันธุ์ดั่งเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น
2.4 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 เพื่อให้เกษตรกรหมู่บ้านไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลองได้เปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับชุมชนอื่นๆ พร้อมเข้ารับโล่เกียรติคุณ โครงการฯ จึงได้เชิญเกษตรกรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ จำนวน 2 ราย คือ น.ส. สุปราณี พรมสุขเกษม (ผู้ใหญ่บ้านบ้านธาตุ) และ น.ส. หลั่งยิง แซ่จาง เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำ

2.5 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 นำผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน ไก่กระดูกดำกระเทียม และไก่กระดูกดำน้ำแดง จำนวน 200 กระป๋อง ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

2.6 วันที่ 18-28 สิงหาคม 2559 นำผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน ไก่กระดูกดำกระเทียม และไก่กระดูกดำน้ำแดง จำนวน 200 กระป๋อง ร่วมจัดจำหน่ายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองธานี กรุงเทพฯ
2.7 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 อาจารย์องอาจ ส่องสี ภาควิชาสัตวศาตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายให้องค์ความรู้เรื่อง “การเลี้ยงไก่กระดูกดำและมาตรฐานการเลี้ยงไก่ดำ (GAPs) ณ บ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน (หมู่บ้านลูกข่าย) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 23 คน นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของเกษตรกรที่จะเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ โดยพบว่ามีเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 10 ราย และจะนำไก่พ่อแม่พันธุ์มอบให้ต่อไป
2.8 วันที่ 27 กันยายน 2559 ติดตามผลการจำหน่ายนำผลิตภัณฑ์แปรรูปไก่ดำตุ๋นยาจีนแบบกระป๋องในร้านค้าของกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (กรมปศุสัตว์) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบว่า สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ดี และคาดว่าในอนาคตจะมีการจำหน่ายได้มากขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 260,000
จำนวนผู้รับบริการ : 96
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|240,000|240,000|ใช้หมด20174301456591.pdf20188151817431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2344]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

1 วันที่17 มิถุนายน 2560 หัวหน้าโครงการฯ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ โดยมีคุณคณิต ถิรวณิชย์ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ว่าที่พันตรีดำรง โลหะลักษณาเดช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม ประสานงานการจัดประชุมโดย ผอ.จรัญ ใจลังกา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านธาตุ การประชุมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน(แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง ปี 2560 ซึ่งหัวหน้าโครงการฯ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ได้ให้ความรู้เรื่องการเพิ่มอัตราการฟักไข่โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาตร์ เพื่อเพิ่มอัตราการฟักไข่ และการคัดเลือกไก่กระดูกดำให้ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน ผอ.จรัญ ใจลังกา ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องชนิดของสมุนไพร และประโยชน์ของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำและผู้สนใจกว่า 55 คน


2 วันที่ 28 กุทภาพันธุ์ 2560 หัวหน้าโครงการฯ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ และหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงควายนมและแพะนม

3 วันที่11 เมษายน 2560 ผอ.จรัญ ใจลังกา และคณะ(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 ร่วมกับหมู่บ้านควายนม) ได้จัดอบรม โครงการสัมนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปศุสัตว์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และใช้เทคโนโลยีในด้านการแปรรูปอย่างเหมาะสม เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่ให้แก่เกษตรกร แก้ปัญหาราคาไก่ตกต่ำ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 60 ราย
4วันที่29 พฤษภาคม 2560 การจัดโครงการการประกวดฟาร์มไก่ดำดอยแม่สลองของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำของโครงการหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 เพื่อกระตุ้นเกษตรกรให้ความสำคัญในการปรับปรุงฟาร์ม สามารถป้องกันโรคระบาด เพิ่มผลผลิตและลดอัตราการสูญเสีย และได้มาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์


ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 115
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2639]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

1. วันที่ 17 สิงหาคม 2560 รายการ science hits วิทยาศาสตร์ทันสมัยseason 3 ซึ่งเป็นรายการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มาถ่ายทำหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีน ดอยแม่สลองร่วมกันถ่ายทำรายการ โดยมี คุณข้าวโอ๊ต เป็นผู้ดำเนินรายการ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ และผู้นำชุมชน นางสุปราณี พรมสุขเกษม ร่วมถ่ายทอดขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากการส่งเสริมอาชีพและยังช่วยสร้างรายได้ภายในชุมชน
2. วันที่ 20 สิงหาคม 2560 อาจารย์องอาจ ส่องสี ภาควิชาสัตวศาตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามผลการเลี้ยงไก่กระดูกดำที่รับไก่เมื่อเดือนมิถุนายน และให้องค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ณ บ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน (หมู่บ้านลูกข่าย) โดยได้ติดตามจากเกษตรกรจำนวน 10 ราย

3. วันที่ 15 กันยายน 2560 ติดตามผลการจำหน่ายนำผลิตภัณฑ์แปรรูปไก่ดำตุ๋นยาจีนแบบกระป๋องในร้านค้าของกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (กรมปศุสัตว์) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบว่า สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท และคาดว่าในอนาคตจะมีการจำหน่ายได้มากขึ้น

4 วันที่ 22-23 กันยายน 2560 เพื่อให้เกษตรกรหมู่บ้านไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลองได้เปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับชุมชนอื่นๆ พร้อมเข้ารับโล่เกียรติคุณโครงการหมู่บ้านนวัฒกรรม จึงได้เชิญเกษตรกรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ณ ศูนย์จัดแสดงสันค้าไบเทคบางนา กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ จำนวน 1 ราย คือ น.ส. สุปราณี พรมสุขเกษม (ผู้ใหญ่บ้านบ้านธาตุ)

5 วันที่ 21-25 กันยายน 2560 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นายจรัญ ใจลังกา นางสาววิไลพร ทัณฑะรักษ์ และเกษตรกรอีก 2 ราย คือ นางชูศรี แช่ห่าง และนางปวีนา แซ่ย่าง นำผลิตภัณฑ์โครงการหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนฯ ร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน “Thai Tech EXPO 2017” โดยได้นำผลิตภัณฑ์ไก่ดำตุ๋นยาจีนกระป๋อง ปีกไก่ดำราดซอส และไก่ดำยอ เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ตลอดระยะเวลาการจัดงานสามารถจำหน่ายได้ 20,000 บาท
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 140,000
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง agani002@gmail.com,suchon.t@cmu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates