หมู่บ้านพลังงานทางเลือกเพื่อวิถีชีวิตเกษตรกร

ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2556300,000|200,000|200,000|ใช้หมด20131281125371.pdf2014123135481.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=518]   วันที่รายงาน  [2/4/2556]
  ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินงานในขั้นตอนที่ 1 การสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพลังงานของชุมชน โดยได้แจกแบบสอบถาม การจัดทำแผนพัฒนาพลังงานของชุมชน ให้กับสมาชิกเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ในการประชุมของเครือข่ายเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 ที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  ประเภทที่ 1 แบบสอบถามเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานของชุมชน สำหรับสอบถามสมาชิกทั่วไป จำนวน 51 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาชีพ รายได้
  ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานของสมาชิกเครือข่าย
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตระหนักถึงปัญหาพลังงานของชุมชนในปัจจุบันและความต้องการด้านพลังงานในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์การยอมรับพลังงานทางเลือกของชุมชน
  ส่วนที่ 4 แบบคำถามปลายเปิดสำหรับแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการพลังงานของชุมชน เพื่อสำรวจความต้องการด้านพลังงานและความรู้ด้านพลังงานทางเลือกที่สมาชิกต้องการ
  ส่วนที่ 5 แบบสำรวจการใช้พลังงานของสมาชิกในเครือข่าย
  ประเภทที่ 2 แบบสอบถามเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาพลังงานของชุมชน สำหรับสอบถามกลุ่มผู้นำชุมชน เช่น กรรมการบริหารเครือข่าย จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับ สถานการณ์พลังงานของชุมชน การจัดการพลังงานชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพลังงานในชุมชน
  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามโดยละเอียด อยู่ในเอกสารผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ดังไฟล์แนบ
  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากสมาชิกและผู้นำเครือข่ายเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูล
  แนวทางแก้ไข : ไม่มี
  สำหรับการดำเนินงานต่อไป คือ
  1. วิเคราะห์ทรัพยากรสำหรับพลังงานทางเลือกภายในชุมชน
  2. จัดทำร่างแผนพัฒนาพลังงานของชุมชน
  3. ประชุมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์แผนพัฒนาพลังงานของชุมชน
  4. สรุปแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานของเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

  ไฟล์แนบกิจกรรม : 201342815441.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=529]   วันที่รายงาน  [10/4/2556]
  แผนปฏิบัติการในช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย. 56ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013410911301.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=703]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
  ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินงานใน ขั้นตอนที่ 2 การประชุมร่วมกับเครือข่ายประชาชน เพื่อสรุปแผนพัฒนาพลังงานของชุมชนและรูปแบบพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับวิถีชีวิตเกษตรกร ซึ่งจากผลการสำรวจในขั้นตอนที่ 1 และ การประชุม พบว่า ชุมชนมีความสนใจการผลิตไฟฟ้าจากแก็สชีวภาพและชีวมวล โดยชุมชนสามารถผลิตแก็สชีวภาพจากมูลวัวและเศษอาหารและ สามารถเก็บแก็สไว้ใช้ในครัวเรือนทั้งในรูปแบบถังและบอลลูน แต่ยังมีปัญหาในการนำแก็สที่เก็บไว้นั้น มาผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้ง ชุมชนต้องการสร้างเตาชีวมวลสำหรับกระบวนการแก็สซิฟิเคชั่นเพื่อผลิตแก็สจากเศษวัสดุชีวมวล เช่น ซังข้าวโพด และเก็บแก็สที่ผลิตทั้งจากชีวภาพและชีวมวลไว้ด้วยกัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถสรุปความต้องการของชุมชน ที่ต้องการการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีได้ดังนี้
  1. วิธีการสร้างเตาชีวมวลสำหรับชุมชนขนาดเล็กเพื่อผลิตแก็สซิไฟเออร์
  2. ระบบการเก็บแก็สที่ผลิตได้จากทั้งชีวมวลและชีวภาพที่ปลอดภัยและเหมาะสม
  3. การเปลี่ยนแก็สที่ผลิตได้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน
  4. คุณภาพของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแก็สดังกล่าว
  ซึ่งหัวข้อที่ชุมชนต้องการทราบเหล่านี้ จะดำเนินการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้กับชุมชนต่อไป

  และได้ดำเนินงานในขั้นตอนที่ 3 ศึกษาดูงานตัวอย่างการใช้พลังงานทางเลือกของชุมชนเกษตรต่าง ๆ โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ชุมชนได้เดินทางไปศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกแบบต่าง ๆ และได้เรียนรู้วิธีการสร้างเตาชีวมวลสำหรับชุมชนขนาดเล็กที่ ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวิทยากร คุณยุทธการ มากพันธุ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบและสร้างเตาชีวมวลสำหรับชุมชนขนาดเล็กให้สมาชิกจากหมู่บ้านป่าเด็งได้ทราบ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาสร้างเตาชีวมวลขึ้นใช้เองภายในชุมชนสำหรับการผลิตแก็สซิไฟเออร์ต่อไป

  สำหรับการดำเนินงานต่อไป คือ
  1. ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนตามหัวข้อที่ได้จากสรุปการประชุมกลุ่ม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดต่อ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในเทคโนโลยีดังกล่าว
  2. จัดสร้างพลังงานทางเลือกที่ชุมชนต้องการ ซึ่งผลลัพธ์สำหรับโครงการในปีที่ 1 คือ การสร้างบ่อผลิตและเก็บแก็สชีวภาพที่ปลอดภัยและเหมาะสม และสามารถผลิตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนได้อย่างน้อย 5 ครัวเรือน
  3. ทดสอบคุณภาพของไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 10
  ปัญหาอุปสรรค : ในขณะนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ต้องสำรองงบประมาณในการดำเนินงานเอง
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013761232121.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=786]   วันที่รายงาน  [30/9/2556]
  ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในไตรมาสที่ 4 นี้ ได้ดำเนินงานใน ขั้นตอนที่ 4 การสร้างพลังงานทางเลือก และ ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใช้พลังงานทางเลือกและสรุปผลการทดลองใช้ดังนี้
  1. การอบรมวิธีการสร้างบ่อแก็สชีวภาพเพื่อใช้หุงต้มในครัวเรือนและเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2556 โดยมีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 20 คน .ในหัวข้อ การสร้างบ่อแก็สชีวภาพแบบบอลลูน โดยวิทยากรชุมชน คุณโกศล แสงทอง และ คุณสมพร พรหมาธิวัฒน์ และ การเลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กและการคำนวณโหลดสำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนจากแก็สชีวภาพ โดย อาจารย์ราเชณ คณะนา ซึ่งจากความรู้ที่ได้รับ ชุมชนจะนำไปใช้ในการสร้างบ่อแก็สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนและผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม จำนวน 4 บ่อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การสร้างบ่อแก็สชีวภาพและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ทดสอบคุณภาพของระบบไฟฟ้าที่ได้จากแก็สชีวภาพ จากผลการทดสอบพบว่า แรงดันของระบบไฟฟ้าอยู่ในช่วง 198-210 โวลต์ ซึ่งมีค่าต่ำกว่าแรงดันจากระบบไฟฟ้าตามปกติและไม่คงที่ จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมให้แรงดันอยู่ในระดับคงที่ที่ 220 โวลต์ ตลอดเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อใช้งาน โดยควรดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวในการดำเนินงานในปีต่อไป
  3. ติดตั้งสถานีตัวอย่างการใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการสูบน้ำสำหรับการเกษตร ซึ่งพบว่า จะสามารถทำงานได้ดีเมื่อมีแสงอาทิตย์มาก ดังนั้น จึงควรใช้งานระบบสูบน้ำดังกล่าวผ่านแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถสูบน้ำได้ตลอดเวลา โดยจำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมการประจุของแบตเตอรี่ เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เสียหายจากการประจุไฟอยู่ตลอดเวลา

  นอกจากนี้ ผู้ดำเนินงานได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการสร้างบ่อแก็สชีวภาพดังนี้
  1. วันที่ 15 สิงหาคม 2556 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางลงพื้นที่ที่ตำบลป่าเด็ง เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการสร้างบ่อแก็สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนและผลิตกระแสไฟฟ้า
  2. วันที่ 13 กันยายน 2556 ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลป่าเด็ง เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ที่เกิดจากการแก็สชีวภาพด้วยตัวดูดซับก่อนนำไปใช้งานกับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 20
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : สำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป คือ
  1. การสร้างระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 220 โวลต์ เพื่อให้สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างปลอดภัย
  2. การแก้ปัญหาปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไฟต์ที่มีมากในการผลิตแก็สจากเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่องจากชุมชนสามารถสร้างเตาชีวมวลขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการผลิตแก็สจากกระบวนแก็สซิฟิเคชั่นจากซังข้าวโพดได้ แต่เนื่องจากแก็สที่ผลิตได้จากกระบวนการดังกล่าวมีปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์มาก ซึ่งไม่ควรนำมาใช้กับการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงควรแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป เพื่อให้สามารถนำแก็สที่ได้มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งด้วย

  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013930226591.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=873]   วันที่รายงาน  [23/1/2557]
  รายงานค่าใช้จ่ายการดำเนินงานหมู่บ้านฯ

  งบประมาณที่ได้รับ 200,000 บาท
  ใช้จ่ายทั้งสิ้น 200,000 บาท
  เงินคงเหลือ 0 บาท
  ค่าใช้จ่าย : 200,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 20
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20141231358491.pdf
  2557250,000|230,000|230,000|ใช้หมด201443015531.pdf201579113561.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=984]   วันที่รายงาน  [5/7/2557]
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนสมาชิกเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อแจ้งรายละเอียดของโครงการ และ เรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. การดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้นำเสนอโครงการพัฒนาพลังงานของชุมชนโดยใช้โซล่าร์เซลล์ โดยรูปแบบการดำเนินงานจะเป็นระบบโซล่าร์เซลล์สำหรับใช้เพื่อการเกษตร จำนวน 3 จุด โดยมีลักษณะเป็นการสูบน้ำเพื่อเก็บไว้ในที่เก็บน้ำ แล้วแจกจ่ายให้กับบ้านเรือนใกล้เคียง เพื่อให้มีจำนวนครอบครัวที่ใช้ประโยชน์ได้จำนวนมาก โดยทางผู้รับผิดชอบโครงการจะได้ทำการออกแบบและนำเสนอเพื่อให้สมาชิกได้ให้ความคิดเห็นในการประชุมครั้งต่อไป

  2. สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นั้น ทางผู้รับผิดชอบโครงการจะติดต่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเคยเป็นผู้มาประเมินโครงการในปีที่ผ่านมาด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชน เนื่องจากในพื้นที่ตำบลป่าเด็งมีวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำนวนมาก เช่น มูลวัว และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้ง กากเหลือจากบ่อแก๊สชีวภาพของแต่ละครอบครัว ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิตปุ๋ยได้

  ส่วนการดำเนินงานก่อสร้างโรงปุ๋ยนั้น ทางเครือข่ายได้จัดซื้อไม้สำหรับก่อสร้างในบางส่วนแล้ว โดยสมาชิกเครือข่ายจะดำเนินงานก่อสร้างเองในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1

  3. การขอความร่วมมือในการจัดนิทรรศการในโครงการบูรณาการจังหวัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โดยทางกระทรวงวิทย์ฯ ขอความร่วมมือในการจัดนิทรรศการด้านพลังงานตามที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการหมู่บ้านฯ และขอเชิญตัวแทนสมาชิกเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วย

  4. แจ้งเรื่องการจัดนิทรรศการ Thailand Research Expo 2014 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ที่ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอเชิญตัวแทนสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานด้านพลังงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของโครงการหมู่บ้านฯ และชุมชนเครือข่ายของตำบลป่าเด็ง โดยนอกจากการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานไปจัดแสดงแล้ว ขอให้ทางเครือข่ายได้เตรียมผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ร่วมจำหน่ายในงานนิทรรศการด้วย

  5. สถานที่ในการประชุมในวันนี้ คือ บริเวณที่ดินของคุณพิพัฒน์ อิสริยะพฤทธิ์ ซึ่งต้องการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการมีความเห็นว่า เนื่องจากมีผู้ต้องการมาศึกษาดูงานด้านพลังงานที่ตำบลป่าเด็งจำนวนมาก แต่ในบางครั้งผู้ที่มาศึกษาดูงานไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่ตำบลป่าเด็งได้ ดังนั้น หากมีศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ในอำเภอเมือง และมีตัวอย่างการใช้พลังงานที่เหมือนกับที่ป่าเด็งจะทำให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานมีความสะดวกมากขึ้น โดยในเบื้องต้น คุณพิพัฒน์ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานต่าง ๆ และยินดีที่จะให้ชุมชนอื่น ๆ ได้เข้ามาใช้สถานที่ในการศึกษาดูงานได้ โดยในขณะนี้ มีตัวอย่างการใช้พลังงานจากโซล่าร์เซลล์สำหรับการสูบน้ำและแสงสว่าง โดย อาจารย์ราเชณ คณะนา และคุณโกศล แสงทอง ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งสามารถใช้งานในพื้นที่ได้และมีประสิทธิภาพดี สำหรับตัวอย่างพลังงานที่จะดำเนินการต่อไป คือ บ่อแก๊สชีวภาพ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านฯ และสมาชิกเครือข่ายจะได้ร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านพลังงานให้กับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ต่อไป
  ค่าใช้จ่าย : 14,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : มีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการจากมหาวิทยาลัย
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014752256391.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1123]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
  ในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2557) โครงการหมู่บ้านพลังงานทางเลือกเพื่อวิถีชีวิตเกษตรกรได้มีการดำเนินการของโครงการ ดังนี้
  1. วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่จังหวัด ชุมชน และท้องถิ่น วทน. สัญจรสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  2. วันที่ 2 สิงหาคม 2557 อาจารย์ราเชณ คณะนา ผู้รับผิดชอบโครงการ และ คุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน และ ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. วันที่ 3 สิงหาคม 2557 อาจารย์ราเชณ คณะนา ผู้รับผิดชอบโครงการ และ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ได้ให้ความรู้กับเยาวชน Greenpeace เรื่อง พลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้า
  นอกจากนี้ ทางผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกเครือข่าย ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรให้กับชุมชน จำนวน 3 จุด คือ ที่หมู่ที่ 1 6 และ 10 ซึ่งระบบจะประกอบด้วย ปั๊มสูบน้ำ แผงโซล่าร์เซลล์ แบตเตอรี และถังเก็บน้ำซึ่งต้องตั้งอยู่บนที่สูง โดยใช้รองปูนต่อเป็นชั้น ประมาณ 5 ชั้น เพื่อวางถังน้ำ
  4. วันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 โครงการหมู่บ้านพลังงานทางเลือกเพื่อวิถีชีวิตเกษตรกร ร่วมกับเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการในงาน Thailand Research Expo ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซนทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ ซึ่งทางโครงการและเครือข่ายได้นำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่าง ๆ ที่มีการใช้งานในหมู่บ้าน เช่น ระบบแก๊สชีวภาพ ปั๊มสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้โซล่าร์เซลล์ ระบบแก๊สซิไฟเออร์ เตาชีวมวล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก
  5. วันที่ 16 สิงหาคม 2557 เครือข่ายรวมใจตามรอยต่อ ได้รับการตรวจประเมินจากกรรมการการประกวดโครงการ อบต. Energy award ชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมตอบคำตอบและให้การต้อนรับคณะกรรมการด้วย โดยทางเครือข่ายฯได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดดังกล่าว
  6. วันที่ 23 สิงหาคม 2557 โครงการหมู่บ้านพลังงานทางเลือกเพื่อวิถีชีวิตเกษตรกร ร่วมกับเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน ในงานประชุมวิชาการราชภัฏเพชรบุรีวิจัย
  7. วันที่ 29 สิงหาคม 2557 คุณรัตนา ตันติศิริวิทย์ และทีมงาน จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับสมาชิกเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ สมาชิกจากตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง และสมาชิกโครงการเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จำนวนรวมทั้งสิ้น 25 คน พร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ และ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนผสมหนึ่งของปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก เพราะในพื้นที่ของตำบลป่าเด็งมีวัตถุดิบ คือ มูลวัว เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำนวนมาก
  สำหรับโรงปุ๋ยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยก่อสร้างที่หมู่ที่ 1 ของตำบลป่าเด็ง ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสมาชิกเครือข่ายได้ร่วมมือกันก่อสร้างด้วยตนเอง ประกอบด้วยพื้นที่เอนกประสงค์ส่วนกลาง และส่วนที่ใช้ผลิตปุ๋ย โดยเลือกใช้วิธีแบบโยนกอง เพื่อให้สามารถผลิตทดแทนกันได้ตลอดเวลา ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิก สั่งจองปุ๋ยที่จะผลิตได้จำนวนมาก
  8. วันที่ 20 กันยายน 2557 ผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ได้ร่วมกันติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้โซล่าร์เซลล์จำนวน 3 จุด ซึ่งผลจากการติดตั้งระบบพบว่า สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยแต่ละจุดสามารถใช้ในระบบการเกษตรได้ประมาณ 3-4 หลังคาเรือน โดยการต่อท่อหรือสายยางเข้าสวนหรือไร่ของแต่ละบ้าน ระบบสูบน้ำโดยใช้โซล่าร์เซลล์ดังกล่าว สามารถทดแทนระบบสูบน้ำที่ใช้น้ำมันแบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายประมาณวันละ 200 บาท
  9. วันที่ 25 กันยายน 2557 ผู้ประเมินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจประเมินโครงการที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
  ค่าใช้จ่าย : 216,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 25
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149302213301.pdf
  2559350,000|350,000||350,0002016611510491.pdf201612191116271.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1786]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

  1. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ผู้รับผิดชอบโครงการได้พบกับประธานกลุ่มของหมู่บ้านแม่ข่าย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยก่อนหน้านี้ ทางหมู่บ้านแม่ข่ายได้มาขอคำปรึกษาเรื่องการใช้งานมอเตอร์สำหรับสูบน้ำ ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกแบบชุดควบคุมมอเตอร์เพื่อให้การใช้งานมอเตอร์สำหรับสูบน้ำมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากทางหมู่บ้านแม่ข่ายได้ทดลองใช้แล้วมีประสิทธิภาพที่ดี จะได้นำเสนอให้ใช้ในระบบสูบน้ำสำหรับปีนี้ต่อไป

  2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้แจ้งให้ทางประธานกลุ่มของหมู่บ้านแม่ข่ายทราบว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย จึงขอให้ทางหมู่บ้านแม่ข่าย และ ลูกข่ายทั้ง 3 แห่ง ได้ประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาเลือกสถานที่สำหรับการติดตั้งระบบสูบน้ำต่อไป ซึ่งคาดว่า เมื่อสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้ว จะต้องรีบดำเนินการทันที เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้

   

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 2
  ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจากมหาวิทยาลัยได้
  แนวทางแก้ไข : ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2131]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

  1. วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.ราเชณ คณะนา คุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ตำบลป่าเด็ง และ ตัวแทนสมาชิกเครือข่าย ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร และได้เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณการยกระดับเป็นหมู่บ้านต้นแบบ/แม่ข่าย จากนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  2. วันที่ 21 สิงหาคม 2559 อาจารย์ ดร.ราเชณ คณะนา ผู้รับผิดชอบโครงการได้ไปบรรยายให้ความรู้กับชุมชนเรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น และ การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ ที่ต่อใช้งานกับแผงโซล่าร์เซลล์ ที่ตำบลป่าเด็ง
   

  3. วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.ราเชณ คณะนา และตัวแทนสมาชิกของเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อได้เข้าพบ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อรายงานการได้รับการยกระดับเป็นหมู่บ้านต้นแบบ/แม่ข่าย ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดนิทรรศการให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการดำเนินงานโครงการ

  จากนั้น อาจารย์ ดร.ราเชณ คณะนา ได้นำตัวแทนสมาชิก ศึกษาระบบการตากแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีอาจารย์ปองพล รักการงาน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีดังกล่าว

  4. วันที่ 9 กันยายน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ และ อาจารย์ ดร.ราเชณ คณะนา ได้เชิญคุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ร่วมพูดคุยเรื่องแนวทางการดำเนินงานของโครงการ

  5. วันที่ 17 กันยายน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.ราเชณ คณะนา และคุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ตำบลป่าเด็ง ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านลูกข่าย ประกอบด้วย
  (1) บ้านหุบเฉลา หมู่ที่ 8 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง พบผู้ใหญ่พงษ์เพชร จิตระวัง
  เป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตร ปลูกพืชหลากหลาย เช่น มะนาว มะเขือเทศ กล้วย ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ น้ำประปาของอบต.ไม่สะอาดไม่สามารถใช้ในการอุปโภคได้ จึงมีความต้องการระบบสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อมาเก็บในถังน้ำ แล้วแจกจ่ายให้บ้านเรือนข้างเคียงเพื่อใช้ในการอุปโภคด้วย โดยจะติดตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านของผู้ใหญ่พงษ์เพชร

  (2) บ้านพุเข็ม หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน พบผู้ใหญ่ละเอียด
  เป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณเหนือเขื่อนแก่งกระจาน เส้นทางคมนาคมลำบากมาก เป็นทางลูกรังแบบเป็นหิน ปัญหาที่พบคือ ปกติจะใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำจากเขื่อนขึ้นมาเก็บไว้ในถัง ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันเดือนละ 500-1,000 บาท ถ้ามีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันได้เป็นอย่างมาก สำหรับปัญหาที่พบในการทำระบบสูบน้ำที่หมู่บ้านนี้คือ เนื่องจากปีนี้น้ำในเขื่อนแก่งกระจานน้อยมาก จากแหล่งน้ำมายังถังเก็บน้ำมีระยะทางค่อนข้างไกล อาจจะต้องปรับระบบเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้ระยะทางไกลมาก ๆ ได้


  ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับทั้งสองหมู่บ้าน ภายในเดือนตุลาคม 2559  
   

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2560350,000|350,000||350,0002017430171361.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน

  ส่งข้อความถึง k_panisa@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates