หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ

กลุ่มทอผ้าชุมชน เทศบาล ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556297,000|220,000|220,000|ใช้หมด201327104841.pdf20131099661.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=497]   วันที่รายงาน  [27/3/2556]
• วันที่ 13 มีนาคม 2556 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจง ร่วมกับเทศบาลตำบลฟากท่า สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านวังขวัญ รวมจำนวน 60 คน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยช่วงเช้าประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลฟากท่า และในภาคบ่ายที่อาคารเอนกประสงค์ส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน ได้รับการตอบรับอย่างดี มีสมาชิกกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน
• วันที่ 22-23 มีนาคม 2556 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ร่วมกับบุคลากรเทศบาลตำบลฟากท่า ลงพื้นที่เพื่ออบรมปฏิบัติการ “การผลิตสีย้อมฝ้ายและไหม ด้วยวัสดุธรรมชาติ”
บริเวณ อาคารเอนกประสงค์ส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน มีสมาชิกเข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน วิทยากรโดย คุณสีนวล หมวกทอง ปราชญ์ชาวบ้านในด้านการย้อมสีธรรมชาติและวิทยากรชุมชนจากโครงการฝ้ายแกมไหม
ผลจากการอบรมปฏิบัติการ
•สมาชิกสามารถบอกและเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ มาใช้ย้อมสีฝ้ายและไหม ได้
•สมาชิกสามารถบอกขั้นตอนการย้อมสีได้
•สมาชิกได้รับทักษะและสามารถย้อมสีได้ด้วยตัวเอง
ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : •สถานที่ปฏิบัติการไม่เอื้อต่อการทำงาน เนื่องจากต้องใช้พื้นที่มาก
•อุปกรณ์ประกอบการทำงานไม่เพียงพอ
•สมาชิกมีส่วนร่วมในการปฏิบัติไม่ทั่วถึง

แนวทางแก้ไข : •ประสานเทศบาลตำบลฟากท่าดำเนินการปรับพื้นที่
•กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
•แบ่งกลุ่มและให้ช่วยกันทำงานในกลุ่มของตัวเอง และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ไฟล์แนบกิจกรรม : 201341102661.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=553]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
แผนกิจกรรมหมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013418956281.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=645]   วันที่รายงาน  [26/6/2556]
กิจกรรมที่ 1
• วันที่ 25 เมษายน 2556 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ และการนัดหมายการศึกษาดูงาน โดยมีผู้บริหาร เทศบาลตำบลฟากท่า และสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านวังขวัญ รวมจำนวน 50 คน ให้การต้อนรับอย่างดี โดยช่วงเช้าประชุมที่ห้องประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลฟากท่า และในภาคบ่ายได้เยี่ยมชมติดตามการดำเนินงานของสมาชิกที่บ้านของสมาชิก
ผลจากการประชุม
o สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
o ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน


กิจกรรมที่ 2
• วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ร่วมกับผู้บริหารบุคลากรเทศบาลตำบลฟากท่า และ สมาชิกโครงการ ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” รวม 30 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง การตลาด และศิลปวัฒนธรรม ณ
- กลุ่มทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเดา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
- ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต่ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
- ศูนย์จำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรม ตลาดขัวมุง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
- ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
- พิพิธภัณฑผ้าทอพื้นเมือง “โกมลผ้าทอ” อำเภอลอง จังหวัดแพร่
- ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอคุณประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ด้านประณีตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ) อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ผลจากการศึกษาดูงาน
o สมาชิกได้รับความรู้ด้านการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ
o สมาชิกได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
o สมาชิกได้รับความรู้ด้านการจัดจำหน่ายและการตลาด
o สมาชิกได้รับประสบการณ์ตรงและสร้างเครือข่ายในกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
กิจกรรมที่ 3
• วันที่ 21 มิถุนายน 2556 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและการศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์ และการนัดหมายการจัดกิจกรรมปฏิบัติการย้อมคราม โดยมีผู้บริหาร เทศบาลตำบลฟากท่า และสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านวังขวัญ รวมจำนวน 50 คน ให้การต้อนรับอย่างดี โดยช่วงเช้าประชุมที่ห้องประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลฟากท่า และในภาคบ่ายได้เยี่ยมชมติดตามการดำเนินงานของสมาชิกที่บ้านของสมาชิก
ผลจากการประชุม
o สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
o ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
o เตรียมการจัดกิจกรรมปฏิบัติการย้อมครามในเดือนกรกฎาคม
ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013921152261.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=731]   วันที่รายงาน  [2/9/2556]
กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการเทคนิคการย้อมฝ้ายและไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ
• วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2556 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ร่วมกับบุคลากรเทศบาลตำบลฟากท่า สมาชิกหมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ลงพื้นที่เพื่ออบรมปฏิบัติการ “เทคนิคการย้อมฝ้ายและไหม ด้วยวัสดุธรรมชาติ” บริเวณ อาคารเอนกประสงค์ส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน มีสมาชิกเข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน และเครือข่ายข้างเคียงเข้าร่วมด้วย จำนวน 12 คน วิทยากรโดยคณะดำเนินงานและสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ที่จะพัฒนาเป็น วิทยากรชุมชน
• ผลจากการอบรมปฏิบัติการ
o สมาชิกสามารถบอกและเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ มาใช้ย้อมสีฝ้ายและไหม ได้
o สมาชิกสามารถบอกขั้นตอนการย้อมสีได้
o สมาชิกได้รับทักษะและสามารถย้อมสีได้ด้วยตัวเอง
o สร้างวิทยากรชุมชนได้ อย่างน้อย 4 คน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ครบรอบ 77 ปี)
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ร่วมกับผู้บริหาร เทศบาลตำบลฟากท่า สมาชิกโครงการ และวิทยากรชุมชน รวมจำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ครบรอบ 77 ปี) โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การสาธิตการย้อมฝ้ายและไหม ด้วยวัสดุธรรมชาติ และการจัดแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
o วิทยากรชุมชนมีความมั่นใจและสามารถสาธิตการย้อมสีได้ตามขั้นตอน
o สามารถให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการ การถอดบทเรียนจากสมาชิก วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหาร เทศบาลตำบลฟากท่า และสมาชิกกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ รวมจำนวน 50 คน ให้การต้อนรับอย่างดี โดยช่วงเช้าประชุมที่ห้องประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลฟากท่า และได้เยี่ยมชมติดตามการดำเนินงานของสมาชิกโครงการที่บ้านของสมาชิก และนัดหมายเพื่อสรุปผลโครงการในปีที่ 1 และจัดทำคู่มือการย้อมฝ้ายและไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ
ผลจากการติดตาม
o สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
o สมาชิกมีการนำน้ำย้อมที่ได้จากการอบรม ไปใช้ประโยชน์จริง
o สมาชิกมีการปรับพื้นที่การทำงานเพื่อให้เอื้อต่อการย้อมสีจากธรรมชาติ

ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 47
ปัญหาอุปสรรค : • สมาชิกบางคนติดภารกิจ
• สมาชิกบางคนไม่ได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขาดทักษะการย้อม

แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013921149221.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=748]   วันที่รายงาน  [18/9/2556]
กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี2556
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2556 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ร่วมกับผู้บริหาร เทศบาลตำบลฟากท่า สมาชิกโครงการ รวมจำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี 2556 I ณ จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
- สมาชิกได้รับความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทในการแพร่กระจายและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ได้รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ
- ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างเครือข่าย

กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
วันที่ 10-11 กันยายน 2556 คณะดำเนินงาน “หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการ การถอดบทเรียนจากสมาชิก วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โดยได้เยี่ยมชมติดตามการดำเนินงานของสมาชิกโครงการที่บ้านของสมาชิก และประเมินผลการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ผลจากการติดตาม
- สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็น ประเมินและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
- สมาชิกมีการนำน้ำย้อมที่ได้จากการอบรม ไปใช้ประโยชน์จริง
- สมาชิกมีการปรับพื้นที่การทำงานเพื่อให้เอื้อต่อการย้อมสีจากธรรมชาติ
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20139261148561.xls
2557250,000|240,000|240,000|ใช้หมด20144301530501.pdf2015210126431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=904]   วันที่รายงาน  [10/6/2557]
• วันที่ 5 มิถุนายน 2557 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจง ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลฟากท่า สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านวังขวัญ รวมจำนวน 30 คน พบผู้บริหารเทศบาลตำบลฟากท่า ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มผ้าทอบ้านวังขวัญ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 แจ้ง วัตถุประสงค์ กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยช่วงเช้าประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลฟากท่า และในภาคบ่ายติดตามความก้าวหน้าโครงการที่บ้านสมาชิก ได้รับการตอบรับอย่างดี มีสมาชิกกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน
• ที่ประชุมเข้าใจและรับทราบว่าในการดำเนินงานในปีที่2 จะนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ ได้แก่การทอผ้า การยอมสีฝ้าย/ไหม ด้วยวัสดุธรรมชาติ เป็นฐานเดิม และความรู้ที่จะนำมาดำเนินการจัดกิจกรรมได้แก่การนำผ้าทอและผ้ามัดย้อม มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
• ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลฟากท่าในการหาตัวแทนสมาชิก 5 ท่าน ที่มีความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตนเองเป็นวิทยากรชุมชน
ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201482597431.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=905]   วันที่รายงาน  [10/6/2557]
• วันที่ 5 มิถุนายน 2557 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจง ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลฟากท่า สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านวังขวัญ รวมจำนวน 30 คน พบผู้บริหารเทศบาลตำบลฟากท่า ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มผ้าทอบ้านวังขวัญ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 แจ้ง วัตถุประสงค์ กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยช่วงเช้าประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลฟากท่า และในภาคบ่ายติดตามความก้าวหน้าโครงการที่บ้านสมาชิก ได้รับการตอบรับอย่างดี มีสมาชิกกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน
• ที่ประชุมเข้าใจและรับทราบว่าในการดำเนินงานในปีที่2 จะนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ ได้แก่การทอผ้า การยอมสีฝ้าย/ไหม ด้วยวัสดุธรรมชาติ เป็นฐานเดิม และความรู้ที่จะนำมาดำเนินการจัดกิจกรรมได้แก่การนำผ้าทอและผ้ามัดย้อม มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
• ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลฟากท่าในการหาตัวแทนสมาชิก 5 ท่าน ที่มีความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตนเองเป็นวิทยากรชุมชน
ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=920]   วันที่รายงาน  [30/6/2557]
ระยะเวลาดำเนินการ 14-15 มิถุนายน 2557
• วันที่ 1-15 มิถุนายน 2557 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ได้จัดกิจกรรม การอบรมปฏิบัติการการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตัดเย็บผ้า โดยเชิญวิทยากรจากบริษัท Elna
ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ สมาชิกหมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ที่จะเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรชุมชน ประจำหมู่บ้าน และผู้บริหารเทศบาลตำบลฟากท่า รวมจำนวน 10 คน
• สมาชิกฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดเย็บ และออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
• แบ่งกลุ่มและให้ช่วยกันทำงานในกลุ่มของตัวเอง และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
• วิทยากรชุมชนมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดเย็บ สำหรับการแปรรูปผ้าทอและผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อใช้ทักษะที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
• นัดหมายการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เรื่อง การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลายผ้าทอพื้นเมืองและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและผ้าย้อมสีธรรมชาติ ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2557
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201482599141.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=921]   วันที่รายงาน  [30/6/2557]
ระยะเวลาดำเนินการ 5-20 มิถุนายน 2557
• วันที่ 5-15 มิถุนายน 2557 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ได้จัดกิจกรรม การออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าประจำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ดำเนินการโดยนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
• คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้พานักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด เกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าประจำหมู่บ้าน ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลฟากท่า และ สมาชิกกลุ่ม
• คณะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้คัดเลือกแบบ 3 แบบ สำหรับไว้ใช้กับผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201482599421.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1021]   วันที่รายงาน  [25/8/2557]
• วันที่ 29-30 มิถุนายน 2557 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ได้จัดกิจกรรม การอบรมปฏิบัติการการปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลายผ้าทอพื้นเมืองและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ โดยเชิญวิทยากรจาก คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ผศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย และคณะ)
ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ สมาชิกหมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ และผู้บริหารเทศบาลตำบลฟากท่า ที่จะเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรชุมชน และผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพ รวมจำนวน 20 คน
• สมาชิกร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ลายผ้าทอพื้นเมืองของอำเภอฟากท่า และออกแบบเครื่องแต่งกาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนประกอบจากผ้าทอ รวมทั้ง ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดเย็บ และออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
• แบ่งกลุ่มและให้ช่วยกันทำงานในกลุ่มของตัวเอง และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
• วิทยากรชุมชนมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดเย็บ สำหรับการแปรรูปผ้าทอและผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อใช้ทักษะที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
• นัดหมายการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เรื่อง การติดตามนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และจัดประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20148259611.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1022]   วันที่รายงาน  [25/8/2557]
• วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อติดตามการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดเย็บ สำหรับการแปรรูปผ้าทอและผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพี่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• นัดหมายการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เรื่อง การติดตามการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ การศึกษาดูงาน และจัดประกวดผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014825913111.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1065]   วันที่รายงาน  [19/9/2557]
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ศึกษาดูงานการพัฒนาผ้าทอสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้า กลุ่มผ้าหม้อฮ่อม บ้านร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201491910101.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1066]   วันที่รายงาน  [19/9/2557]
• วันที่ 11 สิงหาคม 2557 คณะผู้ดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อติดตามการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดเย็บ การนำผ้าทอและผ้าย้อมสีธรรมชาติ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
• เทศบาลตำบลฟากท่า มอบอุปกรณ์การตัดเย็บ และ เงินทุนสนับสนุน กลุ่ม จำนวน 5,000 บาท
• วิทยากรและสมาชิกร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำผ้าทอพื้นเมือง มาประยุกต์เพื่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากผลงานของสมาชิกที่นำมาแสดง
• กำหนดหลักเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอ และนำมาจัดประกวด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเครื่องแต่งกาย และ ประเภทของใช้ เครื่องประดับ
• นัดหมายการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เรื่อง การอบรมปฏิบัติการ การกำหนดราคาขายสินค้าและการจัดทำบัญชีกลุ่ม และตัดสินผลการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014919106371.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1067]   วันที่รายงาน  [19/9/2557]
• เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 คณะผู้ดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อติดตามการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดเย็บ การนำผ้าทอและผ้าย้อมสีธรรมชาติ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 คน
(ใช้งบประมาณ 42,000 บาท )
• วันที่ 10 กันยายน 2557 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อติดตามการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดเย็บ สำหรับการแปรรูปผ้าทอและผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพี่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(ใช้งบประมาณ 36,000 บาท )
• การอบรมปฏิบัติการ การกำหนดราคาขายสินค้าและการจัดทำบัญชีกลุ่ม วิทยากร อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สมาชิกร่วมกันอภิปราย เพื่อกำหนดราคาสินค้าของชุมชน
• มอบรางวัลแก่สมาชิกที่มีผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ประเภทเครื่องแต่งกาย และ ประเภทของใช้ เครื่องประดับ รวม 8 รางวัล
• นัดหมายการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เรื่อง การติดตามการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ การถอดบทเรียน และคืนความรู้สู่ชุมชน
ค่าใช้จ่าย : 78,000
จำนวนผู้รับบริการ : 36
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149191027211.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=1089]   วันที่รายงาน  [29/9/2557]
วันที่ 27-28 กันยายน 2557 คณะดำเนินงาน “หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการ การถอดบทเรียนจากสมาชิกวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำเอกสาร โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฟากท่า และสมาชิกกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ รวมจำนวน 50 คน ให้การต้อนรับอย่างดี โดยช่วงเข้าประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลฟากท่า และได้เยี่ยมชมติดตามการดำเนินงานของสมาชิกโครงการที่บ้านของสมาชิก และนัดหมายเพื่อสรุปผลโครงการในปีที่ 2 และจัดทำคู่มือการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
ผลจากการติดตาม
-สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
-สมาชิกมีการนำความรู้ที่ได้รับปละนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและของใช้
-สมาชิกมีการปรับพื้นที่การทำงานเพื่อให้เอื้อต่อต่อผลิตงานจากผ้าทอ
-มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทำให้สมาชิกเริ่มมีรายได้มากขึ้น
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014929152361.pdf
2558250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2015929110531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1220]   วันที่รายงาน  [4/4/2558]

กิจกรรมครั้งที่ 1 : วันที่ 5 มีนาคม 2558 คณะดำเนินงาน “หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ในรอบปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา และชี้แจงถึงแนวทางและแผนการดำเนินงานพัฒนาโครงการในปีงบประมาณ 2558

กิจกรรมครั้งที่ 2 : วันที่ 16 มีนาคม 2558 คณะดำเนินงาน ”หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกันกับเทศบาลตำบลฟากท่า สมาชิกเครือข่าย และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอ และผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 40 คน

ผลจากการประชุม

เทศบาลตำบล และสมาชิกได้รับรู้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านในปีงบประมาณ 2558 ได้ระดมความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากทุกฝ่าย เพื่อนำไปพัฒนาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 12,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2015441327151.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1276]   วันที่รายงาน  [3/7/2558]

กิจกรรมครั้งที่ 3 :เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 คณะดำเนินงาน หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ลงพื้นที่กับเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มผ้าทอฯ สมาชิกเครือข่าย และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ประชุมและวิเคราะห์ SWOT ทราบถึง จุดเด่น-จุดด้อย จุดแข็ง-จุดอ่อน ของกิจกรรม ปีที่ 1 และปีที่ 2 ของหมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพเพื่ออธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาของการจัดกิจกรรม และการออกแบบบรรจุภัณฑ์และแท็กติดสินค้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลของกิจกรรม

1. คณะดำเนินงานหมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มผ้าทอฯ สมาชิกเครือข่าย และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ทราบถึง จุดเด่น-จุดด้อย จุดแข็ง-จุดอ่อน ของกิจกรรม ปีที่ 1 และปีที่ 2

2. ผลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์และแท็กติดสินค้าโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผ้าทอฯ

กิจกรรมครั้งที่ 4 :เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2558 คณะดำเนินงาน หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ”  

ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกเครือข่าย และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ้าทอนาโน และการศึกษารูปแบบของการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

ผลของกิจกรรม

1. เทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มผ้าทอฯ สมาชิกเครือข่าย สามารถนำเทคโนโลยีผ้าทอนาโน ที่สกัดจากแป้งข้าวโพด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและน้ำซึมลงในเนื้อผ้า เคลือบผ้าทอที่ย้อมสีจากเปลือกสะเดา และแก่นฝาง โดยวิธีการมัดย้อมโดยใช้ก้อนหินหลากขนาด และท่อ PVC เพื่อให้เกิดลวดลายที่แตกต่างกัน

2. ผลของรูปแบบของการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผ้าทอฯ

ค่าใช้จ่าย : 145,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1375]   วันที่รายงาน  [10/9/2558]

กิจกรรมครั้งที่ 5 : ติดตามความก้าวหน้าเพื่อจัดทำรูปแบบเว็บไซต์นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  คณะดำเนินงาน หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเพื่อจัดทำรูปแบบเว็บไซต์นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านระบบสารสนเทศ ร่วมกับเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาชิกเครือข่าย โดยวิเคราะห์ข้อมูลของช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำเว็บไซต์นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านระบบสารสนเทศ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทั้งแบบเก่าและใหม่ให้สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่บ้านของสมาชิกเครือข่ายโครงการวิจัย รวมรวมข้อมูลและชนิดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองทุกรูปแบบ เพื่อนำมาจัดทำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ผ้าซิ่นสำเร็จรูป ผ้าทอลายแบบผืน เป็นต้น

ผลของกิจกรรม
         1. สมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการระดมความคิดและรูปแบบในการนำเสนออย่างหลากหลาย และสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านระบบสารสนเทศได้

         2. รูปแบบของการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายจะมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม อีกทั้งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการผลิตผ้าทอพื้นเมืองในรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเครือข่าย อีกทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1380]   วันที่รายงาน  [16/9/2558]

กิจกรรมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558     คณะดำเนินงานหมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผ่านมาร่วมกับเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาชิกเครือข่าย โดยได้มีการสรุปรายละเอียดของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ การย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติ การออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้า กิจกรรมการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอผ่านเว็บไซต์ และการระดมแนวคิด วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อการพัฒนากลุ่มผ้าทอ อีกทั้งสรุปรายละเอียดกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

การจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ช่องทางการจำหน่ายสินค้า ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลฟากท่าอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหาก Web Link แล้วเสร็จจะเป็นข้อมูลเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลฟากท่า กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพจะมีช่องทางการเผยแพร่และจำหน่ายมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ซึ่งเป็นการจัดทำในรูปแบบกล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบพับ โดยแนวคิดการออกแบบจะมีลวดลายข้างกล่องตามลายผ้าทอฟากท่า ด้านหน้ากล่อง ด้านบนซ้ายมือเจาะช่องว่างกล่อง เพื่อให้เห็นลูกค้าสัมผัสเนื้อผ้า และลายผ้าได้ขนาดกล่อง 30×21.5 ซม. สีน้ำตาล จัดพิมพ์ตัวอักษรสีน้ำตาลแดง ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ “FAK THA Thailand กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

การผลิตและแปรรูปสินค้าจากผ้าทอจากเดิมเป็นเพียงผ้านุ่ง ให้เกิดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าใส่ธนบัตร กระเป๋าเป้สะพายหลัง เนคไท ผ้าพันคอชุดเด็ก ผ้าคลุมไหล่ ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดทำผ้าทอน้ำยาเคลือบตกแต่งกันน้ำ หรือ เทคโนโลยีนาโนโดยให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการผลิตผ้าทอนาโน ซึ่งได้ทดลองปฏิบัติจริงจนนำไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ทีมงานวิจัยจะหารือในเรื่องการสำรวจข้อมูลทางการตลาดกับความต้องการซื้อสินค้าผ้าทอแบบเดิม กับผ้าทอด้วยเทคโนโลยีนาโน ว่าผู้บริโภคมีความต้องการซื้อแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาจากด้านราคาสินค้า คุณภาพของผ้า เป็นต้น

ผลของกิจกรรม

    1. คณะดำเนินงานวิจัย เทศบาลตำบลฟากท่า สมาชิกกลุ่มเครือข่าย และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานในกิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และสามารถดำเนินการพัฒนาผลงานของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง

 2. ได้ทราบถึงผลของกิจกรรมที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และอยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจ สร้างงาน และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายได้ต่อไปในอนาคต

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1390]   วันที่รายงาน  [24/9/2558]

จากการที่คณะทำงานหมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพได้ดำเนินการตามกิจกรรมแผนการดำเนินงานการพัฒนาโครงการในปีงบประมาณ 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น หลังจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผ่านมาในครั้งที่ 6 ได้เกิดกิจกรรมเพิ่มเติมจากกระบวนการบูรณาการและการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

จากการที่ทีมงานวิจัยมีการหารือในเรื่องการสำรวจข้อมูลทางการตลาดกับความต้องการซื้อสินค้าผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติร่วมกับการตกแต่งกันน้ำด้วยนาโนเทคโนโลยี พบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการผ้าแปรรูปโดยการตกแต่งกันน้ำที่มีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ผลของการเก็บข้อมูลทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่เพิ่มเติม ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โรงเรียนอนุบาลฟากท่า และโรงเรียนฟากท่าวิทยา ซึ่งทางผู้บริหาร คณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียน มีส่วนให้การสนับสนุนชุมชนในการนำผ้าย้อมสีธรรมชาติมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสำหรับผู้บริโภควัยทำงานและนักเรียนเด็กเล็กตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่ เนกไท กระเป๋า ผ้ากันเปื้อน ชุดเด็ก ผ้าคลุมไหล่ ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น ซึ่งนอกจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจะส่งผลดีกับผู้ผลิตและผู้บริโภคในด้านการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ยังส่งผลเชิงพาพาณิชน์ในการลดต้นทุนการผลิตและเป็นการกระจายรายได้ของชุมชนด้วยตัวชุมชนเองอีกด้วย
ผลของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองฟากท่า โดยการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และรายวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเมืองท่าเหนือ โดยการให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตการผลิตผ้าทอพื้นเมือง และให้โจทย์ในการพัฒนาตามความต้องการจริง พบว่า นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบจริงโดยการนำลวดลายผ้าทอพื้นเมืองมาสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โลโก้ แท็กสินค้าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งตรงกับความต้องการของหน่วยงานเทศบาลและชุมชนผู้ผลิต
การจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลฟากท่า ส่งผลให้กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพมีช่องทางการเผยแพร่และจำหน่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทีมงานยังถ่ายทอดวิธีการถ่ายภาพและอัพเดทข้อมูลของเว็ปไซต์ให้กับพื้นที่สามารถดูแลข้อมูลได้ด้วยตนเอง ซึ่งพบว่าทีมงานเทศบาลและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลฟากท่าได้ร่วมกันเพิ่มเติมข้อมูลของการดำเนินงานกลุ่มได้เป็นปัจจุบัน
ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเพื่อสุขภาพได้พัฒนาตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนตำบลฟากท่า จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องและชุมชน ทำให้เกิดวิทยากร(ปราชญ์)ชุมชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของตนเองให้กับนักศึกษา นักเรียนในพื้นที่ เครือข่ายการผลิตผ้าทอกลุ่มอื่นๆ และผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้วิถีชีวิตการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงการใช้สีธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามรถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อีกด้วย

ผลของกิจกรรม

    1. คณะดำเนินงานวิจัยเทศบาลตำบลฟากท่า สมาชิกกลุ่มเครือข่าย และนักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในทิศทางเดียวกัน และสามารถดำเนินการพัฒนาผลงานของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง

 2. ได้ทราบถึงผลของกิจกรรมที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และอยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องต่างๆ ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจ สร้างงานและสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายได้ต่อไปในอนาคต

ค่าใช้จ่าย : 33,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง tnuttha@uru.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates