หมู่บ้านพลังงานทางเลือกของเกษตรกรที่ยั่งยืนและเหมาะสม

บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนครพนม
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2556429,000|220,000|59,652|160,34820131281449391.pdf2014417134831.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=505]   วันที่รายงาน  [29/3/2556]
จัดประชุมประชาคมและตอบแบบสอบถามการประเมินหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 36 คน จากผลการประชุม ชาวบ้านทั้ง 36 คนยินดีเข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : ระยะทางระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม กับหมู่บ้านพลังงานทางเลือกของเกษตรกรที่ยั่งยืนและเหมาะสม บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม มีระยะทางถึง 85 กิโลเมตร ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางในช่วงฤดูฝนได้ เนื่องจาก ถนนยังมีบางส่วนที่เป็นถนนลูกรังอยู่บ้าง
แนวทางแก้ไข : ควรจะมีการศึกษาดูงานในหมู่บ้านพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน ให้กับแกนนำเพื่อการฝึกอบรมให้เป็นวิทยากรตัวคูณทางด้านพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทนภายในบ้านยอกชาด หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลยอดชาด อำภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20139301543291.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=533]   วันที่รายงาน  [10/4/2556]
ตารางกิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134101438551.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=782]   วันที่รายงาน  [30/9/2556]
1. ติดต่อประสานงานเพื่อชี้แจงการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21 ก.พ. 2556 กับ นายก อบต.ยอดชาด
2. ประเมิน PreSAR ในวันที่ 15 มี.ค. 2556 ณ วัดโพธิ์ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีชาวบ้านจำนวน 36 คน ยินดีพร้อมเข้าร่วมโครงการ
3. จัดเวทีเสวนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์
อบต.ยอดชาด ในวันที่ 23 พ.ค. 2556 ประกอบด้วย นายก อบต. เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน โดยสมาชิกทั้งหมดเลือกเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน
4. รับการประเมินหมู่บ้าน โดย วท. ในวันที่ 29 พ.ค. 2556
5. สำรวจวัตถุดิบ ในการติดตั้งบ่อสาธิตฯ ในวันที่ 3 ก.ค.2556
6. ประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ส.ค. 2556 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพ
7. ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2556 วันที่ 25-27 ส.ค. 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
8. ขอขยายเวลาดำเนินงาน ในวันที่ 25 ก.ย. 2556
ค่าใช้จ่าย : 29,826
จำนวนผู้รับบริการ : 66
ปัญหาอุปสรรค : 1. ช่วงเดือนมิถุนาย-สิงหาคม 2556 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างการทำนา ทำการติดต่อประสานงานไม่ได้จำนวนตามที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
2. ช่วงเดือนมิถุนาย-สิงหาคม 2556 ในพื้นที่จังหวัดนครพนมฝนตกชุกมาก
การติดตั้งบ่อสาธิตค่อนข้างทำได้ยาก ด้วยจากเหตุผลในข้อที่ 1
3. ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 จะมีการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก
อบต.ได้ประสานงาน กับ นายก อบต. แล้ว แต่ยังไม่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ เนื่องจาก สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็น สมาชิก อบต. และคณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ในช่วงที่กำลังหาเสียง

แนวทางแก้ไข : ประสานงาน โดยเร่งด่วน กับ 1. นายนรชัย พรหมพิมพ์ ปลัด อบต.ยอดชาด เป็นผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์มือถือ 0811836762 และ 2. นายปรีดี
ดำคำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ยอดชาด เป็นผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์มือถือ 0843144019 เพื่อประสานงานกับนายกที่ได้รับการเลือกตั้งในการดำเนินโครงการต่อไป

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=783]   วันที่รายงาน  [30/9/2556]
1. ติดต่อประสานงานเพื่อชี้แจงการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21 ก.พ. 2556 กับ นายก อบต.ยอดชาด
2. ประเมิน PreSAR ในวันที่ 15 มี.ค. 2556 ณ วัดโพธิ์ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีชาวบ้านจำนวน 36 คน ยินดีพร้อมเข้าร่วมโครงการ
3. จัดเวทีเสวนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อบต.ยอดชาด ในวันที่ 23 พ.ค. 2556 ประกอบด้วย นายก อบต. เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน โดยสมาชิกทั้งหมดเลือกเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน
4. รับการประเมินหมู่บ้าน โดย วท. ในวันที่ 29 พ.ค. 2556
5. สำรวจวัตถุดิบ ในการติดตั้งบ่อสาธิตฯ ในวันที่ 3 ก.ค.2556
6. ประชุมสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน ครั้งที่ 2” วันที่ 13 ส.ค. 2556 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพ
7. ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2556 วันที่ 25-27 ส.ค. 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
8. ขอขยายเวลาดำเนินงาน ในวันที่ 25 ก.ย. 2556
ค่าใช้จ่าย : 29,826
จำนวนผู้รับบริการ : 66
ปัญหาอุปสรรค : 1. ช่วงเดือนมิถุนาย-สิงหาคม 2556 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างการทำนา การติดต่อประสานงานไม่ได้จำนวนตามที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
2. ช่วงเดือนมิถุนาย-สิงหาคม 2556 ในพื้นที่จังหวัดนครพนมฝนตกชุกมาก การติดตั้งบ่อสาธิตค่อนข้างทำได้ยาก ด้วยจากเหตุผลในข้อที่ 1
3. ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 จะมีการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก อบต.ได้ประสานงาน กับ นายก อบต. แล้ว แต่ยังไม่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ เนื่องจาก สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็น สมาชิก อบต. และคณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ในช่วงที่กำลังหาเสียง

แนวทางแก้ไข : ประสานงาน โดยเร่งด่วน กับ 1. นายนรชัย พรหมพิมพ์ ปลัด อบต.ยอดชาด เป็นผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์มือถือ 0811836762 และ 2. นายปรีดี ดำคำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ยอดชาด เป็นผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์มือถือ 0843144019 เพื่อประสานงานกับนายกที่ได้รับการเลือกตั้งในการดำเนินโครงการต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=831]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเินินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013108111651.pdf
2557330,000|240,000||240,00020149261620421.pdf2016610924171.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง uitragool@yohoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates